5
Kona re goo wetsʼn ne btan na, lee wiz ne or kuu gak re koree ndechet raa kee nay lo goo, tak wen ne goo lee wiz kuu bretab Zha Nabee, taxal thib wann kuu nla yaal tsine, or kuu neeka ndate leettsoo goo. Leettsa lee re men gab: “Wen nziʼaa ndechet raa ya leettsooʼaa por neeka thib kwaa”, ora lee wiz kuu rid zha yalti tsin, taxal nlaaz leettsoo thib ngot kuu gal zhiinn, ne gagt laa zha lo yalti. Per lee reʼaa wetsʼn ne btan na, nzitaa lo yalkow par tsin wiz kuu bretab Zha Nabee loʼaa taxal nla wann kuu ngebeta lee. Tak retalee zha tse nakaa ne lo xni chaan Diox nziʼaa, nagtaa zha yaal ne neeka nzitaa lo yalkow. Kona ndoblo list yetsinaa ne ndoblot gataa taxal tedib net re zha kuu naxat, sinke ndoblo gakaa taxal thib zha kuu ngobee ne nkenap. Tak lee re zha kuu nzhat, yaal nzhat zha, ne lee re zha kuu nzhuu yaal nke zha yalgwiy. Per leeʼaa zha tse nakaa; kona ndoblo thibka kobeeʼaa ne thib nali toʼaa yelaazaa Jesucrist ne ke leettsoo altaaʼaa, tak tsa nakaa taxal soldad kuu nzo yiib pech ne list ndo. Ne ndoblo thibka telaazaa leeʼaa ngebetaa taa Jesucrist yalnaban loʼaa, tak tsa nakaa taxal soldad kuu now yek kon bchuyib. Tak mlit Diox reʼaa tsa teti Diox reʼaa, sinke mli Diox reʼaa tsa por Jesucrist Zha Nabee loʼaa taa Diox yalnaban loʼaa. 10 Lee Jesucrist nguth kwentaa tsa thibka yoʼaa kon Jesucrist, tegal ngutha lee o bee nabanka lee. 11 Kona bloney goo leettsoo thib goo ne tedib goo, tsa zhen goo lo kwent chaan Diox, taxal ngetsowa gooy nal.
Paba mteni re zha kuu nyelaaz Jesús
12 Re goo wetsʼn ne btan na, kon dib ndroo leettsoo nee naab nee lo goo, bin goo diiz lo re zha kuu nke rtsin Zha Nabee lo goo, tak re zhaʼa nak zha kuu ntsow xgab goo ne re zhaʼa nteni goo. 13 Ndoblo wen wii goo lo zha ne bke leettsoo goo zha kon dib ndroo leettsoo goo, por tsiin kuu ntsow zha lo goo. Ne noga ndoblo wen kwin goo thib goo ne tedib goo.
14 Ne noga nabee nee lo goo, kox re zha tsaab kuu nlaazt ke tsiin lo goo, bloney goo leettsoo re zha kuu yent gan leettsoo nyelaaz Diox, btsow goo ayud re zha kuu neyt ndo nyelaaz Diox, ne bxek leettsoo goo bne goo reta men.
15 Ne wen wii goo naa kwan tsow goo, tak went tsow goo kuu went lo thib taben goo kuu mtsow kuu went lo goo, sinke ndoblo thibka wen tsow thib goo lo tedib goo ne lo reta men.
16 Thibka naley bloo goo leettsoo goo. 17 Ne thibka btediz goo lo Diox. 18 Taa goo texkix lo Diox por reta kwaa, tak koree nak kuu nlaaz Diox tsow retalee kuu nyelaaz Jesús.
19 Ne bin goo diiz kuu nlaaz Mbi Nayon ne Mbi Nayon lo goo. 20 Ne ndoblot gab goo nataagt re kuu mni re profet, 21 per ndoblo wen wen tsow goo xgab re kuu mni zha, ne ndoblo kayaa goo reta kuu wli ne re kuu wen, 22 ne blaa goo tsowt goo reta kuu went.
23 Nlazʼn lee Diox kuu ntsow wen nziʼaa, tsow thitanax nambi yaan goo lo Diox ne tsow Diox thitanax gak goo zha Diox, tsa kenap Diox kwerp goo, xbi goo ne yalnaban chaan goo ne dib goo, tsa yent cho keki goo, leettsa bretab Jesucrist, Zha Nabee loʼaa. 24 Tak nali nak zha kuu mrezaa ne wlipaa tekenap zha goo.
Re diiz bluz kuu nzhab Paba
25 Re goo wetsʼn ne btan na, noga naabʼn lo goo bnaab goo lo Diox por nee.
26 Bni goo “diox” lo reta wetsaa ne lo re btanaa kwent chaan nee; ne kon dib ndroo leettsoo goo dow goo thib chut cho kwat re zha thib mod nali. 27 Ne kon yalnabee chaan Zha Nabee naabʼn lo goo, blab goo yeets ree lo reta zha kuu nak zha Jesús.
28 Nlazʼn lee Jesús Zha Nabee loʼaa loo yalnkelaaz chaan lo reta goo.
¡Tbaa gake!
Paba