28
Malta e Pablo i'imacá yucuna marí:
Caja hue'emaó piyuqueja. Re i'imacaño quemaño huajló:
—Marí paranácuhua ií Malta.
Ina'uqué, re i'imacaño, la'añó palá huecá. Juni japi hue'emá. Aú huataca'á ipe'ení nacú. Aú napho'otá huajló, hua'anapacáloje ri'ilá penaje. E'iyohuá que Pablo iphaca macajreni siyá ña'ajemi. Rica'á ricá quera'atani chojé, hua'ató que jeí jeño'ocá re'iyayá quera'atani chiyá majó. Ajma'arí Pablo riyáte'ela huajlé naquiyá. Rajma'acá ricá ejeja racúhua'o rinacu. Paranácuhua eruna amaño jeí acúhua'aco Pablo yáte'ela nacú. Aú nemá pajlocaca:
—Apala ina'uqué nójeri penájemi ca'ajná quele ina'uqué. Caja ri'imichó juni jalomi liyá. E'iyonaja chuhuata pu'uhuaré rila'acare loco'opani ramájica capichácajo yajhué —que nemacá rinacu.
E Pablo huicha'arí ricá riyáte'ela naquiyá huichá quera'atani chojé. Uncá meque rila'alá Pablo. Piyuque, re i'imacaño, huátaño mequetana. Napechu i'imá rinacu: “Cajrú renátajica ca'ajná ricá, matámiru ca'ajná ricojno'ojica.”
E'iyonaja namá uncá méqueca rila'alá ricá. Aú napechu apiyácaro rinacu, nemá rinacu:
—Chi'ináricanaji ca'ajná quele ina'uqué.
Eyá hua'anapacá ahua'á ne'emacana mená i'imá. Ne'emacana ií i'imari Publio. Palá rila'acá huecá. Rijhua'até hue'emá hueji que cala. Publio jara'apá i'imari ritami, acóca'alaji jehué relo'ocó. Raú Pablo i'ijnari richaje. Ripura'ó Tupana hua'até rinacu. Ejomi rito'otá riyáte'ela rinacojé. Raú ritejmo'otó. Raú ajopana natámina, paranácuhua eruna, i'ijnaño Pablo amaje. Ñaqué caja ritejmo'ótaca necá. 10 Ina'uqué, re i'imacaño, a'añó huajló cajrú nacaje majopeja. Huácho'oco reyá huacajé, na'á huajló piyuque nacaje huala'acare nacú camu'ují, hua'apácaloje palá ra'ajnecanami penaje.
Pablo iphaca Roma ejo yucuna marí:
11 Hueji queta queri quetana hue'emacá paranácuhua nacú. Ejomi huácho'o. Hue'ejná piño apa'acú huapuru chu. Nacutá ri'imacá yahuijá quetana re. Alejandría eyaje huapuru i'imacá. Ajopana i'imaño najló nachi'ináricana que. Pajluhuaja ií i'imari Cástor, apú ií i'imari Pólus. Nenami pato'oró huapuru nacú iyamajótano. 12 Richu hue'ejná ají que a'ajná ño'ojó, iphaño punumaje chojé, pajimila Siracusa ejé. Rejé huephá. Re hue'emá hueji que cala. 13 Reyá huácho'o piño, hue'ejná ají que juni tureno. Iphaño pajimila Regio ejé. Muní que carená apho'ocá rihuilaphe ejo. E hua'apá piño. Apacala que huephaca pajimila Puteoli ejo. 14 Re huephata huanaquiyana, Jesucristo ja'apiyá jema'ajeño naquiyana. Nemá huajló huayurícoloje najhua'até pajluhuaja sápacaje quetana penaje. Reyá i'imajemi hue'ejná pe'iyoóhua ají que Roma ejo. 15 Jesucristo ja'apiyá jema'ajeño, Roma eruna, jema'añó huephaca yucuna. Aú ne'ejná iñe'epú chuhuá ya'ajnajo majó huajimajo. Foro de Apio pajimila ií. Re huaqueño'ó ne'iyajena hua'até iphácacano. Reyá hua'apá piño apú pajimila e'iyajé. Tres Tabernas apú pajimila ií. Re huephácaco piño ajopana hua'até. Pablo amaca aú necá rimá Tupánajlo:
—Palá pili'ichaca huecá, mariruna ina'uqué i'ijichácale majó nomaje.
Marí que rimacá Tupánajlo, caphí ripechu la'acole namácana aú. 16 E caja ehuaja huephá Roma ejo. Re surárana huacára'ajeri ja'apátari apujlo necá, nahuá'acarena rejo, nahuajácaloje necá penaje. Nahua'aphena huacára'ajeri ri'imacá, rijló ra'á ne'emacá. Pábloja calé ra'apata apojó. Riyurí pajluhuaja surara rihua'aphé penaje.
