4
Guné jébaa yakwa du taakwaké téségékwa du, guné kutdéngék. Guna Némaan Ban Got déku gayéba rate dé guna jébaaké téségu. Waga kutdéngte guné guna jébaa yakwa du taakwaké yéknwun mu male yaké guné yo. Derét kapéredi mu yamarék yaké guné yo.
Kéga yaké guné yo
* Ep 6:18-20 Guné apuba apuba Got wale kudi bulké guné yo. Bulte guné kés mu nak muké sanévéknwumarék yaké guné yo. Déké male sanévéknwute, wulkiyaa yamarék yate, apuba apuba dé wale kudi bulké guné yo. Yate déké yéknwun mawulé yate déku yéba kevérékgé guné yo. Guné dé wale kudi bulte naanéké dérét waataké guné yo, dé naanat kutkalé yaduké. Naanat kutkalé yate dé naanat yaabu wakwatnyédu naané Krais Jisasna kudi akwi du taakwat miték wakweké naané yo. Déknyényba Got wani kudi dé paakuk. Bulaa dé naanat wakwatnyu. Wuné wani kudi déknyényba wuné wakwek. Wakwewuréka Kraisna maama kélik yate wunat raamény gaba kusola taknadak wuné ro. Guné Gorét waataké guné yo, dé wunat kutkalé yadu wuné wani kudi miték wakwewuruké.
* 1 Te 4:11-12 Guné miték sanévéknwute Krais Jisasna jébaaba yaalamarék yan du taakwa wale kudi bulké guné yo. Bulte derét Krais Jisaské kudi wakweké yate guné véknwuké mawulé yadakwa tuléké guné sékalké guné yo. * Ep 4:29; 1 Pi 3:15-16Deku mawulé miték téduké guné derét yéknwun kudi male wakweké guné yo. De gunat déku kudiké las waatado guné kutdéngte deku kudi miték kaataké guné yo.
Pol Tikikas bét Onisimasnyét wadéka bét yék
* Ep 6:21 Krais Jisasna jébaaba naané wale yaalan du Tikikas gunéké ye wuné yakwa akwi jébaaké wakweké dé yo. Tikikas naané wale dé naana Némaan Banké yéknwun jébaa yo. Déké naané mawulat kapére yo. * Ep 6:22 Wuné dérét wawurék, ranakwaké gunat wakweké nae, dé gunéké yu. Dé wakwedu kutdénggunu guna mawulat kutkalé yaké dé yo. * Pm 1:10Guna gayéna du Onisimasnyét wawo wawurék dé Tikikas wale yu. Dé wawo Krais Jisasna jébaaba yaale dé naana Némaan Banké yéknwun jébaa yo. Déké wawo naané mawulat kapére yo. Wani du véti kéba yanan akwi muké gunat wakweké bét yo.
Pol Kolosiké dé kudi wakwebutiyu
10-11 * Ap 27:2, 12:12 Wuné wale raamény gaba kwaakwa du Aristakas, du vétik wawo, Jisas déku nak yé Jastas bét Banabasna badu Mak, wani du de gunéké yéknwun mawulé yo. Wani du Judana du rate de Krais Jisasna jébaaba déknyényba yaale de wuné wale Gotna jébaa yo. Judana nak du wuné wale Gotna jébaa kaapuk yadakwa. Wani du wuné wale jébaa yate de wuna mawulat kutkalé yo. Déknyényba wuné gunéké kudi kavik Makgé. Dé gunéké yédéran guné dérét miték yaké guné yo.
12 Guna gayéna du Epapras wawo dé gunéké yéknwun mawulé yo. Dé Krais Jisasna jébaa yakwa du rate dé apuba apuba Gorét waato gunéké. Guné Krais Jisasna kudi miték véknwusaakute guna mawuléba apa ye téké guné yo. Téte, Gotna kudi véknwute wadékwa pulak yagunuké, dé apuba apuba Gorét waato. 13 Dé gunat Leodisiaba rakwa du taakwa, Yirapolisba rakwa du taakwat wawo gunat kutkalé yaké nae, dé apa jébaa yo gunéké. Waga kutdéngte wuné gunat wakweyo. 14 * 2 Ti 4:9-12Mawulat kapére yanakwa du naana dokta Luk, bét Dimas wawo, bét gunéké yéknwun mawulé yo. Wani du akwi gunéké yéknwun mawulé yate wadaka wuné gunat wakweyo.
15 Leodisiaba rate Krais Jisasna jébaaba yaalan du taakwa, déku jébaaba yaalan taakwa Nimpa, léku gaba jawute Gotna kudi bulte déku jébaaba yaalan du taakwaké wawo naané yéknwun mawulé yo. Guné derét waga waké guné yo. 16 Kéni nyégaba kaviwurén kudi véknwutakne guné Leodisiaba rate Krais Jisasna jébaaba yaalan du taakwaké nyéga kwayésatigunu de wawo wani kudi véknwuké de yo. Leodisiaké kaviwurén kudi guné wawo véknwuké guné yo. 17 Guné Akipasnyét kéga wakweké guné o, “Méné Némaan Ban Krais Jisasnyét nyégélménén jébaa miték yate yabutiké méné yo.”
18 Bulaa wuné Pol wuna kudi kavin dut nyéga kérae gunéké yéknwun mawulé yate wuné wuna taabat kéni kudi kaviyu. Wuné raamény gaba wekna wuné kwao. Guné wunéké sanévéknwute Gorét waataké guné yo, wunéké. Got gunéké mawulé lékte gunat kutkalé yaduké wuné dérét waato.
Wani wuné wakwebutik.

*4:2: Ep 6:18-20

*4:5: 1 Te 4:11-12

*4:6: Ep 4:29; 1 Pi 3:15-16

*4:7: Ep 6:21

*4:8: Ep 6:22

*4:9: Pm 1:10

*4:10-11: Ap 27:2, 12:12

*4:14: 2 Ti 4:9-12