3
Bali wei 'bɔla Zuif 'nɔn 'va man "cɛɛ 'wee tin dra 'nɔnnɔn Bali 'lɛ dɩ
Min nɛn e 'ka Zuif min -a dɩɛ, -te Bali -a "siala 'yee minnun va min -a bɛ, 'wɩ "yi "cɛn 'bɛ cɩ Zuif 'nɔn 'le vɛ -a Bali 'lɛ "mɛn? Ɛn 'wɩ "yi "cɛn "nɛn Zuif min a ye Bali 'lɛ -fɔdɩ -klɔnmɔn -va man? Maan ve 'cɛɛ 'nan, 'wɩ nɛn e cɩ -wee vɛ -a "yi Bali 'lɛ bɛ e ya "kaga. -Wee 'wɩ "yi "tɛdɛ nɛn e "mlian minnun pɛɛnɔn 'le vɛ da bɛ, -nyrɛn 'nan, Bali wei bɛ o va nɛn e 'bɔla.
'Bɛ nɛn 'gʋɛ, Zuif 'nɔn -mienun -a -kɔɔnman 'nan, wa'a yi tɛala Bali wei zɩɛ -a da dɩ. 'Wɩ zɩɛ -yee "wɛan bɛ, 'wɩ nɛn Bali -a 'vɩ 'nan 'e dra bɛ -e 'e vɩlɛ 'e drɛ dʋʋ? E 'ka zɩ "fo "dɩ. 'Pian minnun pɛɛnɔn 'o -tɔ 'nan Bali 'ta wʋla 'e wei da, ɛn o 'bɔ 'bɛ cɩ 'wlunɔn 'a. 'Wɩ zɩɛ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ Bali -le 'fluba 'ji. Kɔɔ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ 'nan:
«E ya zɩɛ 'nan -e minnun 'o -tɔ 'nan,
'i wei a tin 'nɔnnɔn 'a.
Ɛn 'nan -te min a 'wɩ 'tɔnan 'i man bɛ,
'yie tin 'e 'kɔn 'e 'tɛdɩ -a san da.»
'Wɩnun nɛn blamin -a ve bɛ, -a da nɛn 'an 'ci nrɔn ɛn an "ta 'wɩ 'gʋɛ -a ve. Min -mienun -a ve 'nan: «'Wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ bɛ, e ya 'wɩ "yi "a. Kɔɔ "te -kaa 'wɩ 'wlidɩ "dra dɩɛ, "te -kaa Bali -le tɩglɩ 'ci ye dɩ. -Yee "wɛan Bali -le nyran -blɩdɩ min va bɛ, e 'ka 'e 'nɔan da dɩ.» Minnun nɛn o 'wɩ zɩɛ -a ve bɛ -wee tin a 'nɔnnɔn? -Cɛjɛ, -wee tin 'ka 'nɔnnɔn "fo "dɩ. -Kaa -tɔa 'nan, Bali 'wɩ dra 'e 'nɔan da, kɔɔ -yɛɛ -taa "tin -tɛlɛ 'trɛdanɔn pɛɛnɔn da.
Ɛn "nyian bɛ min -mienun -a ve 'nan: «E ya 'wɩ "yi "a -e min 'e vɩnan 'e ya Bali -sru, te ya'a 'ta 'wʋla -a wei da dɩ. Kɔɔ -te min a 'wɩ zɩɛ -a drɛnan bɛ, Bali 'ta wʋla 'e wei da tian "va. 'Wɩ nɛn Bali -a dra zɩɛ, e ya 'wɩ "yi -dan a, ɛn e Bali 'tɔ wuanla. -Mɛ "le "wɛan nɛn Bali tin -tɛa "min da "mɛn?» -Yee "wɛan minnun zɩɛ waa 'vɩ 'nan: «-Kaa 'wɩ 'wlidɩ "drɛ, -e -a "nɛn 'e bɔla 'wɩ "yi "a!» 'Wɩ "paadɩ -wlidɩ zɩɛ, -a 'bɔ nɛn waa "paa 'kʋ da 'nan -nyrɛn kʋa "paaman minnun ji. -A -nɔan da nɛn Bali -taa "tin -tɛlɛ minnun zɩɛ o da.
