^
SANTIAGO
Hiyay Genap a Pamteg
Hilay Mangabatnang boy hilay Mangaidap
Hiyay Panubok boy hiyay Tukho
Hiyay Panlenge boy Panumbong ha Habi nin Dioh
Hiyay tungkol ha Pangiduma kanlan Kanayon
Hiyay Pamteg boy Didiyag
Hiyay Pamenben ha Bebey
Hiyay Kadunongan a Nangibat kanan Apo Dioh
Hiyay Pagpahakop kanan Apo Dioh
Babala kanlan Ampanuhga nin Kapadiho lan Tao
Babala Laban ha Paglambong
Babala Laban kanlan Ampangapi a Mangabatnang
Magteeh kawo boy Makigwang