APOCALIPSES
1
Jesucristo i'imacá méqueca nacaje i'majica a'ajná ño'ojó chami yucuna marí:
Tupana a'arí pu'uhuacajé marí yucuna Jesucrístojlo i'imacá, ra'apátacaloje riyucuna ra'apiyá jema'ajéñojlo penaje. Méqueca ri'imajica a'ajná ño'ojó chami yucuna ricá. Ñaquele Jesucristo huacára'ari pajluhuaja, Tupana hua'ateje, huitúca'aca je'echú chiyá riyucuna i'imajé. Nucá Juanjlo ri'imá riyucuna i'imacá. Cajrú nacaje ya'atacó nojló a'ajnare que i'imacá. Piyuque nacaje nomácare yucuna nulana'á papera chojé i'imacá, napuráca'alo noma'acare hua'ató. Quehuácaje marí yucu; Tupana, Jesucristo, quele puráca'alo ricá. Palá Tupana la'ajica icá, ipura'ajico ee marí puráca'aloji lana'aquéjami hua'até ajopana ina'uquejlo. Palá caja rila'ajica necá, a'ajeño nanacojó ripuráca'alo. Palánija ra'apiyá jema'acana, ri'imajícale marí puráca'aloji quemacá que. Mequetana i'imajemi ri'imajica ñaqué.
Juan huacára'ari Jesucristo ja'apiyá jema'ajéñojlo marí puráca'aloji i'imacá:
Nucá, Juan, huacára'ari ijló marí puráca'aloji. Asia te'eré nacú ñacajélaruna icá. Re iyamá cuhuá'ata quele jahuacáca'alo ñacarelana rehuá. Apú eyá, apú eyá, que ricá. Richojé jahuacájeñojlo nuhuacára'a marí puráca'aloji. Nuhuata Tupana la'acá ipechu palá. Nuhuata caja i'imacá palá ripalamane aú. I'imajeri huani Tupana. Júpimi huani i'imacá Tupana; ñaqueja caja ricá me'etení. Eyá ñaqué caja ri'imajica maáreya huatucumajo. Re iyamá cuhuá'ata quele pechuji rahua'á je'echú chu. Nuhuata nala'acá icá palá. Nuhuata caja Jesucristo la'acá icá palá. Ricá ja'apátari ina'uquejlo quehuácaje puráca'aloji. Rila'á caja piyuque nacaje Tupana huacára'aca que. Ajopana chaje ri'imacale, rimacápo'o i'imacá. Ajopana caja taca'acaño tucumá rimacápo'o i'imacá. Uncá ritaca'alaje piño. Ajopana huacára'ajeño chaje ricá. Iqui'ija huani Jesucristo huátaca huecá. Ñaquele ritaca'á huachaya a'ahuaná apiyácacanami nacú i'imacá, rica'acáloje huanaquiyá pu'uhuaré huala'acare raú penaje. Ra'á caja huecá Tupana le'ejena ina'uqué penaje, rihuacára'acaloje huecá, huala'acáloje nacaje Rara'apájlo rihuátaca que penaje. Palá huapura'ajico Jesucristo nacú hua'ajini huani. Uncá caja rácho'olajo ina'uqué huacára'ajeri i'imacana chiyá. Marí queja ri'imajica.
Marí que nemájica Jesucristo nacú: “Iyacá'o, juni suhuáca'ala e'iyayá rihuitúca'aca majó.
Piyuqueja ina'uqué amájeño ricá. Noño ri'imacá hua'ató amájeño ricá. Piyuqueja eja'ahuá chu i'imacaño, ajopana, ajopana que amájeño caja riphájica majó. Cajrú neyájica raú. Cajrú caja nahuíyo'ojica majó riphájica aú. Marí que ri'imajica.”
Huahuacára'ajeri huani Tupana; Huachi'ináricana caja ricá. Piyuque nacaje la'ajeri caja ricá. Marí que rimacá rinacuhuá: “Piyuqueja nacaje queño'ótajeri nucá; piyuqueja nacaje tajátajeri caja nucá,” que rimacá rinacuhuá.
Júpimi huani i'imacá Tupana; ñaqueja caja ricá me'etení. Eyá ñaqueja caja ri'imajica maáreya huatucumajo.
