3
Puráca'aloji rihuacára'acare pajimila Sardis e i'imacáñojlo marí:
Marí que Jesucristo quemacá piño nojló:
—Pihuacára'a piño marí puráca'aloji no'opiyá jema'ajéñojlo, Sardis e i'imacáñojlo. Pimá nunacu marí que nahuacára'ajerijlo: Jesucristo puráca'alo marí. Tupana Pechu ja'apiyá i'imacá huani ricá. Ra'apiyá jema'ajeño huacára'ajeño i'imaño caja rijhua'atéjena. Iyamá cuhuá'ata quele necá. Marí que rimacá inacu: Nucá hue'epiri nacaje ila'acare nacojé. Napechu i'imá inacu rehuá: “Tupana Pechu ja'apiyá i'imacaño necá” que. E'iyonaja uncá ñaqué calé ricá. Ñaquele numá ijló: A'á inacojó nupuráca'alo. Ila'á caphí ipéchuhua richojé, ricapichaco piyá ipechu naquiyá. Nacaje ila'acare me'etení, uncá paala Tupánajlo ricá. Uncá rihuátaca que calé ila'acá nacaje i'imacá. Ñaquele uncá paala rijló ricá. Ihuajá ipéchuhua, Tupana puráca'alo nehuíña'atacare icá nacojé. Jema'á ra'apiyá, ipajno'otá ipéchuhua pu'uhuaré ila'acare liyá. Uncaja que a'á inacojó piño nupuráca'alo, huajátacajo nu'ujnajica ichaje. Ata'acachi iphácachu iná ñacaré chojé nacaje ata'ajé, uncá ra'alá inajlo renó. Ñaqué caja uncá no'olaje ijló noná nuphájica inacu. Re icá méqueleja palá péchuruna pajimila Sardis e. Uncá pu'uhuaré la'acaño, imanaicho la'acaño calé icá ajopana i'imacá que caja. Icá i'imajeño nujhua'até. Palánija ipechu i'imajica nupalamane. Marí que ri'imajica ijló, caliyáruna i'imacale nojló. Nupalamane aú ina'uqué naquiyana ca'añó nanaquiyó pu'uhuaré nala'acare. Necaja calé i'imajeño palá nujhua'até je'echú chu. Uncá caja nolácalaje neí papera chiyá. Richu neí i'imari lana'aquéjami. Ricá papera chu lana'aquéjami quemari mecajenaca i'imajeño je'echú chu matajnaco nujhua'até. Tupana jimaje, rijhua'atéjena, je'echú chu i'imacaño, jimaje hua'ató numaje nanacu: Nujhua'atéjena necá que. Que'ejhuiruna i'imajica ee, jema'ajé méqueca Tupana Pechu quemacá no'opiyá jema'ajéñojlo —que Jesucristo quemacá nojló nanacu.
Puráca'aloji rihuacára'acare pajimila Filadelfia e i'imacáñojlo marí:
Jesucristo quemari piño nojló:
—Pihuacára'a piño marí puráca'aloji no'opiyá jema'ajéñojlo, Filadelfia e i'imacáñojlo. Pimá nahuacára'ajerijlo marí que nunacu:
’Jesucristo puráca'alo marí. Uncá la'alá pu'uhuaré ricá. Quehuácaje puráca'aloji yucuna i'imajeri caja ricá. Ricaja calé quemari ina'uqué nacú, mecajenaca mujlúca'ajeño je'echú chojé. Rimacá nanacu queja ri'imajica najló. Uncá meño'ojó apú me'etala ricá najló. Uncá caja meño'ojó apú itala ricá. Ricaja calé, Jesucristo, quemájeri nanacu, namujlúca'acaloje je'echú chojé penaje. Ricá quemari marí que inacu: Nuhue'epí nacaje ila'acare nacojé. Uncá caphí huani calé ipechu nuhuátaca que la'acana nacú. E'iyonaja icá a'añó inacojó nupuráca'alo, uncá caja imicho'otala nuchaya. Icá i'imaño nuyucuna ina'uqué rehuá i'imacáñojlo. Ñaquele uncá caja na calé itaje ijló rapu, i'imacá piyá nuyucuna najló. Re Jiñá Chi'ináricana hua'atéjena rehuá. Necá quemaño nanacuhuá: “Jesucristo hua'atéjena huecá” que. Uncá nujhua'atéjena calé necá, majopeja napajlaca nanacuhuá. Nuhuá'aje necá ijimaje, nahue'epícaloje raú icá chá'ataca necá penaje. Nahue'epeje caja íqui'ija nuhuátacarena caja icá. 10 Numá ijló i'imacá: Ila'aniya icó tu'ujné. Icá jema'añó no'opiyá. Ñaquele nochojé uncá amálaje chapú caje yajhué i'imajícare rehuá. Aquijñojo piyuqueja ina'uqué amájeño chapú caje yajhué. Raú Tupana atá'ajeri ina'uqué, ramácaloje méqueca napechu i'imacá rinacu penaje. 11 Mequetana i'imajemi nucá i'imajeri ichaje. Icá jema'añó no'opiyá, jácho'oniya nupuráca'alo chiyá. Uncájica ee jácho'o, Tupana a'ajeri ijló rihuemí je'echú chu i'imacana aú. Iyuríniya ajopana jácho'otaca icá richiyá. 12 Marí que nula'ajica caphí nochojé tára'ajeño: No'ojé necá, ne'emacáloje ajopana ina'uqué hua'até penaje. Ajopana, pu'ují péchuruna Tupana nacú, hua'até ne'emajé matajnaco. Tupana le'ejena ina'uqué ne'emajé. Je'echú chu re huajé pajimila, Jerusalén rií. Ricá pajimila huitúca'ajeri je'echú chiyá majó. Re caphí nochojé tára'ajeño i'imajeño. Aú ajopana hue'epéjeño Tupana hua'atéjena necá. 13 Que'ejhuiruna i'imajica ee, jema'ajé méqueca Tupana Pechu quemacá no'opiyá jema'ajéñojlo —que Jesucristo quemacá nanacu.
