2
एफिससकी चर्चला टोङ्‍गु बिन्‍दुप
येलुङ खोकी ङला दुक सिनी सुङ्‍सुङ, “एफिससला वोतुप चर्चला ल्‍हटे कितुप देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुला दी ताम्‍ङे ति टिसा।
‘लाक्‍पा यावाला कर्मा दिन लानी शाप च्‍यिक राङ वोतुप सेरकी मेलाङ दिनकी पर्ला युकुप तीकी सुङ्‍गुप यिन। ख्‍योरो क्‍यावु लाकातिवा ताङ ख्‍योरो हुर्ताक क्‍यावु ताङ हम क्‍या देतुप ति ङला छ्‍या वे। मी दुक्‍टातिवी थोक्‍ला ख्‍युरुङ हम क्‍या दे मुथुपी। तमा ङ येशूकी लोमा छ्‍ये यिन सिरुप मीतिवाला ख्‍योरो ल्‍यामु मेलोवा ल्हानी तिवा ति लोमा छ्‍ये मिन, यिने जिनोक जोप मी यिन सिनी तेन्‍तेन क्‍यावु साङ ङला तेरी छ्‍या वे। तमा ख्‍योरो हम क्‍या देतुप ताङ ङे थोक्‍ला छेटाङ खुरुप ताङ ख्‍योरो ङला क्‍युर्नी माज्‍यकुप साङ ङला छ्‍या वे। यिन्‍सिनाङ ख्‍योरो तेन्‍दोकला ङे सि गोवु ताम्‍ङे च्‍यिक वे। ती ति काङ यिन सिसिन ख्‍योरो ङला गोमाला दोके ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये कितुप क्‍युर्नी ज्‍याक्‍सुङ। तुक क्‍यानी ख्‍योरो ङला चुक क्‍यानी ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये कितुप क्‍युर्नी ज्‍यकुप ती ति नासाम तोङ। तमा ङ दिक्‍छेन यिन सिनी दिक्‍पा ने ग्‍युर्नी ख्‍योरो गोमाला क्‍यावु दोके ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये की। मिसियाङ ङ ख्‍यिरा ते वासिमा ख्‍यिरा पर्ला वोतुप मेलाङ ति दासा यम्‍बाला पोतिनो। तीकी तेन्‍दोक ति चर्च मेता जोयिनो। यिने ख्‍यिरा लाका च्‍यिक ति ल्‍यामु क्‍या वे। ती ति काङ यिन सिसिन ङे दोके क्‍यानी ख्‍यिरा साङ निकोलाइटस सिरुप टेङ्‍बु मेतुप छोक्‍पाकी मीतिवी क्‍यावु लाकाला गा माक्‍या। कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी चर्चतिवाला दुक सुङ्‍नी वे, सी ल्‍यामो क्‍यानी हाक्‍कोवु नोकिवे, तीकी ल्‍यामो क्‍यानी ङ्‍येन्‍शी। सी शैतानकी ओङ्‍ज्‍येनला ग्‍येल्‍गिवे, तीला कोन्‍छ्‍योककी ग्‍येल्‍खापकी दुम्‍डोकला वोतुप मिजीकी दोङ्‍बी डेलु स ज्‍यितिन। ती दोङ्‍बी डेलु साप तीला नाम्‍साङ मिशिवु मिजी थोप्‍किवी।’ ”
स्‍मुर्नाला वोतुप चर्चला टोङ्‍गु बिन्‍दुप
“स्‍मुर्नाला वोतुप चर्चला ल्‍हटे कितुप देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप तीला दी ताम्‍ङे ति टिसा।
