EFESIOS
1
Jesucristo ja'apiyá jema'ajeño, Efeso e i'imacáñojlo Pablo huacára'ari puráca'aloji marí que i'imacá:
Pablo nucá. Nuhuacára'ajeri Jesucristo. Jesucristo huacára'acarena naquiyana nucá. Marí queja Tupana pechu nacú nu'umacá. Nulana'á marí papera chojé ijló, Efeso e i'imacáñojlo. Jesucristo ja'apiyá jema'ajeño icá chuhuaca. Ñaquele Tupana le'ejena ina'uqué icá. Huara'apá huani Tupana; Hue'emacana huani Jesucristo. Nuhuata Tupana, Jesucristo hua'até la'acá ipechu palá.
Jesucristo palamane palá huani Tupana la'acá ina'uqué yucuna marí:
Palánijlaca huapura'acojla Tupana nacú palá huani. Hue'emacana, Jesucristo jara'apá huani ricá. Palá huani rila'acá huecá, hue'emacale Jesucristo hua'atéjena. Pajluhuaja queja huecá rijhua'até chuhuaca. Ñaquele rila'á huapechu palá que'iyapejé nacaje aú, je'echú chu i'imajícaño hue'emacale. Uncá chiyó Tupana queño'ótari eja'ahuá i'imacá, ripechu nacú ri'imá i'imacá, hue'emacáloje Jesucristo ejena penaje. Ripechu nacú ri'imá caja, hue'emacáloje rijló lamára'ataquejanami que rijló pu'uhuaré huala'acare liyá penaje. Uncá na chona calé rihuajaje huecá. Caja ri'imá ñaqué Tupana pechu nacú júpimi i'imacá, hue'emacáloje Tupana yaní penaje. Caphí Jesucristo chojé i'imacana aú hue'emá riyani. Marí que ricá, íqui'ija huani rihuátacale huecá. Palani rijló ilé que huala'acana palá. Caja queja rihuátaca ri'imacá huajló. Ñaquele huapura'ó Tupana nacú palá, ripalamane hue'emacale. Ri'irí, íqui'ija rihuátacare, hua'atéjena huecá. Raú palá huani rila'acá huecá. Jesucristo taca'arí a'ahuaná apiyácacanami nacú huachaya i'imacá. Richojeja calé hue'emaó. Richojeja caja Tupana amaro huachaje pu'uhuaré huala'acare, huamanaicho huala'acare liyá hua'até. Raú huahue'epí íqui'ija huánica Tupana huátaca huecá. A'acuhuaná ri'imatá huecá, huacapichaco piyá Tupana liyá. Iqui'ija huani rihue'epica huamu'ují i'imacá. Palá huani Tupana la'acá huecá. Capechuni huani Tupana; hue'epiri huani caja ricá. Ñaqué i'imacale rila'á nacaje, palá huani ripechu nacú ri'imacá que. Chuhua huahue'epica ricá. Rihuacára'a Jesucristo marí eja'ahuá nacojé i'imacá, rila'acáloje ina'uqué palá raú penaje. Marí que la'acana i'imari ripechu nacú júpimi i'imacá. Micho'ojneji ri'imacá ina'uqué liyá. 10 Riphájica rená chojé huacajé, Tupana ñapátajeri apú nacaje ripechu nacú i'imacare la'acana. Raú rahuacátaje piyuqueja ina'uqué je'echú chu i'imacaño, maare eja'ahuá chu i'imacaño hua'ató, Jesucristo i'imacáloje nahuacára'ajeri penaje. Marí que Tupana pechu nacú ricá. 11 Uncá chiyó eja'ahuá queño'ó Tupana i'ihuapari rijluhua huecá ajopana ina'uqué e'iyayá, hue'emacáloje rile'ejena ina'uqué penaje. Jesucristo palamane huecá, rijhua'atéjena. Caja júpimi ñaqueja la'acana i'imari ripechu nacú i'imacá. Ñaquele rila'á nacaje palani ripechu nacú i'imacá que. 12 Huecá, judíona naquiyana pechu i'imari caphí Jesucristo chojé. Ajopana ina'uqué tucumá huapechu i'imá richojé caphí. Marí que ri'imacá huajló, hue'emacáloje palá huani rila'acare huecá yucuna ajopánajlo penaje. Marí penaje rila'á huecá palá i'imacá. 