Jisas Kraiské Jon kavin kudi
1
Du nak déku yé Kudi rate wadéka de du taakwa rak
* 1 Jo 1:1-3; Re 19:13 Déknyényba nyét képmaa akwi mu yaalamarék yadéka Gotna nyaan dé rak. Déku yé Kudi. Dé Got wale dé rak. Dé kapmu Got pulak dé rak. Déknyényba batnyé dé Kudi Got wale rak. * Kl 1:16-17; Yi 1:2 Radéka Got wadéka dé kapmu dé nyét képmaa akwi mu kuttaknak. Gwalmu nak kaapuk déku kapmu yaaladén. Akwi gwalmu Kudi male dé kuttaknak. * Jo 5:26 Dé kulé mawulé kwayékwa ban dé. Kulé mawulé kwayédu du taakwa kulé mawulé kérae miték rasaakuké de yo apuba apuba. Kulé mawulé kwayéte dé yéknwun téwayé pulak dé ro. Du taakwana kapéredi mawulé gaankété pulak dé tu. Yadéka wani téwayé gaankétéba yaante kayénarédéka, de kapéredi mawulé yakwa du taakwa gaankétéba rate dérét yaanékiyakgé de yapatiyu.
Got dut nak wadéka dé yaak. Wani duna yé Jon. Dé du taakwat wani téwayéké kudi wakweké nae dé yaak. De wani téwayé pulak duké deku mawuléba waké de yo, “Wani du wan Gotna nyaan. Wan adél.” Naate wadoké dé Jon wani kudi wakwek. * Jo 1:20 Dé wani téwayé pulak duké dé du taakwat kudi wakweké yaak. Dé wani téwayé pulak du kaapuk.
* Jo 8:12 Du taakwana kapéredi mawulé gaankété ye dé tu. Téwayé pulak du, yaa gaankétéba kayénarékwa pulak, deku mawuléba kayénarédu deku mawulé yéknwun yaduké dé kéni képmaat giyaak. 10  * Jo 17:25 Taale wani du kéni képmaa dé kuttaknak. Kuttakne kéni képmaat giyaadéka de kéni képmaaba rakwa du taakwa déké kaapuk kutdéngdan. 11 Déku gayét dé yaak. Yaadéka déku gayéna du taakwa déku kudi véknwumarék yate déké de kélik yak.
12  * Ga 3:26; Kl 2:6 Las de déku kudi miték véknwuk. Véknwute de wak, “Dé naana némaan ban.” Waga wadaka dé wadék de Gotna baadi de ro. 13  * Jo 3:3-6; 1 Pi 1:23 Deku néwaa yaapa deké mawulé yadaka néwaa derét kéraadak de Gotna baadi ro, kapu képmaaba rakwa du nak wadék de Gotna baadi ro? Wan kaapuk. Got kapmu wadék naané déku baadi naané ro.
14  * Lu 9:32, 35; Pl 2:7; Yi 2:14 Kudi duna sépé ye dé naana képmaat giyaak. Giyae dé naané wale rak. Rate naanéké mawulé lékte dé adél kudi male wakwek. Wakwedéka dérét véte naané wak, “Got déku apa dé kwayék déké. Kwayétakne wadéka dé giyaak. Dé kapmu dé Gotna nyaan. Du nak dé yakwa pulak yamarék yaké dé yo.” Naate naané wak. 15 Gu yaakutaknakwa du Jon wani du yaadéka véte dé wak, “Dérét mé vé. Déknyényba kéni duké nae wuné gunat wakwek, ‘Wuna kukba yaaran du dé némaan ban. Wuné bakna du wuné taale yao. Wunat néwaa kéraamarék yaléka déknyényba wani du Got wale dé rak.’ Naate wuné déké wakwek”. Waga dé Jon wak.
16  * Ep 3:19 Kudi déku nak yé Jisas Krais apa yate dé déké miték sanévéknwukwa du taakwa naanat kutkalé yaké dé yo. Naanéké mawulé lékte naanéké sanévéknwute némaan ban rate naanat dé kutkalé yasaaku. 17 Déknyényba Got wadéka dé Moses Gotna apa kudi dé du taakwat wakwek. Kukba Got wadéka Jisas Krais yae dé nak kudi naanat wakwek. Adél kudi dé wakwek Gotké. Got naanéké mawulé lékdékwaké dé kudi wakwek. 18  * Jo 6:46; Mt 11:27Du nak kaapuk Gorét véte déku jébaaké kutdéngdén. Déku nyaan Jisas male dé wale re vétakne déku jébaaké dé kutdéngék. Kutdéngte giyae dé naanat yéknwun kudi wakwek déku yaapa Gotké. Wakwedéka naané Gotna jébaaké kutdéngék.
Gu yaakutaknan du Jon dé kudi wakwek
