16
Jisas apa jébaa yaduké de dérét waatak
* Mt 12:38; Jo 6:30 Parisina du las Sadyusina du las waga de yék Jisaské. Ye deku mawuléba de wak, “Got wadék dé Jisas yaak, kapu bakna naané pulak du dé?” Naate sanévéknwute de dérét wak, “Méné déknyényba vémarék yanan apa jébaa nak yaménu naané véké naané yo. Waga véte naané kutdéngké naané yo. Got wadéka méné yaak.” Naate wadaka dé derét wak, “Garabu yadéka nyaa dawulidéka nyét gwaavé yadéka véte guné wo, ‘Nyét gwaavé dé yo. Yadu séré yéknwun nyaa véké dé yo.’ Naate watakne guné ganbaba nyét gélé yadéka véte guné wo, ‘Nyét gélé dé yo. Bulaa wimut kutdu maas viyaaké dé yo.’ Naate guné wo. Guné nyérét véte guné kutdéngék wimut maaské. Guné yawurékwa apa jébaa véte guné wunéké kutdéngké guné yapatiyu. Guna mawulé yékéyaak dé yo. * Jo 1:17Kéni tulé rakwa du taakwa de kapéredi mu de yasaaku. De kuk debu kwayék Gotké. Wunat wagunén apa jébaa, déknyényba vémarék yagunén apa jébaa, yamarék yaké wuné yo. Kéga male yaké wuné yo. Déknyényba ran du Jona yadén pulak wuné yaké wuné yo.” Naate watakne dé Jisas derét kulaknyénytakne dé yék.
Parisina du Sadyusina du deku kudi yis pulak yadékwaké dé wakwek
Jisas déku du wale de kwawu nak saknwat yék. Ye saabe déku du de wak, “Naané béret kaapuk kure yaanan. Yékéyaak naané yak.” * Lu 12:1 Naate wadaka Jisas dé derét kéni aja kudi wakwek, “Guné jérawu yaké guné yo. Parisina du Sadyusina du wawo deku yis kutmarék yaké guné yo.” Naate wadéka de deku kapmu bulte de wak, “Naané béret las kaapuk kure yaanan. Waga yananké dé béret apakélé yaduké kutdakwa mu yiské dé wak.” Waga buldaka dé kutdéngte dé wak, “Samuké guné kéga wo? ‘Naané béret kaapuk.’ Wuné gunat kutkalé yawuréranké kaapuk miték sanévéknwugunékwa. * Mt 14:17-21 Guné wuna apaké kaapuk wekna miték kutdénggunén. Déknyényba wupmalemu (5,000) duké makwal béret naktaba kwayéwuréka mitékne kadaka béret las radéka wupmalemu kébi laakwagunénké guné sanévéknwu, kapu yaga pulak? 10 * Mt 15:34-38Nak apu wupmalemu (4,000) duké makwal béret nak taaba sékét nak taababa kayék vétik kwayéwuréka béret las radéka wupmalemu kébi laakwagunénké guné sanévéknwu, kapu yaga pulak? 11 Miték sanévéknwute kutdéngké guné yo. Wuné wupmalemu béret yaaladuké wuné apa wuné yak. Yate wuné yiské wekna wakwete wuné béretké kaapuk sanévéknwurén. Parisina du Sadyusina du deku yiské jérawu yaké guné yo.” 12 Naate wadéka de kutdéngék. Dé béretba kutdakwa yiské kaapuk wakwedén. Dé Parisina du Sadyusina du deku kapéredi kudi véknwumarék yadoké dé kudi wakwek.
Pita dé Jisasnyét wak, “Méné Got wadén ban Krais”
13 Jisas déku du wale de Sisaria Pilipaina képmaat yék. Ye dé Jisas déku duwat wak, “Wuné Akwi Du Taakwana Nyaan wuné ro. Wunéké du taakwa yaga de wo?” 14 * Mk 6:14-15 Naate wadéka de wak, “Ménéké las de wo, ‘Wan gu yaakutaknan du Jon dé.’ Las de wo, ‘Wan déknyényba rate Gotna yéba kudi wakwen du Ilaija.’ Las de wo, ‘Wan Gotna yéba déknyényba kudi wakwen du déku yé Jeremaia.’ Las de wo, ‘Jeremaia kaapuk. Gotna yéba déknyényba kudi wakwen nak du.’ Naate de ménéké wo.” 15 Naate wadaka dé derét wak, “Guné yaga pulak? Guné wunéké yaga guné wo?” 16 * Jo 6:69 Naate wadéka dé Saimon Pita wak, “Méné naanat kutkalé yaménuké Got wadén ban Krais. Méné apuba apuba rasaakukwa ban Gotna nyaan.” 