3
सार्डिसला वोतुप चर्चला टोङ्‍गु बिन्‍दुप
“सार्डिसला वोतुप चर्चला ल्‍हटे कितुप देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुला दी ताम्‍ङे ति टिसा।
‘दी ताम्‍ङे ति कोन्‍छ्‍योककी थु दिन ताङ लाक्‍पा यावाला कर्मा दिन वोतुप तीकी सुङ्‍गुप यिन। ख्‍योरो लाकातिवा ङला छ्‍या वे। मीतिवी थोङ्‍दाङला ख्‍यिराङ सेन्‍बु वोतुप थोङ्‍सिनाङ ख्‍यिराङ ति शिन वे। तुक क्‍यानी ख्‍यिराङ लोसा, तमा ख्‍यिरा मुला तेपा चेयी तिराङ लुनी शेप दोके गलुप तेपा ति रम्‍बु जो। च्‍यिलासिसिन ख्‍योरो क्‍यावु लाकातिवा ति ङे कोन्‍छ्‍योककी थोङ्‍दाङला तेरी माछेवे। ती तप्‍की गोमाला ख्‍योरो लापुप ताङ थोवु ताम्‍ङे ति नासाम तोङ। तमा तीला ङ्‍येन्‍नी दिक्‍पा ने ग्‍युर। ख्‍युरुङ मालासिन ङ ख्‍यिरा हाक्‍माकोवा क्‍यानी शार्क्येक वुङ्‍यिनो। ङ चो पेला गिवी सिरुप तुजे ति ख्‍यिरा हाक्‍मोकोतो। यिने सार्डिसला वोतुप ख्‍यिरा पर्ला तेपा कितुपतिवा ललाइ ललाइ ति मज्‍याला टेमा माछ्‍यावु दोके खोप्‍राङ मिजी ति मेटेङ्‍बु माजो वे। तिवा ङे मुला राङ मज्‍या कर्मु कोन्‍नी युकिवी, च्‍यिलासिसिन तिवा तुक कि छ्‍योवु वे। सी शैतानकी ओङ्‍ज्‍येन खला ग्‍येल्‍गिवे, तीकी मज्‍या कर्मु कोन्‍गिवी। तमा ङ तीकी मिङ ति नाम्‍साङ मिशिवु मिजीकी थेप नेसुर नाम्‍साङ मेसेतो। तमा तीला ङ ङे पपा कोन्‍छ्‍योक ताङ खोकी लेन क्‍योलुपतिवी चिप्‍ला ङे मी यिन सिनी सिरिनो। कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी चर्चतिवाला दुक सुङ्‍नी वे। सी ल्‍यामो क्‍यानी हाक्‍कोवु नोकिवे, तीकी ल्‍यामो क्‍यानी ङ्‍येन्‍शी।’ ”
फिलाडेल्‍फियाकी चर्चला टोङ्‍गु बिन्‍दुप
“फिलाडेल्‍फियाला वोतुप चर्चला ल्‍हटे कितुप देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुला दी ताम्‍ङे ति टिसा।
‘चाङ्‍मा ताङ टेङ्‍बु वोतुप तीकी सुङ्‍गुप यिन। तीकी लोला दाऊदकी ग्‍येसाकी गो बेतुप लिमी वे। सी साङ तीकी पेतुप गो ति च्‍ये मुथुपी, याङ्‍ना सी साङ तीकी च्‍येतुप गो ति बे मुथुपी। ख्‍योरो लाकातिवा ङला छ्‍या वे। ल्‍होसा, ख्‍योरो चिप्‍ला ङे गो पेनी ज्‍याङ वे, ती गो ति सी साङ च्‍ये मुथुपी। ख्‍युरुङला ङार अला मेसिनाङ ङे सुङला सिक्‍यावु दोके मिजी क्‍याङ वे, तमा ङे मिङ हाक्‍माको सिनी सिमाक्‍या वे। दी ताम्‍ङे ति ल्‍यामु ङ्‍येना, खोप्‍राङ ति यहूदी यिन सिनी सिरुप शैतानकी छोक्‍पाकी मीतिवा वे। तिवा ति यहूदीतिवा मिन, जिनोक जोप मीतिवा यिन। तिवाला ङ ख्‍योरो काङ्‍बी वोक्‍ला वानी शावा कितुप जोयिनो। तमा ख्‍युरुङला ङे ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये क्‍यावु नोक सिरुप ति तिवी हाक्‍कोकितो। 10 ख्‍योरो ङे कला ङ्‍येन्‍नी हम क्‍या देसुङ। ती तप्‍की जम्‍बुलिङकी मीतिवा तेरीला खोक्‍पा ल्‍हापला छेटाङ ख्‍येल वुङ्‍गुप पेला ङ ख्‍युरुङला ती छेटाङ नेसुर र्‍होकिनो। 