3
Lebi'į hermanos Gálatas. Yala telá necio ná le. Núní enne' ni chi bethacca'ỹíą le acca bíruhuá runi le obedecer titsa' lígani nì'i. Tsè'ni chi beni tu' declarar lani le biỹa lóni'a qui'íní acca gùtti Jesucristua lo curutsia nna. Nui teruba calátsa'a' gulaba latsi' le: Chi bitá Espíritu Santo lo losto' le, tsí porqui'ni beni le cumplir nu ra lo ley de Moisés nì'i. Tsí álahua porqui'ni de biyénini le ca titsa' de salvación nna huialatsi' le Cristo áccá. Ti'ání modo acca yala necio ná le nì'i. Guduló diba le beni le nu ná tsè' por la'huacca qui' Espíritu Santo lani le, ti'ání modo rulaba latsi' le annana qui'ni ccá le enne' adí tsè' por biỹa cosa nu runi le por la'huacca qui' la'a lebi'į bá. Tsí labí riỹu' nu uccua lani le loti' huíalatsi' le primeru tè acca. Aỹa labí líácca uccua le sufrir álá. Tata Dios ènni'a rithèl·la' Espíritu Santo lani le nna, pues rilá'ní qui'ni runie ca milagro entre lebi'į, tsí porqui'ni runi le ca obra nu ra lo ley cá. Labí, sino porqui'ni ríalatsi' le predicación nu chi biyénini le álá.
Abraham, enne' gùdua tiempo antigua nna huía teruba latsi' bi de gunèni Tata Dios bi, acca por nui nna gulèqquie bi cuenta tì'a enne' nàri. Ą'hua lebi'į nna dàni le ennia le cuenta qui'ni canu ría teruba latsi' quį Tata Dios, làteruba làcą nna ná cą ỹi'ni lígani qui' Abraham porqui'ni thí' huá cą nu benìni Tata Dios bi prometer. Ą'hua dèsdeba chìa gutsà chi yù Tata Dios, acca ra huá lo Escritura qui'ni cuéqquia huée cuenta ca enne' qui' adí ca nación tì'a enne' nàri canchu tsíalatsi' quį. Gutixà'ani Tata Dios Abraham nui chìa gutsà de rèe bi: porqui'ni ríalatsi' lu' inte', acca hàstaba iyáỹiani ca enne' tse'e le' yétsiloyu nna gal·la' hua cą bendición. Así es de qui'ni iyate ca enne' canu ríalatsi' lani itute losto' quį nna, tulappa ba bendición té qui' quį lani Abraham enne' huíalatsi'.
10 Pero iyábani canu rulaba latsi' quį qui'ni huá té posible iria nàri cą por medio de ca obra nu runi cą nu ra lo ley, pues làcą nna chi ná cą condenado porqui'ni la'a mísmuba lo ley nna ra: Chi ná condenado iyábani canu labí runi cą cumplir tulidàba iyátení nu ga'na escrito lo ca gayu' libro qui' Moisés. 11 Acca claru tení yù ri'u qui'ni lanú nuỹa iria nàrią ru'a lo Tata Dios canchu rulaba latsi'į qui'ni gunią na por medio de ca mandamiento nna ca regla nna nu ra lo ley, pues rul·la ri'u qui'ni: Nuỹa tediba enne' de chi biria nàrią lani Tata Dios por medio de fe nu té quì'į lani e, lą nna ccabànią tulidàba. 12 Pero nu ra lo ley nna bihua ną́ tulappa lani fe, sino ra lą́ íį: Canchu nuỹa gunią cumplir tsè' tulidàba iyaba ca reglį, làniana ccą́ merecer gata' la'labàni nu labí ttíą quì'į.
13 Pero Cristua por medio de lù'uti qui' e nna chi bedilèe ri'u le' castigo nu chì' da'la de chi ná ri'u condenado por la ley, pues la'a mísmuba lèe nna uccue condenar en vez qui' ri'u, porqui'ni ra Tata Dios lo Escritura: Condenado ná nu ràl·la' cuerpo quì'į nna rattią lo ttu yà. 14 Anía beni Cristo Jesús para qui'ni por medio de lèe nna ca enne' qui' adí ca nación nna thí' huá cą bendición tì'a chi beni Tata Dios prometer qui'ni gúnnée qui' Abraham, para qui'ni iyáỹiani ri'u guni ri'u recibir Espíritu Santo tì'a según promesa quì'e, por medio de fe qui' ri'u.
