22
Exa taá chi debiga' fiesta canchu chi ro cą ettaxtíla sin levadura para qui'ni guni cą celebrar tsá pascua para éxalatsi' quį loti' gulàa ca ta' tàta qui' quį le' pais Egíptua. Ca sacerdote principal lani ca maestro de la ley nna beyìla cą néda ti'iỹa modo gutti cą Jesús, pero yà'latsi' bá gune lettia cą porqui'ni gutsibáni cą ca enne' yétsiá. Gutà'a tè Satanás lo losto' Judas nu guta' huá líį Iscariote, uccua huą́ ttu nu tsì'nu ca discípuluá. Judas nna huíą làti tsè'e ca sacerdote principal ą'hua canu ná jefe qui' guardia qui' templua nna bè' huą́ titsa' lani cą tì'iỹalá modo gutią Jesús cuenta lani cą para gattie. Làcą nna yala bedácca'ni cą nna beyà'na cą qui'ni gute cą bel·liu quì'į. Lą nna guỹi'ché' bą́ nna guduluą beyìlą néda ti'iỹa modo gútią ne cuenta lani cą, sin qui'ni làa tébé'ni yétsiá.
Gùl·la' bá tsá ro cą ettaxtíla sin levadura nna uccua duel·la' gutti cą ttu carneru to' para sacrificio qui' tsá pascua. Jesús nna guthèl·le'e Pedrua nna Juáan nna rèe cabi: Lítsía nna guni le preparar para go ri'u nna éxalatsi' ri'u tsá ỹénį. Làcabi nna ra cabi e: Gani calatsi' cuią'lu' guni tu' ą preparar. 10 Lèe nna rèe cabi: Canchu chi gá'a le le' ciudą́', nía nna etsà' le ttu nubeyu' dénú'ą tu ré'e inda. Tanó tè li ą hàstaá le' yú'u làti éya'ą. 11 Línneni enne' ná xana' yú'a nna ga li ą: Guthel·la' Maéstruá intu' para inàba titsa' tu' cuią'lu': Gani nua' dua cuarto làti ná qui'ni gua' lani ca discípulo quíyi'į nna guni tu' celebrar páscuį. 12 Nubéyu'a nna gulue' taánią le ttu cuarto xeni nu chìa dua léda bą́ duą iqquia ráa'lá, porqui'ni yú'a nna ną́ nu chuppa cua', nía nna liguni preparar para ri'u. 13 Làcabi nna huía cabi nna taxácca' cabi tì'a nu chi ra Jesús cabía. Nía nna beni cabi preparar para páscuá. 14 De gùl·la' hóraá nna gùduani Jesús lo méỹaá, ą'hua ca apóstol lani e nna. 15 Làniana rèe cabi: Yàlani deseo té quia' gua' lani le tsá páscuį ántesca gattia'. 16 Porqui'ni nia' le qui'ni labiru go ya' ą attu hàstaá qui'ni ccá cumplir itútią le' reino qui' Tata Dios. 17 Jesús nna guỹi' tìe vásuá nna gunàbèe bendición lani Tata Dios nna, làniana rèe cabi: Líthi' ą nna líquithia ą entre lebi'i. 18 Porqui'ni nia' le qui'ni labiru í'yá' inda qui' betsulí' hàsta'na canchu chi íl·lani reino qui' Tata Dios. 19 Làniana Jesús nna guỹi' tìe ettaxtílaá nna gunàbèe bendición; làniana gùl·le'ée na nna bì'e cabi nna rèe: Nui nna ną́ cuerpo quia' nu rutía' por lebi'i. Iį ba guni le para nu chì' da'la, pero siempre éxalatsi' le inte'. 20 Beyacca díbá gutó sé' cabi nna, guỹi' huée vásuá nna rèe: Vásuį nna runią representar convenio cubi nu runia' segúruní por medio de réni quia' nu ilàlia por lebi'į. 21 Pero linna'áruhuá qui'ni nu gútią inte' cuenta para gattia', pues nìba rucà ní'į lo meỹį lani a'. 22 Hualigani qui'ni Nubeyu' de Ỹiabara' nna dia bée ttíe iyaba nu chi ná qui'ni ccá, pero ica'rútsi'íru nubeyu' nu gunią inte' traicionar. 23 De biyénini ca discípuluá ca tìtsa'a nna gudulo cabi gunàba titsa' luetsi cabi núỹalá cabi nuá guni anía.
