SAN JUDAS
Introducción
Huahue'epícaloje na penájeca San Judas huacárara'aca najló marí puráca'aloji yucuna marí:
Jesucristo i'imacá marí eja'ahuá chu huacajé, ri'imá ina'uqué huecá que caja. Ritaca'á huachaya pu'uhuaré huala'acare chona. Ripalamane aú Tupana amaro Jesucristo ja'apiyá i'imacaño chaje. Rihuajá Ri'irí Jesucristo, pu'uhuaré huala'acare chaya huapumí chojé penaje. Ritaca'á i'imacá. Rejomi rimacápo'o piño. Reyá ri'imá piño marí eja'ahuá chu iyamá ina'uqué le'ejé que cala. Ejomi rácho'o je'echú chojé. Ra'apiyatéjena penájenami, ajopana hua'até, ja'apátaño palá richuhuaja ripuráca'alomi. E'iyonaja ajopana i'imaño, apojó huani napechu i'imacá Tupana nacú. Nemaqué Jesucristo nacú: “Uncá ri'imalá ina'uqué huecá que caja, marí eja'ahuá chu ri'imaqué huacajé. Ripéchuja calé i'imari pajluhuaja ina'uqué e'iyá mequetánaja. E'iyonaja uncá ri'imalá rinapona hua'até huecá que caja,” que nemájica rinacu. Nemaqué piño marí que Tupana nacú: “Palánija ricá. Uncá rihue'epila pu'uhuaré la'acana. Uncá caja rila'alá nacaje pu'uhuareni i'imacare hua'até. Marí eja'ahuá chu ina'uqué la'añó pu'uhuaré. Aú huahue'epí uncá Tupana queño'ótacarena calé huecá,” que nemájica rinacu. “Apala rijhua'atéjena, je'echú chu i'imacaño, necá ca'ajná queño'ótaño huecá, nacaje marí eja'ahuá chu i'imacare hua'até. Uncá paala huanapona huala'acare aú pu'uhuaré. Uncá Tupana calé queño'ótari huecá. Ñaquele uncá caja ra'alá rinacojó pu'uhuaré huala'acare. Iná la'á iná pechu queja pu'uhuaré iná huátaca que. Uncá Tupana huajálaje huecá richona,” que nemájica rinacu. “Piyuqueja huecá i'imajeño capichácajo liyá Tupana palamane aú. Uncá na penaje calé Jesucristo taca'arí ina'uqué chaya,” que napechu i'imajica apojó huani Tupana pechu liyá. Nala'aqué caja necó hue'epiño que huani. Aú nala'aqué ajopana ina'uqué mapéchuruna que najluhua, uncale napechu i'imalá napechu que caja.
Ina'uqué hue'epícaloje quehuácaje puráca'aloji nacojé penaje San Judas lana'arí marí puráca'aloji najló i'imacá. Riyuró caja huajló. Ri'imá huajló riyucuna, hua'acá piyá huanacojó pajlácaje puráca'aloji.
1
Puráca'aloji San Judas huacára'acare najló i'imacá marí:
Judas nucá; Jesucristo hua'até sápajeri nucá; Santiago e'ehué nucá. Nuhuacára'a marí papera ijló. Caja Tupana i'ihuapari rijluhua icá ajopana ina'uqué e'iyayá, i'imacáloje rile'ejena reyá penaje. Jesucristo a'arí rinacojó icá, rijhua'atéjena i'imacale. Tupana hue'epícarena mu'ují caja icá. Nuhuata jema'acá ra'apiyá palá. Nuhuata caja i'imacá Tupana ja'apiyá, ipechu i'imacáloje palá raú penaje, ihuátacaloje íqui'ija pecohuácaca raú penaje.
