LUFUA AYI MFULUKULU YI YESU KU YELUSALEMI
22
Yuda wusumbisa Yesu
(Matayi 26.1-5,14-16 ; Malako 14.1-2 ; Yowani 11.47-53)
Buna Pasika yeka nduka, “nyengo wu mapha makambu tulu luvi”, bapfumu banganga Nzambi ayi minlongi mi mina batomba diluaku divondisila Yesu bila batu baba mona tsisi.
Buna satana wukota mu Yuda wubaba ntedilanga Isikalioti, wubawumosi mu kumi ayi minlonguki miodi. Niandi wuyenda wuwizana ayi bapfumu banganga Nzambi ayi bapfumu zi bobo bansunganga nzo Nzambi mu zaba buevi kafueti kuba yekudila niandi. Bawu bamona khini ayi bawizana mu kumvana zimbongo. Yuda wukikinina ayi wutona tomba diluaku dimboti di kuba yekudila niandi nkanguwu batu mu kambu zaba.
Yesu ayi minlonguki miandi badia Pasika
(Matayi 26.17-19 ; Malako 14.12-16)
Lumbu kinyengo wu mapha makambu tulu luvi kifuana ; kiawu lumbu baba tambikanga muana dimemi wu Pasika. Yesu wutuma Piela ayi Yowani wuba kamba :
—Yendanu lutukubikila bidia bi Pasika muingi tudia.
Bawu banyuvula :
—A kuevi tidi tuenda kubikila yawu e ?
10 Niandi wuba vutudila :
—Tala, muthangu lukuiza koti mu divula buna ma dengana bakala dimosi dineti mvungu. Buna lunlundakana nate mu nzo kankota. 11 Bosi lutuba kuidi pfumu yi nzo ti : “nlongi wuyuvuditi : kuevi kuidi buangu kioki kafueti dila Pasika va kimosi ayi minlonguki miama e ?” 12 Niandi ma kalumonisa ku yilu banga vinga kimosi kinneni kikubuku. Kuna lufueti kubikila bidia bi Pasika.
13 Bawu bayenda ayi babata mambu moso boso kaba kambila ayi bawubakubika bidia bi Pasika.
(Matayi 26.26-29 ; Malako 14.22-25 ; 1 Kolinto 11.23-25)
14 Thangu bu yifuana, Yesu wuvuanda va meza va kimosi ayi mimvuala miandi. 15 Buna wuba kamba :
—Phuila yiwombo yiba yama mu diambudi dia Pasika yayi va kimosi ayi beno tuamina ndimona ziphasi. 16 Bila ndikulukamba ndilendi buela yi dia ko nate yela mana fuana mu Kipfumu ki Nzambi.
17 Bu kabonga mbungu, wuvutula matondo ayi wutuba :
—Bonganu mbungu yayi ayi lukabana yawu beno na beno 18 bila ndikulukamba ti ndilendi buela nua vinu ko nate kipfumu ki Nzambi kiela kuiza.
19 Wubonga dipha, wuvutula matondo. Wubukuna diawu ayi wuba vana diawu. Bosi wutuba :
—Yayi yawu nitu ama [yitambuku mudiambu dieno. Luvanganga bobo mu kumbanzanga.
20 Buna bamanisa dia, wuba vana mbungu ayi wutuba :
—Mbungu yayi yidi Nguizani yimona mu menga mama matengulu mu diambu dieno*.]
(Matayi 26.20-25 ; Malako 14.17-21)
21 —Vayi tala mutu wowo wukunyekula widi vava, wundia yama va meza. 22 Ayi Muana mutu wedi bumbote boso butezulu vayi mabienga kuidimutu wowo wunyekudi.
23 Buna batona kukiyuvula bawu na bawu kani nani mu bawu wukuiza vangi diambu diodi.
Nani lutidi munneni
(Matayi 20.25-28 ; Malako 10.42-45)
24 Minlonguki mifindana ziphaka ziwombo mu diambu di zaba nani mu bawu lutidi munneni.
25 Buna Yesu wuba kamba :
—Mintinu mi Bapakanu minyadilanga batu bawuayi bobo beti yadila mubawubeti tedulu : “mimvangi mi mambote”. 26 Vayi bwawu ko bufueti bela kuidi beno. Woso widi wunneni mu benobuna bika kakituka banga muana lezi. Ayi woso weti yala kaba banga kisadi. 27 Bila nani lutidi munneni : mutu vuendi va meza voti mutu wowo wulembu sadi e ? Keti mutu wowo vuendi va meza lutidi munneni e ? Vayi minu ndidi va khatitsikꞌenu banga kisadi.
