16
Pol da mɨŋat amɨn morapmɨ do gɨldatni tagɨ yomgut
Nak nandaŋ gadat mɨŋat samɨnin Pibi dakon mibɨlɨ do dayɨkdɨsat. Uŋun mɨŋat tagɨsi kɨnda, paŋmuwukbi Senkria kokupmon ekwaŋ uŋun dakon oman mɨŋatni egɨsak. Uŋun da mɨŋat amɨnyo morapmɨ gat ae nak gat kɨsi paŋpulugagɨt, ae uŋun Amɨn Tagɨ dakon mɨŋat kɨnda, do but dasi abɨdoni. Uŋun aŋpak da telagɨ paŋmuwukbi dakon aŋpaksi asak. Ae yo nido wadak wadak asak uŋun aŋpulugoni.
+Gɨldatno tagɨ Prisila gat Akwila gat do yomni. Uŋun pi ɨsalno Yesu Kristo dakon pi kaloŋɨ amaŋ. Uŋun nak kutnok do aŋek palɨ kɨmakgɨmal. Do nak gɨn dɨma, Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ dakon paŋmuwukbi morap kɨsi da uŋun bamot do but galak nandaŋek ya yaŋ yomaŋ. Gɨldatno tagɨ paŋmuwukbi uŋun bamot da yutnon muwukgaŋ uŋun do yomni.
Gɨldatno tagɨ notnosi Epenetus do ɨmni. Uŋun da mibɨltok Esia Provinskon Kristo do nandaŋ gadaŋ ɨmgut.
Gɨldatno tagɨ Maria do ɨmni. Uŋun da ji paŋpulugok do pi madepsi morapmɨ agɨt.
Gɨldatno tagɨ Andronikus gat ae Junias gat do yomni. Uŋun bamot nak dakon dɨwatno, nak gat kɨsi dam tebanon egɨpgumaŋ. Uŋun yabekbi kabɨkon man madepni toŋ. Uŋun da mibɨltok Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmgumal, aŋakwal nak don nandaŋ gadat agɨm.
Gɨldatno tagɨ Ampliatus do ɨmni. Uŋun Amɨn Tagɨ dakon amɨn kɨnda, do nak but dasi galak taŋ ɨmɨsat.
Gɨldatno tagɨ Ubanus do ɨmni. Uŋun pi ɨsalno Kristo dakon pi kaloŋɨ amak. Ae notnosi Stakis kɨsi do gɨldatno tagɨ ɨmni.
10 Gɨldatno tagɨ Apeles do ɨmni. Uŋun Kristo yolyol amɨnsi kɨnda yaŋ kawit.
Gɨldatno tagɨ Aristobulus da yutnon ekwaŋ amɨn do yomni.
11 Gɨldatno tagɨ Erodion do ɨmni. Uŋun nak dakon dɨwatno kɨnda.
Gɨldatno tagɨ Nasisus dakon dɨwatni Amɨn Tagɨ da kabɨkon ekwaŋ uŋun do yomni.
12 Gɨldatno tagɨ Tipina gat ae Tiposa gat do yomni. Uŋun mɨŋat bamot Amɨn Tagɨ dakon pi madepsi amal.
Gɨldatno tagɨ notnosi Pesis do ɨmni. Uŋun mɨŋatyo kɨsi da Amɨn Tagɨ dakon pi madepsi agɨt.
13  +Gɨldatno tagɨ Rupas do ɨmni. Uŋun Amɨn Tagɨ yol kɨmokdok. Ae gɨldatno tagɨ meŋi do kɨsi ɨmni. Uŋun nak dakon meŋno kɨsi egɨpgut.
14 Gɨldatno tagɨ Asinkritus, ae Pegon, ae Emes, ae Patobas, ae Emas gat, ae nandaŋ gadat amɨn dɨwarɨ uŋun gat ekwaŋ uŋun do yomni.
15 Gɨldatno tagɨ Pilologus gat, Julia gat, ae Nerus gat sami gat, ae Olimpas gat ae telagɨ paŋmuwukbi morap uŋun gat ekwaŋ uŋun do yomni.
16  +Ji paŋmuwukbi dɨwarɨ do but dasi galak taŋ yomaŋ yaŋ yolɨkdo, kɨsitni ɨlɨgek si bedoni.