Blamin -tʋdʋ pɛɛnɔn a 'wɩ 'wlidɩ "drɛnɔn 'a Bali 'lɛ
Maan 'le -sɛanla 'nan, -kaa Zuif 'nɔn bɛ, -kaa 'kpa 'ka 'mlian 'lɛglɔn 'pee -ji 'nɔn da dɩ. Kɔɔ maan 'vɩ paan 'va 'nan, -te min a Zuif min -a oo, ɛn -te min a 'lɛglɔn 'pee -ji min -a oo, o pɛɛnɔn a 'wɩ 'wlidɩ "le 'plɛblɛ 'wlu. 10 'Wɩ zɩɛ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ Bali -le 'fluba 'ji. Kɔɔ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ 'nan:
«Min -tʋ 'ka min tɩglɩ 'a dɩ,
ɛn -a min -tʋwli "ka "fo "dɩ.
11 Min -tʋ 'ka 'wɩ 'tɔzan -a
-e 'e Bali -wɛɛ "dɩ.
12 'Pian min -tʋdʋ pɛɛnɔn 'si Bali man -kɔɔbli,
ɛn o pɛɛnɔn 'wɩ 'wlidɩ "dra.
Min -tʋ 'ka 'wɩ "yi 'dra dɩ,
ɛn -a min -tʋwli "ka "fo "dɩ.
13 Weinun nɛn o bɔala o 'le bɛ,
e 'ka "yi "fo "dɩ.
'Wlu wɩnun nɛn.
E ya 'wlidɩ
"le -mlɛn 'shɛ 'ji yi nɛn
e min -tɛa "bɛ -yee 'wɩ 'zʋ.
14 -Yʋ -saandɩ 'lee wei -wlidɩnun 'bɛ bɔala o 'le.
15 O cɛin a o man "fɛavɛa min -tɛnan.
16 Fɛnan nɛn o -ko bɛ,
fɛ srɛdɩ 'lee min -tɛdɩ nɛn -nan.
17 -Si nɛn e -fʋdɩ -trɔɔ -nɔan "min lɛ bɛ,
o 'ka "vale 'o -tɔa "dɩ.
18 O yiɛ 'ka 'naan Bali man dɩ.»
19 -Kaa -tɔa 'nan, 'wɩ pɛɛnɔn zɩɛ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ Zuif 'nɔn 'le vɛ -a. Ɛn -yɛɛ -kɔɔnman 'nan -kaa 'bɔ Zuif 'nɔn bɛ, -cee 'tɔ "da 'cɛin "ka "nyian Bali 'lɛ dɩ. Blamin -tʋ 'ka 'kɔlaman 'yee tin 'nɔnnɔn -wɛɛdɩ -a Bali 'lɛ dɩ. E ya zɩɛ 'nan -e Bali -le tin 'e 'kɔn 'e 'tɛdɩ 'trɛdanɔn pɛɛnɔn da. 20 -Yee "wɛan 'ta wʋladɩ Bali -le -pei -tɔ wɩnun da min 'bɔ 'le 'plɛblɛ 'a bɛ, -a man "cɛɛ Bali min "siala min tɩglɩ 'a 'e 'lɛ dɩ. 'Pian Bali -le -pei -tɔ wɩnun 'bɛ -maan ɛn min -a -tɔa 'nan e ya 'wɩ 'wlidɩ "drɛzan.
Bali min "siala 'e 'lɛ min tɩglɩ 'a yi -tɛradɩ Zozi man
21 'Bɛ nɛn 'gʋɛ, 'wɩ nɛn yaa -maan 'lɔɔ Bali min "siala 'e 'lɛ min tɩglɩ 'a bɛ, Bali -a ta bɔla min lɛ. 'Wɩ zɩɛ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ 'e 'cɛn Bali -le 'fluba 'ji. 'Pian 'ta wʋladɩ Bali -le -pei -tɔ wɩ da min 'bɔ 'le 'plɛblɛ 'a bɛ -a man "cɛɛ Bali min "siala 'e 'lɛ min tɩglɩ 'a dɩ. 22 Bali min "siala min tɩglɩ 'a 'e 'lɛ yi -tɛradɩ Zozi Crizi da man. Bali -a dra min -tʋdʋ pɛɛnɔn nɛn o yi -tɛra Zozi Crizi da bɛ -wlɛ. Kɔɔ Bali 'lɛ bɛ, Zuif min 'ka 'e 'to, ɛn 'lɛglɔn 'pee -ji min 'ka 'e 'to dɩ. 23 O pɛɛnɔn a 'wɩ 'wlidɩ "drɛnɔn 'a Bali 'lɛ, ɛn Bali 'yee 'tɛ 'san 'si -wlɔ. 24 Fɛ nɛn blamin 'ka 'kɔlaman -a yɩdɩ -a 'e 'bɔ 'le 'plɛblɛ 'a dɩɛ, Bali -le "yi "le "wɛan yaa -nɔn 'e "tun. -Nyrɛn 'nan e min "siala min tɩglɩ 'a 'e 'lɛ. Ɛn min nɛn Zozi Crizi -a 'si 'wɩ 'wlidɩ "le 'plɛblɛ 'wlu bɛ, -a san nɛn Bali -a "siala min tɩglɩ 'a 'e 'lɛ.
