5
Korinba rakwa du nak kapéredi mu dé yak
Guné kapéredi mu yagunéka de kudi wakweyo. Wakwedaka wuné véknwuk. Guna du nak dé déku yaapanataakwa kéraak. Wani muké Gotna kudi véknwumarék yakwa du taakwa de wo, “Wani kapéredi mu yamarék yaké naané yo.” Naate wadaka guna du nak dé wani kapéredi mu yak. Guné guna yéba kevérékte guné wo, “Naané Krais Jisasna jébaaba yaale yéknwun mu yakwa du taakwa male naané ro.” Naate wagunéka guna du wani kapéredi mu yadék samuké guné guna mawuléké wekna dusék takwasék yo? Guna du waga yadénké guné kélik yaké guné yo. Dusék takwasék yamarék yaké guné yo. Yate guné Gotna kudi bulké jawe rate waga yakwa dut wagunu dé guné wale jawumarék yaké dé yo.
3-5 * 1 Ti 1:20Wuné guné wale kaapuk rawurékwa. Guné Korinba ragunéka wuné séknaaba wuné ro. Séknaaba rate wuné gunéké saaki sanévéknwu. Wuna mawulé guné wale dé tu. Tédéka wuné naana Némaan Ban Jisasna yéba wakwete, wani kapéredi mu yan duké wuna mawuléba wunébu wak. Bulaa gunat wuné wakweyo. Guné Jisasna jébaaba yaalan du taakwa akwi jawe bulgunu, wuna mawulé guné wale tédu, guné naana Némaan Ban Jisasna yéba wani kapéredi mu yan dut wakweké guné yo. Dérét guné waké guné yo, dé gunat kulaknyénytakne Setenké yéduké. Yédu Seten déku némaan ban rate déku sépé yaalébaandu, sal wani du yadén kapéredi muké kuk kwayédu dé Némaan Ban Jisas wani duké kulé mawulé kwayéké dé yo? Kwayédu akwi du taakwa yadan jébaaké wakwedéran tulé, wani du miték rasaakuké dé yo.
Korin wado wani kapéredi mu yan du yéké dé yo
Guné wo, “Naané Gotna kudi miték véknwute naané yéknwun mu yakwa du taakwa naané ro.” Naate wate guna yéba kevérékgunéka guna mawulé kaapuk miték tékwa. Waga wamarék yaké guné yo, kapéredi mawulé yagunékwa bege. Kéni aja kudi mé véknwu. Walkamu résépu yate béretba yeyé yeyate kutdéka béret kapéredi dé yo. Waga yakwaké gunébu kutdéngék. Kapéredi mawulé walkamu résépu pulak, bari yeyé yeyate némaanba yate du taakwana mawulat yaalébaanké dé yo. * Eks 12:21; Jo 1:29 Wani muké sanévéknwute wuné gunat wakweyo. Wani du yan kapéredi mu wan walkamu résépu pulak dé tu. Déku kapéredi mawulé walkamu résépu pulak yeyé yeyate guna mawulat yaalébaanmuké, guné wani dut wagunu dé guné wale jawumarék yate Gotna kudi bulmarék yaké dé yo. Guna mawulé yéknwun béret pulak miték tédu guné Gotna méniba yéknwun du taakwa ragunuké, dé guné wale ramarék yaké dé yo. Déknyényba Judana du taakwa Pasova waadakwa yaa sérakne, sipsip nyaan viyae kaké yate, déknyényba taknadan yis kulaknyénytakne de wani kwaami béret wale kak. Krais wani sipsip nyaan pulak dé tu. Dérét viyaadaka dé naanéké nae dé kiyaak. Kiyaadéka naana mawulé guna mawulé wawo miték tédéka naané Gotna méniba yéknwun mu yakwa du taakwa naané ro. Rate guné wagunu wani kapéredi mu yan du guné wale ramarék yaké dé yo. Krais naanéké kiyaadénké sanévéknwute, naané kapéredi mawulé kulaknyényké naané yo, Judana du taakwa déknyényba taknadan yis kulaknyénydan pulak. Yate naané yéknwun mawulé male yaké naané yo. Naana mawulé miték tésaakudu naané Kraisna jébaa yate adél kudi male bulké naané yo.
Gunéké kaviwurén nak nyégaba kéga wuné wak, “Guné, taakwat tébétte kapéredi mu yakwa du wale ramarék yate de wale bulmarék yaké guné yo.” 10 Waga wate wuné kéni képmaaba rakwa kwatkwa duké kaapuk wawurén. Kwatkwa du las de taakwat tébétte kapéredi mu yo. Las deku mawulé dé nak duna gwalmuké génu. Las de nak duna gwalmu sél yo. Las de yénaa gorét waato. Deké kaapuk wawurén. Guné kwatkwa du wale ramarék yate de wale bulmarék yagunu mukatik, yaba ragunu? De gege gayéba radakwa bege. Guné kéni képmaa akwi kulaknyénytakne yégunu. 11 * Ep 5:3, 7Wani kudi wakwete wuné nak duké wuné wakwek. Wani du de wo, “Naané Krais Jisasna jébaaba yaalan du naané.” Naate wate de kéni kapéredi mu yo. Las de taakwat tébétte kapéredi mu yo. Las deku mawulé dé nak duna gwalmuké génu. Las de yénaa gorét waato. Las de nak duké yénaa kudi wakweyo. Las de waagété gu kate waagété yo. Las de nak duna gwalmu sél yo. Wani mu yate Krais Jisasnyét yénaa yakwa duké wuné wakwek. Guné de wale ramarék yate bulmarék yaké guné yo. De wale kadému kamarék yaké guné yo.
12-13 Taakwat tébétte kapéredi mu yate kéni képmaaba rakwa kwatkwa duké wuné kaapuk wakwewurén, wuné kot véknwukwa némaan du rate deku jébaaké kudi wakwemarék yawuréran bege. Wan wuna jébaa kaapuk. Wan Gotna jébaa. Dé kot véknwukwa némaan ban rate deku jébaaké kudi wakweké dé yo. Krais Jisasna jébaaba yaale kapéredi mu yakwa duké wuné wakwek, naané kot véknwukwa némaan du rate deku jébaaké kudi wakwenaran bege. Wan naana jébaa. Naané wani jébaa yanaranké, Gotna nyégaba kwaakwa kudi nak kéga dé wo, “Guné wale rate kapéredi mu yakwa duwat wagunu de yéké de yo. Guné wale ramarék yaké de yo.” Guné wani kudi véknwute wani kapéredi mu yan banét wagunu dé gunat kulaknyénytakne yéké dé yo. Guné wale jawe ramarék yaké dé yo.

*5:3-5: 1 Ti 1:20

*5:7: Eks 12:21; Jo 1:29

*5:11: Ep 5:3, 7