2
Got kot véknwukwa némaan ban rate miték yaké dé yo
Guné guné wo, “Nak du taakwa wan kapéredi mu yasaakukwa du taakwa. Got yadan kapéredi mu derét yakataké dé yo.” Guné wani kudi wamarék yaké guné yo, guné wawo de yakwa kapéredi mu yagunékwa bege. Guné wani kudi nak du taakwaké wate gunéké wawo guné wo. Naané kutdéngék. Got wani kapéredi mu yakwa du taakwat yadan kapéredi mu yakatadékwa wan yéknwun. Waga naané kutdéngék. Guné mé sanévéknwu. Guné nak du taakwa waga yadan kapéredi muké derét waatite guné wawo wani kapéredi mu yagunéran Got gunat waatimarék yaké dé yo, kapu yaga pulak? Gunat waatite yagunén kapéredi mu gunat wawo yakataké dé yo. Guné kutdéngék. Got gunéké mawulé lékte gunat dé kutkalé yo. Yate yagunén kapéredi mu gunat bari yakataké kaapuk sanévéknwudékwa. Wani muké guné kéga wamarék yaké guné yo, “Wan bakna mu. Némaa mu kaapuk.” Naate wamarék yate guné kéga guna mawuléba waké guné yo, “Got naanéké dé mawulé léknu, naané yanakwa kapéredi mu kulaknyénynoké.”
Guné waga kaapuk wagunékwa, Gotké miték sanévéknwumarék yagunékwa bege. Guné guna kapéredi mawulé véknwute guna mawuléba apa yate kapéredi mu guné yasaaku. Yate guné yagunén kapéredi mu kulaknyénymuké guné kélik yo. Yagunéka Got dé rékaréka yo. Guné kapéredi mu las wawo yagunéran Got apakélé kot véknwute némaan ban raran nyaa rékarékat kapére yate yagunén akwi kapéredi mu gunat némaanba yakatate las wawo yakataké dé yo. Wani nyaa Got apakélé kot véknwukwa némaan ban rate akwi du taakwa yadan muké véknwute kudi wakweké dé yo. Wakwedu akwi du taakwa waké de yo, “Déku kudi wan yéknwun. Dé miték male dé yo.” Naate wate déku jébaaké kutdéngké de yo. * Mt 16:27 Akwi du taakwat yadan mu kéga kaataké dé yo. Du taakwa las deku mawuléba apa yate yéknwun mu yasaakute Gotké yénakwa yaabuba de yu. De déku du taakwa rate dé wale apuba apuba miték rasaakuké mawulé yate de apa jébaa yo déké. Waga yakwa du taakwat Got yéknwun mu kaatate wadu de dé wale miték rasaakuké de yo apuba apuba. * 2 Te 1:8 Du taakwa las deku sépéké male sanévéknwute Gotna kudiké de kuk kwayu. Kwayéte de kapéredi mu yate kapéredi yaabuba de yu. Waga yakwa du taakwat Got rékarékat kapére yate yadan kapéredi mu némaanba yakataké dé yo. Dé wadu kapéredi mu yakwa du taakwaké kapéredi mu yaaké dé yo. Judana du taakwaké apakélé kapéredi mu yaaké dé yo. Yaadu nak gena du taakwaké makwal kapéredi mu yaaké dé yo. Yaadu de akwi apa kaagél kutké de yo. 10 Got yéknwun mu yakwa du taakwat kutkalé yaké dé yo. Judana du taakwat némaanba kutkalé yaké dé yo. Ye nak gena du taakwat wawo kutkalé yaké dé yo. Yadu deku mawulé miték tédu de déku du taakwa rate dé wale nakurak mawulé yate miték rasaakuké de yo. 11 * 1 Pi 1:17 Got waga yadéka naané kutdéngék. Got akwi du taakwat nakurak kudi male dé wakweyo. Nak kudi Judana du taakwat, nak pulak kudi nak gena du taakwat, waga kaapuk wakwedékwa.
12 Judana du taakwa Moses wakwen apa kudi kutdéngte kapéredi mu yadan, Got kot véknwukwa némaan ban rate Moses wakwen apa kudiké sanévéknwute deku kudi véknwute, yadan kapéredi mu derét yakataké dé yo. Nak gena du taakwa Moses wakwen apa kudi kutdéngmarék yate kapéredi mu ye de Moses wakwen apa kudiké sanévéknwumarék yate yalakgé de yo. Got wale rasaakumarék yaké de yo. 13 * Mt 7:21; Je 1:22 Judana du taakwaké wani kudi wuné wakweyo, kéni muké kutdénggunén bege. Moses wakwen apa kudi véknwute wakwedén pulak yakwa du taakwa Gotna méniba yéknwun mu yakwa du taakwa raké de yo. Moses wakwen apa kudi bakna véknwukwa du taakwa Gotna méniba yéknwun mu yakwa du taakwa ramarék yaké de yo. 14 Nak gena du taakwa de Moses wakwedén apa kudi kaapuk kutdéngdan. Yate deku mawulé véknwute Moses wakwedén pulak yadaka naané kutdéngék. Apa kudi nak deku mawuléba dé tu. Tédéka de Moses wakwen apa kudi kutdéngmarék yate deku mawuléba tékwa kudi véknwute de Moses wadén pulak de yo. 15 Naané derét véte naané kutdéngék. Got déku apa kudi deku mawuléba débu wakwek. Wakwedéka deku mawulé derét dé wakweyo. Kéni mu yate yéknwun mu guné yo. Wani mu yate kapéredi mu guné yo. Wani muké kutdéngdoké deku mawulé derét dé wakweyo. 16 * 1 Ko 4:5Naané kutdéngék. Got apakélé kot yaran nyaa deku mawuléké sanévéknwuké dé yo. Wani nyaa dé wadu dé Jisas Krais kot véknwukwa némaan ban rate, du taakwa paakudan mawulé, paakute yadan muké wawo kudi wakweké dé yo. Wuné Jisas Kraisna kudi du taakwat wakwete, dé waga yadéranké wuné wakweyo.