11 ल्‍होसा, ङ ङमु राङ वुङ्‍यिनो। ख्‍योरो ङला क्‍यावु तेपा ति र्‍होक्‍नी ज्‍योक। तमा ख्‍युरुङला ङे तेरिन सिक्‍यावु छ्‍यक्‍तक ति सी साङ ठोक मुथुप्‍तो। 12 सी शैतानकी ओङ्‍ज्‍येनला ग्‍येल्‍गिवे, तीला ङ ङे कोन्‍छ्‍योककी ल्‍हङाङकी थोक्‍ला कज्‍यु दोके जोयिनो। ती कज्‍यु ति नरी ते राङ लुकितो। तमा ती कज्‍युला ङे कोन्‍छ्‍योककी मिङ ताङ यरूशलेम सम्‍बाकी मिङ साङ टिकिनो। ती यरूशलेम सम्‍बा ति ङे कोन्‍छ्‍योक ज्‍युवु देवाच्‍येन नेमा वुङ्‍गितो। तमा ती कज्‍युला ङे मिङ सम्‍बा टिकिनो। 13 कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी चर्चतिवाला दुक सुङ्‍नी वे। सी ल्‍यामो क्‍यानी हाक्‍कोवु नोकिवे, तीकी ल्‍यामो क्‍यानी ङ्‍येन्‍शी।’ ”
लाउडिकियाकी चर्चला टोङ्‍गु बिन्‍दुप
14 “लाउडिकियाला वोतुप चर्चला ल्‍हटे कितुप देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुला दी ताम्‍ङे ति टिसा।
‘दी ताम्‍ङे ति आमिन वोतुप तीकी सुङ्‍गुप यिन। खो ति कोन्‍छ्‍योककी कोर्ला खोङ्‍तेर्मु क्‍यानी पङ्‍बु टेङ्‍बु तेरुप यिन। तमा खो नेसुर राङ कोन्‍छ्‍योककी तेरी जम्‍बुलिङ ज्‍ये नङ्‍गुप यिन। 15 ख्‍योरो काङ काङ लाकातिवा क्‍या वे सिरुप ति ङला तेरी छ्‍या वे। ख्‍युरुङ टङ्‍गा साङ मे, छेन्‍दी साङ मे। ख्‍युरुङ की छेन्‍दी वुङ गोकिवी, की टङ्‍गा वुङ गोकिवी। 16 ख्‍युरुङ टङ्‍गा साङ मे, छेन्‍दी साङ मे। मुक्‍चे वे। ती तप्‍की ङ ख्‍युरुङला ङे ख नेमा तेन तोङ्‍यिन। 17 ख्‍यिरा याङ ङ छ्‍युक्‍पु वे, ङला नोर टोङ्‍बा बङी वे, ङला काङ साङ मोगोवी सिवी। यिने ख्‍युरुङला छ्‍या मे, ख्‍युरुङ याङ दुक्‍पा ङ्‍येतुप ताङ ल्‍हासिनाङ ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये लङ्‍गुप ताङ पेराङ्‍बु ताङ मिक मोथोङ्‍गुप ताङ पेर्तुङ्‍बा गल वे। 18 तुक क्‍यानी ङ ख्‍युरुङला टोङ्‍गु तेरिन, ख्‍युरुङ छ्‍युक्‍पु डोप गा वोसिन, ङे नेसुर मेला र्‍हेनी ङोमा जोवु सेर ङ्‍यो। तमा ङोछा लङ्‍गुप ताङ पेर्तुङ्‍बा वोतुप जु उपुपला मज्‍या कर्मु ङ्‍योनी कोन। ख्‍योरो मिक थोङ थुपुपला मिकला मेन ङ्‍योनी कु। 19 सुला ङ ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये किवे, तीला वोरु साङ देनिन, तमा ल्‍यामु जोपला छ्‍येर्पा साङ तेरिन। तुक क्‍यानी ख्‍यिराङ मङ टेमु क्‍यानी दिक्‍पा ने ग्‍युर। 20 ल्‍होसा, ङ गे फिला लानी डक डक ग्‍यकिनो। सी ङे वोरु थोनी गो बेकिवे, ङ ती नाङ्‍ला शुनी तीकी मुला समा सायिनो। तमा तीकी ङ ताङ मुला राङ समा सेवितो। 21 सी शैतानकी ओङ्‍ज्‍येनला ग्‍येल्‍गिवे, तीला ङ ङे ग्‍येल्‍ठिकला ङ ताङ मुला राङ देनी ग्‍येला कि ज्‍यितिनो। ङे साङ शैतानकी ओङ्‍ज्‍येनला ग्‍येल्‍नी पपा कोन्‍छ्‍योककी मुला खोकी ग्‍येल्‍ठिकला देनी वे। 22 कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी चर्चतिवाला दुक सुङ्‍नी वे। सी ल्‍यामो क्‍यानी हाक्‍कोवु नोकिवे, तीकी ल्‍यामो क्‍यानी ङ्‍येन्‍शी।’ ”