24 Huàdi hua ttu disgusto entre ca discípuluá acerca de núỹalá cabi ccá adiru enne' re' cuenta. 25 Pero Jesús nna rèe cabi: Iyaba ca rey yétsiloyuį nna rigú'ubia' cą itúbani, ą'hua iyaba canu té la'huacca qui' quį nna yala rudàliani ca enne' cą. 26 Pero entre lebi'i nna labí ccá ą́', sino qui'ni nu ná enne' principal entre lebi'į nna dànią eyacca lą́ ttu nu ruthète' tì'a ttu nu cuìti'. Ą'hua nu rigú'ubia' entre lebi'į nna dànią thú huą́ al tanto para gunią servir. 27 Porqui'ni, núlá dacca' adiru segun yétsiloyuį: Tsí nu ribé' lo meỹa, o tsí nu runi servir áccá. Tsí álahua adila dacca' nu ribé'ní lo meỹa cá. Pero inte' nna dua' entre lebi'į tì'a ttu nu runi servir. 28 Lebi'i nna tulidàba gutsé'e le lani inte' hàstaá lo iỹetse' ca prueba. 29 Acca inte' nna gutía' derecho qui' le para cu'úbia' le le' reino nu chi benna Tata quí'a lani inte', 30 para qui'ni í'ya go le lani inte' le' reino quíya'a, ą'hua xuàni le lo ca xila' tsè'ni para guni le juzgar ca tsì'nu yetsi qui' ca enne' Israel.
31 Señor nna ra huée: Simón, Simón, bè' cuidado qui' la'a mísmuba lu', porqui'ni Satanás nna chi té permiso qui'į gunią iyaba le probar, tì'a ttu campesino rùttìą ỹua'xtila le' ttu harnero. 32 Pero inte' nna chi gunábania' Tata Dios por lu' para qui'ni bittu eyàtsa fe qui' lu'. Lu' nna de chi beyéqquia lu' lani inte' attu nna ná qui'ni gútse'e tsìttsì lu' ca bettsi' lu'. 33 Pedrua nna ra bi e: Señor, lístubá dua' para tsa'á' alàarùla litsi' ìyyà lani cuią'lu', sino ą'hua hàstaá gattia' lani cuią'lu'. 34 Jesús nna rèe bi: Pedro, nì nia' lu' qui'ni annana labí thí'ché' lu' por tsunna vuelta qui'ni nabia'ni lu' inte', làniana cuetsi xcurúdiá.
35 Raáruhuá Jesús cabi: Loti' guthél·la'a' le sin morral nna sin bolsa para bel·liu nna sin guarachu nna, tsí beyatsa biỹa qui' le cá. Becàbi cabi nna ra cabi: Labí biỹa. 36 Làniana rèe cabi: Pero annana nu té ttu morral quì'į nna, pues thí'ą na, ą'hua nu té ttu bolsa to' nu yù'uni bel·liu quì'į nna ná qui'ni huá'ą na gaỹa tediba díą. Nu labí té ttu espada quì'į, pues ná qui'ni gúttí'ą biỹa màsqui'di mata quì'į para ccá gó'oníą tu espada, porqui'ni chi' taání duą lanúruà' té lani le. 37 Porqui'ni caduel·la' ccá cumplir lani inte' iyaba nu ga'na escrito làti ra:
Làcą nna belàtsi' cą ne entre canu huèni maldad para gattie.
Pues iyate nu ga'na escrito acerca de inte' nna chi gul·lani tsá qui'ni ccą́ cumplir. 38 Làcabi nna ra cabi e: Señor, nì té chuppa teruba espada. Lèe nna rèe cabi: Huacca taání ca nuą'.
39 Biria tè Jesús nna huíe Monte de los Olivos tì' ba nu runi bée. Ca discípulo qui'áa nna denó tè cabi e. 40 Bitsina' díbée nía nna rèe cabi: Liguni oración para qui'ni làa ìnnia le le' ttu prueba nu labí ccani le gúchia li ą. 41 Làniana biria yètsì'e nna huíe ati'to' tè idittu', beduỹíbie nna benie oración nna 42 rèe: Tata quia', canchu calatsi' cuią'lu' nna gutua bá cuią'lu' sufrimiento nu tté yì'į lani inte'; pero alàa tì'a cabálátsa'a', sino ccá bá según voluntad qui' cuią'lu'. 43 Làniana de repente taá gudu tè ttu ángel qui' ỹiabara' ru'a lúe nna gùppèe adí fuerza quì'e para qui'ni bittu quée desmayar. 44 De chi rehuiní' xàttànie nna adila fuerte benie oración nna indétha quì'e nna uccuą ti'taání càniba' él·lani réni binnia cą loyu. 45 De beyacca beni oración nna bedulie nna beyéqquie làti tsè'e ca discípulo qui'áa nna, bilá'nie qui'ni ti'áthi bá cabi, porqui'ni yala chi guretsi cabi por tristeza nu uccuani cabi. 46 Jesús nna ra tìe cabi: Leyátha nna liguni oración, línaba qui'ni làa ìnnia le le' tentación.