Kristo dakon paŋmuwukbi morap da gɨldatni tagɨ yɨpba jikon obɨsak.
Amɨn dɨwarɨ da paŋmuwukbi tuwɨl do pi aŋ
17  +Not kabɨ, amɨn dɨwarɨ da ji da gen abɨdawit uŋun abɨŋ yɨpmaŋek jikon pɨdok pɨdok ae jɨgɨyo paŋalon aŋ. Uŋun amɨn do kaŋ kɨmotni do tebaisi dayɨsat. Ji uŋun da dubagɨkon egɨpni. 18  +Uŋun amɨn Amɨn Tagɨnin Kristo dakon pi baŋ dɨma aŋ. Uŋun gɨptɨm dakon galaktok baŋgɨn yolgaŋ. Uŋun nandaŋ kokwini mɨni amɨn paŋgalak aba gen toptopmɨ do nandaŋ gadat aŋ. 19  +Ji Piŋkop dakon gen guramɨk kɨmokgoŋ dakon geni amɨn kɨsi da kɨlɨ nandawit, do nak ji do but galaksi nandɨsat. Mani nandaŋ kokwin tagɨsi aŋek aŋpak tagɨsi baŋgɨn tɨmɨgek aŋpak yokwi dakon nandak nandak jikon kɨnda dɨma tosak do nandɨsat. 20  +Kɨlɨ uŋunjok Piŋkop but yawot nimɨsak uŋun da Sunduk kandap gɨbaŋninon yɨpban bamono sulɨgɨkdɨsak.
Amɨn Tagɨnin Yesu dakon nandaŋ yawotni jikon tosak do bɨsit asat.
Amɨn dɨwarɨ da gɨldatni tagɨ Rom amɨn do yopgwit
21  +Pi ɨsalno Timoti da gɨldatni tagɨ damɨsak. Ae nak dakon dɨwatno Lusias, ae Jeson, ae Sosipata uŋunyo kɨsi da gɨldatni tagɨ damaŋ.
22 Nak Tetius, Pol dakon gen abɨdaŋek papia on mandɨsat. Amɨn Tagɨ da manon gɨldat tagɨ yaŋ dayɨsat.
23-24  +Gaius da gɨldatni tagɨ damɨsak. Uŋun da nak gat ae paŋmuwukbi morap gat kɨsi yutnikon kɨlanin tagɨsi asak.
Erastas uŋun kokup pap dakon moneŋ kɨla amɨni, ae notnin Kwatas da gɨldatni tagɨ ji do damamal.
Nin Piŋkop dakon man aŋkɨsiŋ kɨmotneŋ
25  +Piŋkop da nak da Yesu Kristo dakon Gen Bin Tagɨsi dayɨsat uŋun gen naŋ ji dakon nandaŋ gadatji tagɨ paŋteban asak. Gen Bin Tagɨsi uŋun kalɨpsigwan pasɨlɨ taŋ aŋ aŋ opgut. 26 Mani abɨsok Piŋkop da nomansi paŋteŋteŋ asak. Kalɨpsigwan Piŋkop egɨp egɨp teban egɨsak uŋun da kombɨ amɨn yoyɨŋban geni mandawit. Nin mɨŋat amɨn morapyo mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ ekwaŋ uŋun da nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋek geni guramɨtni do aŋek uŋun gen baŋ dayamaŋ. 27 Uŋun Piŋkop kaloŋ gɨn nandaŋ kokwini tagɨsi. Yesu Kristo obakon da nin do yo tagɨsi agɨt, uŋun do nandaŋek nin Piŋkop dakon man toktogɨsi aŋkɨsiŋ kɨmotneŋ! Uŋun asi.
+ 16:3 Ya 18.2 + 16:13 Mk 15.21 + 16:16 1Ko 16.20; 1Pi 5.14 + 16:17 Mt 7.15; Tit 3.10 + 16:18 Pil 3.19; 2Pi 2.3 + 16:19 Ro 1.8; 1Ko 14.20 + 16:20 WW 3.15 + 16:21 Ya 16.1-2; 19.22; 20.4 + 16:23-24 Ya 19.22; 1Ko 1.14 + 16:25 Ro 1.5; Ep 1.9; 3.5,9; Kol 1.26