‘दी ताम्‍ङे ति थल्‍माला वोतुप ताङ तिङ्‍ला सेक नरी लुवु ताङ शिनी येलुङ ङोसु लावु तीकी सुङ्‍गुप यिन। ख्‍युरुङ छेटाङला ख्‍येलुप ताङ पेराङ्‍बु वोतुप ति ङला छ्‍या वे। यिने ख्‍युरुङ याङ पेराङ्‍बु मिन, छ्‍युक्‍पु यिन। ख तिराङकी ङ यहूदी यिन सिरुप मीतिवी ख्‍यिराङला क्‍येन बिन्‍नी ख्‍यिरा तेन्‍दोकला लावु साङ ङला छ्‍या वे। तिवा ति शैतानकी छ्‍योक्‍पाकी मीतिवा यिन। 10 ख्‍युरुङला ख्‍येल वुङ्‍गुप छेटाङकी थोक्‍ला ज्‍यिवा माकी। ल्‍होसा, शैतानकी खोक्‍पा ल्‍हापला ख्‍यिरा पर्ला ललाइ ललाइला चोन्‍खाङला ख्‍येल ज्‍यितुप छल वोतो। यिन्‍सिनाङ ख्‍युरुङला ती छेटाङ ति ङ्‍यिमा च्‍यिथम्‍बा सेक तिराङ ख्‍येल्‍गितो। ख्‍युरुङ शिता सेक ङला तेपा रम्‍बु क्‍यानी दे, तमा ङ ख्‍युरुङला नाम्‍साङ मिशिवु मिजीकी छ्‍यक्‍तक तेरिनो। 11 कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी चर्चतिवाला दुक सुङ्‍नी वे, सी ल्‍यामो क्‍यानी हाक्‍कोवु नोकिवे, तीकी ल्‍यामो क्‍यानी ङ्‍येन्‍शी। सी शैतानकी ओङ्‍ज्‍येनला ग्‍येल्‍गिवे, तीला थेङ्‍मा ङ्‍यिवाला शेपकी साङ ना तोङ मुथुपी।’ ”
पर्गाममला वोतुप चर्चला टोङ्‍गु बिन्‍दुप
12 “पर्गाममला वोतुप चर्चला ल्‍हटे कितुप देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुला दी ताम्‍ङे ति टिसा।
‘दी ताम्‍ङे ति ख ङ्‍यी वोतुप खुर्पा नेन्‍बु खुरुप तीकी सुङ्‍गुप यिन, 13 ख्‍यिराङ देतुप ग्‍येसा ति शैतानकी ग्‍येला कितुप दासा यिन सिरुप ति ङला छ्‍या वे। यिन्‍सिनाङ ख्‍यिराङ ङे थोक्‍ला तेपा रम्‍बु क्‍यानी डेकला देसुङ। तमा ख्‍यिराङ देतुप शैतानकी ग्‍येसाला ङे थोक्‍ला खोङ्‍तेर्मु क्‍यानी पङ्‍बु तेरुप एन्‍टिपासला सेसिनाङ ख्‍यिरा ङला तेपा कितुप क्‍युर्नी माज्‍याक। 14 यिन्‍सिनाङ ख्‍योरो तेन्‍दोकला ङे ताम्‍ङे चेयी सि गोवु वे। ती ति काङ यिन सिसिन ख्‍यिरा पर्ला ललाइ मीतिवा बालामकी येन्‍देनला ङ्‍येन्‍गिवी। ती बालामकी इस्राएल मीतिवाला दिक्‍पा कि ज्‍यितुपला ग्‍येल्‍वु बालाकला लाप्‍नी ल्‍हला पुलुप समातिवा साप ताङ शम्‍डेन कितुप जोसुङ। 15 तुक राङ क्‍यानी निकोलाइटस सिरुप टेङ्‍बु मेतुप छोक्‍पाकी मीतिवी येन्‍देनला ङ्‍येन्‍दुप मीतिवा साङ ख्‍यिरा पर्ला वे। 16 ती तप्‍की ख्‍युरुङ दिक्‍पा ने ग्‍युर। मिसियाङ ङ ख्‍योरो ते ङमु राङ वानी ङे ख नेमा थेन्‍दुप खुर्पा थ्‍वोनी ती लाका दुक्‍टा कितुपतिवी मुला थमु ग्‍यकिनो। 17 कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी चर्चतिवाला दुक सुङ्‍नी वे। सी ल्‍यामो क्‍यानी हाक्‍कोवु नोकिवे, तीकी ल्‍यामो क्‍यानी ङ्‍येन्‍शी। सी शैतानकी ओङ्‍ज्‍येनला ग्‍येल्‍गिवे, तीला छ्‍याकला वोतुप कोन्‍छ्‍योककी मन्‍न* तेरिनो। तमा तीला ङ मिङ सम्‍बा टिवु दो कर्मु यी साङ तेरिनो। सुला ती दो ति थोप्‍किवे, तीकी तिराङ ती दोला टिवु मिङ ति हाक्‍कोकिवी।’ ”
थिआटीराकी चर्चला टोङ्‍गु बिन्‍दुप
18 “थिआटीराला वोतुप चर्चला ल्‍हटे कितुप देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुला दी ताम्‍ङे ति टिसा।
