23
Làniana guduli chì iyáỹiani cą nna guche' cą Jesús ru'a lo Pilátua. Gudulo tè cą betsia cą queja contra Jesús nna ra cą: Chi bedàxu' tu' nubéyu'į porqui'ni yala escándalo runią le' nación qui' ri'u nna labí calatsi'į quiỹa tu' nu ruthítsi gobierno qui' rey qui' ri'u César nna reną qui'ni la'a labą́ ná Cristo, ti'átsi ná huą́ ttu enne' rigú'ubia'. Làniana gunàba titsa' Pilátua Jesús nna rą: Tsí ná lu' Rey qui' ca judíuą' cá. Becàbi Jesús nna rèe na: Ą'chu chi ra lu'. Pilátua nna rą ca sacerdote principal ą'hua iyaba ca enne' tsè'e nía: Nìdi ttu falta làa retsèla te' qui' nubéyu'į. Pero làcą nna adila dìtsa gunne cą nna ra cą: Yala alboroto runi ca enne' por causa de ca enseñanza quì'į, guduluą dèsdeba Galilea làniana le' itúỹiaba Judea hàstaá nì.
Pilátua nna de biyéninią qui'ni Jesús nna bethète'nie ca enne' dèsdeba le' estado qui' Galilea, acca gunàba tìtsa'ą canchu née enne' galileo. De ùccuą saber qui'ni Jesús nna uccuee enne' galileo, acca gulèqquia latsi'į ithél·la'ą ne ru'a lo Herodes nu uccua gobernador qui' Galilea. Herodes nna re' huą́ ciudad Jerusalén tiempo lània. Bilá' báni Herodes Jesús nna, yala bedácca'nią porqui'ni chìa gutsá uccua latsi'į gunibí'ą ne; porqui'ni iỹetse' ca cosa chi biyéninią nu cca quì'e, acca yala uccua latsi'į ilá'nią ne gunie ttu milagro. Herodes nna beni tìą Jesús iỹetse' pregunta, pero lèe nna labí biỹa becàbinie na. 10 Tsè'e tè ca sacerdote principal ą'hua ca maestro de la ley, yala fuerte beni cą sostener nu gunne cą còntre. 11 Làniana Herodes nna lani ca soldado qui' niá nna yala bedua dí' cą ne nna beni cą ne burla nna begàccu' tè cą ne ttu lári' latsitte nu dacca' yáỹi nna. Làniana bethel·la' tìą ne lani Pilátua attu. 12 Dèsdeba tsá lània nna yala amigo beyacca Pilátua lani Herodes. Antes nna bìtsa'a báni luetsi quį.
13 Pilátua nna gutaỹi tìą ca sacerdote principal nna canu rigú'ubi'á nna ą'hua ituba yétsiá nna 14 rą cą: Chi tahua' le nubéyu'į ru'a lua' nna ra le qui'ni yala rigú'u tìtsa'ą ca enne' para chatha cą contra gobierno qui' rí'uį, pues iyaba chi gunába titsa' ya' ą ru'a lo le nna pero labí causa betsèla te' quì'į acerca de ca queja nu rutsia le còntrį, 15 nìhua Herodes nna labí causa betseláni bi quì'į, acca bethel·la' bi ą nì attu. Nubéyu'į nna labí biỹa delito ni chi benią nu dacca' gattinią, 16 acca guni tí'cà'a ya' ą castigar làniana gúlá' ya' ą. 17 Anía ra Pilátua porqui'ni uccuą obligado qui'ni ttu ttu fiesta nna gúlá'ą ttu preso nu inàba yétsiá. 18 Pero iyáỹiani cą guretsiyà'a cą ttu tiémpubá nna ra cą: Gatti bá nua' nna bela' bá Barrabás nà'. 19 Barrabás nna tíą litsi' ìyyà porqui'ni gùlanią canu gutíla alboroto le' yétsiá contra gobiérnuá nna betti cą ttu enne'. 