(Matayi 19.18)
28 —Vayi beno, luidi batu bobo babedi bakuikama yama mu zithotolo ziama. 29 Sumbu didi ti Tata wuphana Kipfumu, mamvana ndiluveni Kipfumu beni 30 muingi lubaka budila ayi bu nuina va meza yama mu Kipfumu kiama ayimuingi lubaka bu vuandila mu bikundu bi Kipfumu mudiambu di sambisa kumi makanda muadi ma Iseli.
Yesu wusamuna ti Piela wela kuntunuka
(Matayi 26.31-35 ; Malako 14.27-31 ; Yowani 13.36-38)
31 Yesu wukamba Simoni ti :
—A Simoni, A Simoni, satana wululombidi mudiambu kaluyungula banga bu beti yungudila ble. 32 Vayi minu tsambidingi mu diambu diaku muingi minu kiaku kibika lebakana. Diawu buna ngeyo wela vutuka, buna wuba kindisa bakhomba zikau.
33 Simoni wunkamba :
—A Pfumu, ndidi wukubama mu kuenda yaku mu nloko ayi ku lufua.
34 Vayi Yesu wumvutudila :
—A Piela, bukiedika ndikukamba ti mu buabu kuandi tuamina tsusu yikokula ngeyo zikhumbu zitatu mawu thunukina ti wusi kunzaba ko.
Yesu wusambila ku mongo minti mi Olive
35 Buna wuba kamba :
—Mu thangu ndilutuma mu kambu nata photomoni, mu kambu sakosi, mu kambu nata zisapatu ; a kima mbi lukambu e ?
Bawu bamvutudila ti :
—Kadi kima tusia kambu ko.
36 Vayi Yesu wuba kamba :
—Vayi buabu woso widi photomoni buna bika kayibonga ; bobuawu woso widi ayi sakosi bika kayibonga ayi woso kambulu mbedi bika kasumbisa nledi andi mu diambu kasumba mbedi 37 bila ndikulukamba ti mama masonama madedakana mu diambudiama : bantula mu ntanda wu batu bambimbi. Bila mambu momo masonama mu diambu diama madi ayi tsukulu.
38 Bawu batuba :
—A Pfumu, tala zimbedi zizole zidi vava !
Niandi wuba vutudila ti :
—Bufueni.
Yesu wusambila ku mongo minti mi olive
(Matayi 26.36-45 ; Malako 14.32-41)
39 Buna wutotuka boso bubela kifu kiandi, wuyenda ku mongo mingi mi olive. Minlonguki miandi minlandakana. 40 Bu katula, ku buangu beni, buna wuba kamba :
—Lusambila tala luedibua mu phukumunu. 41 Buna niandi veka wuba tatukila fiote mu tezo kilenda tudila ditadi bu diozulu. Buna wufukama ayi wusambila :
42 —A Tata, enati zodidi, khatudila mbungu yayi. Muaki bika luzolo luaku luvangama vayi bika luama. [ 43 Buna mbasi yitotukila ku Diyilu yiyiza kunkindisa. 44 Bu kaba mu tsisi yi khindu ; wuluta buela sambila diaka ngolo ayi diunga ditotuka mu nitu andi diba banga mabeti ma menga maba bua va ntoto.]
45 Bu kamanisa sambila, wutelama ayi wuyiza vaba minlonguki miandi. Wuba buana baleka mu diambu di kiadi.
46 Buna wuba kamba :
—Bila mbi lulembo lekila tulue ? Kotukanu ! Lusambila tala luedi bua mu phukumunu.
Bakanga Yesu
(Matayi 26.47-55 ; Malako 14.43-49 ; Yowani 18.2-11)
47 Buna kamanisini ko tuba, tala nkangu wu batu wutotuka. Yuda, wumosi mu kumi mimvuala miandi miodi, wuba vana ntuala ; wufikama vaba Yesu mu diambu kamfifa besi. 48 Vayi Yesu wunkamba :
—A Yuda, mu besi weka yekudila Muana mutu e ?
49 Bobo banzungidila bu bamona mambu momo meka bua bankamba :
—A nlongi, tubonga zimbedi muingi tunuana e ?
