5
Naané nyaakaba rate yéknwun mu male yaké naané yo
Got gunéké mawulat kapére yadéka guné déku baadi guné ro. Rate guna mawulé déku mawulé pulak téduké, guné sanévéknwuké guné yo. Sanévéknwute guné nak du taakwaké mawulat kapére yaké guné yo. * Ga 2:20 Krais Jisas naanéké mawulat kapére yate dé naanéké apa jébaa yate dé kiyaak. Kiyaadéka Got déku jébaaké dé yéknwun mawulé yak. Du las déknyényba kwaami viyae tuwe déké kwayédaka Got yéknwun yaama véknwute yéknwun mawulé yadén pulak, Got Krais Jisasna jébaaké dé yéknwun mawulé yak. Krais Jisas yadén pulak, guné nak du taakwaké mawulat kapére yaké guné yo.
Guné Gotna du taakwa rate guné kapéredi mawulé yamarék yaké guné yo. Nak du taakwa wale kapéredi mu yamarék yaké guné yo. Guna mawulé nak du taakwana gwalmuké génmarék yaké dé yo. Wani kapéredi mu yamarék yate wani muké wawo bulmarék yaké guné yo. * Ep 4:29 Guné sépélak bulmarék yate kapéredi kudi bulmarék yaké guné yo. Kapéredi muké bulmarék yaké guné yo. Guné waga bulmarék yate, yéknwun kudi male wakwete, Gotké yéknwun mawulé yate déku yéba kevérékgé guné yo. * 1 Ko 6:9-10 Gunébu kutdéngék. Nak du taakwa wale kapéredi mu yakwa du taakwa kapéredi mawulé yakwa du taakwa wawo Gotna gayét yémarék yaké de yo. De Krais wale némaan du taakwa ramarék yaké de yo. Nak du taakwana gwalmuké génkwa du taakwa wawo Gotna gayét yémarék yaké de yo. De Krais wale némaan du taakwa ramarék yaké de yo. Deku mawulé nak du taakwana gwalmuké géndéran de Gotna yéba kevérékmarék yate deku yéba de kevéréknu.
* Ro 1:18 Kapéredi muké du taakwa las de wo, “Wan kapéredi mu kaapuk. Wan bakna mu.” Naate wate yénaa de yo. Guné wani du taakwana kudi véknwumarék yaké guné yo. Du taakwa wani kapéredi mu yate de Gotna kudiké kuk kwayu. Wani kapéredi mu yakwa du taakwat Got dé rékaréka yo. Guné wani kapéredi mu yakwa du taakwa wale yeyé yeyamarék yate, yadakwa kapéredi mu yamarék yaké guné yo.
Déknyényba guné kapéredi mawulé yate gaankétéba guné rak. Bulaa guné Némaan Banna du taakwa rate yéknwun mawulé yate guné nyaakaba guné ro. Rate déku du taakwa radakwa pulak, guné miték sanévéknwute miték male raké guné yo. Waga rate guné kapéredi mu yamarék yaké guné yo. Kapéredi mu yakwa du taakwa wale yeyé yeyamarék yate, yadakwa kapéredi mu yamarék yaké guné yo. Naané miték sanévéknwute miték male rate nyaakaba ranaran, naané yéknwun mawulé male yate yéknwun mu male yate adél kudi male wakweké naané yo. 10 * Ro 12:2 Guné Némaan Ban mawulé yadéran jébaaké sanévéknwuké guné yo. Sanévéknwute kutdéngte, wani jébaa male yaké guné yo. 11 Guné kapéredi mu yakwa du taakwa wale yeyé yeyamarék yate yadakwa kapéredi mu yamarék yaké guné yo. De Setenna kapéredi jébaa yate gaankétéba de ro. Rate de nak du taakwana mawulat kaapuk kutkalé yadakwa. Guné wani du taakwat wakweké guné yo, yadan kapéredi muké. Wakwegunu Got wani muké kélik yadékwaké kutdéngké de yo. 12 Paakute yadakwa kapéredi muké kudi bulmarék yaké naané yo. Naané wani muké bulmuké nyékéri naané yo. 13 * Ep 2:1 Nyaa véte gaankété yakwa taaléba nyaaka yadéka de akwi mat miték védakwa pulak, guné de yadan kapéredi muké wani du taakwat wakwegunu de wani muké miték kutdéngké de yo. 14 Guné waga wakwegunu sal de las yadan kapéredi mu kulaknyénytakne nyaakaba raké de yo? Waga radaranké du las kéni kudi de wakweyo:
Guné widé kwaakwa du taakwa, ligéne raapké guné yo.
Guné kiyaan du taakwa yadakwa pulak Gotna kudi véknwumarék yate, bulaa guné raapme Gotna kudi véknwuké guné yo.
Véknwugunu Krais gunat kutkalé yadu guné nyaakaba raké guné yo.
Waga de wakweyo, gaankétéba rakwa du taakwat.
15 Wakwewurén akwi kudi véknwute miték sanévéknwute miték male raké guné yo. Kwatkwa ramarék yate Gotké kutdéngte miték raké guné yo. 16 * Kl 4:5 Kéni tulé wupmalemu du taakwa kapéredi mawulé yate wupmalemu kapéredi mu de yo. Guné yéknwun mu yéknwun jébaa male yaké guné yo. 17 Yate kwatkwa ramarék yate, Got mawulé yadéran jébaaké kutdéngte, wani jébaa yate miték male raké guné yo.