20 Gunèni Pilátua cą attu nna uccua latsi'į gúlá'ą Jesús. 21 Pero làcą nna adila dìtsa guretsiyà'a cą nna ra cą: Betaá' ą lo curutsi, betaá' ą lo curutsi. 22 Pilátua nna bedenàba titsa' gáabą́ cą nu cca tsunna vuelta nna rą: Pues, biani mal ni chi beni nubéyu'į ni'i. Nìdirubani ttu delito ni'i etsèla te' quì'į nu dacca' gattinią. Guni ba ya' ą castigar ti'to', lànialá nna gúlá' ya' ą. 23 Pero làcą nna adila túléchùni gutsé'e cą gunne cą idìtsa nna gunàba cą qui'ni gutá' ca soldádua ne lo ttu yà curutsi. Canu yétsiá ą'hua ca sacerdote principal nna beni ba cą seguir guretsiyà'a cą hàstaá qui'ni uccua tì' calatsi' quį. 24 Làniana beni Pilato mandado qui'ni guthácca' cą Jesús tì'ba nu gunàba yétsiá. 25 Bethà'na tìą libre nubeyu' nu té litsi' ìyyà nu gutíla ruíduá nna bèttìą enne', porqui'ni ą́' bá gunàba cą. Pero Jesús nna bete tìą ne cuenta làtsi' ná' ca enne' làa cca guyu cą néa.
26 De chi dia cą che' cą ne nna, tattsa' cą ttu nubeyu' Cirenéo lą́ Simón, déda'ą de lo tsina. Betsia tè cą curutsi qui' Jesús cùì'į para huá'níą na nna tanó tìą Jesús. 27 Dia tè iỹétse'ní ca enne' qui' ciudáad, entre làcą nna tse'e huá ttu te ca niula canu yala ribetsi cą nna rehuiní'ni cą por nu ruthacca' cą Jesús. 28 Bedèqquia tè lo Jesús gùnne'e ca niuláa nna rèe cą: Lebi'į nu Jerusalén, bittu cuetsi le por inte' sino licuetsi la por la'a lebi'i ba nna por ca ỹi'ni le nna. 29 Porqui'ni huì'yu tsá qui'ni ina cą: Ica'rubà ca niula ná huètsi, canu labí begátsi' huatsa nna. 30 Por ca sufrimiento nu íl·lani nna, thulo ca enne' gatta'yúni cą ca i'ya nna ína cą: Liyìnnia iqquia tu'. Gá huá cą ca i'yatò': Liucàttsi' tí' intu', 31 Ą' ná nu ccá lani ca enne' canchu chì' ridulo ba ca sufrimiéntuą', pero tì'a gani ccá la'té qui' quį después lá cá. 32 Guche' huá cą lani Jesús chuppa canu hueni delito nu dacca' qui'ni gatti cą. 33 De bitsina' cą lani e làti láą Lugar Iqquia Bega' Yatti, nía nna gùda cą ne lo yà curútsia. Aníahuá gùda cą chuppa canu hueni maldad lo áchúppa ca curútsia. Bedu cą curutsi qui' ttuą lado ná' bànie, áttuą lado ná' yàttie. 34 De rutá' cą Jesús lo curútsia nna, gùnnie nna rèe: Tata Dios, beyuniỹén latsi' cuią'lu' qui' quį, porqui'ni labí yù cą biỹa nui runi cą. Làniana ca soldádua nna gùl·la'ání cą ca ỹúeá nna, bedàl·la cą rifa lo quį para gúlui'ą nuỹa ca ỹúeá gal·la' ttu ttu tsa cą. 35 Iyábani ca enne' yétsiá nna tsè'e cą rinna' cą. Canu rigú'ubia' le' yétsiá nna beni cą ne burla nna ra cą: Canu huaya' nna bedilà bą́, pues gudilàa la'a làbą canchu hualigani ną́ Cristo enne' becué' Tata Dios. 36 Ą'hua ca soldádua nna beni huá cą ne burla, bitsina' cą nna bè' cą ne vinagre í'yèe, 37 ra tè cą ne: Canchu hualigani ná lu' Rey qui' ca enne' judío nna, bedilà la'a lù'ba. 38 Betá' tè cą ttu letrero ỹíqquie lani ca titsa' griego nna latín nna hebreo nna rą: NUI NUA' NÁ REY QUI' CA JUDÍO. 