13 Ñaqué caja ijló ricá, uncá judíona calejlo. Icá jema'añó Tupana i'imataca ina'uqué capichácajo liyá yucuna i'imacá. Quehuácaje riyucuna. Rema'acana aú ipechu i'imari caphí Jesucristo chojé, ri'imacáloje i'imatájeri penaje. Ñaquele chuhua Jesucristo hua'atéjena icá. Ra'apiyá jema'acana aú Tupana a'arí caja ijló Ripechu. Ripechu, rarucácare ina'uquejlo júpimi que i'imacá, ra'á ijló. Ripechu i'imacachu iná e'iyá, iná hue'epí Jesucristo hua'ateje iná. 14 Caja ra'á huajló Ripechu rimacá que. Raú huahue'epí hue'emajica rijhua'até je'echú chu rimacá huanacu que caja. Riñapátajica ee piyuque rile'ejena ina'uqué i'imatácana capichácajo liyá, rihuá'aje huecá je'echú chojé. Ñaquele palá huani la'ajeri ri'imacale, ina'uqué pura'ajeño palá huani rinacu.
Pablo pura'acó Tupana hua'até Efesio eruna nacú yucuna marí:
15 Marí que ajopana ina'uqué quemacá inacu: “Caphí huani napechu hue'emacana Jesucristo chojé. Iqui'ija huani nahuátaca piyuqueja Tupana le'ejena ina'uqué,” que nemacá inacu. 16 Caja noma'á riyucuna i'imacá. Ñaquele numá Tupánajlo marí que inacu: “Pu'ují nupechu nanacu, pila'acale palá necá.” Que numacano rijló nupura'acó rijhua'até quehuá. 17 Hue'emacana huani Jesucristo; Rara'apá Tupana; palani huani ricá. Piyuqueja hue'epica caja ricá. Riliyá nuquejá'a hue'epícaje ijló, ihue'epícaloje palá mecajeca Jesucristo raú penaje. Numá caja rijló, rila'acáloje ipechu palá, ihue'epícaloje méqueca Jesucristo la'ajica ijló nacaje palani penaje. 18 Numá caja Tupánajlo, rila'acáloje ipechu palá penaje, ihue'epícaloje raú méqueca palá huani ri'imajica ijló penaje. Ina'uqué, ri'ihuapacárena ajopana ina'uqué e'iyayajlo, ri'imajé palá. Tupana la'ajeri rile'ejena ina'uqué nacú palá huani je'echú chu i'imacana aú. Ipechu iphácaloje rihue'epícana nacú penaje, numá Tupánajlo, rila'acáloje palá ipechu penaje. 19 Nuquejá'a ijló péchuji Tupana liyá, ihue'epícaloje raú meque íqui'ica huani ra'acá huañaté Ripechu aú penaje. Piyuque nacaje la'ajeri ricá. Uncá meño'ojó iná hue'epila nacaje rila'acare nacojé piyuque. Ra'á Ripechu caphí Jesucristo chojé i'imacáñojlo. 20 Ripechu ra'acare ra'apiyá jema'ajéñojlo aú caja Tupana macápo'ori Jesucristo i'imacá. Raú ja caja rihuá'a ri'imacá je'echú chojé, ri'imacáloje rehuájena huacára'ajeri Tupana hua'até penaje. 21 Je'echú chiyájena huacára'ajeri Jesucristo. Ajopana huacára'ajeño, re i'imacaño, chaje ricá. Ajopana re i'imacaño paminana chaje ricá. Ajopana chaje huani ricá me'etení. Caja queja ri'imajica. 22 Tupana a'arí Jesucristo piyuque nacaje amájeri penaje. Ra'á caja ricá ra'apiyá jema'ajeño huacára'ajeri huani penaje. 23 Jesucristo ja'apiyá jema'ajeño i'imaño rijhua'atéjena. Piyuque eja'ahuá chu Jesucristo Pechu, ra'acáloje ra'apiyá jema'ajeño ñaté raú penaje.