Pol Timotiké taale kavin nyéga
1
1-2  * Kl 1:27; Ap 16:1-3Méné Timoti, ménéké wuné Pol kéni nyéga kaviyu. Naanat Setenna taababa kéraakwa ban Got, gwaamale yae naanat kure yéran ban Krais Jisas wale, wadék wuné Krais Jisasna kudi kure yaakwa du wuné ro. Déknyényba méné wuna kudi véknwutakne méné Krais Jisasna jébaaba yaalak. Yaale wuna nyaan pulak raménéka ménat wuné wakweyo.
Naana yaapa Got ménéké mawulé lékte ménat kutkalé yate, ménéké sébéraa yate, yéknun mawulé kwayéte, naana Némaan Ban Krais Jisas waga male yadu méné miték raké méné yo. Waga wuné Gorét waato.
Yénaa kudi véknwumarék yaké naané yo
Déknyényba wuné Masedoniana képmaat yéké yate wuné ménat wak, Epesasba raménuké. Wani gayéba rasaakuménuké wuné mawulé yo. Du las yénaa kudi de du taakwat yakwatnyu. Méné derét waménu de wani kudi tépa yakwatnyémarék yaké de yo. * 1 Ti 4:7 Wani du de walésaki, képmawaarana yéké wawo, apakélé kudi de bulsaaku. Bulsaakute waarudo deku mawulé kapéredi yaké dé yo. Yadu de Gotna jébaa yamarék yaké de yo. Wani duwat waménu de wani muké bulsaakumarék yaké de yo. De Gotké miték sanévéknwute yéknwun mawulé yadaran déku jébaaké kutdéngké de yo. Deku mawulé miték tédu yéknwun mawulé yate Gotké miték sanévéknwute du taakwaké mawulat kapére yadoké, méné wani duwat waga waké méné yo. Du las yéknwun mawuléké kuk kwayétakne waagété yate de yaamabi kudi male de bulu. * 1 Ti 6:3-5Bulte de du taakwat Gotna apa kudiké yakwatnyéké mawulé yate de wo, “Naané miték naané kutdéngék. Naana kudi mé véknwu.” Waga wate de Gotna kudiké miték kutdéngmarék yate, wadan kudiké wawo kaapuk kutdéngdan.
Got apa kudi du taakwaké débu kwayék. De wani apa kudi véknwute yéknwun jébaa yadaran wan miték. Waga naané kutdéngék. 9-10 Apa kudi kwayéte Got dé yéknwun du taakwaké sanévéknwuk, kapu kaapuk? Wan kaapuk. Apa kudi kwayéte dé kapéredi mu yakwa du taakwaké sanévéknwuk. Kudi véknwumarék yadakwa, kapéredi mawulé yadakwa, Gotna kudi véknwumarék yadakwa, Gotna kudiké kuk kwayédakwa, Gorét wasélékdakwa, néwepat viyaapérekdakwa, nak du taakwat viyaapérekdakwa, nak du taakwa wale kapéredi mu yadakwa, du nak du wale kwaadakwa, du taakwat sél ye kure yédakwa, yénaa yadakwa, yénaa kudi Gotna yéba wakwedakwa, kapéredi mu las wawo yadakwa, waga yate de kapéredi mu yo. Wani du taakwaké sanévéknwute Got dé apa kudi kwayék. Wani du taakwa adél kudiké de kuk kwayu. 11 Némaan Ban Got wadéka wuné déku jébaa yate yéknwun kudi wakwete wani adél kudi wakweyo. Wuné déku yéba wuné saaki kevéréknu.
Némaan Ban déké mawulé lékdénké Pol yéknwun mawulé dé yo