‘दी ताम्‍ङे ति मे बरुप दोके मिक ताङ काँसा शिनी वो ग्‍यकुप दोके शाप वोतुप कोन्‍छ्‍योककी सेवुकी सुङ्‍गुप यिन। 19 ख्‍योरो काङ काङ किवी, ख्‍योरो ङला चो ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये किवी, ख्‍योरो ङला चो तेपा किवी, ख्‍योरो ङला चो शब्‍ज्‍यी किवी, तमा ख्‍युरुङ ङे थोक्‍ला हम क्‍यानी गुनी देकिवी सिरुप ति ङला तेरी छ्‍या वे। येलुङ ख्‍योरो ङला गोमाला सिनाङ तसाम मङ शब्‍ज्‍यी किवी सिरुप साङ ङला छ्‍या वे। 20 यिन्‍सिनाङ ख्‍योरो तेन्‍दोकला ङे सि गोवु ताम्‍ङे च्‍यिक वे। ख्‍युरुङ ईजेबेल पुम्‍पेजी सिक्‍यावु खला ङ्‍येन्‍गिनोक। तीकी खुरुङ ति नम्‍दर शेतुप यिन सिनी सिनोक, यिने ङला शब्‍ज्‍यी कितुपतिवाला ति शम्‍डेन कितुप ताङ कुतिवाला पुलुप समा सोसिन गिवी सिनी लोप्‍किनोक। 21 ङे तीला दिक्‍पा नेसुर ग्‍युरुपला तुजे बिनिन, यिने तीकी शम्‍डेन कितुप नेसुर नाम्‍साङ सेम माग्‍युर। 22 तुक क्‍यानी ङ तीला छासे क्‍यानी ना ज्‍यितिनो। तीकी मुला शम्‍डेन कितुपतिवी दिक्‍पा कितुप नेसुर सेम माग्‍युर्सुङ सिसिन तिवाला छासे छेटाङ ताङ दुक्‍पा ङ्‍येकितो। 23 तुक राङ क्‍यानी तीकी पुज्‍युङपुमतिवाला साङ शि ज्‍यितिनो। तमा मी तेरीकी सेम ताङ नासाम हाक्‍कोवु ति ङ राङ यिनोक सिनी चर्च तेरीकी हाक्‍कोकितो। तमा ङ ख्‍यिराङला लाका ल्‍यामु क्‍यावुतिवाला छ्‍यक्‍तक ल्‍यामु तेरिनो, लाका मेलोवा कितुपतिवाला पर्च्या तोङ्‍यिनो। 24 यिने थिआटीराला वोतुप मीतिवी पर्ला ख्‍यिराङ ईजेबेल पुम्‍पेजी सिक्‍यावु खला माङ्‍येन्‍नी शैतानकी छ्‍याकला वोतुप हाक्‍को मुथुपुप ताम्‍ङेला मुयुकुपतिवाला ति ङ काङ साङ यम्‍बा क मेतेर्तो। 25 यिने ङ वुङ्‍दा सेक ख्‍यिराङला वोतुप येन्‍देनला ल्‍यामु क्‍यानी देता। 26 सी शैतानकी ओङ्‍ज्‍येनला ग्‍येल्‍गिवे, सी ङ वुङ्‍दा सेक ङे नोवाला वोतुप ति तेरी क्‍यानी देकिवे, तीला ङे पपा कोन्‍छ्‍योककी ङला ओङ्‍ज्‍येन नङ्‍गुप दोके क्‍यानी ङ लुङ्‍बा लुङ्‍बाकी मीतिवी खला ग्‍येला कितुप ओङ्‍ज्‍येन तेरिनो।
27 तमा तीकी मीतिवाला च्‍याङ्‍युङ थ्‍वोनी ठिम कितो।
मी दुक्‍टातिवाला थली नेक्‍योक पुर्मा पुर्मा जोवु दोके क्‍यानी ना तोङ्‍गितो।*
तुक कितुप ओङ्‍ज्‍येन ति ङला साङ ङे पपा कोन्‍छ्‍योक नेमा थोप्‍नी वे। 28 ङ तीला टोपकी कर्मा साङ तेरिनो। 29 कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी चर्चतिवाला दुक सुङ्‍नी वे। सी ल्‍यामो क्‍यानी हाक्‍कोवु नोकिवे, तीकी ल्‍यामो क्‍यानी ङ्‍येन्‍शी।’ ”
* 2:17 २:१७ मन्‍नकी कोर्ला प्रस्‍थान १६:३१-३३ ला ल्‍हासिन गिवी। 2:23 २:२३ ती पुज्‍युङ पुमतिवी तेन्‍दोक ति तीकी येन्‍देनला ङ्‍येन्‍नी युकुप मीतिवा यिन। * 2:27 २:२७ भजन २:९