8
Bali lei 'saun 'bɛ Zozizan "paala
'Bɛ nɛn 'gʋɛ, minnun nɛn o drɛ Zozi Crizi -le vɛ -a bɛ, Bali -le tin -tɛdɩ o da 'si o man. Kɔɔ Bali lei 'saun 'bɛ o "paala. -Yee "wɛan 'belidɩ 'kpa drɛ -wee vɛ -a, ɛn o drɛ min -tʋwli "a o 'vale Zozi Crizi -a. 'Wɩ zɩɛ -yee "wɛan o 'sʋ 'wɩ 'wlidɩ "le 'plɛblɛ 'lɔ, ɛn -ka -le 'plɛblɛ 'ka "nyian o da dɩ.
-Kaa ya blaminnun -a -le "wɛan bɛ, Bali -le -pei 'ka -kɔlalɛ 'wɩ 'wlidɩ "le 'plɛblɛ 'sidɩ -a -kaa da dɩ. 'Pian Bali -a drɛ. 'E 'pɩ 'pa 'sia 'trɛda "le blamin -le 'wɩ 'zʋ. Ɛn e tin -tɛ "da blaminnun -le 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ man. E -ka 'wɩ zɩɛ -a -ji. Bali 'wɩ zɩɛ -a drɛ 'nan -e 'wɩ nɛn -pei -a 'vɩ bɛ 'e drɛ -cee vɛ -a. 'Wɩ zɩɛ -nyrɛn 'nan, -kaa -kɔan "min tɩglɩ 'a Bali 'lɛ. E ya -kaa nɛn -ka'a 'ta 'wʋla -kaa 'bɔ 'ci 'sɔ wɩnun da dɩ, 'pian -kaa 'ta wʋla 'wɩ nɛn Bali lei 'saun -a ve bɛ -a da bɛ -cee vɛ -a.
Fɛ nɛn maan ve zɩɛ -yɛɛ cɩ 'nan, minnun nɛn o 'ta wʋla 'o 'bɔ 'ci 'sɔ wɩnun da bɛ, o 'bɔ 'ci 'sɔ wɩnun nɛn waa -wɛɛman. 'Pian minnun nɛn Bali lei 'saun 'bɛ o "paala bɛ, 'wɩ nɛn e "sia Bali lei 'saun 'va bɛ, -a 'bɔ nɛn waa -wɛɛman 'nan 'o dra. Maan ve 'cɛɛ 'nan, 'ta wʋladɩ min 'bɔ 'ci 'sɔ wɩnun da bɛ, -a 'le 'srannan "nɛn -kadɩ -a. 'Pian min nɛn yaa -wɛɛman 'nan, 'e 'ta wʋla 'wɩ nɛn Bali lei 'saun -a ve bɛ -a da bɛ, 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ e ya -yee vɛ -a. Ɛn -fʋdɩ -trɔɔ a -yee vɛ -a. Min nɛn e 'ta wʋla 'e 'bɔ 'ci 'sɔ wɩnun da bɛ, e ya Bali 'nanmanzan 'a. Kɔɔ ya'a 'ta 'wʋla Bali -le -peinun da dɩ. Ɛn 'wɩ 'kpa, -a san 'ka 'kɔlaman -a drɛdɩ -a "fo "dɩ. -Yee "wɛan minnun nɛn o 'bɔ 'ci 'sɔ wɩnun 'bɛ o "paala bɛ, wa'a 'kɔlaman -e 'o 'sɔ Bali lɛ "fo "dɩ.
'Cee vɛ bɛ, 'ka 'bɔ 'ci 'sɔ wɩnun "cɛɛ 'ka "paala "nyian dɩ, 'pian Bali lei 'saun nɛn. -Te e ya 'wɩ 'kpa -a 'nan Bali lei 'saun a 'ka 'lɔ bɛ, -a -nan nɛn e 'ka "paala. Maan ve 'cɛɛ 'nan, min nɛn Crizi lei 'saun 'ka -yrɔ "dɩɛ, te -a san 'ka Crizi -le vɛ -a dɩ. 10 'Pian 'cee vɛ bɛ, 'ka 'vale Crizi -a ka drɛ "le min -tʋwli "le 'wɩ 'zʋ. 'Bɛ nɛn 'gʋɛ, 'ka po -le -kɔndɩ 'le 'srannan "nɛn -kadɩ -a, ka 'wɩ 'wlidɩ drɛ 'le "wɛan. 'Pian Bali 'ka drɛ min tɩglɩ 'a 'e 'lɛ, -yee "wɛan Bali lei 'saun 'belidɩ -nɔn 'cɛɛ. 11 Bali 'bɛ Zozi Crizi wluan -kanɔn 'va. -Yee "wɛan kaa nɛn Bali lei 'saun a 'ka 'lɔ bɛ, Bali 'bɔ 'belidɩ -nɔan 'ka po nɛn e -taa "kalɛ bɛ -yrɛ. Kɔɔ ka drɛ "le min -tʋwli "le 'wɩ 'zʋ 'ka 'vale Bali lei 'saun 'a.
