2
Guné Gorét kéga waanabaké guné yo
1-2 Kéni kudi ménat wakweké wunék. Kéni jébaa akwi jébaat dé talaknak. Guné Krais Jisasna jébaaba yaalan du taakwa, jawe rate Gorét waanabaké guné yo, akwi du taakwaké. Deké sanévéknwute yéknwun mawulé yate Gorét waanabaké guné yo, dé derét kutkalé yaduké. Akwi némaa gayéna némaan ban, akwi gapmanké wawo, dérét waanabaké guné yo. Dé wani némaan duwat kutkalé yadu de deku jébaa miték yadoké, guné dérét waanabaké guné yo. Waanabagunu de némaan du yéknwun jébaa yaké de yo. Yado naané akwi du taakwa Gotna kudi véknwute yéknwun mawulé yate miték raké naané yo. Guné dérét waga waanabagunéran wan yéknwun. Guné dérét waga waanabagunéran dé naanat kutkalé yakwa ban Got véknwute mawulé yaké dé yo. * 2 Pi 3:8-9 Akwi du taakwa kulé mawulé kérae miték rasaakute adél kudiké kutdéngdoké, dé Got mawulé yo.
Got nakurak male dé ro. Nyédé du nak dé ro. Déku yé Krais Jisas. Got radéka du taakwa radaka dé Krais Jisas nyédéba ro. Rate dé naanat kutkalé yo, naané Got wale miték ranoké. Déknyényba kapéredi mawulé dé akwi du taakwat gik. Gidéka Got wadén nyaa Krais Jisas yae dé kiyaak. Kapéredi mawulé naanat gisaakumarék yadu naané kulé mawulé kérae miték rasaakunoké, dé kiyaak. Kiyaadéka kéga naané kutdéngék. Akwi du taakwa kulé mawulé kérae miték rasaakunoké dé Got mawulé yo. * Ap 9:15Mawulé yate dé wunat wak, wuné Krais Jisasna kudi nak gena du taakwat wakwete déku jébaaké derét yakwatnyéwuruké. De wani adél kudi miték véknwudoké, wuné déku kudi wakweyo. Got kapmu dé wunat wak, wani jébaa yawuruké. Wan adél.
Gege gayéba akwi du deku taaba kusawuréte Gorét waanabaké de yo. De Gotna mawulé kérae miték rate, rékaréka yamarék yate, waatimarék yate, de dérét waanabaké de yo. Waga wuné mawulé yo.
Taakwa kéga yaké de yo
9-10 * 1 Pi 3:3-4; 1 Ti 5:10 Taakwa wawo yéknwun mawulé yaké de yo. Yate miték raké de yo. Waga wuné mawulé yo. De kéga wadaran, “Naané Gotna kudi naané miték véknwu.” Naate wadaran de yéknwun jébaa yaké de yo. Yadaran jébaa wan yéknwun gwalmu kusodakwa pulak. Wani jébaa yado du taakwa véte waké de yo, “Wan yéknwun taakwa de.” Naate waké de yo. Taakwa deku yéba kevérékte, deku nébé deku sépéké male sanévéknwute, wupmalemu yéwaa kwayéte kés pulak nak pulak kusodakwa yéknwun gwalmu kusadamarék yaké de yo. Wagaké wuné kélik yo. 11 Du las Gotna kudi wakwedo taakwa akélak rate wani kudi véknwuké de yo. Véknwute kudi bulmarék yaké de yo. 12 Taakwa duké némaan yamarék yaké de yo. Taakwa Gotna jébaaké duwat yakwatnyémarék yaké de yo. Bulmarék yate akélak raké de yo. 13 * Jen 2:7, 22 Taale Got dé Adamét yak. Yatakne kukba dé Ivmét yak. Waga yadénké, taakwa duké némaan ramarék yaké de yo, Got dut taale yadén bege. 14 * Jen 3:6Adam Setenna yénaa kudi kaapuk véknwudén. Iv kapmu lé Setenna yénaa kudi véknwutakne, Gotna kudi véknwumarék yate, lé kapéredi mu yak. Waga yalénké, taakwa duké némaan ramarék yaké de yo. 15 Taakwa Gotké miték sanévéknwute, déké mawulat kapére yate, kapéredi mu yamarék yate, yéknwun mawulé yate miték ye radaran, Got derét kutkalé yaké dé yo, nyaan kéraadaran tulé. Derét kutkalé yadu de miték rasaakuké de yo.

*2:4: 2 Pi 3:8-9

*2:7: Ap 9:15

*2:9-10: 1 Pi 3:3-4; 1 Ti 5:10

*2:13: Jen 2:7, 22

*2:14: Jen 3:6