20
Ttu tsá lània nna de riquixá'ani Jesús ca enne' le' templua ca enseñanza qui' Tata Dios nna de runie predicar acerca de ca titsa' tse' qui'e nna, bitsina' tè ca sacerdote principal nna ca maestro de la ley lani canu rigú'ubia' entre ca enne' yétsiá. Gunne cą lani e nna ra cą ne: Gutixa'áni intu'. Núní por mandado qui'ni acca runi lu' ca cosį. Núní benna deréchuį qui' lu' cá. Becàbi Jesús nna rèe cą: Ą'hua inte' nna guni huá' le ttu pregunta, lecàbini inte': Derecho nu béniní Juáan bautizar, tsí dá'ą de ỹiabara', o tsí ca enne' ba bete cą na áccá. Làniana gudulo cą gunne lettia cą tì'iỹalá ecàbini cą ne nna ra luetsi quį: Ti'ani ecàbi ri'u annana: Canchu ina ri'u qui'ni Tata Dios bete derecho qui' Juáan para guni bi bautizar, entonces gá taą́ ri'u: Biálacca làa huíalatsi' le qui' bi cá. Ą'hua canchu ina ri'u qui'ni ca enne' ba bete permiso qui' bi, entonces iyaba ca enne' nna gudua cą íyya iqquia ri'u porqui'ni yala seguro ga'na cą qui'ni Juáan nna uccua bi ttu profeta nu guthel·la' Tata Dios. Acca mejor la becàbi cą nna ra cą: Labí yù tu' gáỹalá da' derecho qui' bía. Làniana ra tè Jesús cą: Nìhua inte' nna labí quixa'ánia' le nuỹa benna la'huacca quia' acca runia' ca cosį.
Gutixa'a tènì Jesús ca enni'a ttu comparación nna rèe: Ttu ènne'yu' nna guda bi planta qui' betsulí' le' loyu qui' bi. Betèsa tè bi lóyúa lani canu guni cą na tsina. Làniana guda' tè bi dia bi attu lugar nna labí betsina' tè bi. 10 Bi'yu díbá tiempo cosecha qui' betsulí'a nna guthel·la' bi ttu mozo lani canu runi tsina le' lóyúa, para qui'ni gute cą qui' rendimiento qui' loyu qui' bía. Pero làcą nna bè' lá cą mózuá idí' tsè' nna bethel·la' tè cą na, bittu tení biỹa bete cą éyu'ą. 11 Bedethèl·la' gáabá bi attu mozo nna, anía huá bedua dí' cą mózuá nna bè' cą na lani yà nna, ą́' tèruba dénáló ní'į bethel·la' cą na. 12 Bedethèl·la' gáabá bi attu mozo nu cca tsunnáa nna. Aníahuá bedethácca' cą na, de chi beni dí' cą quì'į nna bedàl·la cą na fuera. 13 Làniana enne' ná xana' lóyúa nna ra bi: Annana biáttsarúnuá gunia'. Ithél·la' cà'a' ỹì'nia' enne' yala catsi'íti'į, xiaba canchu chi ilá'ni cą bi nna huappa cà'ba cą bi respeto. 14 Pero canu runi tsina lóyúa nna de bilá'ni cą ỹi'ni bía nna gulù'u taá titsa' luetsi quį nna ra cą: Là nui nuą' eyà'na itúbá lóyúį. Lítsa', gutti ri'u ą para qui'ni ri'u la thí' nu reda' latsi' tàta qui' niá na ccá ri'u xana' itúbá lóyúį. 15 Làniana bedàxu' cą ỹi'ni bía nna bedàl·la cą bi fuera nna betti cą bi. Acca, biani guni propio gani enne' ná xana' lóyúa lani làcą cá. 16 Pues el·lani bi nna gul·lùỹa bi latsi' canu runi tsìnàa nna, gutèsa tè bi loyu qui' bía lani canu huaya' la. Ą' ná comparación nu gutixa'a Jesús. Ca enni'a nna de biyénini cą ca titsa' quì'e nna ra tè cą: Làa ina cànna Tata Dios thacca' tu' tì' ra cuíą'lu'ą'. 17 Pero Jesús nna gunne'e cą nna rèe: Pues biani ritelíni le titsa' nu ga'na escrito làti ra:
Iyya nu labí guyú'u latsi' canu rucùà' yú'a nna,
Chi ną́ íyya principal nu adila tsìttsì naxu'ą yú'a.