25 Zozi Crizi 'bɔ zɩɛ, -a 'bɔ nɛn Bali -a 'pla 'nan 'e 'ka yiba "plan da 'sraga bʋ vɛ -a 'trɛdanɔn man. -Yee -kadɩ zɩɛ -yɛɛ -maan -e Bali 'e minnun nɛn o yi -tɛra "da "bɛ -wee 'wɩ 'wlidɩ 'fui. Bali 'wɩ zɩɛ -a drɛ -a -kɔɔndɩ -a 'nan 'e ya tɩglɩ. Kɔɔ 'li bɛ, Bali 'ka 'wɩ "nɛn -kɔɔnlɛ tɩglɩ blamin lɛ 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ man dɩ. 26 Tʋ zɩɛ -a man bɛ, e 'man -sran blamin va. 'Pian 'bɛ nɛn 'gʋɛ, Bali -a -kɔɔn 'nan e ya tɩglɩ, kɔɔ 'wɩ 'wlidɩ pɛɛnɔn nɛn blamin -a drɛ bɛ, ya'a 'tʋɩlɛ 'e "tun "dɩ. E -ta Zozi Crizi -a ɛn 'wɩ 'wlidɩ pɛɛnɔn zɩɛ -a "nɛn "wɩ 'bɔ "man. Bali -a drɛ zɩɛ 'nan -e min -tʋdʋ pɛɛnɔn 'o -tɔ 'nan Bali 'bɔ a tɩglɩ. Ɛn "nyian 'nan -e 'e min -tʋdʋ pɛɛnɔn nɛn o yi -tɛra Zozi da bɛ, o 'sia min tɩglɩ 'a 'e 'lɛ.
27 'Wɩ nɛn Bali -a drɛ zɩɛ -yee "wɛan bɛ, -si -tʋ 'ka blamin lɔ -e 'e -dandan 'tan Bali 'lɛ dɩ. Kɔɔ Bali min "siala min tɩglɩ 'a 'e 'lɛ yi -tɛradɩ Zozi da man. 'Pian ya'a siala min tɩglɩ 'a 'ta wʋladɩ -pei -tɔ wɩnun da min 'bɔ 'le 'plɛblɛ 'a bɛ -a man dɩ. 28 -Yee "wɛan -a -cin 'e 'kɔn -kaa 'ji 'nan yi -tɛradɩ Zozi da man nɛn Bali min "siala min tɩglɩ 'a. 'Pian ya'a 'sia 'ta wʋladɩ -pei -tɔ wɩnun da min 'bɔ 'le 'plɛblɛ 'a bɛ -a va dɩ.
29 'Wɩ zɩɛ e ya Zuif 'nɔn 'saza -le vɛ -a? -Cɛjɛ, kɔɔ Bali 'ka Zuif 'nɔn 'saza 'le Bali -a dɩ, 'pian e ya 'lɛglɔn pɛɛnɔn 'jinɔn 'le Bali -a. 30 Fɛ -le "wɛan nɛn maan 'vɩ zɩɛ, -yɛɛ cɩ 'nan, Bali a -tʋwli "cɛ. Ɛn Zuif min nɛn 'e 'fɔdɩ -klɔnmɔn -va 'lee 'lɛglɔn 'pee -ji min nɛn e 'ka 'e 'fɔdɩ -klɔnmɔn -va dɩɛ, Bali o "siala 'e 'lɛ min tɩglɩ 'a yi -tɛradɩ Zozi da man. 31 'Wɩ nɛn maan 'vɩ zɩɛ, -a -ci nɛn 'nan, an Bali -le -pei klu -sran ji yi -tɛradɩ Zozi da -a? -Cɛjɛ, 'bɛ "cɛɛ dɩ. 'Pian 'wɩ 'bɔ nɛn Bali -le -pei -a 'vɩ tɩglɩ bɛ, -a -ci nɛn maan "sia.