Puráca'aloji rihuacára'acare pajimila Laodicea e i'imacáñojlo marí:
14 Marí que Jesucristo quemacá piño nojló:
—Pihuacára'a piño marí puráca'aloji no'opiyá jema'ajéñojlo, Laodicea e i'imacáñojlo. Pimá nahuacára'ajerijlo marí que nunacu: Jesucristo puráca'alo marí. Tupana huátaca que huani la'ajeri ricá. Quehuácaje puráca'aloji nacú quemájeri caja ricá. Rijhua'até caja Tupana queño'ótari piyuqueja nacaje i'imacá. Penaje quemari marí que inacu: 15 Nucá hue'epiri nacaje ila'acare nacojé. Nuhue'epí uncá íqui'ija calé ihuátaca nucá, uncá caja ipechu i'imalá chapú nunacu. Nuhuata ipechu i'imacá pajluhuaja chuhuaja nunacu. Nuhuata ipechu i'imacá íqui'ija nuhuátacana nacú ca'ajná, nuhuata ipechu i'imacá chapú nunacu ca'ajná. Uncá nuhuátala ipechu i'imacá huejápaja nuhuátacana nacú, eyá huejápaja chapú nunacu hua'até. 16 Huejápaja quemachi ihuátaca nucá, uncale ihuátala nucá íqui'ija, nuca'ajé nuliyó icá. 17 Imá inacuhuá: “Cajrú la'acaño huecá” que. “Uncá na nacú calé huala'á camu'ují”, que imacá inacuhuá. Uncá ihue'epila mecajenaca nojló icá. Nojló camu'ují la'acaño icá. Chapú caje yajhué amájeño queja caja nojló icá. Ma'arumacáruna queja caja nojló icá; me'ejluruna queja caja nojló icá. Marí que nojló icá, uncale i'imalá quehuácaje puráca'alo ja'apiyá. 18 Ijló numá: Iquejá'a nuliyá i'imajóhuaji, i'imacáloje palá la'acaño raú penaje. Raú i'imajé cajrú la'acaño nojló. Imá caja nojló, nuca'acáloje pu'uhuaré ila'acare inaquiyá penaje, palá péchuruna iyurícoloje reyá a'ajná ño'ojó raú penaje. Imá caja nojló, nula'acáloje ipechu palá penaje, ihue'epícaloje Tupana puráca'alo nacojé raú penaje. 19 Noca'á necá íqui'ija nuhuátacarena; nuhuajá caja necá. A'á inacojó nupuráca'alo. Ipajno'otá caja ipéchuhua pu'uhuaré ila'acare liyá Tupana ejo. 20 Chuhua numájica ijló, jema'acáloje ricá penaje: Numá apú, apujlo que: “Nuhuata pijhuáque'ehue i'imacana.” Pimájica ee nojló: “Pi'imá nujhuáque'ehue” que, aú nu'umajé pijhuáque'ehue. Palá hue'emajica pajhua'atéchaca reyá a'ajná ño'ojó. 21 Nupalamane aú ina'uqué naquiyana ca'añó naliyó pu'uhuaré nala'acare. Necá no'ojé nujhua'até huacára'ajeño penaje. Uncá nula'alá pu'uhuaré i'imacá. Ñaquele chuhua Nora'apá ahua'á nucá. Ina'uqué huacára'ajeri nucá rijhua'até. 22 Que'ejhuiruna i'imajica ee, jema'ajé méqueca Tupana Pechu quemacá no'opiyá jema'ajéñojlo —que Jesucristo quemacá nojló nanacu.