9
Izraɛl 'nɔn -mienun Bali -le "yi "fɔla 'o "trɔɛn -sru
'Wɩ nɛn an "ta -a ve 'gʋɛ, Crizi -a -tɔa 'nan 'wɩ tɩglɩ nɛn. 'Wlu "cɛɛ maan -sɛan "dɩ. Bali lei 'saun -a -tɔa "nyian 'nan 'wɩ 'kpa nɛn, ɛn 'mɛn 'ci "nrɔndɩ 'ka tin tɛa 'an da "fo "dɩ. -Te 'an 'ci nrɔn 'an "bʋɩ Izraɛl 'nɔn da bɛ, an 'ta dra -trɔdrɔ, ɛn 'wɩ "naan 'an man. -Yee "wɛan "te 'mɛn 'sidɩ Crizi man -kɔlaman paan -a drɛdɩ -a -e 'an "bʋɩ Izraɛl 'nɔn 'o 'si 'wɩ 'ji bɛ, "te maan wɛɛ 'nan Bali 'e 'an 'si Crizi man -kɔɔbli.
'Ka 'ci "nrɔn 'wɩ nɛn Bali -a drɛ Izraɛl 'nɔn lɛ bɛ -a da! Bali o drɛ 'yee 'nɛnnun -a. Ɛn e 'tɔ -dan nɔn -wlɛ. Ɛn e -tɔ 'e wei da -wlɛ 'nan, -si a 'e 'lɛ 'sʋdɩ -wlɛ -e 'o -pli 'e man. Ɛn e 'yee -pei -tɔ wɩnun -nɔn -wlɛ. Ɛn zɩ kɔ 'wee 'pan bɛ, yaa 'vɩ -wlɛ. Ɛn e -tɔ 'e wei da -wlɛ 'nan, 'e o "sia 'wɩ 'ji. Ɛn o tranun nɛn 'li bɛ, -wɛɛ cɩ Bali -le min -dandannun -a. Ɛn "nyian bɛ Crizi nɛn min 'sizan 'wɩ 'ji -a bɛ, o va nɛn waa -ya blamin -a. Bali nɛn e ya fɛ pɛɛnɔn da bɛ, 'tɔ -dan 'e 'kɔn -yee vɛ -a 'wɩ nɛn yaa drɛ zɩɛ -a man 'li 'trilii. Amɛn!
-Tɩnun 'bɛ cɩ Bali -le minnun tɩglɩ 'a?
'Wɩ nɛn Bali -tɔ "da Izraɛl 'nɔn lɛ zɩɛ -a "nɛn "fʋ 'e "tun? -Cɛjɛ -a "nɛn 'ka 'fo 'e "tun "dɩ. -A -cin 'e 'kɔn 'ka 'ji 'nan, Izraɛl 'nɔn pɛɛnɔn "cɛɛ cɩ Bali -le minnun -a dɩ. O ya Abraam kludanɔn 'a. 'Bɛ a zɩ, 'pian o pɛɛnɔn "cɛɛ cɩ Abraam -le 'nɛnnun nɛn Bali -a 'vɩ bɛ waa dɩ. Kɔɔ Bali -a 'vɩ Abraam lɛ 'nan: «'I 'pɩ Izak 'bɛ -taa 'i kludanɔn 'yalɛ.» 'Wɩ zɩɛ yaa -kɔɔnman -cɛɛ 'nan, 'nɛnnun nɛn Abraam o -ya 'e 'pɔn -ji bɛ, o pɛɛnɔn "cɛɛ cɩ Bali -le 'nɛnnun -a dɩ. 'Pian 'nɛnnun nɛn e o -ya 'wɩ nɛn Bali -a 'vɩ bɛ -a da bɛ, -wɛɛ cɩ 'o "nrɔndɩ "le Abraam kludanɔn 'le 'wɩ 'zʋ. Kɔɔ 'wɩ nɛn Bali -a 'vɩ Abraam lɛ bɛ, -nyrɛn 'gʋ. E 'nan: «Lɛ pee, tʋ 'bɔ 'lein 'gʋɛ -a man bɛ, "mɛn vɩnan 'an 'ta bɛ, te 'i nan Sara 'nɛn 'klɔnmɔn -ya.»
10 Ɛn "nyian bɛ, 'wɩ nɛn e drɛ Rebeka -le vɛ -a bɛ, 'ka 'ci "nrɔn "da. 'O 'vale 'kʋ tra Izak -a 'o 'pɔn 'si. 11-12 Tʋ nɛn te wa'a tian 'nɛnnun 'bɔ yra yɩlɛ dɩɛ, ɛn Bali -a 'vɩ Rebeka lɛ 'nan: «'Nɛn ceje 'bɛ -taa "drɛlɛ 'e -suannɛn 'suzan 'a.» Tʋ nɛn Bali 'wɩ zɩɛ -a ve Rebeka lɛ bɛ, te 'nɛnnun 'bɔ 'ka tian 'wɩ 'wlidɩ "tʋwli "drɛlɛ dɩ, ɛn wa'a tian 'wɩ "yi "tʋwli "drɛlɛ dɩ. 'Wɩ zɩɛ yaa -kɔɔnman -cɛɛ 'nan, Bali 'ka min sia "va 'yee vɛ -a 'e drɛ wɩnun man dɩ. 'Pian Bali min "sia "va "le zɩ e cɩ "va "bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. 13 'Wɩ 'kpa nɛn, 'wɩ zɩɛ -yɛɛ dra. Kɔɔ e ya 'crɛn -tɛdɩ 'nan: «An Zago 'yɩ "yi, ɛn an 'nan Ezo man.»
