4
Calátsa'a' quixa'ánia' le attu ejemplo: Ttu tàta lani ỹi'nį, pues ná qui'ni ỹi'nį nna thí'ą herencia nu ruthà'na tàta qui' niá, pero canchu ná rùą huátsá nna entonces labí derecho chi té quì'į, ną́ tì'a ttu siervo, màsqui'ba ną́ xana' iyate nu té qui' tàta qui' niá. Pero de ná rùą huátsá nna, dua bą́ bajo cuidado qui' canu ná responsable por biỹa té quì'į, hàstaá qui'ni i'yu tsá nu chi náni tàta qui' niá gute herencia latsi' ní'į. Ą'hua ri'u canu ríalatsi', titó' ruba gutelíni ri'u antes, pues uccua ri'u tì'ba ca huatsa to', uccua ri'u bajo ca enseñanza nu rulue' ca religión le' yétsiloyuį. Pero de gùl·la' tsá nu náni Tata Dios qui'ni itá Ỹi'ni áa yétsiloyu, gùlíe nna gùdúe bajo de nu ra lo ley qui' Moisés tì' gáláa ttu enne' judío. Ą' uccua para qui'ni por medio de lù'uti qui'e nna gudilèe iyaba ri'u ca siervo bajo ley para qui'ni édi'e ri'u nna cca ri'u ỹi'nie.
Chi yù le qui'ni ná le ỹi'ni Tata Dios porqui'ni guthèl·le'e Espíritu Santo enne' gunàba Ỹi'ni Tata Dios para thúe lo losto' le. Espíritu Santo nna runie latsi' ri'u para guni ri'u oración nna gá ri'u Dios: Tàta qui' tu'. Así es de qui'ni labiru ná lu' siervo para thua rù lu' bajo nu ra lo ley, sino chi bete Tata Dios derecho qui' lu' nna chi ná lu' ỹi'nie; ą'hua de chi ná lu' ỹi'nie nna chi té herencia qui' lu' nu benie prometer qui'ni gúnnée qui' lu', por medio de nu beni Cristua para lu'.
Pero antes nna labí chi nabia'ni le Tata Dios, sino gutsé'e le bajo ca creencia nu labí riỹu', acca álahua Tata Dios beni le adorar. Pero anna de chi nabia'ni le Tata Dios, pues lèe enne' nuá becuí'e le, ti'ání modo acca chi runi le obedecer attu vuelta ca enseñanza nu rulue' ca religión le' yétsiloyuį átsi'ini labí la'huacca té qui' quį para gudilà cą le, nìhua labí biỹa bendición runna cą qui' le. Ti'ání modo acca calatsi' le ccá le siervo qui' quį attu vuelta nì'i. 10 Annana runi le celebrar ca tsá ỹeni qui' quį, qui' ttu ttu biú' l·le, qui' ttu ttu tiempo l·le, qui' ttu ttu ida l·le. 11 Acca yala nuyué cca te' qui' le, porqui'ni nìcà'chu en vano ba benia' predicar entre lebi'į.
12 Hermanos to' quia' tse'e le' región Galacia, yala calátsa'a' qui'ni cca le tì' taání ná inte', pues labiru ná' esclavo bajo ley qui' Moisés, sino ná lá' tì'a lebi'į qui' adí ca nación. Rexalátsa'a' qui'ni labí biỹa beni le contra inte' lanía. 13 Hua yù bá le qui'ni por debilidad qui' cuerpo quia' acca beyà'na' lani le loti' benìnia' le predicar por primera vez ca titsa' nu rulue' salvación nu runi Cristo ofrecer. 14 Lebi'į nna bihua beni le inte' menos de bilá'ni le ti'iỹa bilá'a' por debilidad qui' cuerpo quia', belaba látsa'a' qui'ni xiaba gutsìbi le inte' de una vez tegani, pero al contrario la nna beni le inte' recibir tì'atsi uccuà'a' ttu ángel de ỹiabara', pues yala estimar beni le inte' tì'atsi uccuà'a' la'a Cristo Jesús bá.
15 Anna chúná, biala uccua lani la' redacca' latsi' nu gùta' qui' lía lani inte' nì'i. Rurexa'a' latsi' le qui'ni yala agradecer beni losto' le lani inte' hàstaá uccua latsi' le cueqquia le ca iyyaló le para gunna le cą quia'. 16 Pero annana, tsí labiru rú'ulatsi' le inte' porqui'ni gunénia' le nu ná lí cá.
