2
Bali minnun pɛɛnɔn 'le 'wɩ tin "baa
'Wɩ 'wlidɩ "drɛnɔn 'ka 'kɔlaman 'wee tin 'nɔnnɔn -wɛɛdɩ -a Bali 'lɛ dɩ. Ɛn 'i 'bɔ "nyian, min nɛn i cɩ -a, ɛn i tin -tɛa "o da bɛ, yi'a 'kɔlaman 'yie tin 'nɔnnɔn -wɛɛdɩ -a Bali 'lɛ dɩ. -A -cin 'e 'kɔn 'i 'ji 'nan, -te i ya tin -tɛnan minnun da bɛ, te i ya tin -tɛnan 'i 'bɔ 'fli da. Kɔɔ i ya 'wɩ 'wlidɩ "drɛzan -a "le -wee 'wɩ 'zʋ. Minnun pɛɛnɔn nɛn o 'wɩ 'wlidɩnun zɩɛ -a dra bɛ, Bali tin -tɛa "o da 'e 'nɔan da. -Kaa -tɔa zɩ. I tin -tɛa "minnun zɩɛ o da, te i ya 'wɩ 'wlidɩ "drɛzan "le -wee 'wɩ 'zʋ. -Te -a -cin a 'i 'ji 'nan Bali 'ka tin tɛa 'i da dɩɛ, te i ya 'i 'fli see "paanan. Bali ci a "yi, ɛn e 'wɩ man -pɛan "sidɔ, ɛn e -sɛanla min man -trɔɔ. -Kaa -tɔa zɩ. 'Pian -te 'wɩnun zɩɛ -a -cin nɛn 'i 'ji, -yee "wɛan nɛn i 'wɩ 'wlidɩ "dra bɛ, te i ya 'i 'fli see "paanan, ɛn i ya Bali -le "yi -fɔlanan 'i "trɔɛn -sru. E ya "le 'i -tɔ 'nan, Bali a "va 'nan 'i 'si 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ man -e 'i -sɔɔnla 'e -sru, -yee "wɛan nɛn 'e 'man -sɛanla 'i 'va!
'Pian i ya "trɔɛn "yuyu 'tannan, ɛn i 'ka "vale 'i "sia 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ man dɩ. 'Wɩ nɛn i cɩ "man zɩɛ, Bali -le nyran -blɩdɩ -dan nɛn i cɩ -a planan 'i 'fli man. E bɔa 'i man yi nɛn Bali 'yee nyran -blɩdɩ ci -kɔɔnman 'e 'nɔan da bɛ -a da.
Yi zɩɛ -a da nɛn 'wɩ nɛn min -tʋ -a drɛ bɛ Bali -a man -pan wo -a san lɛ. 'Belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ, yaa -nɔan "minnun nɛn o "koe 'ka 'nyanlɛ Bali ci 'sɔ wɩ drɛdɩ -a dɩɛ -wlɛ. Kɔɔ tʋ pɛɛnɔn man bɛ, waa -wɛɛman 'nan Bali 'e 'tɔ -dan 'nɔn 'wlɛ, ɛn waa -wɛɛman 'nan 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ 'e drɛ 'wee vɛ -a. 'Pian Bali -le nyran -blɩdɩ -dan bɛ, e ya minnun nɛn 'o 'bɔ 'ci 'sɔ wɩnun -wlidɩ 'yɩ "yi "bɛ -wee vɛ -a. Kɔɔ tʋ pɛɛnɔn man bɛ, o 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ 'yɩ "yi, te o Bali -le 'wɩ tɩglɩ -fɔala 'o "trɔɛn -sru. Maan ve 'cɛɛ 'nan, min -tʋdʋ pɛɛnɔn nɛn o 'wɩ 'wlidɩ drɛ bɛ, yra yɩdɩ bɔa "o man, ɛn "klan -dan o -tɛa. Zuif 'nɔn da nɛn 'e pou "siala, "bɛ -sru -e 'e 'bɔ minnun pɛɛnɔn da. 10 'Pian min oo min nɛn e 'wɩ "yi drɛ bɛ, Bali 'tɔ -dan -nɔan -yrɛ, ɛn e -fʋdɩ -trɔɔ -nɔan -yrɛ. Zuif 'nɔn da nɛn 'e pou "siala, "bɛ -sru -e 'e 'bɔ minnun pɛɛnɔn da. 11 Kɔɔ Bali 'ka min bo "va "dɩ.