14 'Wɩ nɛn an "sia -a vɩnan zɩɛ, -a -ci nɛn 'nan Bali 'ka 'wɩ 'dra 'e 'nɔan da dʋʋ? -Cɛjɛ, -njɛɛ dɩ. 15 'Pian 'wɩ nɛn Bali -a 'vɩ Moizi lɛ bɛ, 'ka 'ci "nrɔn "da "tʋ. Yaa 'vɩ -yrɛ 'nan:
«Min nɛn an cɩ "vale 'an nyrinda "sia bɛ,
-a san nɛn maan nyrinda "sia.
Ɛn min nɛn an cɩ "vale 'an "paa "va "bɛ,
-a san va nɛn an "paa.»
16 -Yee "wɛan Bali -le min nyrinda 'sidɩ 'lee -yee 'padɩ min va bɛ, ya'a 'sia min 'bɔ 'va dɩ. Ɛn e 'ka 'nan min -a -wɛɛman 'e 'bɔ 'le 'plɛblɛ 'a dɩ. 'Pian e "sia Bali 'bɔ nɛn min nyrinda -sɛan "da "bɛ -a va.
17 Ɛn "nyian bɛ, 'ka 'ci "nrɔn 'wɩ nɛn Bali -a 'vɩ Ezipti mingɔnnɛn nɛn waa laabo Faraɔn bɛ -yrɛ "bɛ -a da. Kɔɔ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ 'nan:
«Mɛin drɛ mingɔnnɛn -a,
'nan 'yie "wɛan
-e minnun 'o 'mɛn 'plɛblɛ 'ci yɩ,
-e 'waan 'tɔ fuilaman
'trɛda 'lɛglɔn pɛɛnɔn 'ji.»
18 'Wɩnun zɩɛ -wɛɛ -kɔɔnman 'nan, min nɛn Bali -a "vale 'e nyrinda "sia bɛ, -a san nɛn yaa nyrinda "sia. Ɛn min nɛn Bali -a "vale 'e 'bli da -tɔa 'plɛblɛ -e 'e vɩlɛ 'e 'wɩ 'ci man dɩɛ, -a san lɛ nɛn yaa dra.
19 -A -mienan blamin -kɔlaman -a laabʋdɩ -a 'nan: «-Te 'bɛ -a zɩɛ, -mɛ "le "wɛan nɛn Bali 'wɩ "nɛn -kɔɔnman min lɛ "mɛn? Kɔɔ min -tʋ 'ka 'kɔlaman -sa -fɔdɩ -a Bali 'nɛan dɩ.» 20 E ya "le 'an laabʋ 'nan: «-Tɩ nɛn blamin -a, ɛn e -sa -fɔa Bali 'nɛan?» Kɔɔ blamin a Bali -pɛ drɛ fɛ "tun "a. Ɛn -pɛ drɛ fɛ 'ka 'kɔlaman -e 'e 'wɩ 'tɔ 'e drɛzan man dɩ. 21 -Kaa -tɔa 'wein 'nan, -pɔ nɛn -pɔ -tɔzan cɩ "vale 'e -tɔa "bɛ, -a 'bɔ nɛn yaa -tɔa. Yaa -mie -tɔa "bɛ, wɛɛ bɔala 'ji min "fli yaa cin yɩnan, ɛn yaa -mie -tɔa "bɛ, 'o ya fɛnun tre -ji vɛ -a. Zɩ blamin cɩ Bali lɔ zɩɛ.
22 -Yee "wɛan, -te Bali a "va 'nan 'e 'yee nyran -blɩdɩ -ci -kɔɔnman -e minnun 'o 'yee 'plɛblɛ 'ci yɩ bɛ, -a -nɔan da nɛn. 'Pian minnun 'bɔ nɛn o cɩ paan "le 'nan Bali 'e nyran -blɩ o va -e 'e o -nan -nyan zɩɛ, Bali 'e 'man -sran o va. 23 Bali 'wɩ zɩɛ -a drɛ min peenun nɛn e ya "vale 'e o nyrinda "sia bɛ -wee "wɛan. Minnun zɩɛ e 'o 'si "va 'e 'cɛn 'nan -e 'o 'yee -dan ci yɩ.