18 * Ro 8:6, 13:13 Guné waagété gu kate waagété yamarék yaké guné yo, dé guna mawulé yaalébaandéran bege. Guné waatagunu Gotna Yaamabi guna mawuléba wulae apa yate téte guna mawulat kutkalé yaké dé yo. Yadu yéknwun mawulé sékérékgé dé yo, guna mawuléba. 19 * Kl 3:16 Yadu guné Krais Jisasna jébaaba yaalan nak du taakwa wale jawe rate guné Némaan Ban Kraiské yéknwun mawulé yate déku yéba kevérékte déké gwaaré waaké guné yo. Gotna nyégaba kwaakwa kudi véte gwaaré waaké guné yo. Guna mawulé yéknwun yaduké guné wupmalemu gwaaré las wawo déké waaké guné yo. 20 * Kl 3:17; 1 Te 5:18Yéknwun mu gunéké yaadu kapéredi mu wawo gunéké yaadu naana Némaan Ban Jisas Krais naanat kutkalé yadénké sanévéknwute, guné apuba apuba naana yaapa Gotké yéknwun mawulé yate déku yéba kevérékgé guné yo.
Taakwa yakwa du, du rakwa taakwa, kéga raké guné yo.
21 Guné Krais Jisaské miték sanévéknwute déku yéba kevérékte, guné déku jébaaba yaalan nak du taakwana kudi véknwute wadakwa pulak yaké guné yo.
22-23 * Kl 3:18; 1 Pi 3:1; 1 Ko 11:3 Guné taakwa, gunat wuné wakweyo. Némaan Ban Krais déku jébaaba yaalan du taakwa dé wale miték rasaakunoké, naanat kutkalé yate naanéké débu kiyaak. Kiyaadék naané nakurak kémba rate déku sépé pulak naané ro. Krais Jisas némaan ban rate naané déku jébaaba yaalan du taakwaké miték védékwa pulak, du de deku taakwaké miték véké de yo. Védo guné taakwa, guné guna duna kudi véknwuké guné yo. 24 Naané Kraisna jébaaba yaalan du taakwa nakurak kémba rate déku kudi miték véknwunakwa pulak, guné taakwa guna duna kudi miték véknwuké guné yo. Véknwute wadakwa pulak male yaké guné yo.
25 * Kl 3:19 Guné du, gunat wuné wakweyo. Naané Krais Jisasna jébaaba yaalan du taakwaké mawulat kapére yate naanéké dé kiyaak. Yadén pulak, guné du, guna taakwaké mawulat kapére yate derét kutkalé yaké guné yo. 26 * Yi 10:10Krais Jisas naané déku jébaaba yaalan du taakwaké dé kiyaak, naané déku kudiké “Adél” naatakne déku yéba gu yaakwe Gotna méniba yéknwun du taakwa male ranoké. 27 * 2 Ko 11:2 Krais waga dé yak, naané déku jébaaba yaalan du taakwa akwi kapéredi mu akwi kapéredi mawulé wawo kulaknyénytakne yéknwun mawulé male yate déku méniba miték rate déku du taakwa male ranoké. 28 Krais Jisas naané déku jébaaba yaalan du taakwaké mawulat kapére yadékwa pulak, du deku taakwaké mawulat kapére yaké de yo. Du deku sépéké mawulat kapére yadakwa pulak, de deku taakwaké mawulat kapére yaké de yo. Du deku taakwaké mawulat kapére yate de deku sépéké mawulat kapére yo. 29-30 * 1 Ko 12:27 Du taakwa de deku sépéké de miték vu. Deku sépéba kapéredi mu las kaapuk yadakwa. Yadakwa pulak, Krais naané déku jébaaba yaalan du taakwaké dé miték vu, naané déku sépé pulak ranakwa bege.
31 * Jen 2:24Wakwewurén kudiké kéni kudi dé kwao Gotna nyégaba: Du déku néwepat kulaknyénytakne taakwa ye bét nakurakba raké bét yo. Rate nakurak sépé ye raké bét yo. 32 Kéga wuné wo. Wani kudi wan némaa kudi. Aja kudi wani kudiba dé kwao. Wani kudi naanat dé yakwatnyu, Krais naané déku jébaaba yaalan du taakwaké wawo. Du déku taakwa wale nakurak sépé ye rabétkwa pulak, naané Krais Jisasna jébaaba yaalan du taakwa dé wale nakurakba naané ro.
33 Wani kudi gunéké wawo dé naanat kéga yakwatnyu. Guné du, guna sépéké mawulat kapére yagunékwa pulak, guna taakwaké mawulat kapére yaké guné yo. Guné taakwa, guna duna kudi véknwute deku yéba kevérékgé guné yo.

*5:2: Ga 2:20

*5:4: Ep 4:29

*5:5: 1 Ko 6:9-10

*5:6: Ro 1:18

*5:10: Ro 12:2

*5:13: Ep 2:1

*5:16: Kl 4:5

*5:18: Ro 8:6, 13:13

*5:19: Kl 3:16

*5:20: Kl 3:17; 1 Te 5:18

*5:22-23: Kl 3:18; 1 Pi 3:1; 1 Ko 11:3

*5:25: Kl 3:19

*5:26: Yi 10:10

*5:27: 2 Ko 11:2

*5:29-30: 1 Ko 12:27

*5:31: Jen 2:24