Nucá, Juan, lana'arí ijló marí que. Huejena que huecá ijhua'até, Jesucristo ja'apiyá jema'ajeño hue'emacale. Rijhua'atéjena hue'emacale, ajopana la'añó huecá chapú. Marí caje e'iyá Jesucristo la'arí huecá cahuajhuéruna, huayurica piyá ra'apiyá jema'acana. No'opata Tupana puráca'alo ajopana, ajopánajlo que. Jesucristo yucuna hua'ató no'opata najló. Pachá najña'á nucá tejmuji majó paranacuhua ejo. Nu'umacá piyá riyucuna ajopánajlo, najña'á nucá majó. Marí paranacuhua ií Patmos.
10 Chuhua nu'umajica ijló riyucuna, nacaje pu'uhuacá nomácare yucuna. Huatána'acaje huacajé i'imari rihuacajé. E Tupana Pechu ja'aró nunacojé cajrú. Ejéchami noma'acá apú pura'acó nuyámojo. Mejrí huani ripuráca'alo i'imacá. Luhuiluhuí chojé iná apho'ocá que rimejé i'imacá.
11 E rimá nojló:
—Pilana'á papera chojé pamájicare me'etení yucuna. Ejomi pihuacára'aje Jesucristo ja'apiyá jema'ajéñojlo ricá. Asia te'eré nacú nahuacó apú eyá, apú eyá que nahuacáca'alo ñacarelana chu. Najló pihuacára'aje ricá. Re iyamá cuhuá'ata quele nahuacáca'alo ñacarelana rehuá. Re ricá Efeso e, Esmirna e, Pérgamo e, Tiatira e, Sardis e, Filadelfia e, Laodicea e. Rejo pihuacára'aje najló pamájicare me'etení yucuna.
12 Marí que rimacá nojló aú nupajno'ó nuyámojo yacá'ajo, nomácaloje naca pura'acó nujhua'até penaje. Nuyacá'o nuyámojo, amari jepé caje lucúna'aquejami lapa'acó; iyamá cuhuá'ata quele ri'imacá. Oro naquiyá la'acanami ri'imacá. 13 Re'iyá nomá caja pajluhua ina'uqué tára'aco. Jesucristo ri'imacá. Huaphereni a'arumacaji i'imari rinacu. Chítaje caja rihuachaphila i'imacá, mapíra'aro ri'icú chuhuá rinacu. Oro que sereca ri'imacá. 14 Jarepí rihuilá, rihuíla'aru hua'até amaco, amaniyú que. Juni suhuáca'ala jareni huani que rihuilá, rihuíla'aru hua'até amaco. Quera'atani que rijlú amaco. 15 Ri'imá amaro pejru'uhuá la'acanami que, oro que caja amácanami ri'imacá. Pejru'uhuá caje nahuicho'ocare quera'atani ima'aní huani aú, nala'acáloje ricá capiluni sereni que penaje, que ri'imá amaco. Rinúru'upi mejé jema'aró cajruni huani jipa mejé que. 16 Riyáte'ela ca'añá aú ripatá iyamá cuhuá'ata quele ihuijina. Rinuma chiyá nomá caja sajalu caje jácho'oco. Iyamajo pumitano irerí ri'imacá; pu'uhuení huani ri'imacá. Nomá caja rijimá moco'ocá. Camú moco'ocá caápu'ucu que caja rijimá moco'ocá.
17 Nomaca aú ricá nujláma'o ri'imá nacojé matámiru que. E rito'otá riyáte'ela ca'añá nunacojé. Rimá nojló:
—Piquero'oniyo. Matajnaco i'imacá nucá. Piyuque nacaje queño'ótajeri nucá. Piyuque nacaje me'etení i'imacare tajátajeri penaje caja nucá. 18 Cajmuni nucá. Nutaca'á i'imacá. E'iyonaja pamaca nucá me'etení cajmuni jo'ó. Caja queja nu'umajica hua'ajini huani, uncá nutajnálajo. Tupana a'arí nucá, nu'umatácaloje no'opiyá jema'ajeño capichácajo liyá penaje. Ra'á caja nucá, nuhuacára'acaloje uncá jema'alaño no'opiyá nahuajáquelana ejo. 19 Piyá'ata papera chojé huajé pamíchaje, nacaje pamájicare mequetánaja i'imajemi hua'ató. 20 Marí que quemacana iyamá cuhuá'ata quele ihuijina jenami pamíchaje nucapi: No'opiyá jema'ajeño jahuacáca'alo ñacarelana chiyá huacára'ajeño que necá. Marí que quemacánaca caja iyamá cuhuá'ata quele jepé caje lapa'acó pamíchaje: Iyamá cuhuá'ata quele no'opiyá jema'ajeño jahuacáca'alo ñacarelana que ricá, Asia te'eré nacú i'imacare.