24 -Kaa 'bɔ Zozinɔn nɛn, ɛn -kaa ya 'lɛglɔn 'tʋdʋ -ji 'nɔn 'a. Bali 'ka min laabʋlɛ Zuif 'nɔn 'saza 'va dɩ. 25 'Wɩ zɩɛ Bali 'lewei vɩzan -tʋ a 'li waa laabo Oze, yaa 'vɩ -a -nan 'mɔn. Kɔɔ yaa crɛn -tɛ Bali -le 'fluba 'ji 'nan:
«Minnun nɛn o 'ka 'e 'cɛn 'mɛn minnun -a dɩɛ,
an -taa "o laabʋlɛ 'mɛn minnun.
Ɛn 'lɛglɔn nɛn
ma'an yɩlɛ "yi 'e 'cɛn dɩɛ,
an -taa -a laabʋlɛ 'an 'ci 'sɔ 'lɛglɔn.
26 Ɛn "nyian bɛ, minnun nɛn
maan 'vɩ -wlɛ 'nan,
ka 'ka 'mɛn minnun -a dɩɛ,
'o 'tɔ -taa "kɔnlɛ Bali nɛn
-a yiɛ -a "man "bɛ,
-yee 'nɛnnun.»
27 'Pian Izraɛl 'nɔn 'bɔ 'le vɛ -a bɛ, Bali 'lewei vɩzan -tʋ nɛn 'li waa laabo Ezai bɛ e 'wɩ 'tʋ 'vɩ -a -nan 'mɔn. Kɔɔ yaa crɛn -tɛ Bali -le 'fluba 'ji 'nan:
«-Te Izraɛl 'nɔn a "kaga
"le 'nan jemie man nyrɛn -le 'wɩ 'zʋ oo,
o va min "nɛn
"wɛnnɛn "cɛ "nɛn
Bali -a "sia 'wɩ 'ji.
28 'Wɩ nɛn Minsan -a 'vɩ 'nan
'e dra 'trɛda bɛ,
yaa 'lɛ sɔɔman "fo,
ɛn yaa dra tada.»
29 Ɛn Ezai -a 'vɩ "nyian 'e 'cɛn 'nan:
«"Te 'e 'kɔn 'nan
'plɛblɛ pɛɛnɔn 'san Bali 'ka -kaa klu "wɛnnɛn 'tʋɩlɛ 'trɛda dɩɛ,
"te -kaa -nan -nyan "le 'fla nɛn
waa laabo Sodɔm bɛ -yee 'wɩ 'zʋ,
ɛn "te -kaa -nan -nyan "le 'fla nɛn
waa laabo Gomɔr bɛ -yee 'wɩ 'zʋ.»
Yi -tɛradɩ Zozi Crizi da man nɛn Bali min "siala 'e 'lɛ min tɩglɩ 'a
30 'Wɩ nɛn an "sia -a vɩnan zɩɛ, -a 'le 'srannan "nɛn 'nɔn? -Nyrɛn 'nan, minnun nɛn o 'ka Izraɛl 'nɔn 'a dɩ, ɛn o 'ka -a -wɛɛnan 'nan, 'o -kɔan "min tɩglɩ 'a Bali 'lɛ dɩɛ, Bali o "siala min tɩglɩ 'a 'e 'lɛ -wee yi -tɛradɩ 'e da man. 31 'Pian Izraɛl 'nɔn 'bɔ nɛn waa wɛɛ 'kpa tɩglɩ 'nan, 'ta wʋladɩ -pei -tɔ wɩnun da 'o 'bɔ 'le 'plɛblɛ 'a nɛn 'o -kɔan "min tɩglɩ 'a Bali 'lɛ bɛ, wa'a bɔlɛ -ji dɩ. 32 -Mɛ "le "wɛan nɛn Izraɛl 'nɔn 'ka bɔlɛ -ji dɩ? Fɛ -le "wɛan nɛn wa'a bɔlɛ -ji dɩɛ, -yɛɛ cɩ 'nan, -wee -kɔndɩ "min tɩglɩ 'a Bali 'lɛ bɛ, wa'a -wɛɛlɛ 'nan 'e 'si 'wee yi -tɛradɩ Bali da va dɩ. 'Pian waa wɛɛ 'nan, 'o -kɔan "min tɩglɩ 'a Bali 'lɛ 'ta wʋladɩ -pei -tɔ wɩnun da 'o 'bɔ 'le 'plɛblɛ 'a. -Yee "wɛan o srɔɛn -wi -kɔlɛ nɛn e min -tiala bɛ -a man. -Kɔlɛ zɩɛ Crizi nɛn. 33 'Wɩ zɩɛ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ Bali -le 'fluba 'ji 'e 'cɛn. Kɔɔ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ 'nan:
«Bali "e 'nan,
an -kɔlɛ -tʋ 'pla Zeruzalɛm.
-Kɔlɛ zɩɛ minnun srɔɛn -wia "man,
ɛn e minnun -tiala.
Min oo min nɛn
e yi -tɛra -kɔlɛ zɩɛ -a da bɛ,
-a -pɛ 'ka 'sɛanla 'e "tun "dɩ.»