50 Wumosi mu bawu wuzuba kisadi ki pfumu yi banganga Nzambi ayi wunzenza dikutu diandi di lubakala. 51 Vayi Yesu wuba vutudila :
—Bikanu mabela bobo nate buabu ! Bu kasimba dikutu buna wumbelusa. 52 Bosi yesuwukamba bapfumu banganga Nzambi, bapfumu zi minsungi mi nzo Nzambi ayi bakulutu ba batubobo banata nkangu wubatu mudiambubiza nkangi :
—Lutotukidi ayi zimbedi ayi zimbindi mudiambu di lunuanisa dovula e ? 53 Bilumbu bioso bu ndibedi yeno mu nzo Nzambi ayi kadi mutu kadiaku khanga ko vayi buabu yawu thangu eno ayi thangu yi luyalu lu tombi.
Piela wutunuka Yesu
(Matayi 26.57-58 ; Malako 14.53-54 ; Yowani 18.15-16)
54 Buna bambuila, bannata ayi bankotisa mu nzo yi pfumu yi zingangazi Nzambi. Piela kuna manima kaba nlandikinina. 55 Mu thangu balunga mbazu va khatitsika nganda ayi bu bavuanda va kimosi. Piela mamvandi wuvuanda yawu.
(Matayi 26.69-75 ; Malako 14.66-72 ; Yowani 18.17-18,25-27)
56 Kisadi kimosi ki nketo wummona buna kavuendi va ndambu mbazu, wunsungimina kuntala mu kiezila wu nlaki wu mbazu, ayi wunkamba :
—Mutu wawu bedingi yandi !
57 Vayi Piela wutunuka kuandi bu katuba :
—A nketo, ndisi kunzaba ko !
58 Buela vuanda fioti, mutu wunkaka wumona Piela ayi wunkamba :
—Ngeyo widi mu dikabu di batu bobo ! Vayi Piela wuvutula ti :
—A bakala, minu ndisi ko mu dikabu diawu.
59 Nduka-nduka thangu yimvimba yivioka, mutu wunkaka wuyiza buelasindisila diaka ti :
—Bukiedika mutu wawu bedingi yandi bila mamvandi widi muisi Ngalili.
60 Vayi Piela wuvutula ti :
—A bakala, ndisi zaba ko diambumbi wunyolukila ! Muna thangu buna wukidi tubi tsusu yikokula. 61 Pfumu wubaluka, wutala Piela. Buna Piela wutebukila moyo mambumankamba Yesu ti “tuamina tsusu yikokula, ngeyo mu zikhumbu zitatu mawuthumukina”. 62 Buna Piela wutotuka ku nganda ayi wudila ngolo.
(Matayi 26.67-68 ; Malako 14.65)
63 Batu bobo basunga Yesu bansekinina ayi bambeta. 64 Bamfukidila zizi ayi banyuvula :
—A ngeyo, bikula ko e ! Nani wubetidi e ? 65 Buna batuba mambu mawombo mankaka mu diambu di kumfinga.
Basambisa Yesu va ntuala lukutukunu lunneni
(Matayi 26.59-65 ; Malako 14.55-64 ; Yowani 18.19-24)
66 Buisi buna bukia, bakulutu ba batu, bapfumu banganga Nzambi va kimosi ayi minlongi mi mina bakutakana. Banata Yesu va ntualalukutukuu luawu lunneni ; 67 Bawu banyuvula :
—Enati ngeyo widi Klisto, buna bika wutukamba.
Buna wuba vutudila :
—Enati ndilukembi, buna lulendi wilukila ko. 68 Ayi enati ndiluyuvudi biuvu, lulendi kuphana ko mvutu. 69 Vayi tona buabu Muana mutu wela vuanda va koko ku lubakala lu lulendo lu Nzambi.
70 Buna bawu bobo batuba :
—Buna ngeyo widi muana Nzambi e ? Yesu wuba vutudila :
—Beno veka lutubidi ti minu buawu bobo ndididi.
71 Vana vawu bayamikina :
—Mbi kimbangi kinkaka tufueti buela tomba e ? Bila beto veka tunwilumu mambu mandi katubidi.
* 22:20 22.20 Mambu madi mu [ ] masi ko mu minkanda minkaka. 22:31 22.31 ble : hila kunusu kinsadulungu falina ; kidi banga masangu. 22:44 22.44 [43 nate 44] Bibukubiabibisi ko mu minkanda minkaka.