12 'An "bʋɩ Zozinɔn, 'wɩ nɛn Bali lei 'saun -a ve -cɛɛ bɛ, -a da nɛn -kaa 'ta wʋla. -Yɛɛ cɩ -kaa da "le fiɛn -le 'wɩ 'zʋ. 'Pian wa'a vɩlɛ 'nan -kaa 'ta wʋla -kaa 'bɔ 'ci 'sɔ wɩnun da dɩ. 13 Kaa -tɔa 'ka 'bɔ 'a 'nan, -te ka 'ta wʋla 'ka 'bɔ 'ci 'sɔ wɩnun da bɛ, -a 'le 'srannan "nɛn -kadɩ -a. 'Pian -te ka Bali lei 'saun 'tʋɩ ɛn e 'ka 'bɔ 'ci 'sɔ wɩnun yi -ka bɛ, 'belidɩ dra 'cee vɛ -a.
14 Minnun pɛɛnɔn nɛn Bali lei 'saun o "paala bɛ, o ya Bali -le 'nɛnnun -a. 15 Lei nɛn Bali -a -nɔn 'cɛɛ bɛ, -a -ci "cɛɛ 'nan, ka ya Bali -le nɔannun nɛn o "klanman Bali lɔ bɛ waa dɩ. 'Pian -a -ci nɛn 'nan, ka drɛ Bali -le 'nɛnnun -a. -Yee "wɛan nɛn -kaa -kɔlaman Bali laabʋdɩ -a -kaa "tɩ -baba. 16 Bali lei 'saun 'bɔ 'bɛ -cin -tɔa -kaa 'ji 'nan, 'wɩ 'kpa, -kaa ya Bali -le 'nɛnnun -a. 17 -Yee "wɛan -te -kaa ya Bali -le 'nɛnnun -a bɛ, "yinun nɛn Bali -tɔ "da 'nan 'e dra 'yee minnun lɛ bɛ, -kaa blɩnan a "va. -Kaa blɩnan a "va -kaa 'vale Crizi -a. Kɔɔ 'bɛ nɛn 'gʋɛ, -te -kaa ya -kaa yra yɩnan Crizi -le "wɛan bɛ, e dra 'wɩ 'kpa -a -e Bali 'e 'tɔ -dan -nɔn -cɛɛ -kaa 'vale Crizi -a tʋ -fɔla "da "ji.
Zozinɔn -taa "drɛlɛ Bali -le -dan "nɛn "blɩnɔn 'a
18 Maan -tɔa 'nan, Bali -le -dan nɛn -kaa -taa "drɛlɛ -a "nɛn "blɩnɔn 'a bɛ, e "mlian yra yɩdɩ nun pɛɛnɔn nɛn -kaa man tʋ 'gʋɛ -a -ji bɛ -a da. 19 'Wɩ 'kpa, Bali -le -dan zɩɛ e -taa "drɛlɛ Bali -le 'nɛnnun -le vɛ -a tʋ -fɔla "da "ji. -Yee "wɛan Bali -pɛ drɛ fɛnun pɛɛnɔn 'ci 'kla "tra yi zɩɛ -a -pɛndɩ -a dɩ. 20 Kɔɔ Bali -pɛ drɛ fɛnun zɩɛ o ya -nan 'e "tun, ɛn yi -tʋ bɔa "bɛ -e o -nan 'e 'nyan. Bali -pɛ drɛ fɛnun 'bɔ "cɛɛ wɛɛ 'nan 'e drɛ zɩ dɩ, Bali 'bɔ 'bɛ 'vɩ 'nan 'e drɛ zɩ. 'Pian Bali 'tɔ "da 'nan, 21 yi -tʋ bɔa "bɛ, -ka -le 'plɛblɛ zɩɛ e "sia o da. Tʋ zɩɛ -a man bɛ 'belidɩ nɛn Bali -le 'nɛnnun -le vɛ -a bɛ, e -kɔan -wee vɛ -a "nyian.
22 -Kaa -tɔa 'nan, Bali -pɛ drɛ fɛnun pɛɛnɔn bɛ, o "koe "a -nyannan, ɛn o ya -trunnan "le lɩmɔn nɛn e -fɔ -srunan bɛ -yee 'wɩ 'zʋ.
