6
Baadi, néwepa, guné kéga yaké guné yo
* Kl 3:20 Guné baadi, Némaan Ban Krais Jisasna jébaaba yaale rate guné guna néwepana kudi véknwute wadakwa pulak apuba apuba yaké guné yo. Waga yagunéran wan yéknwun. 2-3 * Eks 20:12 Waga yagunéranké Gotna nyégaba kéni kudi dé kwao: Guné guna néwepana yéba kevérékte deku kudi miték véknwuké guné yo. Déknyényba Got wani apa kudi dé naana képmawaara Mosesnyét wakwek, Gotna du taakwat waga wakweduké. Wakwete dé kudi las wawo kéga wakwek, “Guné waga yagunéran guné miték rate wupmalemu kwaaré raké guné yo, kéni képmaaba. Wan adél.” Naate dé Got Mosesnyét wakwek.
* Kl 3:21Guné néwepa, guna baadi yéknwun mawulé yate miték rate rékaréka yamarék yadoké, guné derét némaanba waatimarék yaké guné yo. Guné deké miték véte derét Némaan Ban Krais Jisasna kudiké yakwatnyéké guné yo, de miték radoké.
Jébaa yakwa du taakwa, jébaaké téségékwa du, kéga yaké guné yo
* Kl 3:22-23; Ta 2:9 Guné nak duna jébaa yakwa du taakwa, guné guna jébaaké téségékwa duna kudi miték véknwuké guné yo. Véknwute deké sanévéknwute deku yéba kevérékgé guné yo. Kraisna kudi miték véknwugunékwa pulak, guna jébaaké téségékwa duna kudi miték véknwuké guné yo. Véknwute wadakwa pulak apuba apuba yaké guné yo. De gunéké yéknwun mawulé yadoké, guné guna jébaa védakwa tulé male wadakwa pulak yamarék yaké guné yo. Guna jébaa vémarék yadakwa tulé, guna jébaa védakwa tulé wawo, wadakwa pulak yaké guné yo. Waga yate guné Kraisna jébaa yakwa du taakwa rate jébaa yaké guné yo. Yéknwun mawulé yate, Got mawulé yadékwa pulak yate, yéknwun jébaa male yaké guné yo. Guné kutdéngék. Guné guna némaan duké male jébaa kaapuk yagunékwa. Guné jébaa yate naana Némaan Ban Krais Jisaské wawo guné jébaa yo. Waga kutdéngte guné yéknwun mawulé yate yéknwun jébaa male yaké guné yo. * Kl 3:24-25 Mé sanévéknwu. Naana Némaan Ban Krais gwaamale giyae akwi du taakwa yadan yéknwun jébaa kaataké dé yo. Nak duna kudiba véknwute wadakwa pulak jébaa yakwa du taakwa, deku mawuléba sanéveknwute mawulé yadakwa jébaa yakwa du taakwat wawo, yadan yéknwun jébaa kaataké dé yo. Waga kaatadéranké sanévéknwute guné yéknwun jébaa male yaké guné yo.
* Kl 4:1Guné jébaaké téségékwa du, guna jébaa yakwa du taakwa gunéké yéknwun mawulé yadaran pulak, guné deké yéknwun mawulé yaké guné yo. Mé sanévéknwu. Guna Némaan Ban wan deku Némaan Ban wawo. Dé déku gayéba rate nakurak mawulé dé yo, akwi du taakwaké. Dé Némaan Ban rate akwi du taakwaké sanévéknwute dé deké miték vu. Waga védékwaké sanévéknwute, guné guna jébaa yakwa du taakwaké miték téségéte derét kwekére kudi wakweké guné yo. Waga yagunu de wup yamarék yaké de yo.
Krais Jisasna jébaaba yaalan du taakwa waariyakwa du taakwa pulak de ro
10 Wuné kudi kéga wakwebutiké wunék. Mé véknwu. Naana Némaan Ban Krais Jisas apat kapére yate dé naanéké apa tiyao. Guné dé wale nakurak mawulé yate dérét apa kérae guna mawuléba apa yate miték téké guné yo. 11 * Je 4:7; 1 Pi 5:8-9 Got naanéké dé kés apa nak apa tiyao. Wani apa wan waariyanakwa mu pulak. Wani apa dé tiyao, naané Seten wale waariyanoké. Guné wani apa akwi kéraaké guné yo, Seten gunat yénaa yate gunat tébétmuké. 12 Maama wale naané waariyo. Wani maama wan kéni képmaaba rakwa du kaapuk. Wani maama wan Setenna du taakwa. Naané awuréba rakwa akwi kutakwa wale naané waariyo. Kapéredi mu yakwa némaan du taakwa, kubu du, kéni képmaaba rate gaankétéba apa yakwa mu, de wale naané waariyo. 13 * 2 Ko 10:4 Waga waariyate guné Got kwayédéka waariyagunékwa mu akwi kéraaké guné yo. Kérae, guna maama gunat viyaaké yaado, guné apa ye téte waariyaké guné yo. Waariyagunu gunat yaalébaanmarék yaké de yo. Yado guné apa yate miték téké guné yo.
14 * 1 Te 5:8 Guné Seten wale waariyaké yate Got kwayédéka waariyagunékwa mu akwi kérae apa yate téké guné yo. Waariyakwa du waariyaké nae de apa baagwi nyaaméba giyu. Gotna kudi wan wani baagwi pulak. Guné wani adél kudi kéraagunu dé guna mawuléba téké dé yo.