19 Gu yaakutaknan du Jon tédéka de Judana némaan du de nyédé du las Livaina duwat las waga wadaka de Jerusalemba yae de Jonét waatak, “Méné kiyadé?” 20 Waga waatadaka dé Jon wak, “Wuné Got wadén ban Krais kaapuk. Wuné du taakwat kutkalé yaran du kaapuk.” Naate wate adél kudi dé wakwek. Kudi kaapuk paakudén. 21  * Ap 3:22 Yadéka de dérét tépa waatak, “Méné yani du? Méné Ilaija kiyae méné tépa nébéle raapmék, kapu yaga pulak?” Waga waatadaka dé Jon wak, “Kaapuk. Wuné Ilaija kaapuk.” Naate wadéka de tépa wak, “Naané Gotna kudi wakweran kulé duké naané raségu. Raségénakwa du wani méné?” Naate waatadaka dé Jon wak, “Kaapuk.” 22 Naate wadéka de dérét tépa waatak, “Méné kiyadé? Du las de naanat wadaka naané yaak. Naané gwaamale ye derét yaga wakweké naané yo? Ména jébaaké yaga méné wo?” 23  * Ais 40:3 Naate waatadaka dé Jon wak, “Wuné téte kudi wakwekwa du wuné. Wuné du ramarék taaléba téte wuné wo, ‘Némaan Ban yaaran yaabu kutké guné yo.’ Wuné Aisaiana kudi véknwute wuné wani kudi wakweyo. Déknyényba wani kudi Gotna nyégaba kavidéka bulaa wuné yae wuné wani kudi wakweyo.” Naate dé aja kudi wakwek, deku mawulé yéknwun yaduké.
24 Déknyényba Parisina du derét wadaka de yaak. 25 Yae de Jonna kudi véknwutakne de dérét waatak, “Du taakwa deku kapéredi mawulé kulaknyénydaka méné Gotna yéba derét gu yaakutakno. Samuké méné waga yo? Méné Ilaija kaapuk. Méné Got wadén ban Krais kaapuk. Méné raségénakwa du kaapuk. Méné bakna du, samuké méné Gotna yéba derét gu yaakutakno?” 26  * Jo 1:33Waatadaka dé Jon wak, “Wuné Gotna yéba derét wuné gu yaakutakno. Wan makwal jébaa male. Némaan ban nak guné wale dé ro. Guné dérét kaapuk kutdénggunén. 27 Dé wuna kukba yaaké dé yo. Yae dé apa jébaa yaké dé yo. Dé némaan ban dé ro. Wuné bakna du wuné ro. Yaga pulak déku jébaa yaké wuné yo, wuné bakna du rawurékwa bege?” Naate dé wak.
28 Betaniba rate dé Jon wani kudi bulék. Wani gayé Jodan kaabélé nak saknwuba dé tu. Waba rate dé Gotna yéba du taakwat gu yaakutaknak.
Jisas wan Gotna sipsip nyaan pulak
29  * Ais 53:6-7; 1 Pi 1:18-19 Nak nyaa Jon téte dé vék Jisas dé ran taaléba yaadéka. Yaadéka Jon dérét véte dé naanat wak, “Guné akwi kéni dut mé vé. Dé Gotna sipsip nyaan. Déknyényba yadan kapéredi mu kutnébulké de sipsip nyaanét viyae Gotké tuwe kwayék. Sipsip nyaanét viyaadan pulak dérét viyaaké de yo. Viyaado dé kiyaaké dé yo, kéni képmaaba rakwa du taakwana kapéredi mawulé kutnébulké. 30 Nalé wani duké nae wuné gunat wakwek. Kéga wuné wak, ‘Wuna kukba du nak yaaké dé yo. Dé wuna némaan ban. Wunat néwaa kéraamarék yaléka dé dé rak.’ Naate wuné wak. 31 Déknyényba dérét kaapuk kutdéngwurén. Bulaa male dérét wuné kutdéngék. Déké gunat kudi wakwete wuné Gotna yéba gunat gu yaakutaknak. Guné Isrel kéni duké kutdénggunuké wuné waga yak.” 32-34  * Mt 3:16Naate watakne dé naanat wak, “Got wadéka yae wuné déku yéba gunat gu yaakutaknak. Déknyényba wunat kéga dé Got wak, ‘Wuna Yaamabi giyae du nak wale tédu véké méné yo. Wani du wadu wuna Yaamabi du taakwana mawuléba wulaaké dé yo.’ Wakwedén pulak dé déku Yaamabi nyaamiyo pulak giyae kéni du wale tédéka wuné vék. Taale wuné kéni dut las kaapuk kutdéngwurén. Yawuréka Gotna Yaamabi déké giyae tédéka wuné déké kutdéngék. Kéni du wan Gotna nyaan. Wuné kutdéngte wuné gunat kudi wakweyo.” Naate dé Jon wak.
Jisas dé duwat las wak dé wale yédoké