17 * Mt 17:5 Naate wadéka dé wak, “Jonana nyaan Saimon, méné yéknwun mawulé méné yo. Kéni képmaaba rakwa du wunéké wakweménén kudi ménat kaapuk wakwedan. Awuréba rakwa ban wuna yaapa Got déku kapmu dé ménat wani kudi wakwek. 18 * 1 Ko 3:11; Ap 4:10-12; Ep 2:20 Kén ménat wuné wakweyo. Ména yé Pita. Naana kudi kéga: Matu. Wani apakélé matu takuba wuna jébaaba yaalan du taakwat taknaké wuné yo. Taknawuru du taakwa kiyaadakwa paaté nak kapéredi mu wawo wuna du taakwat yaalébaanmarék yaké dé yo. De miték rasaakuké de yo apuba apuba. 19 * Jo 20:23Wuna apa ménéké kwayéké wuné yo. Kwayéwuru méné waménu nak du taakwa Gotna kémba yaalaké de yo. Méné kéni képmaaba téte ‘Kaapuk’ naaménékwa muké Got déku gayéba rate wani muké ‘Kaapuk’ naaké dé yo. Méné kéni képmaaba téte, kusékétménékwa muké Got déku gayéba rate, wani muké kusékétké dé yo.” 20 Naate watakne dé déku duwat wak, “Mé véknwu. Guné nak duwat kéga wamarék yaké guné yo, ‘Jisas wan naanat kutkalé yaduké Got wadén ban Krais.’ Waga wamarék yaké guné yo.” Naate dé Jisas wak.
Jisas kiyae nébéle raapdéranké dé kudi wakwek
21 Wani tulé dé Jisas taale kéni kudi dé déku duwat wakwek, “Wuné Jerusalemét waaréwuru de kubu du, nyédé duna némaan du, apa kudiké kutdéngkwa du, waga de wunat kapéredi mu yaké de yo. Ye wunat viyaapérekdo kiyaaké wuné yo. Kiyaawuru nyaa kupuk yédu Got wadu wuné tépa nébéle raapké wuné yo.” 22 Naate wadéka Pita dérét kure ye bét kapmu téte dé wak, “Némaan Ban, méné waga wamarék yaké méné yo. Got wani kapéredi muké kusékétmarék yaké dé yo.” 23 Naate wadéka dé walaakwe dé Pitat wak, “Méné Seten, méné mé yaage yé. Méné wuna jébaa méné taknatépu. Méné Gotna kudi kaapuk véknwuménékwa. Méné kéni képmaaba rakwa duna kudi méné véknwu.” Naate dé Jisas Pitat wak.
24 * Lu 14:27 Wani kudi watakne Jisas déku duwat dé wak, “Guné wuné wale yaate wuna jébaa yaké mawulé yagunéran kéga yaké guné yo. Guné guna mawulé kulaknyényké guné yo. Kulaknyénye guné wunéké sanévéknwute kéga waké guné yo, ‘Naané déku jébaa kutsaakuké naané yo. Yate naané kaagél kutte miba kiyaanaran wan bakna mu. Némaa mu kaapuk.’ Naate wate wuna jébaa kutké guné yo. 25 Wunéké sanévéknwukwa du taakwa wuna jébaa kutsaakudo wuna maama derét viyaapérekdaran de wuné wale miték rasaakuké de yo apuba apuba. Wunéké sanévéknwumarék yakwa du taakwa deku sépéké male sanévéknwute deku jébaa male yadaran de kiyae yalakgé de yo. Wuné wale rasaakumarék yaké de yo. 26 Du taakwa kéni képmaana gwalmu akwi kéraaké sanévéknwute, deku jébaa male yadaran, kiyae yaga pulak de miték rasaakuké de yo? Kaapuk. Miték rasaakumarék yaké de yo. De Gotna gayét yéké mawulé yadaran yéwaa kwayéké de yo, kapu yaga pulak? Kaapuk. De yémarék yaké de yo. 27 * Ro 2:6; Re 22:12Kukba wuna yaapa Got wunéké apa tiyaate wadu wuné Akwi Du Taakwana Nyaan nyaa vékwa pulak rate giyaaké wuné yo. Gotna kudi kure giyaakwa du wale giyaaké wuné yo. Giyae akwi du taakwa yadan mu kaataké wuné yo. 28 Kéni kudi mé véknwu. Guné kéba tékwa du las kiyaamarék ye wekna rate véké guné yo, wuné némaan ban rate apa yate yaawuru. Akwi Du Taakwana Nyaan wuné yaawuru véké guné yo. Adél wuné gunat wakweyo.” Naate dé Jisas déku duwat wak.

*16:1: Mt 12:38; Jo 6:30

*16:4: Jo 1:17

*16:6: Lu 12:1

*16:9: Mt 14:17-21

*16:10: Mt 15:34-38

*16:14: Mk 6:14-15

*16:16: Jo 6:69

*16:17: Mt 17:5

*16:18: 1 Ko 3:11; Ap 4:10-12; Ep 2:20

*16:19: Jo 20:23

*16:24: Lu 14:27

*16:27: Ro 2:6; Re 22:12