23 'Pian Bali -pɛ drɛ fɛnun 'bɔ 'saza "cɛɛ dɩ, -kaa 'bɔ "nyian -kaa nɛn Bali 'yee lei 'saun 'nɔn -cɛɛ fɛ 'tɛdɛ -a bɛ, -kaa ya -trunnan -kaa 'ji. -Kaa ya yi nɛn Bali -kaa dra 'yee 'nɛnnun -a 'e 'va nun bɛ -a -pɛnnan. Tʋ zɩɛ -a man bɛ, -ka -le 'plɛblɛ 'ka 'kɔan "nyian -kaa da dɩ.
24 'Bɛ nɛn 'gʋɛ -kaa 'bli a "da 'nan, -kaa ya -kaa 'sidɩ 'wɩ 'ji, 'pian -a -ci 'ka tian 'e bɔladɩ 'wein dɩ. Kɔɔ -te fɛ nɛn min 'bli -a -yrɛ 'nan yaa 'yɩ bɛ, wa'a "nyian -a ve 'nan -a 'bli -a -yrɛ "dɩ. Fɛ nɛn min -a ye 'e yiɛ 'a bɛ ya'a 'kɔlaman -e 'e vɩ 'nan 'e 'bli a -yrɛ "dɩ. 25 'Pian -cee vɛ bɛ, fɛ nɛn -ka'a ye tian -kaa yiɛ -a dɩɛ, -a lɛ nɛn -kaa 'bli a, ɛn -kaa 'man a 'e -srandɩ -a man -pɛndɩ -a.
26 Bali lei 'saun 'bɛ -tɔa -kaa 'wlu 'wɩ zɩɛ -a drɛdɩ -a. -Kaa "koe 'ka -kaa da dɩ, ɛn zɩ kɔ -kaa 'wɩ tin 'ba Bali lɛ bɛ, -ka'a tɔa dɩ. -Yee "wɛan nɛn Bali lei 'saun 'bɔ 'bɛ -tɔa -kaa 'wlu -e 'wɩ nɛn blamin 'ka 'kɔlaman -a vɩdɩ -a dɩɛ 'e vɩ Bali lɛ. 27 Ɛn Bali 'bɔ nɛn e min ci wɩ -tɔa "bɛ, 'wɩ nɛn Bali lei 'saun cɩ "vale 'e ve bɛ, yaa -ci maan. Kɔɔ minnun nɛn o cɩ Bali -le vɛ -a bɛ, o lɛ nɛn Bali lei 'saun Bali trʋ "baa "le zɩ Bali cɩ "va "bɛ -yee 'wɩ 'zʋ.
28 -Kaa -tɔa 'nan, 'wɩ pɛɛnɔn nɛn e bɔa Zozinɔn man bɛ, Bali -a dra -e 'e 'kɔn -wee 'wɩ "yi "a. Kɔɔ o Bali ye "yi, ɛn e o laabʋ "le zɩ e cɩ -a 'bɔ 'ci 'sɔ 'a bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. 29 Minnun nɛn Bali o 'si "va 'e 'cɛn bɛ, e o 'pla 'e 'cɛn 'nan, o -taa "drɛlɛ "le 'e 'pɩ -le 'wɩ 'zʋ. Yaa drɛ zɩɛ 'nan, -e -a 'pɩ 'e 'kɔn "bʋɩnun "kaga zɩɛ o yei 'nɛn flin -a. 30 Minnun nɛn Bali o 'pla 'e 'cɛn bɛ, e o laabʋ. Ɛn o 'bɔ nɛn e o laabʋ bɛ, e o drɛ min tɩglɩ 'a 'e 'lɛ. Ɛn o 'bɔ nɛn e o drɛ min tɩglɩ 'a 'e 'lɛ bɛ, e 'tɔ -dan nɔn -wlɛ.
