2
Tsiin kuu mtsow Paba yez Tesalónica
Reta goo wetsʼn ne btan na, ne goo lee tsiin kuu mtsow nee lo re goo mrekey, nagte kuu tabaata mtsow nee noga ne goo xa mteti re zha yez Filipos nee, mdin zha nee, per tegal kwathoz mnayii zha mne zha nee, Diox mloney leettsoo nee par mndaa nee kwent Diiz Chul chaan Diox lo goo. Tak wli kuu mndaa nee kwent lo goo, mtsowt nee xgab kedi nee goo, sinke nambi ne nali nak re kuu mndaa nee kwent lo goo. Tak Diox mli nee tsa tsow nee tsiin ree ne nabee Diox lo nee tsow neey, leey nak taa nee kwent Diiz Chul chaan Diox lo goo. Ne nkwaant nee tsa wen yo leettsoo re men ne nee, sinke nkwaan nee wen yo leettsoo Diox ne Diox nee, tak lee Diox nlebee leettsoo retalee. Ne noga neʼa goo, neeka thib welt mnit nee diiz naguuz lo goo tsa yey goo nee ne gataa goo temi lo nee, Diox ne koree. Neeka thib welt mkwaant nee tsa tsow nataak re men nee, neeka mkwaant nee tsa tsow nataak goo nee o choraa zha, ne tegal ngok ganaab nee kuu ndeche nee lo goo, tsa gataa gooy, tak apóstl chaan Jesucrist nak nee. Per lee nee kwathoz nadoo mtsow nee lo goo, taxal thib ngot kuu nkelaaz mbet. Ne tak kwathoz nke leettsoo nee goo, kona nagt beeta Diiz Chul chaan Jesucrist ngwalaaz nee gataa nee lo goo, sinke noga ngwalaaz nee gataa nee leeka nee lo goo, tak kwathoz nke leettsoo nee goo.
Reta goo wetsʼn ne btan na, wen ntelaaz goo naa xa mke nee btsanaa, tsa mtsanaa nee kuu ndow nee. Tse ne yaal mke nee tsiin mtsanaa nee kuu ndow nee, tsa mndedoot nee lo goo, leettsa mndaa nee kwent Diiz Chul chaan Diox lo goo. 10 Re goo ne Diox ne xa nali mtsow nee lo goo, neeka thib falt mndaat nee lo re goo, sinke wen ngok nee lo goo lo re kuu mtsow nee, tsa neeka thib zha kekit nee lo goo. 11 Ne noga wen ne goo naa xa mteni nee goo ne xa mtetsey nee leettsoo kadta thib goo, taxal ntsow thib zha lo zhiinn zha. 12 Kona mnabee nee lo goo ndoblo ban goo taxal zha kuu mli Diox, tsa kayaaʼaa ta nabee Diox ta nke xni thoz.
13 Kona thibka ndaa nee texkix lo Diox, tak leettsa mndaa nee kwent Diiz Chul chaan Diox lo goo, mkayaa gooy taxal ndoblo kayaa goo xkiiz Diox ne mkayaat gooy taxal xkiiz men. Ne wlipaa xkiiz Diox nake, ne nkey tsiin leettsoo reta goo zha kuu nyelaaze. 14 Re goo wetsʼn ne btan na, reta goo ne leettsa mreke leeka re tawlaz goo dits goo, mkez leettsoo goo, leeka taxal mkez leettsoo re zha Jesús kuu nzo yezlyu Judea, leettsa mreke re tawlaz nee zha Israel dits zha. 15 Ne leeka re zha Israel mbeth Jesús Zha Nabee loʼaa, taxalka mbeth zha re profet kuu ngoo ndala, ne leeka lee re zha mloo nee laz nee. Thitanax nlat re zhaʼa leettsoo Diox, tak kwathoz nayii zha ne zha reta zha kuu nagt zha Israel, 16 ne leettsa nlaaz nee taa nee kwent Diiz Chul chaan Jesús lo re zha kuu nagt zha Israel, tsa no zha tsow gan yalnaban kuu thitanax, nlaat re zhaʼa tsow neey. Per tenzhee mod masraa ntsib zha falt dits zha. Per lee nal lee yalnayii chaan Diox ngelaʼa dits re zhaʼa.
Paba nlaaz ya yez Tesalónica tedib welt
17 Re goo wetsʼn ne btan na, tegal ngwiit nee goo por lutta tyemp ne tegal yent nee lo goo, per thibka nzo goo yek nee, ne ntelaaz nee goo ne kwathoz nlaaz nee ya nee lo goo tedib welt. 18 Na Paba, tyen welt ngwalazʼn gayalʼn lo goo, ne noga re zha kuu ndeke ditsʼn, per lee Maxuuy mlaat gaya nee. 19 Tak goo nak kuu ndobke leettsoo nee, yalnaley chaan nee ne kuu ley nee, or kuu kaltaaʼaa lo Jesucrist Zha Nabee, leettsa bretab Jesucrist tedib welt. 20 Wlipaa na, goo nak kuu nley nee ne kuu tsow naley nzo leettsoo nee.