ROMANOS
1
Roma ejo San Pablo huacára'ari Jesucristo ja'apiyá jema'ajéñojlo puráca'aloji i'imacá. Marí que rimacá najló:
Pablo nucá. Jesucristo hua'até sápajeri nucá. Rihuacára'acarena naquiyana caja nucá. Tupana a'arí nucá ajopana ina'uqué e'iyayá i'imacá, nu'umacáloje rihuacára'acarena naquiyana penaje. Ra'á caja nucá, nu'umacáloje Tupana i'imataca ina'uqué capichácajo liyá yucuna penaje.
Palani huani riyucuna. Tupana puráca'alo lana'aquéjami quemari ñaqué caja rinacu. Uncá na i'imalá Tupana puráca'alo e'iyá apichátaqueja. Ripuráca'alo ja'apátajeñomi chúnajlo Tupana i'imari riyucuna i'imacá, nalana'acáloje ra'apiyá ricá papera chojé penaje. Ripuráca'alo quemari Jesucristo nacú, i'imatari iná capichácajo liyá. Hue'emacana huani ricá. Tupana I'irí caja ricá. Eja'ahuá chu ri'imaqué huacajé nemaqué rinacu: “Davidmi chu laquénami naquiyana ricá.” Tupana macápo'ori Jesucristo taca'acaje chiyá i'imacá. Raú iná hue'epí Tupana I'irí huánica ricá. Jesucristo palamane aú Tupana la'arí nucá palá. Ra'á nucá, nu'umacáloje rihuacára'acarena naquiyana penaje. Ripuráca'alo aú nu'ujná Jesucristo yucuna i'imajé ajopánajlo, ajopánajlo que. Nu'umá najló riyucuna, caphí napechu i'imacáloje Jesús chojé penaje. Caphí richojé péchuruna i'imacáloje, piyuque ajopana te'eré ehuá, ajopana te'eré ehuá que, penaje nu'umá najló riyucuna. Nema'acáloje ra'apiyá raú penaje, nu'ujná riyucuna i'imajé najló ca'ajnó. Icá caja jema'añó ra'apiyá. Caja Tupana i'ihuapari rijluhua icá, i'imacáloje rijhua'atéjena raú penaje. Pajimila Roma e i'imacaño icá. Ijló, piyuqueja, nulana'á marí papera chojé. Tupana huajhuena icá. Caja ra'á icá, i'imacáloje rile'ejena ina'uqué penaje. Huara'apá huani Tupana. Hue'emacana huani Jesucristo. Nuhuata i'imacá napalamane. Nuhuata caja Tupana, Ri'irí Jesucristo hua'até la'acá ipechu palá.
Pablo huátaca Roma ejo i'ijnacana yucuna marí:
Pamineco nuhuata marí que inacu quemacana: Caphí ipechu Jesucristo chojé. Ñaquele ila'á palá rehuá. Marí que la'acaño icá. Cajrú iyucuna jema'acó ajopana ñacajela ejo, ajopana ñacajela ejo que. Aú calé numá Tupánajlo: “Palá pila'acá nucá, ne'emacale Jesucristo palamane,” que numacá Tupánajlo inacu. Tupana hua'até sápajeri nucá. Nu'umá Jesucristo yucuna ajopánajlo, ajopánajlo que, nahue'epícaloje ricá penaje. Ricá nacuja nucá. Nupura'acó Tupana hua'até quehuá nupura'ó rijhua'até inacu. Tupana hue'epiri quehuaca numacá ijló me'etení. 10 Nuhuata ichaje i'ijnacana ca'ajnó. Aú pulapé nu'umacá riyucuna Tupánajlo, rihuátajica quéchami nu'ujnacáloje amaje penaje. 11 Nuhuata amácana, nohuíña'atacaloje icá richaje, richaje que Tupana puráca'alo nacú penaje. Raú ipechu i'imajica richaje que Tupana chojé caphí. 12 Caja ipechu i'imá caphí Tupana chojé. Ñaqué caja nupechu. Ñaquele nu'umaquela ijhua'até, rejenohuaja huala'acájla papéchuchaca caphí. 13 Jesucristo hua'atéjena icá nujhua'até. Ñaquele numá inacu: “Nojena” que. Nojena, ihue'epí pulapé nuhuátaca ichaje i'ijnacana. Maárejecha uncá meño'ojó nu'ujnalá ca'ajnó ichaje. Nuhuata ichaje i'ijnacana Tupana puráca'alo ja'apátaje ijló, ihue'epícaloje richaje Jesucristo nacojé raú penaje. Ajopana te'eré ehuá, ajopana te'eré ehuá que nu'ujnacá riyucuna i'imacana nacú. Riyucuna jema'acana aú ne'iyajena pechu i'imari caphí Jesucristo chojé, ri'imatácaloje necá capichácajo liyá penaje. Ajopana hue'epiño richaje Jesucristo nacojé raú. Ñaqué caja nuhuátaca ijló ricá. 14 Jesucristo huacára'ari nu'umacá riyucuna pajimato ina'uquejlo. Caríhuana ca'ajná necá, tapuhuíyana ca'ajná necá, cajrú hue'epícaño ca'ajná necá, uncá hue'epílaño ca'ajná necá. Pajimátoja rihuátaca nu'umacá riyucuna najló. 15 Ñaquele nuhuata Jesucristo yucuna i'imacana ijló caja, Roma e i'imacáñojlo.