39 Làniana ttu canu hueni delito tá' nía nna, bedua dí' huą́ Jesús nna rą ne: Canchu hualigani ná lu' Cristo nna, bedilà la'a lù'ba nna tsa'tsela tehuá intu'. 40 Attu nu tá' huá lo attu curútsia nna gutìtsa'ą na nna rą: Tsí átsahuá làa rátsini lu' juicio qui' Tata Dios de chi tá' huá lu' nà' para gatti lu', pues 41 ri'u nna hualigani cca bá ri'u merecer sufrimiento nu ritè ri'u anna porqui'ni chìa ríỹa ri'u por ca mal nu chi beni ri'u. Pero ènni'į nna labí biỹa mal benie. 42 Làniana ra tìą Jesús: Exa tí' chì latsi' cuią'lu' inte' canchu chi ìta cuią'lu' para cu'úbia' cuią'lu'. 43 Jesús nna rèe na: Hualigani te' nia' lu' qui'ni anna taá chi du lu' lani inte' le' lugar de la' redacca' latsi' nna la'ỹeni nna.
44 De gùl·la' ttú tsì'nu hora ti'gá nna, bechul·la le' itúbani yétsiloyu hàstaá ritį tsunna. 45 Bitsą' nna betua la'yani' quì'į. Lári' rriani nu dàa le' templua nna biredà'ą nna uccuą chuppa l·là'a. 46 Gunne tè Jesús idìtsani nna rèe: Tata Dios quia', làtsi' ná' cuią'lu' rucà'na' espíritu quia'. Beyacca ba rèe anía nna, gùttie. 47 De bilá'ni capitán románuá iyaba nu uccua nna, guduluą bedàlianią Tata Dios nna rą: Hualigani qui'ni nubéyu'į nna labí biỹa mal benie. 48 Iyaba ca enne' iỹétse'ní tsè'e nía huia' nna bilá' huáni cą iyaba nu uccua. Deyya tè cą nna yala rue' losto' quį porqui'ni yala sentir uccua cą. 49 Pero iyaba canu benibiá' cą ne, ą'hua ca niula da' dèsdeba Galilea huíalatsi' quį ne nna, idittu' gutsé'e cą bilá'ni cą iyaba ca cosa nu uccua.
50 Gùdua ttu enne' lá bi José nu yetsi Arimatéa región qui' Judea. Làbi nna uccua bi ttu miembro lani Junta Suprema qui' ca enne' judíua. Yala enne' tsè' nna enne' de respeto nna uccua bi. 51 Joséa nna hua yù hua bi qui'ni íl·lani reino qui' Tata Dios, acca labí de acuerdo gudu bi lani propósito qui' Júntaá nìhua lani ca hecho qui' caniá nna. 52 Huía bi ru'a lo Pilátua nna gunàba bi cuerpo qui' Jesús. 53 Bechìda diba bi e nna betùbi bi e ttu sábana nna gutìxa tè bi e le' bà nu dua le' ttu iyyatò' làti lanú nuỹa nu yàttini chi guyú'u. 54 Tsá lània nna runi prevenido qui' ca enne' para tsá ỹeni ná qui'ni edi' latsi' quį, nu ridulo gùl·là viernes lània. 55 Ca niula canu beni cą Jesús acompañar dèsdeba birie Galilea nna, huía huá cą nna bila'ni cą qui'ni chi gutta' cuerpo qui' Jesús le' bèlia nu gudua le' iyyatù'a. 56 Beyéqquia tè cą nna beni cą preparar especias nna ungüento nu rilàa' iỹíxí nna, para cuerpo qui'e. Làniana bedi' latsi' quį conforme tì'a ra lo mandamiento qui' Tata Dios.