16
Gutixà'a huá Jesús attu enseñanza lani ca discípulo qui'áa nna rèe: Gùdua ttu nubeyu' rico nna, gùdua huá ttu nu ná encargado qui' bi nna becà'na bi lani ą iyaba nu té qui' bi. Pero betsia cą queja qui' nu ná encargáduá qui'ni runittilo lą́ nu té qui' xana' niá. Acca xana' niá nna beyàỹi tè bi ą nna ra bi ą: Biani nua' riyeni te' nu cca qui' lu', beyúnna cuenta tsina qui' lu' porqui'ni labiru ccá lu' nu rigú'ubia' lo iyate nu té quia'. Lànianá nu ná encargáduá nna belaba latsi'į íį: Annana biagáni gunia', porqui'ni xána' ya'a nna ebèqquia rúbá bi inte' lo tsina qui' bi, atsi'íni tsina ìdi'i nna labí cca te' gunia'; tsà'a' huenàba caridad nna yala ettu' te'; pero chi yúá' biỹa gunia' para qui'ni canchu chi bíttuúru tsina quia' te nna guni cą inte' recibir le' litsi' quį. Làniana gutàỹi tìą ttu ttu tsa canu ràl·la' cą ỹíyya' qui' xana' niá nna gunàba tìtsa'ą nu primérua: Tsáliacà'a ràl·la' lu' qui' xána' ya'a. Becàbi nuá nna rą: Gayua' tambo aceite. Làniana nu ná encargáduá nna rą na: Bedi' recibo qui' lu'ą nna, gùre' xianí nna bedua átsìeyóna' terúbá lúį. Bitola nna gunàba tìtsa'ą áttuą nna rą: Lù'chu nna, tsáliacà'a ràl·la' lu' qui' bi. Lą nna, becàbią nna rą: Gayua' beduti ỹua'xtíla. Nu ná encargáduá nna rą na: Bedi' recibo qui' lu' nna bedua ochenta terúbá lúį. Enne' ná xana' nu ná encargáduá nna gutelíni bi qui'ni yala listo uccuą porqui'ni belaba latsi'į tsè' màsqui'ba yala enne' mal ną́. Raáruhuá Jesús nna rèe: Canu yétsiloyuį nna, pues adila listo runi cą para cca tsè' cą lani iyábani ca enne' tì'chu canu té la'yani' lo losto' quį. Acca nia' le qui'ni lígúni duel·la' uquìna' le tsè' bel·liu qui' le, alàa ttu manera malo, sino tsè' taá para qui'ni canchu chi étu bel·liu qui' le nna entonces tsé'é ca amigo qui' le canu edi' cą le le' litsi' quį làti tsé'é le para siempre. 10 Nuỹa tediba ná bá enne' cumplido lo nu ti'to' rúbá nna, entonces ccá huą́ enne' cumplido lo nu iỹeni tsè'. Ą'hua nu runittilo ti'to' rúbá nna, pues labí ną́ enne' de confianza para huí'ą cuidado iỹeni. 11 Canchu labí runi le nu dacca' iỹu' de nu cca qui' bel·liu nna, pues núlá gappą le confianza lani ca riqueza nu adiru dacca'. 12 Ą'hua canchu labí rue' le cuidado tse' nu ná qui' attu enne' nna, entonces núlá gunna nu ná quì'į para ccą́ qui' tegání lé cá. 13 Lanú ttu mozo té ccani thuą bajo la' rigú'ubia' qui' chuppa ca patrón, porqui'ni miéntraste guyudí'ą ttuą nna catsi'í lánią áttuą, ą'hua miéntraste ną́ cumplido lani ttuą nna riníyú lą́ áttuą. Ą'hua lebi'į nna labí ccani ccá le huenitsìna qui' Tata Dios nna tse'e huá le bajo la' rigú'ubia' qui' Bel·liu nna. 14 De ra Jesús ca tìtsa'a nna tsè'e huá ca fariséua nía nna biyeni dí'báni cą enseñánzaá nna búrlalá beni cą ne porqui'ni yala nu dàalatsi' bel·liu uccua cą. 15 Jesús nna ra tìe cą: Lebi'i ná le canu ribèqquia nàrì la'a lebi'i ba ru'a lo ca enne', pero Tata Dios nna nabia' ranínié liú'u losto' le nna nìdi tito' làa cca guyue ca cosa qui' yetsiloyu nu yala catsi'íni ca enne'.