12 Maan ve 'cɛɛ 'nan, minnun pɛɛnɔn nɛn o 'wɩ 'wlidɩ drɛ bɛ, Bali tin -tɛa "o da. Min -mienun 'ka -a tɔa 'nan Bali -le -pei -tɔ wɩ a dɩ, te o 'wɩ 'wlidɩ "dra. Bali tin -tɛa "o da, ɛn o -nan -nyaan. 'Pian Zuif 'nɔn Bali -le -pei -tɔ wɩnun -tɔa. -Yee "wɛan -te o 'wɩ 'wlidɩ drɛ bɛ, Bali -le -pei 'bɔ 'bɛ tin -tɛa "o da. 13 Kɔɔ Bali 'ka min siala min tɩglɩ 'a 'nan 'e "trɔɛn -tɔa 'yee -pei -tɔ wɩnun lɛ -le "wɛan dɩ. 'Pian min nɛn e 'ta wʋla Bali -le -pei -tɔ wɩnun da bɛ, Bali -a "siala min tɩglɩ 'a.
14 Minnun nɛn o 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ, wa'a tɔa 'nan Bali -le -pei -tɔ wɩ a dɩ. 'Pian -te o -mie 'wɩ dra "le zɩ Bali -le -pei -a 'vɩ bɛ -yee 'wɩ 'zʋ bɛ, yaa -kɔɔnman 'nan -pei -tɔ wɩ a -wlɔ. 15 Ɛn 'wɩ zɩɛ -a drɛdɩ bɛ, yaa -kɔɔnman 'nan, Bali -le -pei -tɔ wɩnun a 'o 'crɛn -tɛdɩ o ji. -Wee -wulo -ji "nrɔndɩ 'bɛ -kɔɔnman zɩɛ, kɔɔ -yɛɛ tin -tɛa "o da, ɛn -yɛɛ -tɔa "o -sru. 16 Yi -tʋ bɔa "bɛ, Bali -ciala Zozi Crizi -va -e 'e 'wɩ pɛɛnɔn nɛn 'e yɔɔdɩ min -ji bɛ, -yee tin 'ba. Zozi Crizi -le 'wɩ 'nɔnnɔn nɛn maan ve minnun lɛ bɛ, -yɛɛ 'vɩ zɩ.
Zuif min man "cɛɛ min -le tin dra 'nɔnnɔn Bali 'lɛ dɩ
17 Ka -dandan "taan 'nan Zuif 'nɔn nɛn kaa, ɛn Bali -le -pei -tɔ wɩnun a 'ka 'lɔ. Ka 'nan 'cɛɛ Bali -tɔa, 18 ɛn kaa ci 'sɔ wɩnun -tɔa. Ɛn zɩ kɔ min 'e 'ta wʋla Bali -le -pei -tɔ wɩnun da bɛ, ka 'nan kaa -tɔa, kɔɔ kaa tranla. 19 Ka 'nan 'cɛɛ cɩ minnun nɛn o -si -kɔɔnman yiɛ 'winɔn lɛ bɛ waa. Ɛn 'cɛɛ cɩ minnun nɛn klun va bɛ -wee 'tɛ 'san -a. 20 'Ka 'fli "siala 'nan, 'cɛɛ 'wɩ "paala -blʋnɔn lɛ, ɛn 'cɛɛ 'wɩ "paaman nannannun ji. Kɔɔ ka 'nan 'wɩ 'tɔdɩ 'lee 'wɩ tɩglɩ pɛɛnɔn bɛ, e ya 'ka 'lɔ Bali -le -pei 'fluba 'ji.
