4
Xomod nlaaz Diox banaa
Kona reta goo wetsʼn ne btan na, naab nee ne nabee nee lo goo kon yalnabee chaan Jesús Zha Nabee loʼaa: Btsow goo kuu nlaaz Diox, taxal mloo nee lo goo, ne wlipaa ngetsowa gooy per masraa btsow gooy tsa gak naroob raa goo.
Tak neʼa goo kwan re kuu mnabee nee tsow goo kon yalnabee chaan Jesús, Zha Nabee loʼaa. Kuu nlaaz Diox nak gakaa zha nambi lo Diox, ne nlaazt Diox gak rop goo kon ndota zha, kona kadta thibaa ndoblo kenapaa kwerpaa, tsa nambi keno leey, tsa gak nataake lo Diox ne tsowe beeta kuu nlaaz Diox. Ndoblot gakaa taxal re zha kuu nyelaazt Jesús, re zha kuu ntsow reta kuu yu kuu nlaaz kwerp. Kona neeka thib goo ndoblot tsow goo kuu went lo altaa goo, tak teteti Zha Nabee reta zha kuu tata ntsow, taxal neʼa nee lo goo ne lee nal mre nee ni neey. Tak mlit Diox reʼaa tsa tsowaa kuu went, sinke mli Diox reʼaa tsa gakaa zha nambi lo Diox. Kona loka cho taat yek gon diiz re koree, nagt lo men ngeyont zha diiz, sinke lo Diox kuu mndaa Mbi Nayon chaan loʼaa ngeyont zha diiz.
Ne ndechet raa keen lo goo naa xomod ndoblo ke leettsoo goo thib goo ne tedib goo, tak leeka Diox mloo lo goo naa xomod ndoblo ke leettsoo goo thib goo ne tedib goo. 10 Ne leeka tata nke leettsoo goo re wetsaa ne re btanaa kuu nyelaaz Jesús kuu nzo yezlyu Macedonia. Per lee nee naab nee lo goo thib wiz ne tedib wiz masraa ndoblo bke leettsoo altaa goo. 11 Ndoblo wen kwin goo kon reta men, ne btsow goo kuu ndoblo goo tsow goo, ne bke goo tsiin tsa tsanaa goo kuu ndeche goo taxal mloo nee lo goo. 12 Tsa neeka thib kwaa gagt falt lo goo, tsa ndechet naab gooy lo tedib zha ne tsa loozt zha goo sinke wen tediz zha goo.
Xomod bretab Jesucrist tedib welt
13 Reta goo wetsʼn ne btan na, nlaaz nee yen goo naa kwan gak kon re zha kuu ngutha ne ngwalaaz Jesús, tsa yot nalatt leettsoo goo, taxal nzo leettsoo re zha kuu laat lo yalti. 14 Tak os leeʼaa nyelaazaa lee Jesús nguth ne mroban, tataka lee Diox teroban re zha nguth kuu ngwalaaz Jesús.
15 Kona ni nee lo goo leeka re diiz kuu ne Zha Nabee lo nee, lee reʼaa kuu bee nabanka leettsa yaad Jesús Zha Nabee, nagtaa zha kuu ner ner tsaal kon Zha Nabee, sinke ner re zha kuu ngutha tsaal kon lee zha. 16 Tak leettsa bretab Jesús Zha Nabee lo yezlyu ree, kwathoz ney ne kon yalnabee ni Jesús, noga thib mandad chaan Diox kuu ney, dib gan nzo zha kwez zha, ne noga trompet chaan Diox tez, tsa lee Jesús yaad lobee, ne ner re zha kuu ngutha ne ngwalaaz Jesús roban. 17 Tsaraa lee reʼaa kuu bee nzika lo yezlyu ree lit zha lee tsa tsaalaa kon re zhaʼa ne kon Zha Nabee lobee, ne tsya lee reʼaa thitanax yetsinaa lo Zha Nabee. 18 Kona bloney goo leettsoo thib goo ne tedib goo kon re diiz ree.