2
Puráca'aloji rihuacára'acare pajimila Efeso e i'imacáñojlo marí:
Rimá nojló:
—Marí que pilana'acá no'opiyá jema'ajeño huacára'ajerijlo, Efeso e i'imacajlo: No'opiyá jema'ajeño jahuacaño iyamá cuhuá'ata quele nahuacáca'alo ñacarelana chojé nate'eré ehuá. Najhua'até nucá. Nahuacáca'alo ñacarelana chiyá huacára'ajeño i'imaño nujhua'atéjena. Marí que numacá inacu, Efeso e i'imacaño nacú: Nuhue'epí palá ila'acare nacojé. Nuhue'epí caja tu'ujné ipechu nuhuátaca que la'acana nacú. Rijimaje nala'á icá chapú. E'iyonaja uncá iyurila rila'acana iliyó. Uncá caja ihuátala inaquiyana la'acá pu'uhuaré, namanaicho hua'até. Re ina'uqué ijhua'até ilérohua, quemaño nanacuhuá: “Tupana puráca'alo ja'apátajeño huecá”. E'iyonaja uncá quehuaca calé nemacá nanacuhuá. Nephácachu inacu, icá i'imaño naco'oná pamineco. Raú ihue'epí mecajenaca necá pajlácachina. Nuhue'epícare caja marí que ila'acá palá: Jema'acale no'opiyá, nala'á icá chapú rehuá. E'iyonaja uncá jácho'olo no'opiyá jema'acana chiyá raú. Marí que ila'acá palá. Eyá marí que ila'acá piño uncá nuhuátalare: Iqueño'ocá no'opiyá jema'acana huacajé íqui'ija ihuátaca nucá. Me'etení uncá ñaqué calé ihuátaca nucá. Ihue'epí na aú ca iqueño'ó nuliyá pajno'ocano. Iyurí pu'uhuaré la'acana iliyó. Quéchami ila'á piño ila'acá i'imacá que, iqueño'ocá no'opiyá jema'acana huacajé. Uncaja que iyurí pu'uhuaré la'acana iliyó, nucupaje icá reyá. Eyá marí que ila'acá piño, palani ricá. Uncá huani paala ijló pu'uhuaré ajopana la'acare. Nicolaítas na'acá neí. Nupechu que caja ipechu nacaje nala'acare nacú, marí palani. Que'ejhuiruna i'imacachu, jema'á méqueca Tupana Pechu quemacá no'opiyá jema'ajéñojlo. Caphí tára'ajeño nochojejlo no'ojé cajmuchaji, ne'emacáloje matajnaco Tupana hua'até raú penaje, que Jesucristo quemacá nojló nanacu.
Puráca'aloji rihuacára'acare pajimila Esmirna e i'imacáñojlo marí:
Marí que Jesucristo quemacá piño nojló:
—Pihuacára'a piño marí puráca'aloji no'opiyá jema'ajéñojlo, Esmirna e i'imacáñojlo. Pimá nahuacára'ajerijlo nunacu marí que: Matajnaco i'imacá nucá, Jesucristo. Nucá queño'ótari piyuqueja nacaje i'imacá. Nucá caja tajátajeri piyuqueja nacaje me'etení i'imacare. Nenócare penájemi nucá. Ejomi numacápo'o piño. Marí que numacá inacu: Nuhue'epí chapú caje yajhué amácare me'etení nacojé. Nuhue'epícare caja camu'ují la'acaño icá rehuá. Eyá je'echú chu, icá i'imajeño cajrú la'acaño que. Nuhue'epí caja pu'uhuaré ajopana judíona quemacare inacu nacojé. Nemá nanacuhuá: “Tupana ja'apiyá jema'ajeño huecá”. E'iyonaja uncá Tupana ja'apiyá jema'ajeño calé necá, Jiñá Chi'ináricana hua'atéjena necá. 10 Iquero'oniyo chapú nala'ajícare icá piyá. Jiñá Chi'ináricana huacára'ajeri ajopana ca'acá inaquiyana ina'uqué huajáquelana chojé. Jiñá Chi'ináricana la'ajeri icá chapú, iyurícaloje no'opiyá jema'acana penaje. Mequetánaja calé rila'ajica icá chapú. Jácho'oniyo no'opiyá jema'acana chiyá raú. Apala nenoje ca'ajná inaquiyana, no'opiyá jema'ajeño i'imacale. Jácho'oniyo no'opiyá jema'acana chiyá raú. Marí que huani ila'ajica ee, i'imajé matajnaco je'echú chu. 11 Que'ejhuiruna i'imacachu, jema'á méqueca Tupana Pechu quemacá Jesucristo ja'apiyá jema'ajéñojlo. Uncá Tupana ca'alaje caphí nochojé i'imajícaño, quera'atani uncá yacálare chojé, que Jesucristo quemacá nojló nanacu.