Jesucristo ja'apiyá jema'acana aú Tupana a'arí iná rijhua'ateje penaje. Riyucuna marí:
16 Caphí Jesucristo chojé i'imacana aú, Tupana i'imatari iná capichácajo liyá. Uncá nopáña'alo riyucuna i'imacana ja'apí, Tupana i'imatácale iná capichácajo liyá riyucuna ja'apiyá jema'acana aú. Riyucuna ne'emá judíonajlo pamineco, quéchami uncá judíona calé naquiyánajlo. 17 Riyucuna jema'acana aú iná hue'epí méqueca iná la'acá, iná i'imacáloje lamára'ataquejami que Tupánajlo raú penaje. Caphí iná pechu i'imacachu richojé, iná i'imá lamára'ataquejami que pu'uhuaré iná la'acare liyá. Ricá aú ja calé iná i'imá lamára'ataquejami queja Tupánajlo. Marí que Tupana puráca'alo lana'aquéjami quemacá rinacu: “Caphí richojé péchuruna, queleja i'imaño lamára'ataquejanami que Tupánajlo pu'uhuaré nala'acare chiyá. Raú ja calé ne'emajé matajnaco je'echú chu Tupana hua'até.”
Pu'uhuaré la'acaño ina'uqué, piyuqueja, yucuna marí:
18 Je'echú chu Tupana. Caja ina'uqué hue'epiño Tupana huajájica íqui'i huani necá, uncá la'alaño rihuátaca que. Pu'uhuaré la'ajeño, namanaicho la'ajeño, necá rihuajaje cajrú. Pu'uhuaré la'acana nacuja necá, aú calé uncá na'alá nanacojó quehuácaje puráca'aloji. 19 Caja pu'uhuacá najló nacaje Tupana la'acare. Caja Tupana iphátari najló napechu, nahue'epícaloje mecajeca ricá penaje. 20 Uncá iná amálare Tupana. Nacaje rila'acare aú ja iná hue'epí reca ricá. Rila'á piyuqueja eja'ahuá i'imacá. Piyuque nacaje richu i'imacare hua'ató rila'á i'imacá. Ramácana aú iná hue'epí piyuque nacaje la'ajeri ricá, Tupana. Caja queja ricá, hue'epiri huani ricá. Rila'acare amácana aú iná hue'epí mecajeca ricá. E'iyonaja ne'iyajena pechu uncá huani i'imalá Tupana nacú. Richona Tupana huajájeri necá. Ñaquele uncá meño'ojó rihuajájicarena pura'aló nachayo. Uncá meño'ojó nemalá: “Uncá huahue'epila mecajeca ricá” que. 21 Rila'acare aú iná hue'epí reca Tupana. E'iyonaja calé uncá napura'aló rinacu palá. Iná Chi'ináricana ricá, Tupana. E'iyonaja uncá napura'aló rinacu palá. Uncá caja nemalá Tupánajlo: “Palá pila'acá huecá” que. Uncá huani nala'alá palá. Aú calé uncá na penaje calé nacaje ne'ejnatácare napéchuhua nacú. Pajluhuaja nacojé queja necá raú. Uncá napechu i'imalá najló. Calajeruni chu iná i'imacachu, uncá iná amala nacaje palá. Ñaqué caja necá, uncale nahue'epila palani puráca'aloji nacojé. 22 Napechu i'imá nanacuhuá: “Cajrú hue'epícaño huecá” que. E'iyonaja uncá huani napechu i'imalá, uncale nema'alá Tupana ja'apiyá. 23 Uncá caja napechu i'imalá pu'ují Tupana nacú. Uncá tajnácajo penaje calé i'imacá Tupana. Ina'uqué jenami caje nala'acare, nacuja pu'ují napechu. Tajnácajo penaje i'imacaño ina'uqué. Nala'á caja cupira'aphana naquiyana jenami. Nala'á caja eja'ahuá e'iyohuájena naquiyana jenami. Nala'á caja juni yajné naquiyana jenami. Marí caje nacuja pu'ují napechu. Ricá ja'apija nephá, ri'imacale nachi'ináricana que najló penaje. Eyá Tupana ja'apí uncá nephala.