Juda de wak, “Moses wakwen apa kudi naanat kutkalé yaké dé yo”
17 Guné las Judana du taakwa rate guné guna yéba kevérékte guné wo, “Naané Judana du taakwa naané ro. Rate naané Moses wakwen apa kudi véknwute naané Gotna du taakwa naané ro.” 18 Naate wate guné kutdéngék, yagunuké Got mawulé yadékwa jébaaké. Yagunéka nak du gunat Moses wakwen apa kudiké yakwatnyédaka guné kutdéngék. Samu mu wan yéknwun mu? Samu mu wan kapéredi mu? Waga guné kutdéngék. 19-20 Yate guné guna mawuléba guné wo, “Naané Moses wakwen apa kudiké naané miték kutdéngék. Kutdéngte naané akwi adél kudiké naané miték kutdéngék. Kutdéngte méni kiyaan duké yaabu wakwatnyédakwa pulak yate, naané kwatkwa du taakwat Gotna kudiké yakwatnyéké naané yo. Yaa yaante gaankétéba kayénarékwa pulak yate, naané kwatkwa du taakwana mawulat kutkalé yaké naané yo. Yano de Gotké miték kutdéngké de yo. Kwatkwa du taakwa, makwal baadi pulak rate kutdéngmarék yakwa du taakwat naana kudiké yakwatnyéké naané yo, de naané pulak radoké.” 21 Naate wate guné nak du taakwat guné kudiké yakwatnyéte samuké guné kutdéngmarék yo? Guné waga yate kapéredi mu guné yo. Guné nak du taakwat guné wo, “Guné sél yamarék yaké guné yo.” Naate wate guné sél guné yo. 22 Guné derét guné wo, “Guné nak du taakwa wale kapéredi mu yamarék yaké guné yo.” Naate wate guné nak du taakwa wale kapéredi mu yo. Guné derét guné wo, “Guné yénaa gotké kuk kwayéké guné yo.” Naate wate guné yénaa gorét waatadakwa gat wulae gwalmu sél guné yo. 23 Guné Moses wakwen apa kudiké guné wo, “Wan yéknwun kudi. Gotna yéba kevéréknakwa kudi.” Naate wate guné wani apa kudiké guné kuk kwayu. Guné Gotna apa kudiké kuk kwayéte déku jébaa guné yaalébaanu. 24 * Esi 36:22Guné Judana du taakwa waga yagunékwaké kéni kudi Gotna nyégaba dé kwao: Nak gena du taakwa yagunékwa kapéredi mu véte Gotké de kapéredi kudi wakweyo.
Got sépé sékudakwaké sanévéknwumarék yate mawuléké dé sanévéknwu
25 Kudi las wawo wakweké wuné yo, Got Mosesnyét wakwedéka Moses wakwen apa kudi, guné Judana du taakwaké wawo. Guné makwal baadi ragunéka de “Gotna du” naate guna sépé de sékuk. Guné Moses wakwen apa kudi véknwute wadén pulak yagunéran wan yéknwun. Guné waga yate Gotna du guné ro. Wan adél. Guné Moses wakwen apa kudiké kuk kwayégunéran guné nak gena du sépé sékumarék yadan du pulak guné ro. De Gotké kutdéngmarék yate Gotna du ramarék yadakwa pulak, guné Moses wakwen apa kudiké kuk kwayéte guné Gotna du kaapuk ragunékwa. Wan adél. 26 Nak geba rate sépé sékumarék yadan du de Moses wakwen apa kudi véknwumarék yate, bakna kutdéngte, Moses wakwedén pulak yadaran, de Gotna méniba déku du raké de yo. Waga rate de Gotna méniba Judana du sépé sékudan du pulak raké de yo. Wan wawo wan adél. 27 Waga rate sépé sékumarék yadan du, Moses wakwedén pulak yate yéknwun mu yado, yadaran yéknwun paaté guné sépé sékun Judana du yagunéran paatat talaknaké dé yo, guné Moses wakwen apa kudi kutdéngte wani apa kudiké kuk kwayégunékwa bege. Guné wani kudiké mé sanévéknwu.
28 Gotna duké sanévéknwute wuné waga wo. Guné Juda guné wo, “Akwi Judana du wan Gotna du. Deku néwepa Judana du taakwa radaka de wawo Judana du de ro. De akwi Got Mosesnyét wakwedék Moses wakwen apa kudi kutdéngdaka de deku sépé de sékuk. De akwi naana apa kudi de véknwu.” Naate wagunéka wuné wuné wo: Wan kaapuk. 29 * Kl 2:11Gotna du wan kéga yakwa du. De Gotké miték sanévéknwudaka Gotna Yaamabi deku mawuléba dé tu. Téte dé wo, de Gotna du radoké. Gotna Yaamabi kure tékwa du de Gotna du de ro. Got deku sépéké kaapuk sanévéknwudékwa. Got kwayédén Yaamabiké dé sanévéknwu. Gotna Yaamabi kure tékwa duké Got dé wo, “Wuna yéknwun du de.” Naate wadéka nak du Gotna Yaamabi deku mawuléba tédékwaké kutdéngmarék yate, de deku yéba kaapuk kevérékdakwa.

*2:6: Mt 16:27

*2:8: 2 Te 1:8

*2:11: 1 Pi 1:17

*2:13: Mt 7:21; Je 1:22

*2:16: 1 Ko 4:5

*2:24: Esi 36:22

*2:29: Kl 2:11