Nema'acá piyá pajlácachina puráca'alo ja'apiyá yucuna marí:
Nojena, íqui'ija nuhuátacarena, nuhuátajla papera huacára'acana ijló i'imacá, nu'umacáloje ijló méqueca Tupana i'imataca huecá capichácajo liyá yucuna penaje. E'iyonaja uncá huani paala ne'iyajena la'acá. Ñaquele numaje ijló, itára'acoloje Tupana puráca'alo chojé caphí penaje. Riyurícare piyuqueja rile'ejena ina'uquejlo ricá, hue'emacáloje ra'apiyá penaje. Iqui'ija huani Tupana huátaca ina'uqué. Ñaquele ri'imatá ina'uqué capichácajo liyá Jesucristo palamane aú ri'imatá iná capichácajo liyá. Caphí péchuruna Jesucristo chojé ri'imatá capichácajo liyá, nala'acá piyá pu'uhuaré. Re ina'uqué, pu'uhuaré la'ajeño huani necá. Napajlá huanaquiyana Jesucristo ja'apiyá jema'ajeño hua'até, nahuacácoloje najhua'até penaje. Pu'uhuaré la'ajeño necá, napechu i'imacale: “Uncá japi Tupana huajálaje ina'uqué pu'uhuaré nala'acare chona.” Marí que nala'acale, nala'á majopéjari queja Tupana puráca'alo lana'aquéjami. Ripuráca'alo lana'aquéjami i'imari Tupana yucuna huajló. Tupana palamane huecá; Jesucristo palamane caja huecá. Huahuacára'ajeri huani caja ricá; Huaminá caja ricá. Uncá na'alá nanacojó nacaje rila'acare ina'uquejlo penaje i'imacá. Júpimi que Tupana puráca'alo lana'aquéjami quemacá ilé cajena nacú marí que: “Cajrú Tupana huajájica necá, iphaño na'apihuá huahuacára'ajeri Tupánajlo. Iphaño caja na'apihuá Jesucrístojlo rihuajaje caja cajrú. Chapú nala'acare ejeja rihuajaje necá,” que rimacá nanacu.
Chuhua nu'umajica piño apa'amá yucu ijló. Caja jema'á riyucuna i'imacá. E'iyonaja calé nuhuata piño rinacu quemacana ijló, ipechu capicháñaca piyá ricá. Tupana i'imatari Israelmi chu laquénami Egipto eruna liyá i'imacá. Ri'imataca necá naliyá ejomi ne'iyajena uncá jema'alaño ra'apiyá. Pachá ricapichata ne'emacá. Marí que Tupana huajaca pu'uhuaré la'ajeño. Ñaqué caja Tupana hua'atéjena, je'echú chu i'imacaño, penájenami i'imacá. Tupana a'arí ne'emacá ajopana huacára'ajeño penaje. E'iyonaja uncá nahuátala ra'apiyá i'imacana. Raú nácho'o richiyá. Chapú la'ajeño ne'emacale, Tupana ca'arí necá cahuacajo, calajeruni huani chojé. Re ne'emajé jepo'oqueja hua'ajini huani. Tupana huajájica uncá ina'uquélaruna huacajé ejená ne'emajica re. Ejéchami namájica piño Tupana huajájica necá yajhué. Uncá huani nácho'olajo richiyá. Marí que Tupana huajaca pu'uhuaré la'ajeño. Ñaqué caja júpimi iyamá pajimila i'imacá. Apú pajimila ií i'imari Sodoma. Apú pajimila ií i'imari Gomorra. Ricá pajimila erúnami chuna la'aqueño namanaicho. Tupana hua'atéjena, je'echú churuna, penájenami la'ajica que caja nala'ajica namanaicho. Ñuju'uquena huani ne'emajica. Achiñana, necá pajno'oñó panacuhuácaca, nala'acáloje namanaicho pajhua'atéchaca penaje. Ñaqué caja nañujure a'acuhuana inaana ca'ajica pupuchí pajhua'atéchaca. Chuhua namaca quera'atani uncá yacálare yajhué. Marí caje aú piyuque ina'uqué hue'epiño meque Tupana huajájica namanaicho la'ajeño.
