3
Paba mtaal Tim lo re zha yez Tesalónica
1-2 Ne tak xegt raa leettsoo nee, tak net nee naa xa nzi goo nyelaaz goo Jesús, kona mtaal nee wets Tim lo goo, ne lee nee myaanka yez Atenas. Lee Tim nak thib zha kuu nke rtsin Diox, ne ndaa kwent Diiz Chul chaan Jesucrist thibka kon nee, mtaal nee zha, tsa koney zha leettsoo goo ne tsa teni zha goo, tsa masraa ney to goo yelaaz goo Jesús, tsa neeka thib goo laat yelaazt raa Diox por re yalti kuu ngeriid goo. Tak neʼa goo leeʼaa ndoblo ridaa yalti. Ne leettsa bee nzi nee lo goo neʼa nee lo goo, leeʼaa ndoblo ridaa yalti ne reta goo ne tata ngoke. Kona mkezt raa leettsoon, tak netʼn naa xa nzi goo nyelaaz goo Diox, kona mtaalʼn Tim lo goo, tsa tak nen xa nzi goo nyelaaz goo Jesús, tak kwathoz ntsowʼn xgab, lee Maxuuy cha ngekedi goo ne ngego Maxuuy goo net went ne lee tsiin kuu mtsow nee lortsint.
Per lee nal lee Tim mretaba ndyaad ngwa lo goo, ne mndaa Tim kwent naa xa nzi goo nyelaaz goo Jesús ne xa nke leettsoo goo thib goo ne tedib goo. Noga ne Tim naa xa ntelaaz goo nee, ne kwathoz nlaaz goo wii goo nee tedib welt, leeka taxal nlaaz nee wii nee goo. Kona re goo wetsʼn ne btan na, tegal kwathoz ngeriid nee yalti, per or mbin nee lee re goo thib nyelaaz goo Zha Nabee, kwathoz naley ne ney ngoo leettsoo nee. Tak thibka nali nzi goo nyelaaz goo Zha Nabee, kona ntsow kwathoz wen nzo leettsoo nee. Kona, neeka napt nee diiz par taa nee texkix lo Diox por goo, tak ntsow goo kwathoz laz nee ne naley nzo leettsoo nee lo Diox reʼaa. 10 Kona tse ne yaal thibka ngenaab nee lo Diox, tsa ya nee lo goo tedib welt, tsa loo nee re kuu ter yen goo tak nyelaaz goo Diox.
Paba mndaa texkix lo Diox
11 Thibka ngenaab nee lo Xutaa Diox, ne lo Jesucrist Zha Nabee, tsa tsow zha ayud nee tsa yatwii nee lo goo. 12 Noga naab nee tsa lee Zha Nabee tsow masraa ke leettsoo goo thib goo ne tedib goo, kon dib ndroo leettsoo goo ne naab nee lo Diox tsa ke leettsoo goo reta men, taxalka nke leettsoo nee goo. 13 Ne tsa thib ko goo yek goo nali ne nambi gwatsin goo lo Diox, tsa yent kwan keki zha goo lo Diox, leettsa bretab Jesús Zha Nabee loʼaa, kon re zha Jesús kuu nambi ne nali nak.