3
Paba mnaab lo re zha naab zha lo Diox tsa gon re men xkiiz Diox
Ne kuu bluz nin lo goo nak: Bnaab goo lo Diox por nee, tsa lijer gon re men xkiiz Zha Nabee reta ta, ne tsow nataak zhay leeka taxal mtsow nataak gooy leettsa mkayaa gooy. Noga bnaab goo tsa kenap Diox nee tsa yatsibt nee lo re zha went, ne lo re zha kuu nayii, tak ret men nyelaaz Diox. Per nali nak Zha Nabee ne lee zha tsow ney to goo ne kenap zha goo lo re kuu went kuu nlaaz Maxuuy tsow lo goo. Ne lee Zha Nabee ntsow, wen ne nee lee goo ngetsow goo ne tetsowka goo re kuu mloo nee lo goo. Ne lee Zha Nabee tsow ayud goo, tsa ke leettsoo goo taben goo taxal nke leettsoo Diox goo, noga tsow Diox ayud goo, tsa xek goo taxal mxek Jesucrist.
Ndoblo ke men tsiin
Reta goo wetsʼn ne btan na, kon yalnabee chaan Jesucrist Zha Nabee, nabee nee lo goo, beche goo lo re wetsaa kuu nlaazt ke tsiin, re wetsaa kuu tsaab, re zha kuu nzhont diiz taxal mloo nee lo goo. Noga neʼa goo naa xomod ndoblo yo goo, ndoblo tsow goo taxal mtsow nee, tak thibka mke nee tsiin leettsa mrin nee lo goo ne ngogt nee zha tsaab. Tak neeka thib welt ndowt nee loww goo tabaata. Sinke tse ne yaal mke nee tsiin tsa mndedoot nee lo neeka thib goo. Ne tegal ndoblo nee ganaab nee kuu mndeche nee lo goo, per mtsowt neey, tak nlaaz nee teed goo tsow goo goo kuu wen taxal mtsow nee. 10 Ne leettsa bee nzi nee lo goo ne nee lo goo: Loka cho nlaazt ke tsiin neeka ndoblot zhaʼa wu zha. 11 Tak mbin nee lee chop tson goo nket tsiin ne ndaab goo thib liz zha ne tedib liz zha ta ngebezt zha goo. 12 Kon yalnabee chaan Zha Nabee, nabee nee lo re zhaʼa ke zha tsiin, tsa tsanaa zha kuu wu zha ne tabt zha ta ndoblot zha tab zha.
13 Nin lo re goo wetsʼn ne btan na, thibka btsow goo kuu wen, ne yechet leettsoo goo tsow gooy. 14 Os lee thib zha nlaazt gon diiz kuu mkee nee lo yeets ree, wii goo naa cho zhaʼa ne tsaalt leettsoo goo kon lee zha tsa thoy zha. 15 Ne wiit goo zha taxal thib zha kuu nayii goo ne goo, sinke bteni goo zha taxal wets goo ne btan goo lo yalnkelaaz chaan Zha Nabee.
Re diiz bluz kuu nzhab Paba
16 Ne lee Zha Nabee kuu ntsow wen nziʼaa, tsow wen kwin goo loka pa ta ndo goo ne kenap zha goo lo reta kuu tsow goo.
17 Na Paba, ngekeen chop tson lan diiz ree lo goo kon yaan. Tenzhee ndan firm xann re yeets kuu nkeen, tsa ne goo wlipaa na mkeey. 18 Noga nlazʼn lee Jesús Zha Nabee loʼaa, thibka loo yalnkelaaz chaan lo reta goo.
¡Tbaa gake!
Paba