4
देवाच्‍येनला सोवा देकुप
ती ज्‍युक्‍ला ङे ल्‍हासालेन्‍सिन देवाच्‍येनला गो च्‍यिक वोतुप थोङ्‍सुङ। ती गो ति तङी नोक। थल्‍माला ङे थोवु ग्‍येलिङ पुवु दोके वोरु तीकी ङला “दे केला शोक। ज्‍युक्‍ला चुका चुका ताम्‍ङेतिवा च्‍युङ्‍गिवी, ती ति ङ ख्‍युरुङला लपिन।” सिनी सुङ्‍सुङ। तमा कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी ङला क्‍येङ्‍नी ङे देवाच्‍येनला ग्‍येल्‍ठिक यी वोतुप थोङ्‍सुङ। ती ग्‍येल्‍ठिककी खला मिरा च्‍यिक ज्‍युनोक। ती ग्‍येल्‍ठिककी खला ज्‍यु वोतुप तीकी जुजम ति ङोर्मु ताङ मर्वु वोतुप वो ग्‍यकुप यु दोके थोङ्‍गिनोक। ती ग्‍येल्‍ठिककी गारी गुरीला वो ग्‍यकुप यु ङोर्मु दोके ज्‍य फुकुप नोक। तमा ती ग्‍येल्‍ठिककी गारी गुरीला यम्‍बा ग्‍येल्‍ठिक खल्‍ज्‍यिक ताङ ज्‍यी चोके नोक। ती ग्‍येल्‍ठिक रे रेकी खला गोला ग्‍येल्‍वी सेरकी उशाक ताङ जुला मज्‍या कर्मु कोन्‍दुप गोमा कितुप मी छ्‍येतिवा देनी नोक। तमा ती ग्‍येल्‍ठिक नेमा चिलाम ग्‍यकुप ताङ सम्‍डुक ग्‍यकुप ताङ टेक्‍च्‍या ग्‍यकिनोक। तमा ती ग्‍येल्‍ठिककी चिप्‍ला बाशिङ दिन चोके च्‍येनी नोक। ती बाशिङ ति कोन्‍छ्‍योककी थु दिन यिनोक। तमा ग्‍येल्‍ठिककी चिप्‍ला शेल दोके ठछ्‍येली थोङ्‍गुप ग्‍येम्‍छो चेङ्‍गा यी नोक।
ग्‍येल्‍ठिककी छो ज्‍यीला उ वोतुप सेम्‍ज्‍येन ज्‍यी चोके नोक। ती सेम्‍ज्‍येनतिवी गोमाला ताङ तिङ्‍ला ल्‍हाप मिक बङी नोक। सेम्‍ज्‍येन च्‍यिक ति सेङ्‍गी दोके नोक। तमा सेम्‍ज्‍येन ङ्‍यिवा ति लङ्‍डु दोके नोक। तमा सेम्‍ज्‍येन सुम्‍बाकी ङोतुङ ति मी ङोतुङ दोके नोक। तमा सेम्‍ज्‍येन ज्‍यिवा ति फुरिन वोतुप च्‍यक्‍युङ दोके नोक। ती सेम्‍ज्‍येन ज्‍यिकरकी ति पुशोक टुक टुक नोक। तमा ती पुशोककी गारी गुरीला ताङ जु तेरीला मिक बङी नोक। तिवा ङ्‍यी ताङ नुप्‍ज्‍या दुक सिनी लु ला लावा देकिनोक,
“चाङ्‍मा, चाङ्‍मा, चाङ्‍मा!
चोछ्‍येवु चोवो कोन्‍छ्‍योक,
खो गोमाला ज्‍युन वे,
तमा तसाम साङ ज्‍यु वे,
ज्‍युक्‍ला सेक नरीकी नरी ज्‍युकिवी।”
ते वोतुप सेम्‍ज्‍येन ज्‍यिकरतिवी ग्‍येल्‍ठिकला ज्‍यु वोतुप ताङ नरी ङोसु ज्‍युवु तीला मोवा ताङ ताङ्‍देन ताङ थुचिछे पुल पुल्‍वा देकिनोक। 10 ती पेला ते वोतुप गोमा कितुप मी छ्‍ये मिरा खल्‍ज्‍यिक ताङ ज्‍यीतिवा ग्‍येल्‍ठिकला ज्‍यु वोतुप तीकी दोङ्‍ला खवुतुङ्‍मा देनी नरीकी नरी ङोसु ज्‍युवु तीला सोवा देकिनोक। तमा खोप्‍रे उशाकतिवा ग्‍येल्‍ठिक चिप्‍ला पिन ज्‍याक्‍नी दुक सियी सिक्‍यासुङ,
11 “ओ ङ्‍यिरा चोवो कोन्‍छ्‍योक,
चोवो याङ ङ्‍यिरा मोवा ताङ ताङ्‍देन कि छ्‍योवु ताङ ङार वोतुप कोन्‍छ्‍योक यिन।
च्‍यिलासिसिन तेरी च्‍यालकतिवा चोवोकी राङ ज्‍ये नङ्‍गुप यिन।
चोवोकी नोवा नेमा ती च्‍यालकतिवा तेरी च्‍युङ्‍नी तिवाला मिजी साङ नाङ्‍सुङ।”