Bali -le blamin yɩdɩ "yi "bɛ -a -kɔɔn "manvɛ "ka "dɩ
31 'Wɩ pɛɛnɔn zɩɛ e ya "le 'e -kaa "koe "tɔ -kaa da. Kɔɔ -te Bali a -kaa va zia bɛ, min 'e 'ci "paa -kaa man, 'pian ya'a -kɔlaman 'wɩ 'tʋ drɛdɩ -a -cɛɛ "fo "dɩ. 32 Bali 'ka 'e 'pɩ 'tʋɩlɛ 'e "tun "dɩ, yaa -nɔn 'sraga bʋvɛ -a -kaa pɛɛnɔn man. -Yee "wɛan e 'wɩ "yi pɛɛnɔn dra -cɛɛ -kaa 'vale -a -pɩ -a. 33 Minnun nɛn Bali o 'si "va 'nan 'o 'kɔn 'yee vɛ -a bɛ, min -tʋ 'ka 'kɔlaman 'wɩ 'tɔdɩ -a o man dɩ. Kɔɔ Bali o drɛ min tɩglɩ 'a 'e 'lɛ. 34 'Wɩ 'kpa nɛn, min -tʋ 'ka 'kɔlaman tin -tɛdɩ -a o da dɩ. Kɔɔ Zozi Crizi -ka -wee "wɛan. Ɛn "nyian bɛ, e wluan -kanɔn 'va, ɛn e ya Bali -pɛ "yi "da 'nan te e Bali trʋ "baa -kaa Zozinɔn 'le 'wɩ man.
35 Crizi -le -kaa yɩdɩ "yi zɩɛ, -mɛ 'bɛ -kɔlaman -kaa 'sidɩ -a -a -sru? -Te e ya yra yɩdɩ -a oo, ya'a 'kɔlaman -e 'e -kaa 'si -a -sru "fo "dɩ. Ɛn -te e ya "klandɩ -a oo, ya'a 'kɔlaman -e 'e -kaa 'si -a -sru "fo "dɩ. Ɛn -te e ya 'tɛ 'padɩ min da -a oo, ya'a 'kɔlaman -e 'e -kaa 'si -a -sru "fo "dɩ. Ɛn -te e ya dra -tɛdɩ -a oo, ya'a 'kɔlaman -e 'e -kaa 'si -a -sru "fo "dɩ. Ɛn -te e ya 'yalɛ -tɛdɩ -a oo, ya'a 'kɔlaman -e 'e -kaa 'si -a -sru "fo "dɩ. Ɛn -te e ya 'wɩ bɔdɩ min man -a oo, ya'a 'kɔlaman -e 'e -kaa 'si -a -sru "fo "dɩ. Ɛn -te e ya -kadɩ -a oo, ya'a 'kɔlaman -e 'e -kaa 'si -a -sru "fo "dɩ. 36 'Wɩnun zɩɛ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ Bali -le 'fluba 'ji 'e 'cɛn. Kɔɔ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ 'nan:
«Kʋ drɛ 'yie vɛ -a -le "wɛan
tʋ -tʋdʋ pɛɛnɔn man bɛ,
'kʋ 'ta a 'e "fluladɩ -ka lɛ.
Ɛn minnun 'kʋ "siala 'blanun nɛn o ya -tɛvɛ -a bɛ waa.»
37 'Pian 'wɩ pɛɛnɔn zɩɛ -a -ji bɛ, maan ve 'cɛɛ 'nan, -kaa wulo bɔala "va. Bali nɛn e -kaa 'yɩ "yi "bɛ, -yɛɛ dra -e -kaa wulo 'e bɔla "va. 38 Maan -tɔa 'kpa tɩglɩ 'nan, fɛ -tʋ 'ka 'kɔlaman -e 'e -kaa 'si -yee yɩdɩ "yi -sru "dɩ. -Te e ya -kadɩ -a oo, ɛn -te e ya 'belidɩ -a oo, -a -tʋ 'ka 'kɔlaman -e 'e -kaa 'si -a -sru "dɩ. -Te e ya Bali -le 'pasianɔn nɛn laji bɛ waa oo, ɛn -te e ya lei -wlidɩnun -a oo, -a -tʋ 'ka 'kɔlaman -e 'e -kaa 'si -a -sru "dɩ. -Te e ya tʋ 'gʋɛ -a -ji fɛnun -a oo, ɛn te e ya tʋ nɛn e -taa "bɛ -a -ji fɛnun -a oo, -a -tʋ 'ka 'kɔlaman -e 'e -kaa 'si -a -sru "dɩ. -Te e ya fɛnun nɛn o min "paala bɛ waa oo, -a -tʋ 'ka 'kɔlaman -e 'e -kaa 'si -a -sru "dɩ. 39 'O 'kɔn laji oo, ɛn 'o 'kɔn 'trɛda oo, wa'a 'kɔlaman -e 'o -kaa 'si -a -sru "dɩ. 'Wɩ 'kpa nɛn, Bali -pɛ drɛ fɛ -tʋ 'ka 'kɔlaman -e 'e -kaa 'si Bali -le blamin yɩdɩ "yi -sru "dɩ. Yɩdɩ "yi zɩɛ Bali ciɩla -kaa san Zozi Crizi -va ɛn yaa -ci kɔɔn -cɛɛ.