16 Nu ra lo ley nu bethà'na Moisés lani ri'u ą'hua nu bedia ca enne' uccua profeta tiempo antigua nna, pues ą́' ná nu yù ca enne'. Pero dèsdeba gul·lani Juan el Bautista nna entonces gudulo cca predicar reino qui' Tata Dios. Iyáỹiani ca enne' nna yala duel·la' runi cą para gá'a cą le' reínuá. 17 Adila fácil ná qui'ni l·lúỹa latsi' ỹiaba nna yétsiloyu nna ca indatò' nna, tì'chula tté ttu letra to' nu ra lo ley qui'ni làa ccą́ cumplir.
18 Nuỹa tediba éla'ą́ niula quì'į nna guttsa tení'į lani attu niula nna, entonces chi ná adulterio nu runią; ą'hua nu édi'ą niula nu béla'á naá nna runi huą́ adulterar.
19 Gùdua ttu nubeyu' rico nna yala tsè' gudu ỹúį, ą'hua ttu ttu tsá ba benią banquete lani ca là'go tsè'ni. 20 Gùdua huá ttu enne' pobre rinàbą caridad láą Lázaro nna betuỹíáníą uccua huè', tíą ru'a puerta qui' nubeyu' rícuá. 21 Yala gudà latsi'į gúą ca pedazo to' binnia ru'a meỹa qui' nubeyu' rícuá. Ca beccu' nna bitsina' cą gul·le'e cą lo ca huè' qui' niá. 22 Bì'yu bá tsá nna gùttì limosnéruá. Ca ángel nna beche' cabi ą hàstaá làti dua Abraham. Gùttì huá nubeyu' rícuá nna becàttsi' cą na. 23 Lo yi'bél·laá chi ỹuą ccą sufrir nna guchìtha lúį nna bilá'nią Abraham idittu' nna dua tè Lázaruá cuítta' bi. 24 Làniana gùnnią idìtsa nna rą Abraham: Gùppa cuią'lu' la' retúalatsi' quia' nna guthèl·la' bá cuią'lu' Lázaruą' qui'ni gulappa' lo ỹubení'į le' inda nna gudibìtha tí'ą luetsí'a', porqui'ni yàlàni dolor chi rappa' de yù'a' lo yí'į. 25 Pero Abraham nna ra bi ą: Lu' nna, hua yù lu' qui'ni buenu ba bedi' lu' le' yétsiloyúa; pero Lázaruį nna triste bá ná la' gutè quì'į. Pero annana yala la' redacca' latsi' chi té quì'į, pero lu' nna yala sufrir cca lu'. 26 Además de nui nna ttu bèl·là'a chul·la túniní du entre intu' nna lebi'i nna. Acca nuỹa calatsi'į ttíą de nì para íl·lanią làti tsè'e líą' nna, labí irialànią; nìhua nu da' nà'la para íl·lanią nì nna. 27 Làniana gunne enne' rícuá attu vuelta nna rą: Entonces ratta'yúnia' cuią'lu' tàta Abraham qui'ni éthel·la' cuią'lu' Lázaruą' le' litsi' tàta quíya'a 28 para inènią á gayu' ca bettsí'a' canu tsè'erù nía. Ą' modo nna làa èta huá cą lugar de sufrimiéntuį. 29 Abraham nna ra tè bí ą: Té bá ca libro nu bedia Moisés nna ca profeta nna, níabá gudà naga' quį qui' cabi. 30 Becàbi nubeyu' rícuá nna rą: Labí tàta Abraham, sino canchu nuỹa chi gùttì nna eyáthą éyyą taquixá'anią cą, entonces eyacca cą arrepentir nna tsíalatsi' quį. 31 Pero Abraham nna ra bi ą: Canchu bihua gudà naga' quį qui' Moisés nìhua qui' ca profeta nna, tampoco hua làa tsíalatsi' quį canchu nuỹa eyáthą de lo lù'uti nna quixá'anią cą.