12  * Ap 9:15 Naana Némaan Ban Krais Jisas kéga dé wak, “Pol wuna jébaa yaké dé yo.” Waga watakne apa tiyaadéka wuné déku jébaa yo. Némaan Ban waga yadéka wuné déké yéknwun mawulé yo. 13  * 1 Ko 15:9-10 Déknyényba wuné dérét wasélékte kapéredi kudi wakwete déku du taakwat wuné yaalébaanék. Yaalébaanwuréka dé wunéké mawulé léknék, déké kutdéngmarék yate kwatkwa rawurén bege. 14 Mawulé lékte Némaan Ban Krais Jisas wunéké miték vésaakute wunat kutkalé yadéka, wuné déku du rate, wuné déké miték sanévéknwute déké mawulat kapére yo.
15  * Lu 19:9-10Déknyényba Krais Jisas naana képmaat dé giyaak, kapéredi mawulé yakwa du taakwat kutkalé yadu kulé mawulé kérae miték rasaakunoké. Wani kudi wan adél kudi. Méné wani kudi mé miték véknwu. Akwi du taakwa wani kudi miték véknwuké de yo. Déknyényba wuna kapéredi mawulé akwi duna kapéredi mawulat dé talaknak. 16 Talaknadéka dé Krais Jisas wunat bari kaapuk viyaadén. Yate wunéké mawulé lékte wunat kutkalé dé yak, du taakwa las wawo déku yéknwun mawuléké kutdéngdoké. Du taakwa wunat véte waké de yo, “Krais Jisas wani kapéredi mawulé yakwa dut dé kutkalé yak, dé kulé mawulé kérae miték rasaakuduké. Naanat wawo kutkalé yaké dé yo. Kutkalé yadu naané kulé mawulé kérae miték rasaakuké naané yo. Waga naané kutdéngék, Krais Jisas dérét kutkalé yadén bege.” Naate waké de yo.
17 Got wan naana Némaan Ban. Dé kapmu Némaan Ban dé rasaaku. Dé akwi némaan duwat dé talaknak. Apuba apuba rasaakuké dé yo. Dé kiyaamarék yaké dé yo. Dérét kaapuk vénakwa. Dé kapmu Got dé ro. Dé apa yasaakuké dé yo. Akwi du taakwa déku yéba kevérékgé de yo apuba apuba. Wan adél.
Timoti apa yate Gotna jébaa miték yasaakuké dé yo
18  * 1 Ti 4:14 Wuna nyaan Timoti, mé véknwu. Déknyényba naané Gotna yéba ménat wak, kukba yaménéran jébaaké. Wani kudiké sanévéknwute bulaa wuné ménat tépa wakweyo wani jébaaké. Méné déknyényba wakwenan kudiké sanévéknwute Gotna jébaa miték yasaakuké méné yo. Waariyakwa du apa yate miték tédakwa pulak, méné Gotna jébaa yate, apa yate miték téké méné yo. 19 Téte méné yéknwun mawulé yate Krais Jisaské miték sanévéknwute Gotna jébaa miték yasaakuké méné yo. Du las yéknwun mawulé kulaknyénytakne Krais Jisaské debu kuk kwayék. Déké kuk kwayétakne, déké miték sanévéknwumarék yate, de sépélak ro. 20  * 1 Ko 5:5Yaimenias bét Aleksanda waga bét ro. Rate Gorét bét waséléknék. Wasélékbétka wuné wak, “Seten béna némaan ban raké dé yo. Dé bénéké véké dé yo. Béné naanat kulaknyénytakne yéké béné yo. Béné Gorét tépa wasélékmarék yaké béné yo.” Naate wuné wak, bét Gorét tépa wasélékmarék yabéru bétku mawulé yéknwun yaduké.

*1:1-2: Kl 1:27; Ap 16:1-3

*1:4: 1 Ti 4:7

*1:7: 1 Ti 6:3-5

*1:12: Ap 9:15

*1:13: 1 Ko 15:9-10

*1:15: Lu 19:9-10

*1:18: 1 Ti 4:14

*1:20: 1 Ko 5:5