20
लो तोङ्‍डा च्‍यिक
ती ज्‍युक्‍ला शाप मेतुप मुक्‍तुम तिङ्‍मुकी लिमी ताङ च्‍यातक ग्‍येर्पु च्‍यिक लकला खुरुप देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु मिरा च्‍यिक देवाच्‍येन नेमा पाम वावु ति ङे थोङ्‍सुङ। तीकी ति तोङगी रुल यिन्‍दुप डुक तीला जिम्‍नी लो तोङ्‍डा च्‍यिककी थोक्‍ला टासुङ। ती डुक तीला डे याङ्‍ना शैतान साङ सिवी। तीला टानी शाप मेतुप मुक्‍तुम तिङ्‍मुला* क्‍युर्सुङ। तमा लो तोङ्‍डा च्‍यिक माछेवा सेक मिरिक मिरिककी मीतिवाला तीकी लुतुप मेङ्‍येशी सिनी ती मुक्‍तुम तिङ्‍मुकी गो ति च्‍येनी तीला लज्‍युर ग्‍यप्‍नी ज्‍याक्‍सुङ। ती ज्‍युक्‍ला लो तोङ्‍डा च्‍यिक छेसिमा तिराङ तीला चेयी पर सेक पि तोङ गोकिनोक।
येलुङ गेल्‍ठिकतिवा ताङ तिवी खला देतुपतिवाला ङे थोङ्‍सुङ। तिवाला ठिम कितुप ओङ बिन नोक। ते येशूकी कोर्ला पङ्‍बु बिन्‍दुप थोक्‍ला ताङ कोन्‍छ्‍योककी सुङगी थोक्‍ला सेतुपतिवी नम्‍शिङ साङ ङे थोङ्‍सुङ। तिवा ति सेम्‍ज्‍येन ताङ तीकी कुतिवाला सोवा मेदेकुप ताङ ती सेम्‍ज्‍येनकी लज्‍युर टला याङ्‍ना लाक्‍पी लोला मग्‍यपुपतिवा यिन। तिवा येलुङ सेन्‍बु लानी ख्रीष्‍ट ताङ मुला राङ लो तोङ्‍डा च्‍यिक ग्‍येला क्‍यासुङ। 5-6 शेप ने सेन्‍बु लावु तङ्‍बु ति दी राङ यिन। थल्‍माला सेन्‍बु लावु मीतिवा मोलाम थोपुप ताङ चाङ्‍मा वोतुप यिन। तिवाला थेङ्‍मा ङ्‍यिवाला शेपकी साङ काङ कि मुथुपी। तिवा कोन्‍छ्‍योक ताङ ख्रीष्‍टकी कोङ्‍यार च्‍युङ्‍नी ख्रीष्‍ट ताङ मुला राङ लो तोङ्‍डा च्‍यिक सेक ग्‍येला किवी। तमा यम्‍बा शेपतिवा ति लो तोङ्‍डा च्‍यिक माछेवा सेक सेन्‍बु मालु।
शैतानला ना तङ्‍गुप
लो तोङ्‍डा च्‍यिक छेसिमा शैतानला टानी ज्‍यकुप नेसुर पि तोङ्‍गिवी। तमा ती ति जम्‍बुलिङकी छो ज्‍यीला वोतुप लुङ्‍बा लुङ्‍बाकी मीतिवाला जिनोक जोपला डिवी। ती लुङ्‍बातिवा ति गोग ताङ मागोग यिन। तिवाला लुनी थमु ग्‍यकुपला तिवा जोम्‍गिवी। तिवा ति ग्‍येम्‍छो गारीकी पेमा सिनाङ मङ्‍मु गिवी। तिवा तेरी जम्‍बुलिङला गल्‍नी कोन्‍छ्‍योकला तेपा कितुप मीतिवा देतुप दासाकी गारी गुरीला ताङ खोकी ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये क्‍या नङ्‍गुप ग्‍येसाला चुप्‍सुङ। यिने देवाच्‍येन नेमा मे क्‍युर्नी तिवा तेरी ना गाल्‍सुङ। 10 तमा तिवाला लुतुप डे ति मे ताङ तुसोक कशेन वोतुप चो दोके वोतुप ते क्‍युर्सुङ। ते ती सेम्‍ज्‍येन ताङ लुङ्‍तेम्‍बा मेटेङ्‍बुतिवा गोमाला के क्‍युर्नी नोक। ते तिवी ङ्‍यी ताङ नुप्‍ज्‍या नरीकी नरी छेटाङ खुर्किवी।
शेप तिवाला ठिम क्‍यावु
11 येलुङ ग्‍येल्‍ठिक कर्मु ग्‍येर्पु यी ताङ तीकी खला ज्‍युवु तीला ङे थोङ्‍सुङ। तमा खोकी दोङ नेमा स ताङ नाम ति तोर्नी गल्‍नी चेयी साङ लुनी वोतुप ति माथोङ। 12 तमा शेप छ्‍ये ताङ छ्‍युङातिवा तेरी ग्‍येल्‍ठिककी चिप्‍ला लानी देतुप ताङ थेपतिवा लोकुप ति ङे थोङ्‍सुङ। ते यम्‍बा थेप यी साङ लोक्‍सुङ। ती ति मिजीकी थेप नोक। ती थेपतिवी नाङ्‍ला टिवु दोके तिवी चुका लाका क्‍यावे, तुकै राङ क्‍यानी तिवाला ठिम क्‍यासुङ। 13 तमा ग्‍येम्‍छोकी ती नाङ्‍ला वोतुप शेपतिवा बिन्‍सुङ, शेप ताङ ङ्‍येलाकी साङ तिवी मुला वोतुप शेपतिवा बिन्‍सुङ। तमा तिवा तेरीला दाक दाक्‍पी लाका ल्‍यामु मेलोवा काङ क्‍यावे, तुकै राङ ठिम क्‍यासुङ। 14 तमा शेप ताङ ङ्‍येला ति मेकी चे नाङ्‍ला क्‍युर्सुङ। दी मेकी चो ति शेप ङ्‍यिवा यिन। 15 मिजीकी थेप नाङ्‍ला मिङ माटिवुतिवा सुला साङ माज्‍याक्‍नी ती मेकी चो वोतुप दासाला क्‍युर्सुङ।
* 20:3 २०:३ शाप मेतुप मुक्‍तुम तिङ्‍मुला ग्रीक ताम्‍ङेला आबिस साङ सिवी।