Yibruna du taakwaké kavidén kudi
1
Gotna nyaan naanat kudi débu wakwek
Déknyényba naana képmawaara radaka Got déku kudi déku yéba wakwekwa duwat dé wakwek. Wakwedéka de wani kudi naana képmawaarat wakwek. Wupmalemu apu derét dé wakwek. Lasnyét wadéka de yégan ye déku kudi véknwuk. Lasnyét dé de wale téte kudi wakwedéka de déku kudi véknwuk. De akwi déku kudi véknwe de wani kudi naana képmawaarat wakwek. * 1 Pi 1:10; Kl 1:16 Bulaa sésékukba yaaran tulé bari yaaké yadéka Got déku nyaanét déku kudi débu wakwek. Wakwedéka déku nyaan naanat débu wakwek. Déknyényba Got déku nyaanét wadéka dé akwi mu kuttaknak. Nyaa, baapmu, kun kwaaré, nyétba rakwa akwi mu, képmaa, képmaaba rakwa akwi mu, waga dé akwi mu kuttaknak. Kuttaknadéka Got dé wak, “Kukba wuna nyaan wani mu akwi kéraaké dé yo.” Naate dé wak. * 2 Ko 4:4; Kl 1:15; Yi 8:1Déku nyaan wan Got pulak dé ro. Déku paaté wan Gotna paaté pulak. Got apa yadékwa pulak apa dé yo. Got apuba apuba rasaakudékwa pulak dé apuba apuba rasaaku. Déku kudi apat dé kapére yo. Yate dé wadéka kuttaknadén akwi mu deku taaléba rate miték de rasaaku. Dé akwi du taakwa yadan kapéredi mu kutnébulké nae dé kiyaak. Kiyae nébéle raapme Gotna gayét dé waarék. Waare déku yéknwun tuwa taababa dé ro. Dé némaan ban rakwa taaléba dé rasaaku.
Gotna nyaan némaan ban rate Gotna kudi kure giyaakwa akwi némaan duwat débu talaknak
* Pl 2:9 Dé Gotna yéknwun tuwa taababa radéka Got dérét dé wak, “Méné wuna nyaan rate némaan ban méné ro. Méné képmaaba rakwa akwi némaan duwat ménébu talaknak. Wuna kudi kure giyaakwa duwat wawo ménébu talaknak.”
* Sam 2:7; Yi 5:5 Déknyényba Got déku nyaanét wakwedén kudi du nak Gotna nyégaba kéga dé kavik:
Méné wuna nyaan. Wuné wawurék bulaa méné wuna nyaan rate némaan ban méné ro.
Gotna kudi nak du wawo dé kéga kavik:
Wuné déku yaapa. Dé wuna nyaan.
Wani kudi Got déku nyaanét dé wakwek. Déku kudi kure giyaakwa duwat waga kaapuk wakwedén. Déku nyaanét waga wakwedéka naané kutdéngék, déku nyaan déku kudi kure giyaakwa duké némaan ban radékwaké. * Lu 2:13-14 Got déku maknanyan kéni képmaat giyaaduké mawulé yate déké dé kéga wak:
Wuna kudi kure giyaakwa akwi du déku yéba kevérékgé de yo.
Naate wadéka Gotna du nak déku kudi dé kavik Gotna nyégaba.
* Sam 104:4 Gotna nyégaba déku kudi kure giyaakwa duké kéni kudi dé kwao:
Got wadu déku kudi kure giyaakwa du déku kudi véknwute wimut pulak yeyé yeyaké de yo.
Got wadu déku jébaa yakwa du yaa pulak yeyé yeyaké de yo.
* Sam 45:6-7 Gotna nyégaba déku nyaanké nak kudi kéga dé kwao:
Got dé wak, “Méné Got, méné némaan ban rasaakuké méné yo apuba apuba.
Méné yéknwun mawulé yate yéknwun mu yasaakute némaan ban rate ména du taakwaké méné miték vu.
Méné kapéredi muké méné kélik yo.
Méné yéknwun muké male méné mawulé yo.
Yaménékwaké wuné ména némaan ban ménat wunébu wak, ména duké némaan ban raménuké.
Méné wani muké yéknwun mawulé yate dusék yaké méné yo.”
10  * Sam 102:25-27 Naate watakne kéni kudi wawo dé déku nyaanét wakwek:
Némaan Ban, déknyényba batnyé méné képmaa, képmaaba rakwa akwi mu wawo, nyét, nyétba rakwa akwi mu wawo, waga méné apa yate kuttaknak.
11 Wani mu akwi kaapuk yaké dé yo.
Méné kaapuk. Méné rasaakuké méné yo.
Wani mu akwi jégwaa baapmu wut pulak yaké dé yo.
12 Naané jégwaa baapmu wut kérae yatjadatakne kulé baapmu wut naané kérao.
Méné nyét képmaa, waba rakwa akwi mu wawo waga kérae yatjadatakne kulé nyét kulé képmaa wawo taknaké méné yo.
Méné, wani mu jégwaa yadéran pulak, gwalepa yamarék yaké méné yo.
Méné yéknwun du rasaakuké méné yo
Naate wakwedén kudi dé Gotna nyégaba kwao.
13  * Sam 110:1 Kéni kudi wawo dé kwao Gotna nyégaba:
Got déku nyaanét dé wak, “Méné némaan ban rate wuna yéknwun tuwa taababa raké méné yo.
Raménu wuné wawuru ména maama ména taababa raké de yo.
Rado méné némaan ban rate deké véké méné yo.”
Naate Got dé wak déku nyaanét. Déku kudi kure giyaakwa duwat waga kaapuk wadén.
14  * Sam 91:11; Ap 12:7Gotna kudi kure giyaakwa duké mé sanévéknwu. De yaga pulak? De wuraanyan pulak téte Gotké de jébaa yo. Got du taakwat Setenna taababa kéraaké mawulé yate dé wadéka de déku kudi kure giyaakwa du ye de kéraadéran du taakwat kutkalé yo.

*1:2: 1 Pi 1:10; Kl 1:16

*1:3: 2 Ko 4:4; Kl 1:15; Yi 8:1

*1:4: Pl 2:9

*1:5: Sam 2:7; Yi 5:5

*1:6: Lu 2:13-14

*1:7: Sam 104:4

*1:8: Sam 45:6-7

*1:10: Sam 102:25-27

*1:13: Sam 110:1

*1:14: Sam 91:11; Ap 12:7