Waariyakwa du waariyaké yate de kapat yadan baapmu wut kusado, maama viyaado deku vi deku waratapba wulaamuké. Yéknwun mu yagunékwa paaté wan wani baapmu wut pulak. Guné yéknwun mawulé yate yéknwun mu male yaké guné yo.
15 Guné kutdéngék. Krais Jisas naanat kutkalé yate naanéké kiyaadék bulaa Got naanat kaapuk rékaréka yadékwa. Yadéka naané Got wale nakurak mawulé yate miték ro. Waga ranakwaké guné nak du taakwat wani yéknwun kudi wakweké guné yo. Waariyakwa du maanba su kusade miték tédakwa pulak, guné nak du taakwat wani yéknwun kudi wakwete apa yate miték tésaakuké guné yo.
16 Waariyakwa du waariyaké yate de waaké kuru, maama viyaado deku vi deku sépéba wulaamuké. Krais Jisaské miték sanévéknwugunékwa mawulé wan guna waaké pulak. Seten guna mawulé yaalébaanké nae dé gunat viyaaké dé yo. Yate dé gunéké kés pulak nak pulak kapéredi mawulé kwayéké dé yo. Kwayéte dé pérés kwalpék kérae gunat viyaadékwa pulak yaké dé yo. Wani pérés yaa pulak dé yaanu. Seten gunéké kwayédéran kapéredi mawulé yaa yaankwa pérés yadékwa pulak guna mawulé yaalébaanmuké, guné Krais Jisaské miték sanévéknwuké guné yo.
17 * Yi 4:12Waariyakwa du waariyaké yate de kapat yadan maakna saap de saapmu, maama deku maaknaba viyaamuké. Guné kutdéngék. Déknyényba Got Setenna taababa gunat dé kéraak, guné dé wale apuba apuba miték rasaakugunuké. Got yadén jébaa wan kapat yadan maakna saap pulak. Guné Got yadén jébaaké sanévéknwute apa ye miték tésaakuké guné yo.
Waariyakwa du waariyaké yate de kulaa kuru, maamat viyaaké. Gotna Yaamabi gunat dé yakwatnyu, Gotna kudiké. Gotna kudi wan waariyadakwa kulaa pulak. Guné déku kudi miték véknwute apa yate tégunu Seten gunat yaalébaanmarék yaké dé yo.
18 * Lu 18:1 Guné waga miték tésaakuké mawulé yate apuba apuba Got wale kudi bulké guné yo. Bulte guné dérét waataké guné yo, dé gunat kutkalé yaduké. Gotna Yaamabi guna mawuléba wulae tédu apuba apuba Got wale kudi bulké guné yo. Gaan nyaa yéknwun mawulé yate Got wale kudi bulké guné yo. Dé wale kudi bulmuké wulkiyaa yamarék yaké guné yo. Dé déku akwi du taakwat kutkalé yaduké, guné dérét waatasaakuké guné yo. 19 * Kl 4:3-4Dé wunat wawo kutkalé yaduké, dérét waatasaakuké guné yo. Guné kéga Gorét waatagunuké wuné mawulé yo. Got wunat kutkalé yate yéknwun mawulé tiyaadu wuné wup yamarék apa yate, nak du taakwat Got déknyényba paakudén kudi wakweké wuné yo. Wakwewuru de wawo wani yéknwun kudi kutdéngké de yo, Krais Jisaské. 20 Krais Jisas dé kapmu dé wunat wakwek, déku kudi wakwewuruké. Wuné wakwewuréka déku maama kélik yate raamény gaba wunat kusola taknadak wuné raamény gaba wuné ro. Rate wuné wup yamarék apa yate déku kudi derét miték male wakwewuruké, guné Gorét waatasaakuké guné yo.
Got derét kutkalé yaduké Pol dé dérét waato
21-22 * Kl 4:7 Mawulat kapére yanakwa du Tikikasnyét wunébu wak, dé gunéké yéduké. Dé naané wale rate naana Némaan Ban Jisas Kraisna jébaa miték yakwa du dérét wunébu wak, dé gunéké yéduké. Dé ye yawurékwa jébaaké, rawurékwaké wawo, gunat wakweké dé yo. Wakwedu guné naané ranakwaké kutdéngké guné yo. Yagunu dé guna mawulat kutkalé yaké dé yo. Dé waga yaduké wunébu dérét wak.
23 Némaan Ban Jisas Krais guné déku jébaaba yaalan du taakwaké yéknwun mawulé kwayéte naana yaapa Got gunéké yéknwun mawulé kwayéké dé yo. Kwayédu guné Gotké miték sanévéknwusaakute guna du taakwa wale miték rate deké mawulat kapére yaké guné yo. Waga wuné Gorét waato.
24 * 1 Pi 1:8Naana Némaan Ban Jisas Kraiské mawulat kapére yasaakukwa akwi du taakwaké Got mawulé lékte derét kutkalé yaké dé yo. Waga yaduké wuné dérét waato.
Wani wuné wakwebutik.

*6:1: Kl 3:20

*6:2-3: Eks 20:12

*6:4: Kl 3:21

*6:5: Kl 3:22-23; Ta 2:9

*6:8: Kl 3:24-25

*6:9: Kl 4:1

*6:11: Je 4:7; 1 Pi 5:8-9

*6:13: 2 Ko 10:4

*6:14: 1 Te 5:8

*6:17: Yi 4:12

*6:18: Lu 18:1

*6:19: Kl 4:3-4

*6:21-22: Kl 4:7

*6:24: 1 Pi 1:8