2
Got naanat Setenna taababa dé kérao
Gotna nyaan némaan ban rate Gotna kudi kure giyaakwa akwi némaan duwat débu talaknak. Talaknadénké naané déku kudi miték véknwuké naané yo. Naané déku kudi déknyényba véknwe naané déku kudi miték véknwusaakuké naané yo. Déku kudi kulaknyénymarék yaké naané yo. * Yi 12:25 Déknyényba Got déku kudi kure giyaakwa duwat déku apa kudi wakwedéka de Mosesnyét wani apa kudi wakwek. Naané kutdéngék. Wakwedan kudi wan adél kudi male. Wani apa kudi véknwumarék yan du taakwa, wani apa kudiké kuk kwayén du taakwat wawo Got yadan kapéredi mu dé yakatak. Déku kudi kure giyaakwa du wakwen kudi véknwumarék yan du taakwat waga yakatadénké yaga pulak yaké dé yo, naana Némaan Ban Jisas Krais wakwedén kudi véknwumarék yakwa du taakwat? Dé derét némaanba waatite yadan kapéredi mu derét némaanba yakataké dé yo. Naana Némaan Ban Jisas dé duwat taale wak, Got derét Setenna taababa kéraadéranké. Wadéka déku kudi véknwun du kukba de naanat wak, “Got naanat Setenna taababa kéraaké dé yo. Wani kudi wan adél kudi male.” Naate wadaka naané wani kudi adél yadékwaké kutdéngék. * Mk 16:20Got dé nak pulak apa jébaa, déknyényba vémarék yanan apa jébaa dé yak. Yadéka véte naané wak, “Jisasna kudi wan adél kudi.” Naate wate naané Gotna Yaamabi yakwa jébaa wawo naané vék. Got déku mawuléba sanévéknwute wadéka déku Yaamabi kés pulak nak pulak apa dé tiyao, kés pulak nak pulak jébaa yanoké. Tiyaadéka véte naané wo, “Jisasna kudi wan adél kudi.”
Jisas wan naanat Setenna taababa kéraakwa ban
Got déku nyaanét dé wak, dé kulé nyét kulé képmaa yadéranké. Wani kulé nyét kulé képmaaké wunébu wakwek. Got waga wakwetakne kulé képmaaké némaan du radoké dé déku kudi kure giyaakwa duwat dé wak, kapu kaapuk? Wan kaapuk. * Sam 8:4-6; 1 Ko 15:24-26 Gotna nyégaba du nak dé kulé képmaaké rakwa némaan duké kéga kavik:
Got, méné kapmu méné némaan ban ro.
Samuké méné naanéké sanévéknwu?
Naané bakna du taakwa. Némaan du taakwa kaapuk.
Samuké méné du taakwana nyaanké mawulé yo?
Méné waménéka de ména kudi kure giyaakwa du némaan du radaka dé walkamu tulé bakna du dé rak.
Bulaa déku yéba kevérékte tépa waménék dé némaan ban dé ro.
Rate dé apat kapére yo.
Méné dérét méné wak, “Méné akwi muké némaan ban raké méné yo. Akwi mu ména taababa raké de yo.” Naate méné dérét wak.
Waga kavidéka naané kutdéngék. Got wadu dé akwi muké némaan ban raké dé yo. Got wadu akwi mu déku taababa raké de yo. Nak mu bakna ramarék yaké dé yo. Waga kutdéngte akwi mu waga radaka kaapuk vénakwa. * Pl 2:8-9 Naané Jisasnyét naané vu. Déknyényba Got wadéka de déku kudi kure giyaakwa du némaan du radaka dé Jisas kéni képmaaba walkamu tulé rate bakna du dé rak. Radéka dé Got naanéké mawulé lékte wadéka dé akwi du taakwat kutkalé yaké nae dé kiyaak. Dé apakélé kaagél kure dé kiyaak. Kiyaadéka Got déku yéba kevérékte, “Wan rasaakuran némaan ban,” naate, dé déké némaa apa kwayék.