15 Hermanos, annana quixa'ánia' le ttu ejemplo nu cca lani ca enne': Canchu chi ttu enne' benią testamento nna beni tìą na firmar ru'a lo ca testigo nna, pues lanú nuỹa iria íną qui'ni labí dàcca'ą, nìhua labí derecho té quì'į gudàníą adí lúį. 16 Ą'hua Tata Dios nna, lèe nna benie Abraham prometer qui'ni gutie ca bendición qui' bi ą'hua lani descendencia qui' bi, pero bihua ra lo Escritura qui'ni gutie cą lani ca descendencia qui' bi para cani ri'u qui'ni cca tratar qui' nuỹetse' ca enne', sino ra: ą'hua lani descendencia qui' lu', quiere decir, lani ttu teruba enne', pues cca Cristua referir. 17 Nu nia' nna ná nui: Tata Dios nna benie declarar propósito nu té quì'e lani Abraham nna benìnie bi prometer qui'ni gunie na cumplir. Ley qui' Moisés nna gul·lanią tappa gayua' tsìiérua' ida bitola de Abraham, pero ley nà' nna labí ccanią gúduą ttu lado propósito nu beni Tata Dios declarar lani Abraham qui'ni gunie para làbi. 18 Cáalá ca bendición nu ridi' ri'u por Tata Dios ná cą porqui'ni yala tsè' runi ri'u nu ra lo ley de Moisés, entonces labiru ną́ por promesa, sino por ca obra la qui' ri'u, pero Tata Dios nna benie prometer qui'ni ỹa gute bée na qui' bi.
19 Entonces biála para ní riỹu' ley qui' Moisés cá. Ley qui' Moisés nna gul·lanią bitola para guluè'nią ri'u biỹa nuą' ná tul·la', ą'hua biỹu'ą mientras hàstaá qui'ni gul·lani Cristo, porqui'ni promesa nu beni Tata Dios lani Abraham nna uccuą referir lani Cristo. Ley nà' nna uccuą declarar por ca ángel, ą'hua por Moisés enne' uccua bi huènne lani Tata Dios por iyaba ca enne' Israel. 20 Canchu dua ttu enne' huènne nna entonces hua téhuá chùppa partido. Pero Tata Dios nna ttùba née acerca de promesa nu betie lani Abraham.
21 Tsí ína ri'u qui'ni Tata Dios nna labiru gunie cumplir ca promesa nu rèe porqui'ni chi té ley qui' Moisés lani ri'u cá. Cáalá té posible gata' la'labàni espiritual qui' ri'u por medio de ttu ley, entonces huacca cca'á ri'u merecer iria nari ri'u ru'a lo Tata Dios de runi ri'u ca obra nu ra lo ley. 22 Pero lo Escritura nna ra qui'ni iyáỹiani ca enne' nna ga'na cą le' tul·la'; pero iyaba canu ríalatsi' nna chi té salvación qui' quį nu beni Tata Dios prometer, por medio de confianza nu rappa cą lani Jesucristua.
23 Antes de cca ri'u saber qui'ni por fe teruba lani Cristo gata' salvación qui' ri'u, pues gutsè'e ri'u bajo nu ra lo ley, hàstaá qui'ni bi'yu tsá nu náni Tata Dios qui'ni ccá ri'u saber nu ná qui'ni tsíalatsi' ri'u. 24 Así es de qui'ni ri'u nna gutse'e ri'u bajo ley para gunią ri'u dirigir hàstaá qui'ni gul·lani Cristua, ą' modo nna benią ri'u preparar para iria nàri ri'u de ca tul·la' qui' ri'u ru'a lo Tata Dios por medio de fe qui' ri'u lani e. 25 Annana de chi ríalatsi' ri'u Cristua para iria nàri ri'u, acca labiru tse'e ri'u bajo nu benią ri'u dirigir antes.
26 Porqui'ni por fe nu té qui' le acca iyaba le chi ná le ỹi'ni Tata Dios de chi ná le ttùba lani Cristo Jesús. 27 Iyaba le canu chi uccua le bautizar para cca le ttùba lani Cristua, chi rulue'ní qui'ni chi ná le tì'a Cristua porqui'ni runi le tì'a ná qui'ni guni ca ỹi'ni Tata Dios. 28 Acca ttùba rilá'ni Tata Dios iyaba ri'u, intu' ca enne' judío ą'hua lebi'i de adí ca nación màsqui'ba ná le esclavo o libre, nubeyu' o niula, pues ttùba chi ná iyaba ri'u lani Cristo Jesús. 29 De chi cca le pertenecer lani Cristua nna, acca chi ná le ca descendiente lígani qui' Abraham, acca Tata Dios nna gúnna huée qui' le iyaba ca bendición nu chi benìnie prometer lani Abraham.