21
Le' templua nna bilá'ni Jesús ca enne' rico rigú'u cą bel·liu le' caja para ofrenda. Bilá' huánie bitsina' ttu niula pobre ną́ viuda nna, gulù'į chuppa moneda nu de cobre dacca' cą ti'to' rúbá. Ra tè Jesús: Hualigani te' nia' le qui'ni niula viúdį nna yala là'di' rittìą, pero adila iỹeni betią tì'chula iyaba cą. Porqui'ni iyaba cą nna rute cą qui' ofrenda para Tata Dios nu réxabáni cą, pero niulíį nna màsqui'ba ną́ pobre, pero bete lą́ itute hàstaá nu ná gonią.
Rinne tè tuchùppa cabi qui'ni yala tsè' ná templua, porqui'ni yala tsè' ná ca íyya cua'ni ca dé'a, ą'hua latsitte ni ná canu beda' latsi' ca enne' bete cą para ccá tsè' le' templua. Làniana ra Jesús cabi: Huàl·lani tsá qui'ni iyaba ca cosa nu rilá'ni le annana, pues itàppa' iyìnniani cą porqui'ni huàl·lani canu dìttu' nna guthìnnia gutàppa'ni cą hàstaá qui'ni labiru eyà'na iqquia luetsi ca íyyį.
Gunàba titsa' tè cabi e nna ra cabi: Maestro, cuani ccá nu gútixa'a cuíą'lu'ą'. Biani señal ni ilá'ni tu' para ccá tu' saber ántesca thulo iyaba ca cosį. Becàbi tè Jesús nna rèe: Líhue' cuidado qui'ni làa guthacca'ỹí cą le. Porqui'ni nuỹetse' íl·lani lani nombre quia' nna ina cą qui'ni làcą nuá Cristua. Ą'hua ina cą: Chì' taání duą íl·lani fin. Pero bittu tsíalatsi' le qui' quį. Canchu chi guna le qui'ni cca guerra o qui'ni ritìl·la ca gobierno nna, bittu gátsini le. Porqui'ni náduel·la' ccá yà'latè ca cosį, pero nìhuani labí chi gùl·la' tè fin. 10 Raáruhuée cabi: Ttu nación nna til·lą contra attu nación, ą'hua ttu gobierno contra attu gobierno nna. 11 Ą'hua íl·lani la' riỹú' fuértení, ą'hua íl·lani ubìna' nna itsahue' nna iỹé lettia tsè' le' yétsiloyuį. Ą'hua ca enne' nna yala gátsini cą porqui'ni ilá'ni cą ca señal nu cca ỹiaba. 12 Pero ántesca íl·lani iyaba ca cosį nna, gutsia latsi' quį le nna gudàxu' cą le nna gute cą le cuenta lani ca enne' principal le' ca sinagoga, ą'hua gudàl·la cą le litsi' ìyya, ą'hua iche' cą le ru'a lo ca rey nna canu rigú'ubia' nna porqui'ni ná le enne' ríalatsi' quia'. 13 Anía modo nna gappa le néda para quixá'a le nu cca quia'. 14 Licuèqquia tsìttsi latsi' losto' le qui'ni bittu nùyue gá cani le ti'iỹa ecàbi le para guni sostener qui' le; 15 porqui'ni inte' nna gunna' titsa' nna la' riyénitse' nna lo losto' le, hàstaá qui'ni canu iria contra le nna labiru ccani cą ecàbi cą biỹa contra ca titsa' qui' le. 16 Ą'hua ca tàta nàna qui' le nna, ca bettsi' le nna, ca pariente qui' le nna, ca amigo qui' le nna gute cą le cuenta làtsi' ná' canu labí cca guyu cą le, pues gútti hua cą tuchùppa le. 17 Pues itute yétsiloyu nna guyudí'ą le porqui'ni ná le enne' ríalatsi' quia'. 18 Pero nìdi ttu ittsa' iqquia le labí il·latsu' canchu labí ná voluntad qui' Tata Dios. 19 Canchu ccá bá le tsìttsì lani inte' nna, huatta' la'labàni qui' le. 20 Canchu chi ilá'ni le iỹetse' ca soldado ìta'lùba ciudad Jerusalén nna, entonces ttélini le qui'ni chi bi'yu tsá qui'ni l·lúỹa latsi'į. 21 Làniana canu tsè'e le' región qui' Judea nna dàni cą ucuìtta cą tsía cą lo ca ló'ya lá. Ą'hua canu tsè'e le' ciudáad nna dàni cą ucuìtta cą. Canu tsè'e fuera Jerusalén nna, bittu éya'a cą lì'į sino dàni cą ucuìtta telá cą. 22 Porqui'ni anía nna ccá cumplir iyábani nu chi ga'na escrito acerca de tiempo de castíguį. 23 Canchu chi bi'yu tsáa nna, ica'rútsi'íru ca niula nùà' huatsa to', ą'hua canu rigátsi' ỹi'ni to' qui' quį nna, porqui'ni yala ca sufrimiento íl·lani le' ituba nación nì ą'hua ttu castigo xeni iqquia yétsį. 24 Ttu te cą nna gatti cą lo guerra, adí cą nna iche' canu dìttu' cą preso hàstaá attu nación huaya'. Ca enne' dìttu' nna ebèqquia bestè ní cą ciudad Jerusalén hàstaá qui'ni ilùỹa tiempo nu ná qui'ni guni cą dominar.
