4
Méné Gotna kudi miték wakweké méné yo
* Ap 10:42; Ro 14:9-10 Kukba Krais Jisas gwaamale yae kot véknwukwa némaan ban rate akwi du taakwana jébaa véké dé yo. Vétakne yadan jébaaké kudi wakweké dé yo. Dé yae némaan ban rate naanéké védéranké wuné sanévéknwu. Sanévéknwute bulaa Gotna méniba, Krais Jisasna méniba téte ménat wuné wakweyo, yaménéran jébaaké. * Ap 20:20, 31 Kéga wuné wakweyo: Akwi nyaa méné Gotna kudi wakweké méné yo. De véknwumuké kélik yadaran nyaa, véknwuké mawulé yadaran nyaa wawo wakweké méné yo. De kapéredi mawulé yado méné derét némaanba wakweké méné yo, wani kapéredi mu kulaknyénydoké. Derét yéknwun kudi wakweké méné yo, deku mawulé miték téduké. Méné wani jébaa kulaknyénymarék yaké méné yo. De ména kudi véknwumarék yado méné derét waatimarék yate derét yéknwun kudi tépa wakweké méné yo. * 1 Ti 4:1Kukba du taakwa deku kapéredi mawulé male véknwute, kulé kudi véknwuké mawulé yate, wani kapéredi kudiké yakwatnyékwa duké sékalké de yo. Sékale vétakne, de wale yeyé yeyate deku kapéredi kudi male véknwuké de yo. Gotna kudi véknwumuké kélik yaké de yo. Yate Gotna kudi kulaknyénytakne deku képmawaarana walésaki male véknwuké de yo. Méné apuba apuba yéknwun mawulé yaké méné yo. Kapéredi mawulé yadakwa pulak, yamarék yaké méné yo. De ménéké kélik yate ménat yaalébaando kaagél kutménéranké, sanévéknwu wanévéknwumarék yaké méné yo. Yéknwun kudi male wakwe lakweké méné yo Krais Jisaské. Wakwete Got ménéké kwayén jébaa miték yaké méné yo.
Wuna jébaa bari kaapuk yaké dé yo
Wuné wuna jébaa bari yabutiké wuné yo. De bari wunat viyaaké de yo. Viyaado wuna wény akudu wuné kiyaaké wuné yo. Kiyae kéni képmaa kulaknyénytakne yéké wuné yo. Du nak de wale pétépété ye, derét talaknaké yate, némaanba pétéké dé yo. Wuné pétékwa du pulak wuné némaanba wunébu yak. Ye wuné Gotna jébaa yak. Got wunéké tiyaadén jébaa wunébu yabutik. Gotna kudi wuné miték véknwu. Déku kudi kaapuk kulaknyénywurén. * Re 2:10Yawurénké Némaan Ban wunat kutkalé yaké dé yo. Gwaamale yaadéran nyaa dé kot véknwukwa némaan ban rate akwi du taakwa yan jébaaké kudi wakweké dé yo. Wakwete wunat waké dé yo, “Méné yéknwun mu yan du.” Naate watakne dé yéknwun gwalmu tiyaaké dé yo. Yawurén jébaa vétakne wunéké tiyaaké dé yo. Wunéké male tiyaamarék yaké dé yo. Dé bari yaaduké mawulé yate raségéran du taakwaké wawo, kwayéké dé yo.
Pol déku kudi dé wakwebutiyu
Méné bari bari yaaké méné yo, wunat véké. 10 Wuné kapmu rate, méné yaaménuké wuné mawulé yo. Dimas kéni képmaaba rakwa gwalmuké mawulat kapére yate, dé wunat débu kulaknyénytakne yék. Tesalonaikat dé yék. Kresens Galesiana képmaat dé yék. Yédéka Taitas Dalmesiana képmaat yédék wuné kapmu wuné ro. Luk male dé wuné wale ro. 11 * Ap 15:37-39 Méné yaaké yate méné Maknét wawo kwole béné yaaké yo. Dé yae wuné wale jébaa yaké dé yo. 12 * Ep 6:21-22 Tikikas wuné wale kaapuk radékwa. Wuné wawuréka dé Epesasnyét yék.