10 * Yi 5:8 Got akwi mu dé kuttaknak. Kuttakne dé akwi muké dé miték vu. Dé déku du taakwat kérae déku gayét kure yéké dé mawulé yak. Yate wadéka Jisas dé yaak. Yae apa kaagél dé kurék. Kure déku jébaa yabutitakne dé kulé yaabu kure dé taale yék. Ye dé wupmalemu du taakwat Setenna taababa kéraadu de Jisas kutdén yaabuba yéké de yo Gotna gayét.
11 * Mk 3:35 Jisas yanan kapéredi mu dé kutnébulék. Kutnébuldéka naané yéknwun mu yate naané Gotna du taakwa naané ro. Jisas, kutnébuldén du taakwa wawo, naana yaapa wan nakurak male. Jisasna mawulé naanéké yéknwun yadéka dé naanat wo, “Wuna wayéknaje.” 12 * Sam 22:22 Wani kudi dé kwao Gotna nyégaba. Dé wak:
Méné Got, wuné wuna wayéknajet ménéké wakweké wuné yo.
De jawe tédo wuné de wale téte ména yéba kevérékgé wuné yo.
13 * Ais 8:17-18Naate watakne nak apu dé kéni kudi wak:
Gotké miték sanévéknwuké wuné yo. Dé wunéké dé miték vu. Wan adél.
Naate watakne nak apu dé kéni kudi wak:
Wuné ro. Got wunéké tiyaadén baadi wawo de wuné wale ro.
Wani kudi dé kwao Gotna nyégaba.
Naanat kutkalé yaké nae Jisas dé kéni képmaaba rakwa du rak
14-15 * 1 Jo 3:8 Naané Gotna baadi naané ro. Rate naané kéni képmaaba rakwa du taakwa naané ro. Jisas wawo kéni képmaaba rakwa du pulak dé rak. Dé naané kurén sépékwaapa pulak dé kurék. Seten apa dé yo. Yate dé du taakwa kiyaadoké wadéran wani du taakwa kiyaaké de yo. Wupmalemu du taakwa kiyaamuké de wup yo. Wani du taakwa Setenna taababa de ro. Jisas kéni képmaaba rakwa du pulak re dé kiyaak. Setenét yaalébaanké nae dé kiyaak. Setenna taababa rakwa du taakwat kéraaké dé kiyaak. Kiyae wani du taakwat kéraadéka bulaa de kiyaamuké kaapuk wup yadakwa. 16 Jisas naané Ebrayamna kémét kutkalé yaké sanévéknwute dé kéni képmaat giyaak. Gotna kudi kure giyaakwa duwat kutkalé yaké kaapuk sanévéknwudén. Wan adél. 17 * Yi 4:15; Mt 4:1-11Kéni képmaat giyae déku wayéknajet kutkalé yaké mawulé yate dé de kurén sépé pulak dé kurék. Kutte dé du taakwaké mawulé lékte dé Gotké jébaa yakwa nyédé duna némaan ban rak. Rate dé Gotna méniba téte déké yéknwun jébaa male dé yak. Got naana kapéredi mawulé yatnyéputiduké dé Jisas nyédéba téte déké yéknwun jébaa male dé yak. 18 Jisas kéni képmaaba rakwa du rate apa kaagél kutdéka Seten dérét tébétké dé mawulé yak, dé kapéredi mu yaduké. Yadéka Jisas wani kapéredi mu kaapuk yadén. Jisas waga apa kaagél kure dé Setenna kudi véknwumarék yadéka naané kutdéngék. Seten du taakwa kapéredi mu yadoké tébétdéka Jisas derét kutkalé yaké dé apa yo.

*2:2: Yi 12:25

*2:4: Mk 16:20

*2:6: Sam 8:4-6; 1 Ko 15:24-26

*2:9: Pl 2:8-9

*2:10: Yi 5:8

*2:11: Mk 3:35

*2:12: Sam 22:22

*2:13: Ais 8:17-18

*2:14-15: 1 Jo 3:8

*2:17: Yi 4:15; Mt 4:1-11