12 Marí que Jesucristo quemacá piño nojló:
—Pihuacára'a piño marí puráca'aloji no'opiyá jema'ajéñojlo, Pérgamo e i'imacáñojlo. Pimá marí que nunacu nahuacára'ajerijlo:
—Tupana puráca'alo ja'apátajeri nucá. 13 Nuhue'epí méqueca nacaje i'imacá ijló iñacajela ehuá. Cajrú ina'uqué rehuá, Jiñá Chi'ináricana hua'atéjena necá; nahuacára'ajeri huani ricá. Antipas i'imaqueri ina'uquejlo nuyucuna rehuá i'imajica. Pachá nenó ri'imacá iñacajela e. Marí que nala'acá ricá chapú. E'iyonaja uncá imicho'otala nuchaya raú. Caphí ipechu i'imajica nochojé. Marí caje aú ila'á palá. 14 Eyá re nacaje ila'acare uncá paala nojló ricá. Re ina'uqué ijhua'até uncá huani paala napuráca'alo. Balaami chu puráca'alomi chuhuá na'apá. Marí que Balaami chu la'acá pu'uhuaré i'imacá. Rimá Balacmi chujlo i'imacá, ra'acáloje Israelmi chu laquénami me'é penaje, najñácaloje a'ajnejí, nato'otácare nacaje jenami nacojé i'imacá. “Huachi'ináricana ricá” que nemájica renami nacu. Rimá caja rijló, ra'acáloje name'é, nala'acáloje namanaicho ajopana hua'até penaje.
15 Re caja ajopana e'iyohuá, nicolaítas puráca'alo ja'apiyá i'imacaño necá. Pu'uhuaré huani nojló napuráca'alo, uncá nuhuátalare ricá. Re inaquiyana ijhua'até, uncá yurílaño naliyó napuráca'alo a'acana nanacojó. 16 Necajlo pimá, napajno'otachi Tupana ejo napéchuhua pu'uhuaré nala'acare liyá. Uncaja que napajno'otá napéchuhua pu'uhuaré nala'acare liyá, nu'ujnajé nachaje nacapichátaje nupuráca'alo aú. 17 Que'ejhuiruna i'imajica ee, jema'ajé méqueca Tupana Pechu quemacá no'opiyá jema'ajéñojlo —que Jesucristo quemacá nanacu—.
’Nula'ajé napechu caphí, uncá jácho'olaño nupuráca'alo ja'apiyá jema'acana chiyá. No'ojé caja najló pajluhuano, pajluhuano que jipa jareni, nacú lana'acanami neí huajé. Uncá na calé hue'epéjeri huajé neí. Necaja calé no'ocárenajlo huajé neí hue'epéjeño ricá —que Jesucristo quemacá nojló nanacu.