18 Inte' nna nia' le: Nuỹa tediba ibìxi lo íyya principal ni nna l·lúỹa latsi'į, ą'hua nuỹa íqquianí ìnnia íyyį nna gútsi'ití'níą na.
19 Làniana ca sacerdote principal ą'hua ca maestro de la ley nna gutelíni cą qui'ni contra làbácą nuá gutixa'a Jesús enseñánzaá. Acca yala uccua latsi' quį gudàxu' cą ne, pero gutsibáni cą ca enne' yétsiá. 20 Acca guleda ba cą ttu oportunidad nna bete cą bel·liu làtsi' ná' tuchùppa ca enne' para tsía cą guni bá cą ne prueba ti'átsí yala amigo tsè' ná cą lani e, canchu ecàbie ttu titsa' nu labí ná correcto, anía modo nna gappa cą néda gute cą ne cuenta làtsi' ná' gobernador. 21 Acca gunàba titsa' tè cą ne nna ra cą: Maestro, hua yù bá tu' qui'ni rulue' cuią'lu' nna riquixa'a cuią'lu' puro taá nu ná tsè', nìhua labí rucué'ní cuią'lu' ca enne' según la' rinna' qui' quį, sino ttu ru'ataá cani cuią'lu' cą nna riquixá'ani cuią'lu' iyábani ca enne' lo néda lígani qui' Tata Dios. 22 Gutixa'áni cuią'lu' intu': Tsí hua ná tsè' quiỹa ri'u nu ruthítsini gobierno qui' César ri'u, o tsí bíhuá áccá. 23 Pero Jesús nna gutelí taánie la' rulábalatsi' mal qui' quį nna rèe cą: Biecca calatsi' le guquìnnia le inte' lani ca tìtsa'ą'. 24 Líúlue' tsánnanì inte' bél·liuą' nna. Núní retrato quí'ní nui dua lo monédį, ą'hua núní láa ní nui dua nì. Becàbi cą nna ra cą ne: Qui' Cesar enne' romano ná rey. 25 Làniana ra tìe cą: Entonces líúte bá qui' César nu ná qui' César, ą'hua líúte bá qui' Tata Dios nu ná quì'e nna. 26 Por ca tìtsa'a nna labí biríalàni cą uquìnnia cą ne lani ttu titsa' ru'a lo ca enne' yétsiá, sino qui'ni biquíla' bá latsi' quį ti'iỹa becàbie, acca mejor la uccua taá tsi qui' quį.
