15
Làniana iyaba canu ruquíỹa qui' impuesto nu redi' gobierno, ą'hua adí canu rena ca enne' judíua qui'ni yala enne' tul·la' ná cą nna gubíga' tè cą ru'a lo Jesús para gudà naga' quį quì'e. Acca ca enne' judío canu gùlàni religión fariseo ą'hua ca maestro de la ley nna beyu tè cą la' dítsi qui' Jesús nna ra cą: Nui nna yala cca tsè'ą canu huèni tul·la' nna ruą lani cą nna. Jesús nna gutixa'ánie cą ttu enseñanza por medio de ttu comparación nna rèe: Núní ttu enne' ní entre lebi'į nu tsè'e gayua' carnero quì'į, canchu iyàl·la nuỹa lá ttu cą nna, tsí bihua guthà'ną canu noventa y nuéveá làti ná ìxxì' go cą miéntraste tsíą tatìlą́ nu biyál·láa hàstaá qui'ni etselánią na cá. De chi betselánią na nna enìta' tìą na por tanto la' redacca' latsi' nu té quì'į. Etsina' bą́ le' yú'u nna gaỹią ca vecino qui'į ą'hua adí ca amigo quì'į nna ra tìą cą: Ledácca' huá latsi' le tì'a inte', porqui'ni chi betsela te' carneru to' quia' nu biyál·láa. Raáruhuá Jesús: Inte' nna nia' le qui'ni adila la' redacca' latsi' té le' ỹiaba ra' por ttu enne' tul·la' reyacca arrepentir, tì'chula por noventa y nueve ca enne' de respeto canu labí caduel·la' eyàcca cą arrepentir.
Raáruhuá Jesús: Ttu niula nu té tsìi moneda quì'į, canchu iyàl·la ttuą nna, tsí bihua gugàl·la'ą yi' nna thulo tìą tetsùbà eyìlą na hàstaá qui'ni etselánią na, màsqui'ba caduel·la' gulùbą itute le' yú'u qui' niá cá. De chi betselánią moneda nna, làniana rą ca vecina qui' niá ą'hua adí ca amiga qui' niá: Ledácca' huá latsi' le tì'ba inte', porqui'ni chi betselá te' bel·liu quia' nu biyál·láa. 10 Làniana ra Jesús: Inte' nna nia' le qui'ni ą'hua ca ángel qui' Tata Dios té huá la' redacca' latsi' qui' cabi canchu chi ttu enne' tul·la' nna reyaccą arrepentir.
11 Raáruhuá Jesús adí: Ttu ènne'yu' nna gutsé'e chuppa ỹi'ni bi. 12 Nu cca nu cuìti'a nna rą tàta qui' niá: Tàa, gùl·la'ání cuią'lu' iyate nu té qui' ri'u para gunna cuią'lu' quia' nu ral·lá'a' thí'á'. Làniana gùl·la'á tèni bi herencia qui' bía, bè' bi cą qui' tsàba quį. 13 Dia tí'bá tsá nna, entonces nu cca nu cuìti'a nna betùppą iyábani herencia quì'į nna guda' tìą díą idittu' hàstaá attu nación huaya'. Nía nna benittiluą iyate nu té qui' niá nna gurèni perdido bą́. 14 De chi gutittia el·la'níą itute nu té qui' niá nna, uccua ttu ubina' fuerte ní le' distrito làti rèni naá, làniana gudulo beyàtsa quì'į. 15 Huía tìą ru'a lo ttu nu dua nía huìla tsina. Nùa nna guthel·la'ą na rancho qui' niá para gappą ca cùttsi qui' niá. 16 De tántua ritùnią nna ridàa tí'ní latsi'į cayélianíą hàstaba nu ro ca cùttsia, pero lanú nuỹa rute gúą. 17 Làniana bettsiání la' rulábalatsi' quì'į nna uccuanią: Bal·la gání mozo tsè'e le' litsi' tàta quí'a té tsè'eni qui' quį ro cą, atsi'íni inte' nna chi rattia' bìnà' rénia' nì. 18 Annana edúlia' nna éya'a' ru'a lo tàta quí'a épa' ye' e: Tàa, chi benia' tul·la' contra Tata Dios ą'hua contra cuią'lu' nna, 19 labiru merecer ccà'a' para eyácca'a' ỹi'ni cuią'lu', acca beni ba cuią'lu' inte' tì'a ttu mozo qui' cuią'lu'. 20 Làniana lą nna beduli tìą nna deyyą litsi' tàta qui' niá. Idíttu'úruá deyyą nna bilá' chìnì tàta qui' niá na yàlàni betúa latsi' bi ą acca bigaá chì bi nna gunìta' bi yánį nna bettsa'ló bi ą. 21 Lą nna ra tìą bi: Tàa, chi benia' tul·la' contra Tata Dios ą'hua contra cuią'lu' nna, labiru merecer ccà'a' para eyácca'a' ỹi'ni cuią'lu'. 22 Pero tàta qui' niá nna ra bi ca siervo qui' bía: Licuèqquia ca lári' nu adiru tsè' nna líúgaccu' ą. Lícú'u tè ttu anillo de oro ní'į nna ą'hua zapato nì'į nna. 23 Litàxì' tè gù'na nu adiru riỹenią para gútti li ą nna go ri'u ą nna guni ri'u fiesta, 24 porqui'ni ỹì'ni yì'į nna chìa gùttìą pero beyaccabànią, chi gunittią nna pero chi betselą́. Làniana yala bedácca'ni cą. 25 Pero ỹi'ni neru bía nna reqquia bą́ lo tsina le' campo. De betsina'ą exa gáabá litsi' niá nna biyéninią cca huìl·la nna hueyà'a danza nna, 26 gutàỹi tìą ttu siérvuá nna gunàba tìtsa'ą na biỹa nuá cca litsi' niá. 27 Siérvuá nna rą na: Chi bel·lani bettsi' lu'a, acca tàta qui' lu'ą' chi beni bi mandado gatti ttu gù'na nu adiru riỹeniá para qui'ni guni ri'u fiesta, porqui'ni bettsi' lu'a hua náruą bueno nna sano nna bel·lanią. 28 De biyénini ỹi'ni néruá notícią' nna labí uccua latsi'į éya'ą le' yú'u. Acca biria chìa tàta qui' niá guta'yúni bi ą qui'ni éya'ą le' yú'u. 29 Becàbią nna rą tàta qui' niá: Hua yùba cuią'lu' qui'ni iỹé ida tsè' chi runia' cuią'lu' servir nna bihua cabezudo chi ùccua'a' lani cuią'lu', atsi'íni nìdi rúbani ttu chivo to' nì' gunna cuią'lu' quia' para go laníá' ca amigo quia'. 30 Pero de bel·lani ỹi'ni lu'ą' nna, màsqui'ba chi benittiluą itute bel·liu qui' lu' lani ca niula pública, atsi'íni chi beni lu' mandado gatti gù'na nu adiru riỹeniá para guni lu' fiesta quì'į. 31 Tàta qui' niá nna ra tè bi ą: Ỹì'nia', tulidàba dua lu' lani inte', ą'hua iyaba nu té quia' nna quì'ba lu' ná cą. 32 Ti'ani modo làa guni ri'u celebrar ttu fiesta para edácca' latsi' ri'u ni'i. Porqui'ni bettsi' lu'į nna chìa gùttìą nna beyaccabànią, chìa gunittią nna pero chi betselą́.