Ileruna ina'uqué pajlácachina numacárena nacú, amaño que'iyapé natapú que. Natapú namaca que nala'acá chapú nanapona rinacojé. Uncá huani nahuátala Tupana nahuacára'ajeri penaje. Pu'uhuaré caja napura'acó Tupana hua'atéjena, je'echú chu i'imacaño, nacú. Tupana hua'atéjena, je'echú chu i'imacaño, huacára'ajeri ií Miguel. Ricá aca'ácaro Jiñá Chi'ináricana hua'até i'imacá. Moisesmi chu tami jimaje naca'ácaco pajhua'atéchaca. Tupana hua'atéjena huacára'ajeri huo la'aró Jiñá Chi'ináricana aca'acana ja'apí. Raú rimá rijló: “Tupana aca'ajeri picá richona” que. 10 Eyá ileruna achiñana numacare nacú, uncá nahuó la'aló pu'uhuaré puráca'aloji piyá. Pu'uhuaré napura'ó nacaje nacú, uncá nahue'epílare nacojé palá. Nacaje nala'acare pu'uhuaré najluhua, ricá aú napichata necó, camejérina pechu queja napechu i'imacale najluhua.
11 ¡Meque chapú huani ri'imajica najló, nala'acale pu'uhuaré! Caími chu la'acá pu'uhuaré i'imacá que caja nala'acá. Ricá nori re'ehuemi chu i'imacá. Necá numacárena nacú, majopeja ne'emacá pajlácaje puráca'aloji ja'apiyá, najña'acáloje liñeru najluhua raú penaje. Marí que caja Balaami chu la'acá i'imacá. Apú piño i'imari uncá ina'uquélari. Rií i'imari Coré. Chapú ripechu i'imacá nahuacára'ajeño nacú i'imacá. Richona Tupana capichátari ricá. Ñaqué caja ileruna achiñana culaca naohuá, chapú napechu i'imacale nahuacára'ajeño nacú. 12 Majopeja napáña'ataca inacu, jahuacácochu a'ajnehuá ajñacana nacú. Queyajupa jahuacaco pajhua'atéchaca. Uncá na ja'apí calé nephá. Uncá caja nahue'epila ajopana ina'uqué. Necoja calé nahue'epí. Nemá ajopánajlo cajrú nacaje nacú, nala'acáloje palá penaje. Eyá necó uncá nala'alá palá ñaqué caja. Re juni suhuáca'ala, uncá juni ja'aló re'iyayá. Majopeja carená ja'apátaca ricá. Ñaqué que caja necá. Mecharú paijí que caja necá. Paijí naquiyana ihuí i'imari cajrú. E'iyonaja uncá richa pataló. Que caja necá, uncale nala'alá palá. Ina'uqué támijimina queja caja necá. Uncá na nala'alá. A'ahuaná jero'ocánami ra'apare hua'ató queja caja necá, uncale nala'alá palá. Marí que necá, uncale napechu i'imalá palá la'acana nacú. 13 Juni ta'aqueni queja caja necá. Ta'aqueni aco'ótari nacaje pu'uhuareni juni aquiyá riquejare e'iyajé. Ñaqué caja pu'uhuaré ileruna ina'uqué la'acare amaco nanacojé. Ihuijina capichaco que caja necá. Calajeruni huani chojé cupáquejamina ne'emajica. Reja ne'emajé hua'ajini huani.
14 Adanmi chu i'imari pamineco huani i'imacá. Pajluhua cuhuá'ata quele chami ina'uqué i'imacá rapumí chojé. Ejéchami Enoc moto'ocá i'imacá. Ricá quemari ilé cajena nacú méqueca Tupana la'ajica necá pu'uhuaré nala'acare chona. Marí que rimacá rinacu Tupana ja'apiyá que: “Ihue'epí marí: Huahuacára'ajeri huani huaícha íqui'iruna huani rijhua'atéjena, je'echú churuna, hua'até. 15 Nemaje piyuque ina'uqué nacú méqueca ricá Tupánajlo, piyuque nacaje nala'acare marí eja'ahuá chu ne'emacá quetana. Namanaicho la'ajeño nahuajaje. Pu'uhuaré huani nala'ajícare pachá nahuajaje necá. Pu'uhuaré napura'acó Tupana nacú pachá, nahuajaje caja ina'uqué,” que rimacá rinacu i'imacá.