47 Hua rinne cànna bée nna bitsina' chì canu ỹetse' ca contráriuá. Judas ttu canu tsì'nu ca discípuluá nna dénéruą lo quį nna gubíga'ą ru'a lo Jesús para gúttsa'lúį ne. 48 Jesús nna ra tìe na: Judas, tsí lani ttu beso rute lu' cuenta Nubeyu' de Yiabara' cá. 49 Ca enne' tsè'e nía lani Jesús na, de bilá'ni cabi ti'iỹa chi ruthácca' cą ne nna, acca ra cabi e: Señor, guni dí' cà'a tu' qui' quį lani espada cá. 50 Ttu bi nna quèthani bè' bi ttu siervo qui' nu ná huexána' qui' ca sacerdóteá nna guchu bi yéti nàgui'į lado bàni. 51 Ra tè Jesús: Bíttuúru biỹa guni le. Líhue'él·la' cą. Làniana beláppa' tìe yéti naga' siérvuá nna beyúnie na. 52 Làniana gunne Jesús lani ca sacerdote principal ą'hua lani canu ná jefe qui' guardia qui' templua nna ą'hua canu rigú'ubia' le' yétsiá nna, quiere decir iyaba canu bitsina' para gudàxu' cą ne nna, rèe cą: Tsí da' le yù'u ná' le espada nna yà nna para gudàxu' le inte' preso ti'atsi ná' ttu ubana cá. 53 Ttu ttu tsá bá gudúa' lani le le' templua nna, atsi'íni bihua bedàxu' le inte'. Pero chi gul·la' hora qui'ni lebi'i nna la'huacca de la' chúl·la nna guni le nu calatsi' le.
54 Bedàxu' cą ne preso nna guche cą ne litsi' huexána' qui' ca sacerdóteá. Pedrua nna idittu' bá denó bi e. 55 Becùà' tè cą yi' le' lí'a. Guỹua tení iyaba cą ìta'lùba yí'a. Pedrua nna gure' huá bi lani cą. 56 Ttu sirvienta nna bilá'nią Pedrua re' bi cuitta' yí'a nna bedácca' tsè'bánią bi nna ra tìą: Ą'hua nui nna gurèni huą́ lani nubéyu'ą'. 57 Pero Pedrua nna labí guỹi'ché' bí nna ra la bi: Lu' niula, labí nabia' te' nubéyu'ą'. 58 Ti'to' taá bitola nna bilá'ni áttuą bi nna rą: Ą'hua lu' nna enne' qui' huá quį ná lu'. Pedrua nna ra bi ą: Labí ná'. 59 Ttu hora ti'gá bitola nna adila fuerte benią sostener nna rą: Hualigani qui'ni nui nna gurèni huą́ lani ą porqui'ni ą'hua lą nna ná huą́ enne' Galilea. 60 Pedrua nna ra bi: Lu' nubeyu', nìdi làa yúá' biỹa nuá ra lu'. Atsaba rinne Pedrua nna gurètsi chì xcurúdiá. 61 Làniana bedèqquia lo Señor nna gunnè'e Pedrua. Pedrua nna bexa tèlatsi' bi ca titsa' qui' Jesús loti' rèe bía: Antesca cuetsi xcurúdiá nna, tsunna vuelta ína lu' qui'ni labí nabia'ni lu' inte'. 62 Acca yala behuiní'ni bi nna, beria tè bi nía nna biditsùni bi guretsi bi.
63 Canu bedàxu' cą Jesús preso nna yala burla beni cą ne nna bè' cą ne golpe. 64 Bethàya tè cą lúe lani ttu lári' nna gutìni ná' quį lúe nna ra tè cą ne: Gùnna tsánna nuỹa nua' bè'ą lu' nna canchu hualigani ná lu' ttu profeta. 65 Ą'hua lani iỹétse'éru ca titsa' mal nna beni cą seguir bedua dí' cą ne.
66 Huàni' bá nna betùppa canu rigú'ubia' entre ca enne' judíua lani ca sacerdote principal nna ca maestro de la ley qui' ca niá nna; iyaba cą nna guche' cą Jesús ru'a lo Junta Suprema. Nía nna gunàba titsa' cą ne nna ra cą: 67 Gutixa'áni intu' canchu lu' nuą' Cristua. Lèe nna rèe cą: Canchu quixa'ánia' le nna, labí tsíalatsi' le. 68 Ą'hua canchu biỹa inába tìtsa'a' le nna, labí ecàbini le inte' nìhua làa gúla' huá le inte' nna. 69 Pero dèsdeba annana Nubeyu' de Ỹiabara' nna cué'níe ỹiabara' lugar de la' dàliani qui' Tata Dios enne' té itute la'huacca quì'e. 70 De rèe ca tìtsa'a nna iyaba cą nna ra cą ne: Tsí hualigani ná lu' Ỹi'ni Tata Dios cá. Jesús nna rèe cą: Lébi'i bá chi ra qui'ni ą́' ná'. 71 Làniana ra cą: Biáruálá titsa' ni riquina' gúna ri'u cóntrį cá. Porqui'ni la'a mísmuba ri'u chi biyénini ri'u ca titsa' quì'į.