Pablo i'imacá Tupana yucuna Roma e yucuna marí:
17 Caja hueji que cala quetana Pablo i'imacá Roma e. E rihuá'a judíona huacára'ajeño maná. Roma e nañacaré i'imacá. Caja rihuá'a namaná, aú nahuacó rejé. E rimá najló:
—Nojena, uncá nula'alá chapú judíona. Uncá caja nula'alá apojó huachi'inami chu puráca'alomi liyá. E'iyonaja calé Jerusalén e nu'umacá huacajé, najña'á nucá, naca'acáloje nucá ina'uqué huajáquelana chojé penaje. Re na'á nucá Romano naquiyánajlo. 18 Naquejá'a nuliyá riyucuna, nahue'epícaloje na aú ca nula'acá pu'uhuaré penaje. Uncá nephátala na pachaca nahuátaca nonócana i'imacá. Marí cajé aú nahuata nócho'otacana. 19 E'iyonaja judíona naquiyana, rehuá i'imacaño, uncá huátalaño nócho'otacana. Ñaquele numá najló, nahuacára'acaloje nucá majó penaje, nupura'acóloje huachaje huacára'ajeri hua'até penaje. Uncá nu'ujnalá majó, norucátacaloje rijló necá penaje. 20 Nuhuá'icha imaná majó, nomácaloje icá penaje, nupura'acóloje ijhua'até penaje. Huecá judíona piyuque huátaño ricá, Tupana huacára'acare majó ina'uqué i'imatájeri penaje. Nucá i'imari riyucuna ajopánajlo, ajopánajlo que. Rijimaje naca'á nucá ina'uqué huajáquelana chojé. Ñaquele amá nucá jepo'oqueja curete aú no'onapitá naquiyá —que rimacá najló.
21 E nemá Páblojlo:
—Uncá nahuacára'ala huajló papera pinacojé Judea te'eré eyá. Ajopana judíona iphaño caja majó reyá, uncá caja naca'alá pimaná huajló. 22 Uncá huani napura'aló palá pipechu que péchuruna nacú. Piyuque ina'uqué, ajopana, ajopana que pura'añó inacu pu'uhuaré. Ñaquele chuhua pi'imá huajló riyucuna méqueca pipechu nacú ricá nemacare nacú, huahue'epichi raú ricá —que nemacá rijló.
23 Raú na'á rená, nahuacácoloje rihuacajé rejé penaje. E caja riphá rená chojé. Rihuacajé cajrú judíona jahuacaco Pablo i'imacare chojé. Lapiyami nephá rejo. Eyá ri'imá najló Tupana yucuna lainchu ejená. Méqueca iná la'acá, iná i'imacáloje Tupana hua'ateje penaje yucuna ri'imá najló. Tupana puráca'alo Moisesmi chu lana'acare, Tupana puráca'alo ja'apátajeñomi chuna lana'acare hua'ató nacú rimá najló. Raú rica'áta ne'iyajé, nema'acáloje Jesucristo ja'apiyá penaje. 24 Palánija ne'iyajénajlo Pablo puráca'alo i'imacá. Raú napechu i'imá caphí Jesucristo chojé, ri'imacáloje Ne'ematájeri penaje. Eyá ajopana uncá jema'alaño ra'apiyá. 25 Rijimaje uncá rejenohuaja cale napechu i'imacá rinacu. Napa'acó yámona Pablo quemari najló marí que:
—Palá huani Tupana Pechu quemacá Isaíasmi chujlo i'imacá, ra'apátacaloje ricá hua'ajútayami chúnajlo penaje. Marí que rilana'acare papera chojé riyucuna i'imacá:
26 Marí que Tupana quemacá nojló:
Pi'ijná, pi'imachi riyucuna ina'uquejlo.
Marí que pimacá nanacu: Jema'ajé riyucuna. E'iyonaja uncá ihue'epílaje meque quemacánaca ricá.
Amaje caja ricá. E'iyonaja uncá ihue'epílaje naca ricá.
27 Ijnúcha'ajo huani Tupana ja'apiyá jema'acana nacú.
Uncá jema'alaje ra'apiyá.
Uncá caja a'alaje inacojó ripuráca'alo.
Uncá caja ihue'epílaje méqueca ricá.
Uncá caja ipajno'otálaje ipéchuhua pu'uhuaré ila'acare liyá.
Ñaquele uncá Tupana amálajo ichaje pu'uhuaré ila'acare liyá,
que Tupana quemacá Isaíasmi chujlo i'imacá, ra'apátacaloje riyucuna najló penaje.
28 Pablo quemari piño najló:
—Jema'á marí. Tupana i'imatari caja ajopana ina'uqué capichácajo liyá, uncá judíona calé necá. Necá jema'ajeño ra'apiyá —que rimacá najló.
29 Marí que Pablo quemacá aú judíona naquiyana pa'añó. Cajrú naca'ácaco rijimaje pajhua'atéchaca.
30 Iyamá jarechí quetana Pablo i'imacá Roma e. Re riyuró pajluhuaja pají miná ñacaré chu. Ra'á rijló rihuemí, riyurícoloje richu penaje. Rejé ina'uqué i'ijnaqueño richaje. Palá ripechu i'imajica richaje i'ijnajícaño nacú. 31 Tupana i'imatari ina'uqué capichácajo liyá, ne'emacáloje rijhua'atéjena raú penaje. Rinacu Pablo pura'acó najhua'até rihuátajica que. Rehuíña'ataque ina'uqué Jesucristo nacú. Uncá na calé jahuíyo'oqueri rijló richá, rehuíña'ataca piyá necá. Caja quetana riyucuna.