Puráca'aloji rihuacára'acare pajimila Tiatira e i'imacáñojlo marí:
18 Marí que Jesucristo quemacá ra'apiyá jema'ajéñojlo, pajimila Tiatira e i'imacáñojlo. Rimá piño nojló:
Pimá marí que nunacu nahuacára'ajerijlo: Tupana I'irí puráca'alo marí. Quera'atani que rijlú, amari piyuqueja nacaje. Pejru'uhuá capiluni, sereni que ri'imá i'imari. Penaje quemari marí que inacu: 19 Nucá hue'epiri nacaje ila'acare nacojé. Nuhue'epí caja íqui'ija ihuátaca ajopana. Nuhue'epí caja caphí ipechu nochojé. Palá ila'acá ajopana ina'uqué; uncá caja iyúcha'alo quiñaja. Nuhue'epí ila'acá palá me'etení. Iqueño'ocá no'opiyá jema'acana huacajé chaje ila'acá palá me'etení. 20 Eyá re apú nacaje ila'acare, uncá huani paala ricá nojló. Re ijhua'até apa'ahuelo, Jezabel ruí. Rucá quemayo runacuhuá: “Tupana puráca'alo ja'apátajeyo nucá”. E'iyonaja uncá quehuaca calé rumacá. Rupuráca'alo jimaje no'opiyá jema'ajeño naquiyana jácho'oño quehuácaje puráca'aloji chiyá. Re nacaje jenami nemá nacú: “Huachi'ináricana jenami ricá”. Renami nacojé nato'otá a'ajnejí. Ejomi na'á ricá ajopánajlo, najñácaloje penaje. Rucá quemayo ilé a'ajnejí nacú: “Uncá iná la'alá pu'uhuaré rajñacana aú.” Rumá caja: “Uncá pu'uhuaré la'acana calé, achiñana, inaana, quele la'acachu namanaicho pajhua'atéchaca”. Marí que rohuíña'atacale ina'uqué, uncá huani paala rula'acá. Ica'aquela e'iyayá rucá, ila'ájla palá. E'iyonaja uncá ica'alá rucá e'iyayá. Raú caja uncá ila'alá palá. 21 Caja no'ó rojló hue'echú ca'alá, rupajno'otácaloje rupéchuhua Tupana ejo rumanaicho rula'acare liyá penaje. E'iyonaja uncá ruhuátala riyurícana ruliyó. 22 Nuhuacára'aje rutami caje noca rucá. Cajrú huani romájica chapú caje yajhué raú. Ñaqué caja ileruna, la'acaño namanaicho rujhua'até, amájica caja chapú caje yajhué ro'opona. Marí que nula'ajica necá chuhuaca. Napajno'otájica ee napéchuhua namanaicho nala'acare liyá, uncá nucapichátalaje necá rujhua'até. 23 Uncaja que napajno'otá napéchuhua Tupana ejo, nucapichátaje ro'opiyá jema'ajeño rujhua'até. Raú piyuque Jesucristo ja'apiyá jema'ajeño hue'epéjeño mecajeca nucá. Nucá amari ina'uqué pechu. Nuhue'epícare caja méqueca napechu nacú nahuátacare la'acana. Pu'uhuaré ina'uqué la'acare ejé nuhuajájica necá. 24 E'iyajena, Tiatira e i'imacaño, uncá jema'alaño rupuráca'alo ja'apiyá. Uncá caja jema'alá Jiñá Chi'ináricana puráca'alo ja'apiyá. Nemá rinacu: “Me'echuje ripuráca'alo cajrú ina'uquejlo” que. Icá uncá jema'alaño ra'apiyá, marí palani. Ijló numá: Me'etení ila'acá queja ila'ajica. Uncá numálaje ijló apú nacaje nacú, ila'acáloje penaje. 25 Jácho'oniyo puráca'aloji i'imacare ja'apiyá me'etení chiyá. Ra'apiyaja iyurejo a'ajná nupa'ajico eja'ahuá nacojé ejená.
26 ’Nucá a'ajeri ina'uqué, ajopana, ajopana que te'eré eyájena huacára'ajeño penaje. Marí que i'imacaño ne'emajica: Uncá jácho'olajeño nupuráca'alo ja'apiyá jema'acana chiyá, la'ajeño nacaje nuhuátaca que nataca'ajica ejená. Necá no'ojé nahuacára'ajeño penaje, uncá jema'alaño Tupana ja'apiyá huacára'ajeño ne'emajé. 27 Nora'apá a'acá nucá nahuacára'ajeri penaje, que caja no'ojica necá nahuacára'ajeño penaje. Caphí nahuacára'ajica necá. I'ichilá iná majáca'aca queja nacapichájico, necá uncá jema'alaño Tupana ja'apiyá. 28 No'ojé no'opiyá jema'ajeño, ne'emacáloje matajnaco nujhua'até penaje —que Jesucristo quemacá i'imacá—. 29 Que'ejhuiruna i'imajica ee, jema'ajé méqueca Tupana Pechu quemacá Jesucristo ja'apiyá jema'ajéñojlo.