35 Nak nyaa Jon tépa tédéka wuné kéni nyéga kavin du Jon déku du nak wawo ané dé wale ték. 36  * Jo 1:29 Tétéka dé Jon vék Jisas yédéka. Véte dé wak, “Mé vé. Wan Gotna sipsip nyaan.” 37 Waga wadéka ané Jisasna kukba yék. 38-39 Yétéka Jisas walaakwe dé vék déku kukba yaatéka. Véte dé anat wak, “Samuké béné sékalu?” Naate waatadéka ané wak, “Rabai, samu gaba méné ro?” Naate watéka dé wak, “Mé yae béné véké yo.” Naate wadéka ye ané vék radékwa ga kwaadéka. Vétakne wani nyaa ané dé wale rak. Kaapuk yétén. Garabu yan bege. Wani kudi Rabai naana kudiba kéga de wo, “Gotna kudiké yakwatnyékwa ban.”
40 Ané Jonna kudi véknwutakne ané Jisasna kukba yék. Du nak déku yé Andru wan Saimonna wayékna. Saimonna nak yé Pita. 41 Andru Jisasnyét kulaknyénytakne bari ye dé Saimonét véte dé wak, “Ané Mesaiat anébu vék.” Naate dé wak. Wani yé Mesaia naana kudiba kéga: Got wadén ban Krais.
42  * Mt 16:18Watakne dé Andru Saimonét kwole yék Jisaské. Kwole yédéka Jisas Saimonét véte dé wak, “Méné Jonna nyaan. Méné Saimon. Kukba ménat kéga waaké naané yo, Sipas.” Naate dé Jisas wak. Wani yé, Sipas, nak gena kudiba kéga, Pita. Naana kudiba kéga, Matu.
Jisas dé Pilip bét Natanielét wak dé wale yébéruké
43-44 Nak nyaa dé Jisas nak képmaat yéké dé sanévéknwuk. Wani képmaana yé Galili. Sanévéknwute yéte dé Pilipmét vék. Pilip Betsaidaba dé yaak. Betsaida wan Pilip, Andru, Pita deku néwaage. Jisas Pilipmét véte dé wak, “Méné wuné wale mé yaa.” 45  * Diu 18:18 Naate wadéka dé Pilip Jisasna jébaa yate ye dé Natanielké sékalék. Sékale véte dé dérét wak, “Déknyényba naana képmawaara Moses Gotna yéba kudi wakwen du wawo de kulé duké Gotna nyégaba kavik. Wani dut naanébu vék. Wan Nasaret ban Jisas. Dé Josepna nyaan.” 46  * Jo 7:41, 52 Naate wadéka dé Nataniel dérét wak, “Nasaret wan kapéredi gayé. Yaga pulak yéknwun du Nasaretba yaalaké dé yo?” Naate wadéka dé Pilip wak, “Méné yae méné véké yo.” Naate wadéka dé yék.
47 Nataniel yaadéka Jisas véte dé déké kéga wak, “Mé vé. Naané Isrelna du nak déwa yaakwa. Yéknwun du dé. Kudi las kaapuk yénaa yadékwa.” 48 Naate wadéka dé Nataniel wak, “Yaga pulak ye méné wunat kutdéngék?” Naate waatadéka dé Jisas dérét wakwek, “Pilip ménat waamarék yadéka méné wani mi bapéba séknaaba raménéka wuné véte ménat wuné kutdéngék.” 49  * Mt 14:33, 16:16; Jo 12:13 Waga wadéka dé Nataniel wak, “Némaan du, méné Gotna nyaan. Méné naané Isrelna némaan ban.” 50 Naate wadéka dé wak, “Ménat wani mi bapéba raménéka véwurénké wuné wak. Wawuréka bulaa wunéké méné miték sanévéknwu. Kukba véménéran mu yae bulaa véménékwa mat talaknaké dé yo.” 51  * Jen 28:12Naate watakne dé naanat wak, “Kukba guné véké guné yo Gotna gayé tédu déku kudi kure giyaakwa du wuné Akwi Du Taakwana Nyaanké giyaate waarédo. Adél wuné gunat wakweyo.” Naate dé Jisas wak.

*1:1: 1 Jo 1:1-3; Re 19:13

*1:3: Kl 1:16-17; Yi 1:2

*1:4: Jo 5:26

*1:8: Jo 1:20

*1:9: Jo 8:12

*1:10: Jo 17:25

*1:12: Ga 3:26; Kl 2:6

*1:13: Jo 3:3-6; 1 Pi 1:23

*1:14: Lu 9:32, 35; Pl 2:7; Yi 2:14

*1:16: Ep 3:19

*1:18: Jo 6:46; Mt 11:27

*1:21: Ap 3:22

*1:23: Ais 40:3

*1:26: Jo 1:33

*1:29: Ais 53:6-7; 1 Pi 1:18-19

*1:32-34: Mt 3:16

*1:36: Jo 1:29

*1:42: Mt 16:18

*1:45: Diu 18:18

*1:46: Jo 7:41, 52

*1:49: Mt 14:33, 16:16; Jo 12:13

*1:51: Jen 28:12