24 Marí que la'ajeño ne'emacale, Tupana yuriri necá, nala'acáloje pu'uhuaré napechu queja penaje. Marí caje aú pu'uhuareja nala'acá pajhua'atéchaca. Namanaicho nala'á pajhua'atéchaca. Iqui'ija iná apáña'aco riyucuna jema'acana aú. Marí que nala'acá najluhua.
25 Tupana yuriri necá, nala'acáloje pu'uhuaré napechu queja penaje, uncale na'alá nanacojó quehuácaje puráca'aloji. Pajlácaje puráca'alojija na'á nanacojó palá. Palá napura'acó nacaje Tupana queño'ótacare nacú. Pu'ují caja napechu nacaje rila'acare nacuja. Eyá riqueño'ótajeri, Tupana nacú, uncá napechu i'imalá pu'ují. Uncá caja napura'aló rinacu palá. Re Tupana, ina'uqué pura'acóloje rinacu palá huani hua'ajini huani penaje. Marí queja ri'imajica.
26 Marí que napechu i'imacale, Tupana yuriri najló pu'uhuaré la'acana napechu queja. Nala'á pu'uhuaré pajhua'atéchaca. Iná apáña'aco riyucuna jema'acana aú. Inaana la'añó pajhua'atéchaca achiñana hua'até la'acana que caja. Pupuchí ca'ajeño necá pajhua'atéchaca. 27 Ñaqué caja achiñana pajno'ocó panacuhuácaca. Inaana hua'até la'acana que caja nala'acá namanaicho pajhua'atéchaca. Nañujure aú ja ne'emá pajhua'atéchaca. Iná apáña'aco huani marí que iná jema'acá nayucuna aú. Marí que la'acana aú nala'á necó chapú huani, Tupana huajájicale necá richona.
28 Uncá ina'uqué huátalaño Tupana hue'epícana. Aú calé riyurí najló, nala'acáloje napechu queja penaje. Apichátacanami queja napechu i'imacale najló, nala'á nacaje uncá huani paala. 29 Pu'uhuaré la'ajeño ina'uqué i'imacale, marí que nala'acá pu'uhuaré pecohuácaca: Achiñana, inaana, quele la'añó namanaicho pajhua'atéchaca. Nahuata caja najluhua ajopana nane. Nahuata caja ajopana ina'uqué la'acana chapú. Chapú caja napechu i'imacá ajopana ina'uqué nacú, nachá'atacale necá. Nenó caja ajopana ina'uqué. Naca'ácaco caja pajhua'atéchaca. Cajrú caja napajlaca ajopana hua'até. Chapú caja nahuó ajopana cha. Nachapújra'o caja ajopana nacú. 30 Napura'ó caja pu'uhuaré nanaquiyana nacú. Nala'á caja ajopana ina'uqué uncá ina'uquélaruna que caja majopeja. Chapú caja napechu Tupana nacú. Uncá caja nephala ajopana ina'uqué ja'apí. Nahue'epí caja nanacuhuá hue'epiño que huani. Napura'ó caja nanacuhuaja palá. Pu'uhuaré la'acana, namanaicho la'acana nahue'epí caja natucumó. Uncá caja nayani jema'alá nachi'iná ja'apiyá. 31 Mapechúhuaca nala'acá nacaje. Uncá pajluhuaja chuhuá calé napechu i'imacá nacaje nemacare nacú. Uncá caja nahue'epila caí panacuhuácaca. Uncá caja namalo ajopana ina'uqué chaje. Uncá caja nahue'epila ina'uqué mu'ují. Marí que i'imacaño ina'uqué. 32 Nahue'epí palá huani méqueca Tupana huacára'aca ina'uqué la'acá. Nahue'epí caja capichájeño penájenaca necá la'añó pu'uhuaré. E'iyonaja uncá nayurila naliyó ricá. Eyá necá que caja pu'uhuaré la'ajeño nacú napechu i'imá palá.