2
Paba mndaa kwent pol bre Zha Nabee
Lee nal keen lo re goo wetsʼn ne btan na, kwent chaan pol bre Jesucrist Zha Nabee, ne leettsa tsaalaa kon lee zha. Kona naab nee lo goo, gagt chop xgab goo ne neeka yat leettsoo goo por ndota kwaa, leettsa gon goo lee wiz kuu bretab Zha Nabee mzina. Os lee thib zha gab: “Mbi Nayon chaan Diox mlooy lon”, o gab zha: “Tata mbin na nzhab tedib zha”, o os lee zha gab zha: “Na mkayaa thib yeets kuu mkee Paba ta ndaa Paba kwent lee wiz kuu bre Zha Nabee mzina”, yelaazt gooy. Taat goo diiz kedi neeka thib zha goo lo re koree. Tak leettsa bee ter tsin wiz kuu lee Zha Nabee bre, ndoblo tsin wiz kuu leettsa lee kwathoz zha laa Diox. Ne re wiza loo thib zha kuu thitanax nataagt Diox lo, zha kuu naka diiz lux. Zhaʼa gak zha kuu yii ne Diox, ne yii zha ne zha re diox kuu wlit nak Diox. Ne asta ya zha ne tob zha leen gwodoo chaan Diox ne gab zha lee zha nak Diox.
¿Chu ntelaazt goo leettsa bee ndon lo goo mnin koree lo goo? Ne nal neʼa goo nzo thib yalnabee kuu nlaat tsin zha kuu thitanax nataagt Diox lo, lee zhaʼa yaad asta wiz kuu ndoblo yaad zha. Per lee re kuu went kuu nzogaats, kuu nzo yek Maxuuy ngeyakle. Beeta nzhak falt kib Diox zha kuu ngetow par ngeyagt re kuu thitanax went. Tsaraa lee zha kuu thitanax nataagt Diox lo, loo lo re men. Ne lee Jesús, Zha Nabee loʼaa kuth zhaʼa kon beeta xkiiz ne luux Jesús zha kon xni thoz chaan Jesús wiz kuu yaad Jesús. Per leettsa yaad zha kuu thitanax nataagt Diox lo, yaad zha kon yalney chaan Maxuuy, ne tsow zha re kuu thoz kuu wlit kuu tetsegey leettsoo re men wii. 10 Ne lortsin zha reta kuu went, tsa kedi zha re zha kuu naka diiz ndya gabil, tak re zhaʼa mzhyalt zha gagon zha diiz lo kuu wli, kuu nak xkiiz Diox ne mzhyalt zha gake leettsoo Diox zha, tsa galaa zha lo gabil. 11 Ne tak mzhyalt re zhaʼa gayelaaz kuu wli, ta mod nlaa Diox nkedi zha zha, tsa yelaaz zha kuu wlit. 12 Ne lee Diox teti reta men nada ne taal Diox zha gabil, tak mndaat zha yek zha gayelaaz zha kuu wli leel mas wen ngoo leettsoo zha mtsow zha kuu went.
Re zha kuu mli Diox par tsow gan yalnaban
13 Re goo wetsʼn ne btan na, thibka ndoblo nee taa nee texkix lo Diox por goo, tak kwathoz nke leettsoo Zha Nabee goo, ne desde ndala mli Diox goo, par gak goo re zha kuu ner ner tsow gan yalnaban kuu thitanax, tak lee Mbi Nayon nke tsiin leen leettsoo goo ne mtsow Mbi Nayon ngok nambi goo lo Diox, tak nyelaaz goo kuu wli. 14 Ne mrez Diox goo por Diiz Chul chaan Diox kuu mndaa nee kwent lo goo, tsa no goo keno goo xni thoz chaan Jesucrist, Zha Nabee loʼaa.
15 Kona nin lo re goo wetsʼn ne btan na, thib ney bto goo lo Diox ne nithlaazt goo re kuu mloo nee lo goo, ne re kuu mkee nee lo goo lo yeets. 16 Lee Jesucrist, Zha Nabee loʼaa ne Xutaa Diox kuu nkelaazaa ne mtetsey leettsooʼaa thitanax, mtsow ngebetaa re kuu wen thoz kuu taa Diox loʼaa por yalwen chaan Diox, 17 lee Diox koney leettsoo goo, tsa thibka nali to goo lo Diox ne tsa reta kuu ni goo ne kuu tsow goo gak kuu wen.