13 * Ap 20:6 Méné yaate, méné yépmaa yadéka kusade téwurékwa baapmu wut kérae kure méné yaaké yo. Troasba wuné wani baapmu wut taknak. Wani gayéna du nak déku yé Kapas, dé wani baapmu wut kure ro. Wuna nyéga wawo kéraaké méné yo. Déknyényba meme sépéba kutnébuldaka nyéga pulak yadéka de wani sépéba kudi kavik. Kavidaka wuné las wuné kéraak. Wani kudi kavidan sépé, wuna nyéga wawo, kérae kure yaaké méné yo.
14 * 1 Ti 1:20; Ro 2:6 Matu pulak muba sékwa du nak déku yé Aleksanda dé wunat wupmalemu kapéredi mu yak. Yadén kapéredi muké Got dérét yakataké dé yo. 15 Méné wawo, wani du ménat kapéredi mu yamuké, jérawu yaké méné yo. Jérawu yamarék yaménu dé yae ménat yaalébaanké dé yo. Wupmalemu apu wuné Krais Jisaské kudi wakwewuréka dé apa yate wani kudiké kuk kwayék.
16 Taale wuné Romna duna méniba téwuréka Romna némaan banét wunéké wakwedaka du nak wuné wale kaapuk téte buldén. De akwi wunat kulaknyénytakne de yaage yék. Yédaka wuné Gorét waatak, wani kapéredi mu derét yakatamarék yaduké. 17 * Ap 23:11, 27:23 Némaan Ban Krais Jisas kapmu wuné wale tédéka wuné kudi wakwek. Dé tédéka wuna mawulé apa yadéka wup yamarék yate wuné Gotna kudi akwi wakwek. Nak gena du Romna du waba de ték. Wuna gayé Judana du taakwa kaapuk waba tédan. Nak gena du taakwa waba téte wakwewurén kudi de véknwuk. Véknwute wuna kudit kaapuk talaknadan. Yate wunat yaalébaante kaapuk viyaapérekdan. Yadaka wuné miték ro. 18 Némaan Ban wunat kutkalé yate, de wunat yaalébaanmuké dé kélik yo. Yate wunat kutkalé yadu wuné waare déku gayé saabaké wuné yo. Waga wuné kutdéngék. Déku gayéba dé némaan ban rate déku du taakwaké dé miték vu. Wuné déku yéba apuba apuba kevérékgé wuné mawulé yo.
19 * Ap 18:2-3 Kudi las wawo wakweké wunék. Méné Prisila bét Akwilat kéga wakweké méné yo, “Pol bénéké yéknwun mawulé dé yo.” Naate watakne Onesiporasna gaba rakwa du taakwat wawo waga wakweké méné yo. 20 * Ap 19:22Erastas dé Korinba ro. Déknyényba kiyakiya yadéka Tropimas Mailitasba radéka wuné dérét waba kulaknyénytakne wuné yék. Dé wawo wuné wale kaapuk radékwa. Méné bari bari yaaké méné yo. 21 Méné taale yaaménu kukba maas viyaakwa tulé yaaké dé yo. Waga wuné mawulé yo.
Yubiulas, Piudens, Lainas, taakwa nak léku yé Klodia, Krais Jisasna jébaaba yaale kéni gayéba rakwa du taakwa akwi de ménéké yéknwun mawulé yo. Yate wunat wadaka bulaa wuné deku kudi ménat wakweyo.
22 Némaan Ban méné wale tédu ména mawulé miték téké dé yo. Némaan Ban gunéké mawulé lékte gunat kutkalé yaduké wuné dérét waato.
Wani wuné wakwebutik.

*4:1: Ap 10:42; Ro 14:9-10

*4:2: Ap 20:20, 31

*4:3: 1 Ti 4:1

*4:8: Re 2:10

*4:11: Ap 15:37-39

*4:12: Ep 6:21-22

*4:13: Ap 20:6

*4:14: 1 Ti 1:20; Ro 2:6

*4:17: Ap 23:11, 27:23

*4:19: Ap 18:2-3

*4:20: Ap 19:22