27 Làniana bitsina' tè tuchùppa canu denó cą religión saduceo. Ca saducéuá nna labí ríalatsi' quį qui'ni eyátha ca enne' de lo lù'uti. Làcą nna gunàba titsa' cą Jesús nna, 28 ra cą: Maestro, lo escritura nu bethà'na Moisés lani ri'u nna, ra qui'ni canchu nuỹa ttu enne' ní gatti ttu bettsi'į nna pero lanu ỹi'nį uccua, entonces ná qui'ni guttsa taání'į lani niuláa para qui'ni elìthą descendencia qui' bettsi'į nu gúttía. 29 Gutsé'e gàtsi bettsi' ca enne'. Bettsa tená' nu néruá nna, pero gùtti bą́ nna lanú ỹi'nį uccua. 30 Làniana nu cca chùppáa nna bettsa huání'į lani viúdaá, pero gùtti huá nubéyu'a nna, nìhua lanú ỹi'nį uccua. 31 Anía tehuá uccua lani nu cca tsùnnáa, hàstaá qui'ni iyaba canu gàtsi bèttsi'a nna gùdualàni cą niuláa, lanú ỹi'ni quį uccua. 32 Bitóte nna gùtti huá niuláa. 33 Canchu chi gal·la' tsá eyátha canu yatti nna, núlá canu gàtsi bèttsi'a ccá quì'į niuláa cá, ya qui'ni iyaba gàtsi cą nna bettsaná' quį lani ą. 34 Jesús nna becàbinie cą nna rèe: Ca enne' qui' yétsiloyuį nna ruttsa báná' quį. 35 Pero canu cca merecer tsé'e cą le' la'labàni nu chì' da'la nna eyátha cą de lo lù'uti nna, pues lanuru nuỹa guttsaná'. 36 Porqui'ni nía nna lanuru nuỹa gatti. Pues iyaba cą nna ccá cą ỹi'ni Tata Dios porqui'ni eyátha cą de lo lù'uti para la' labànía, acca ccá lá cą tì'a ná ca ángel. 37 Pero acerca de canu yatti ná qui'ni eyátha cą de lo lù'uti nna, pues la'a mísmuba Moisés gutixa'a bi acerca de nua' làti rinne bi nu cca qui' tìttsa yèttse' nu ritè làl·lanía loti' ra bi qui'ni Señor nna née Dios qui' Abraham nna Isaac nna Jacob nna màsqui'ba chìa gutsá gùtti cabi. 38 Quiere decir qui'ni canu yatti nna bàni ba cą. Cáalá labí ná ą́' nna, entonces ti'ani modo ra Tata Dios qui'ni entre canu yatti nna tsè'e canu runi cą ne adorar cá. Pues para lani Tata Dios nna, ą'hua ca enne' canu chi gùtti nna bàni bá cą, tì'a canu labí chi gùtti. 39 Becàbi tuchùppa ca maestro de la ley nna ra cą ne: Maestro, yala tse' becàbi cuią'lu'. 40 Pues labiru beyáỹani cą inàba titsa' cą ne adí.
41 Làniana Jesús nna rèe cą: Ti'ani modo acca rena cą qui'ni Cristua nna née ỹi'ni David cá. 42 Atsi'íni la'a mísmuba David gunne bi acerca de lèe lo libro qui' ca Salmos nna ra bi:
Señor Dios nna gunènie Señor quíya'a nna rèe:
Gùduani cuittá'a' lado bàni,
43 Hàstaá qui'ni gúnná' latsi' ná' lu' iyaba canu làa cca guyu cą lu',
para qui'ni gúl·liani lu' iqquia quį.
44 Por ca tìtsa'a nna yù ri'u qui'ni la'a mísmuba David nna reya bi Cristua SENOR. Entonces, ti'ala modo acca née descendiente qui' bi cá. 45 Làniana ru'a lo iyaba ca enni'a nna ra Jesús ca discípulo qui'áa: 46 Líhue' cuidado lani ca maestro de la ley, qui'ni làa guni le tì'a runi cą. Yala rú'ulatsi' quį cueni cą lo néda lani ỹo tùni qui' quį, ą'hua yala rú'ulatsi' quį qui'ni ca enne' ỹetse' guni cą cą saludar canchu dia cą lo néda, ą'hua yala rú'ulatsi' quį xúaní cą lo ca asiento dàa íqquiará' tè le' ca sinagoga ą'hua lo ca primero asiento le' ca fiesta qui' quį para qui'ni ilá'ni ca enne' cą qui'ni yala enne' re' cuenta ná cą. 47 Làcą nna rigua cą hàstaá ca yú'u qui' ca pobre viuda nna, ą'hua màsqui'ba yala itsá runi cą oración pero labí lí nu runi cą. Acca nia' le qui'ni ca nui nna adila fuerte ná castigo thí' cą.