4
Seten dé Jisasna mawulé yaknwuk
* Yi 2:18, 4:15 Jon Jisasnyét gu yaakutaknadéka Gotna Yaamabi Jisasnyét dé kérae kure yék du ramarék taalat. Seten Jisasna mawulé yaknwuduké Gotna Yaamabi dérét wani taalat dé kérae kure yék. Kure yédéka Jisas wani taaléba rate kadému gu kaapuk kadén. Wupmalemu (40) gaan nyaa bakna dé rak. Re kukba kaadéké dé kiyaak. Yadéka Seten yae dé dérét wak, “Méné kéga méné wo, ‘Wuné Gotna nyaan.’ Naate wate bulaa wani muké wunat wakwatnyéké méné yo. Méné waménu kéni wupmalemu matu walaakwe kadému yaké dé yo. Waga yadu wuné ménéké kutdéngké wuné yo.” * Diu 8:3 Naate wadéka dé wak, “Aya kaapuk. Wani muké kéni kudi Gotna nyégaba dé kwao: Du taakwa kadémuké male sanévéknwute de miték ramarék yaké de yo. De Gotna kudi véknwudo deku mawulé miték tédu de miték raké de yo. Wani kudi véknwute matu kadému yaduké wuné wamarék yaké wuné yo.”
Jisas wani kudi wadéka Seten dé dérét kérae kure yék Jerusalemét. Kure waare dé dérét Gotna kudi buldakwa némaa gana madulba taknak. * Sam 91:11, 12 Takne dé dérét wak, “Méné kéga méné wo, ‘Wuné Gotna nyaan.’ Naate wate méné mé akére dawuli. Wani muké kéni kudi Gotna nyégaba dé kwao: Got déku kudi kure giyaakwa duwat wadu de ménéké miték véké de yo. Védo méné deku taababa rate ména maan matuba viyaamarék yaké méné yo. Méné wani kudi véknwute akére dawuliye miték raménu akwi du taakwa véte kutdéngké de yo. Méné Gotna nyaan.” * Diu 6:16 Naate wadéka dé Jisas wak, “Aya kaapuk. Wani muké kéni kudi Gotna nyégaba dé kwao: Got wan ména Némaan Ban. Dé apa yate ménat kutkalé yaduké waagété yakwa du pulak yamarék yaké méné yo. Wani kudi véknwute wuné akére dawulimarék yaké wuné yo.”
Jisas wani kudi wadéka Seten dérét dé kérae kure waarék apakélé nébat. Kure waare dé kéni képmaaba rakwa akwi gayé, wani gayéba rakwa akwi yéknwun gwalmu wawo dé Jisasnyét wakwatnyék. Wakwatnyétakne dé wak, “Méné kwati yaane wunéké waadé daate wuna yéba kevérékménéran wuné wani gayé, waba rakwa gwalmu wawo kwayéwuru méné deké némaan ban raké méné yo.” 10 * Diu 6:13 Naate wadéka dé wak, “Méné, Seten, méné mé yaage yé. Kéni kudi Gotna nyégaba dé kwao: Ména némaan ban wan Got male. Méné déké waadé daate dérét waataké méné yo. Déku yéba male kevérékgé méné yo. Wani kudi véknwute wuné ménéké waadé daamarék yaké wuné yo.” 11 * Yi 1:14Naate wadéka dé Seten dérét kulaknyénytakne yék. Yédéka de Gotna kudi kure giyaakwa du giyae Jisasnyét kutkalé yak.
Jisas Galiliba dé batnyé jébaa yak
12 Gu yaakutaknan du Jon wani képmaana némaan ban kapéredi mu yadénké dérét waatidéka dé wadéka de dérét raamény gaba taknak. Taknadaka kwaadéka Jisas wani muké kudi véknwutakne dé Galilina képmaat yék. 13 Ye déku gayé Nasaret kulaknyénytakne dé Kapaneamét yék. Wani gayé Galilina kwawu nak maaléba dé ték. Wani gayé Sebiulan bét Naptalaina taaléba dé ték. 14 Jisas wani gayét ye Gotna kudi wakwedéka déknyényba rate Gotna yéba kudi wakwen du déku yé Aisaia déku kudi adél dé yak. Aisaia déknyényba kéni kudi Gotna nyégaba dé kavik:
15 * Ais 9:1-2Sebiulanna taalé Naptalaina taalé wawo bét kusnyét yédakwa yaabuba bét tu.
Jodan kaabélé nak saknwuba bét tu.
Galilina képmaaba wupmalemu nak geba yaan du taakwa de ro.
16 Waba rakwa du taakwa Setenna taababa rate gaankétéba de ro.
Rate yalakgé yate de apakélé téwayé yaankwa pulak yaandu véké de yo.
Véte miték sanévéknwudaran de nyaakaba raké de yo.
17 Jisas wani taalat ye saabe dé batnyé Gotna kudi wakwek. Wakwete dé wak, “Got némaan ban rate gunéké véran tulé kéni dé yao. Yaadékwaké sanévéknwute guné guna kapéredi mawulé kulaknyényké guné yo.” Naate dé wak.
Jisas dé wak du wan véti wan véti dé wale yédoké
18 Jisas Galilina kwawu nak maaléba yéte dé vék Saimon, déku nak yé Pita, déku wayékna Andru wale bétku jébaa yabétka. Bét akwi nyaa yabérén pulak wani kwawuba bét laaké tawuk gukwamiké. 19 Vétakne dé bérét wak, “Béné mé yaa wuné wale. Yaabénu wuné bénat nak jébaaké yakwatnyéké wuné yo. Yakwatnyéwuru béné gukwami kutbénén pulak du taakwat kéraaké béné yo. Kéraabénu de wuna kudi véknwuké de yo.” 20 Naate wadéka bari laaké kulaknyénytakne raapme bét dé wale yék. 21 De walkamu ye dé Jisas vék Sebedina nyaan vétik Jems bét déku wayékna Jonét. Bétku yaapa Sebedi wale de botba rak. Rate laaké miték yadaka dé Jisas bérét wak, dé wale yébéruké. 22 Wadéka bét bétku yaapa botba radéka kulaknyénytakne bét Jisas wale yék.
Jisas Gotna kudi wakwete wupmalemu du taakwat dé kutnébulék
23 Jisas yeyé yeyate dé Galiliba tékwa akwi gayét yék. Ye saabe dé Gotna kudi buldakwa gaba rate du taakwat dé yakwatnyék, Gotna jébaaké. Akwi du taakwat dé kudi wakwek, Got némaan ban rate déku du taakwaké miték védéranké. Kiyakiya yakwa du taakwa, sépékwaapa kapére yan du taakwat wawo dé kutnébulék. 24 Waga yadéka de Siriana akwi képmaaba déké kudi wakwekéreyék. Wakwekéreyédaka de wani kudi véknwute wupmalemu du taakwat déké kure yék. Kiyakiya yakwa du taakwa baadi, sépékwaapa kapére yan du taakwa baadi, kutakwa kure tén du taakwa baadi, ménigan yadéka akéréte sépélak génkwa du taakwa baadi, maan kapére yadéka yémarék yakwa du taakwa baadi, wani du taakwa baadit de kure yék Jisaské. Kure yédaka dé derét kutnébulék. 25 Kutnébuldéka wupmalemu du béré taakwa béré de dé wale yék. Galiliba yaan du taakwa, Dekapolisba yaan du taakwa, Jerusalemba yaan du taakwa, Judiaba yaan du taakwa, Jodan kaabélé aniké saknwuba yaan du taakwa, waga de dé wale yék.

*4:1: Yi 2:18, 4:15

*4:4: Diu 8:3

*4:6: Sam 91:11, 12

*4:7: Diu 6:16

*4:10: Diu 6:13

*4:11: Yi 1:14

*4:15: Ais 9:1-2