25 Làniana ilá'ní ca señal ỹiaba, porqui'ni labíru gudàni' bitsą' nihua biuá'ą' nna nìhua ca bélia nna. Ca enne' qui' yétsiloyu nna yala uccuè'eníą latsi' quį ą'hua yala gátsini cą porqui'ni yala ruido guni indatù'a thúlíníą. 26 Làniana igùtsi latsi' quį por tántua la' rátsilatsi' de tebé'ni cą íl·lani ca sufrimiéntua le' yétsiloyuį, pues hàstaá iyaba ca cosa canu tsìa ỹiaba nna, tatìttiní cą. 27 Làniana ilá'ni cą Nubeyu' de Ỹiabara' il·lanie le' ttu bía lani itute la'huacca quì'e nna la'yani' quì'e nna. 28 Canchu chi thulo ccá ca cosį nna, leyàppa fuerza nna lichìtha lo le nna línna', porqui'ni chi' taání duą íl·lanie para gudilèe le. 29 Làniana gutixa'a Jesús ttu comparación nna rèe: Linna'tsáruhuá ca yà exxuhuí ą'hua iyaba adí ca yà. 30 Canchu chi rilá'ni le qui'ni rebia l·la' qui' quį, pues anía modo ritelíni le qui'ni chì' taáduą íl·lani tiempo verano. 31 Ą'hua lebi'į nna, canchu chi ilá'ni le qui'ni cca iyaba ca cosa nu chi gutixa'ánia' le nna, entonces ccá le saber qui'ni exa taá chi debiga' tiempo de la' rigú'ubia' qui' Tata Dios. 32 Hualigani te' riquixa'ánia' le qui'ni labí tté ca enne' tsè'e tiempo de ca señal ni hàstaá qui'ni iyábani ca cosį nna ccá cą cumplir. 33 Ỹiaba nna yétsiloyu nna l·luỹa bá latsi' quį, pero ca titsa' quíyi'į nna labí tté cą sino té qui'ni ccá cą cumplir. 34 Líhue' cuidado por la'a lebi'į bá, qui'ni làa puro i'ya go le nna guni le borrachar nna yala nùyue ní tsè'e le nu cca qui' yétsiloyu nna, para qui'ni alàa ca nui lá runi le canchu de repente taá chi gal·la' tsá señalado nu nani Tata Dios, 35 porqui'ni tì'a cca canchu chi là' retò taání ttu trampa, ą' modo de repente taá íl·lani tsáa nna nìyyani latsi' ca enne' tsè'e le' itúỹiani yétsiloyu nna labí l·lá cą. 36 Acca litsé'e al tanto, liguni oración tulidàba qui'ni gappa le fuerza para gutè le tsè' iyaba ca cosį canchu chi íl·lani cą nna tsé'e le lani la' redacca' latsi' ru'a lo Nubeyu' de Ỹiabara'. 37 Jesús nna ttu ttu tsá bá gutixe'e le' templua iỹétse' ca enseñanza. Pero de réla lá nna berie nna huíe beyà'née lo i'ya láą Monte de los Olivos. 38 Itúbani yétsiá nna huía cą ru'a lúe de díla lá le' templua para gudà naga' quį quì'e.