17 Làcą nna yala interés té qui' quį por lebi'į pero álahua para bien qui' le; càba latsi' quį gulà'a cą le lani inte' para qui'ni lebi'į nna catsi'í láni le cą. 18 Tsè'ba ná qui'ni gappa cą la' tsì'ilatsi' lani le canchu guni cą na por ttu la' rulábalatsi' tsè', pero tulidàba alàa solamente canchu chi dú'a' lani le. 19 Lebi'į ca ỹi'ni to' quia', yala nuyué cca te' por lebi'į, pues parece qui'ni caduel·la' ccá' sufrir attu vuelta tì'a loti' benia' duel·la' para tsíalatsi' le; ą́' bá cca' sufrir attu vuelta hàstaá qui'ni lebi'į nna cca le adiru tì'a Cristua enne' dúe lo losto' le. 20 Quisiéralá inte' thua' lani le anna tení en vez de rudíania' le, para qui'ni quixa'ánia' le personalmente taá ti'iỹa cca te', pues labí yua' ti'iỹa gunia' lani lebi'į en vista de qui'ni chi betsiání la' rulábalatsi' qui' le.
21 Lebi'į canu rena qui'ni caduel·la' tsé'e le bajo nu ra lo ley de Moisés para iria nàri le ru'a lo Tata Dios, pues canchu yala calatsi' le tsé'e le bajo de nu ra lo ley nna, tsí làa rú'ulatsi' le ttélíni le nu ra lo ley acerca de nui. 22 Ra qui'ni Abraham enne' gùdua tiempo antigua nna uccua chùppa ỹi'ni bi. Ttuą nna uccua nàna quì'į Agar, ttu niula esclavo. Pero áttuą nna uccua nàna quì'į Sara ttu niula nu ná bi libre. 23 Isaac ỹi'ni niula nu ná líbrea nna gùlią por promesa qui' Tata Dios lani Abraham qui'ni itsìna' ttu ỹi'ni bi, alàa por la' calatsi' quì'ba cuerpo tì'a gùlia Ismael ỹi'ni niula esclavua. 24 Nui nna ną́ ttu comparación para ttélíni ri'u ttu enseñanza tsè': Chùppa ca niuláa nna runi cą representar chùppa clase de convenio. Agar nna runią representar convenio nu guduló lo i'ya Sinaí; acca iyaba canu tse'e cą bajo convénuį nna ná huá cą esclavo tì'ba lą. 25 Pues Agar nna hualiba runią representar ley qui' Moisés, porqui'ni Agar nna quiere decir I'ya Sinaí, nu dua le' país lą́ Arabia. Agar nna runi huą́ representar ciudad Jerusalén porqui'ni nà'la rulue' cą qui'ni tse'e ri'u bajo ley de Moisés. Acca tì'a Agar ną́ esclavo tsa'tséla tehuá ca ỹi'nį nna, ą'hua iyaba canu Jerusalén nna ná huá cą esclavo porqui'ni tse'e cą bajo ley de Moisés. 26 Pero ri'u nna cca ri'u pertenecer lani attu Jerusalén nu huaya' de la'labàni nu dá' de ỹiabara', lą nna ccą comparar lani niula líbrea, iyaba ri'u nna ná ri'u ỹi'nį, acca labí ná ri'u esclavo. 27 Enseñanza nna rulue' lo Escritura làti ra:
Gùppa la'ỹeni lani la' redacca' latsi' niula ná huètsì,
Lanú ỹi'ni lu' té annana,
Ą'hua labí nabia'ni lu' ca dolor nu ràppa ca niula de ruditsìna' cą huatsa to',
Porqui'ni màsqui'ba annana ná lu' tì'a ttu niula betse'e latsi' nubeyu' qui' niá na,
Pero i'yu tsá qui'ni adila iỹé ỹi'ni lu' tsé'e tì'chula attu niula.
28 Acca ỹa hermanos, iyaba ri'u nna ná ri'u ỹi'ni Abraham por promesa nu beni Tata Dios lani bi, tì'a Isaac. 29 Bitsina' Ismael por la' calatsi' quì'ba cuerpo, pero Isaac nna gùta' la'labàni quì'į por Espíritu Santo. Tì'a nu bitsina' por la' calatsi' quì'ba cuerpo yala betsia latsi'į nu bitsina' por Espíritu, ą'hua anna. 30 Pero biani ra lo Escritura acerca de nui. Pues ra: Gulèqquia fuera niula ná esclávuą' ą'hua ỹi'ni nią', porqui'ni ỹi'ni niula ná esclávuą' labí ná qui'ni thí'ą herencia lani ỹi'ni niula ná líbreą'. 31 Acca anna ỹa hermanos to' quia', bíruhuá ná ri'u tì'a ca ỹi'ni niula esclavua, sino ná lá ri'u tì'a ca ỹi'ni niula líbrea de chi biria ri'u de la' rigú'ubia' qui' ley qui' Moisés.