21 Ka ya 'ka 'fli see "paanan. E ya "le 'ka 'wɩ "paa 'ka 'fli ji 'vaa -e 'ka 'wɩ "paa min peenun ji. Kaa ve minnun lɛ 'nan, te 'o crin wʋ dɩ, 'pian te 'ka 'bɔ ka crin wo. 22 Kaa ve minnun lɛ 'nan, te 'o min 'nan -wɛɛ "dɩ, 'pian te 'ka 'bɔ ka min nan -wɛɛman. Kaa ve minnun lɛ 'nan, yiba "minnun nɛn min o -paan "bɛ o 'ka "yi "dɩ, 'pian te kaa -nan fɛnun crin wo. 23 Ka -dandan "taan 'nan Bali -le -pei -tɔ wɩnun a 'ka 'lɔ, 'pian te ka'a 'ta 'wʋla "da "dɩ. 'Wɩ zɩɛ e ya Bali 'tɔ srɛdɩ -a. 24 Ɛn e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ Bali -le 'fluba 'ji 'e 'cɛn. Kɔɔ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ 'nan:
«'Ka 'bɔ Zuif 'nɔn 'le "wɛan nɛn Bali 'tɔ a 'e srɛdɩ minnun nɛn o 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ o yei.»
-Fɔdɩ -klɔnmɔn -va man "cɛɛ Zuif 'nɔn 'le tin dra 'nɔnnɔn Bali 'lɛ dɩ
25 'Wɩ 'kpa, 'ka Zuif 'nɔn bɛ, -te ka ya 'ta wʋlanan Bali -le -pei -tɔ wɩnun da bɛ, 'cee -fɔdɩ -klɔnmɔn -va bɛ -a -ci a. 'Pian -te ka'a 'ta 'wʋla Bali -le -pei -tɔ wɩnun da dɩɛ, 'cee -fɔdɩ -klɔnmɔn -va bɛ, e ya 'wɩ "tun "a Bali 'lɛ. 26 Min nɛn e 'ka 'e 'fɔdɩ -klɔnmɔn -va dɩ, ɛn e 'ta wʋla Bali -le -pei -tɔ wɩnun da bɛ, Bali -a "siala "le min nɛn e ya 'e 'fɔdɩ -klɔnmɔn -va bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. 27 -Yee "wɛan min nɛn e 'ka 'e 'fɔdɩ -klɔnmɔn -va dɩɛ, 'pian te e 'ta wʋla Bali -le -pei -tɔ wɩnun da bɛ, -yɛɛ tin -tɛa 'i 'bɔ nɛn i cɩ Zuif min -a bɛ 'i da. Kɔɔ i ya 'i 'fɔdɩ -klɔnmɔn -va ɛn Bali -le -pei -tɔ wɩnun a 'i 'lɔ, 'pian yi'a 'ta 'wʋla "da "dɩ.
28 Zuif min tɩglɩ nɛn e ya Bali -le minnun va min -a bɛ, e 'ka min nɛn e ya Zuif min -a 'e 'kɔlɛ man bɛ -a dɩ. Ɛn e 'ka min nɛn o plɔ 'pla "man -a -fɔdɩ -a -klɔnmɔn -va bɛ -a dɩ. 29 'Pian Zuif min tɩglɩ bɛ e ya Zuif min -a 'e 'ji. Ɛn e ya min nɛn Bali lei 'saun -a -fɔ -klɔnmɔn -va bɛ -a. Ya'a 'sia plɔ nɛn blamin -a "paala min man Bali -le -pei -tɔ wɩ da bɛ -a va "fo "dɩ. -Te Zuif min a zɩɛ Bali 'bɔ 'bɛ 'tɔ -dan -nɔan -yrɛ, -yee 'tɔ -dan 'ka 'sia blaminnun va dɩ.