16 Ileruna achiñana, numacárena nacú, cayucújne'equena huani necá. Majopeja naca'acá ajopana maná. Majopeja caja nala'acá necá uncá ina'uquélaruna que. Nala'á necó mahuó nacaje nahuátacare nacojé. Nanacuhuaja calé napura'ó palá. Majopeja napura'acó ajopana ina'uqué jimá chojé palá, napechu i'imacáloje palá nanacu raú penaje, nala'acáloje najló nacaje raú penaje.
Jesucristo ja'apiyá jema'ajeño la'acá piyá pu'uhuaré yucuna marí:
17 Iqui'ija nuhuátacarena icá. Ihue'epí méqueca Jesucristo huacára'acarena quemacá ijló i'imacá. 18 Marí que nemacá ijló i'imacá:
—Eja'ahuá iphájica ee rená chojé caja penaje piyá, ina'uqué naquiyana la'ajeño ne'echajnó Tupana, ra'apiyá jema'ajeño, quele. Ripuráca'alo lana'aquéjami hua'ató nala'ajé caja ne'echajnó. Nahuátaca que nala'ajica nacaje, uncá Tupana huátalare caje. Marí que la'acana nacuja ne'emajé —que nemacá nanacu i'imacá.
19 Ileruna ina'uqué apichátaño ajopana pajlocaca. Napechu queja la'acaño necá. Uncá Tupana Pechu i'imalárena e'iyá caja necá.
20 Icá íqui'ija nuhuátacarena, ijló numá: Richaje, richaje que ipechu i'imacá caphí Jesucristo chojé, ripuráca'alo chojé hua'até. Ipura'ó caja Tupana hua'até Ripechu huacára'aca icá que. 21 Tupana huajhuena icá. I'imá ñaqueja ra'apiyá. Jesucristo hue'epiri huamu'ují. Ñaquele ra'ajé huajló cajmuchaji, hue'emacáloje matajnaco raú je'echú chu penaje. Ihuata aohuá raú, marí que ri'imacáloje ijló penaje. Rihuacajé huátacana nacuja i'imajé.
22 Re ca'ajná ina'uqué mequetánanoja napechu i'imacá caphí Tupana chojé. Quéchami napechu i'imá: “Uncá quehuaca calé ca'ajná ricá.” Ihue'epí namu'ují. Ipura'ó najhua'até, napechu i'imachi pajluhuaja chuhuá Tupana chojé. 23 I'imatá necá ipuráca'alo aú ja, ne'ejnacá piyá quera'atani chojé. Ñaqué caja ihue'epíjica ajopana ina'uqué mu'ují. Ihue'epí icó, ila'acá piyá pu'uhuaré najhua'até. Ila'aniya huani nacaje uncá Tupana huátalare caje najhua'até.
Palá rimacá Tupana nacú yucuna marí:
24 Re pajluhuaja Iná Chi'ináricana. Tupana ricá. Capechuni huani ricá. Jesucristo palamane ri'imatá huecá capichácajo liyá. Rihue'epí rinacojó hua'acana, huala'acá piyá pu'uhuaré, huamanaicho hua'até. Rihue'epí caja huapechu lamá'atacana, hue'emacáloje palá péchuruna rijló penaje. 25 Rila'ajé pu'ují huapechu hue'emajica rijimaje huacajé. Palani huani ricá. Ñaquele palani ina'uquejlo ricá, napura'acóloje palá nacaje rila'acare nacú penaje. Ajopana chaje huani ricá. Rihue'epí piyuqueja nacaje la'acana. Ajopana chaje huani huacára'ajeri caja ricá. Caja queja Tupana i'imacá júpimi; ricá chuhuá caja ricá me'etení; ricá chuhuaja caja ri'imajica. Maáreje riyucuna tajnaro.