12
Yerot wadéka de Jemsnyét viyaapérektakne de Pitat kure yék raamény gat
Wani tulé dé némaan ban Yerot dé Jisasna jébaaba yaalan du taakwat yaalébaanék. * Mt 4:21 Yaalébaante wadéka de Jonna némaadu Jemsnyét viyaapéreknék, waariyadakwa kulaat. Viyaapérekdaka de Judana du véte de mawulé yak. Mawulé yadaka dé Yerot waga kutdéngék. Kutdéngte wadéka de Pitat kulékiye kure yék, raamény gat. Apakélé yaa sérakte yis yamarék yadakwa béret kadakwa tulé Yerot wadéka de waga yak. Pitat kulékiye kure yédaka dé raamény gaba rak. Radéka Yerot wadéka de waariyakwa du déké téte vék, dé yaage yémuké. Ganbaba du wan véti wan véti, nyaa du wan véti wan véti, garabu du wan véti wan véti, gaan du wan véti wan véti waga de déké téte vék. Yerot kéga dé wak, “Apakélé yaa sérakte Pasova waanakwa kadému kabutido wawuru Pitat kure yaado dé Judana duna méniba téké dé yo. Tédu kudi bultakne de dérét viyaaké de yo.” Waga dé wak. * Ep 6:18Pita raamény gaba radéka de waariyakwa du déké téte vék. Yadaka de Jisasna jébaaba yaalan du taakwa de apuba apuba Gorét némaanba waatak, Pitat kutkalé yaduké.
Gotna kudi kure giyaakwa du dé Pitat kure gwaadék raamény gaba
Yerot kéga dé wak, “Séré Pitat kure yaalado dé Judana duna méniba téké dé yo, déknyényba wawurén pulak.” Waga wadéka wani gaan dé Pita raamény gaba widé kwaak. Waariyakwa du apa baagwi vétik wale déku taababa gitaknabétka de akwi de widé kwaak. Kwaadaka waariyakwa du las de raamény gana gwéspétéba téségék. * Ap 5:19, 16:26 Téségédaka dé Némaan Banna kudi kure giyaakwa du giyaadéka dé raamény ga nyaaka yak. Yadéka dé wani du Pitat kutte dé wak, “Bari mé ligéne raap.” Naate wadéka dé wani apa baagwi Pitana taababa lépmwénye dé akérék. Akérédéka dé Gotna kudi kure giyaakwa du wak, “Ména baapmu wut kusadate ména su mé kusawuré.” Naate wadéka dé Pita déku baapmu wut kusadate dé déku su kusawurék. Yadéka dé tépa wak, “Yépmaa yadéka saapme téménékwa baapmu wut wawo mé kusadatakne méné wuna kukba yaaké yo.” Naate wadéka dé Pita wani ga kulaknyénytakne dé wani duna kukba yék. Pita las kaapuk kutdéngdén Gotna kudi kure giyaakwa du yan muké. Déku mawuléba dé wak, “Wan bakna yégan wuné yak.” 10 Waga wate dé Gotna kudi kure giyaakwa duna kukba yék. Yéte bét waariyakwa dut las talaknatakne bét waariyakwa dut las wawo talaknatakne bét raamény gana gwés saabak. Du wani ainét gidan gwés naapiye némaa gayét yéké dé yo. Gwés saababétka dé wani gwés déku kapmu naapik, gwaadébéruké. Naapidéka gwaade bét yaabuba nak yék. Ye dé Gotna kudi kure giyaakwa du Pitat kulaknyénytakne dé bari yék.
11 Wani du yédéka Pita kutdéngte dé wak, “Wan yégan kaapuk. Némaan Ban wadéka dé Gotna kudi kure giyaakwa du wunéké giyaak. Giyae wunat kutkalé yate dé wunat raamény gaba kure yaalak. Bulaa Yerot, wuna gayéna du wawo wunat kapéredi mu yamarék yaké de yo. Waga wuné kutdéngék. Wan adél.” 12 Naate watakne wani muké kutdéngte dé Mariana gat yék. Maria wan Jonna néwaa. Déku nak yé Mak. Mariana gaba wupmalemu du taakwa jawe rate de Gorét waatak. 13 Gorét waatadaka dé Pita yae dé kaapaba téte dé gwésba viyaak. Viyaadéka lé jébaa yakwa taakwa nak léku yé Roda lé gwés naapiké lé yaak. 14 Yae Pitana kudi véknwute lé kutdéngék. Wan Pita dé yaak. Kutdéngte yéknwun mawulé yate takwasék yate lé bari gwaamale wulaak. Gwés kaapuk naapilén. Gwaamale wulae lé derét wakwek, “Pita gwéspétéba dé tu.” 15 Naate wakweléka de wak, “Wan waagété nyéné yo.” Naate wadaka lé wak, “Adélna. Dé gwéspétéba dé tu.” Naate waléka de wak, “Wan Gotna kudi kure giyaakwa du nak Pita pulak ye dé tu.” Naate de wak.
16 Wadaka dé Pita gwésba viyaasaakuk. 17 * Ap 12:7-8Viyaasaakudéka yae naapiye dérét véte de kwagénék. Kwagéndaka dé Pita taaba kusawurék, kudi bulmarék yadoké. Kusawurédéka kudi bulmarék yadaka dé raamény gaba kwaadéka Némaan Ban dérét kaapat kure yaaladénké dé kudi wakwek. Wakwetakne dé derét wak, “Wani muké Jisaské miték sanévéknwukwa du akwi Jemsnyét wawo wakweké guné yo.” Naate watakne Mariana ga kulaknyénytakne dé nak taalat yék.
18 Ganbaba de raamény gaba Pitaké téségén waariyakwa du de Pitaké vépatite wup yate kwagénte de wak, “Aki. Pita yaba dé yék?” 19 Naate wadaka dé Yerot apa yate wadéka de Pitaké sékalék. Sékalte dérét kaapuk védan. Yadaka dé Yerot raamény gaba Pitaké téségén waariyakwa duwat némaanba waatak Pitaké. Waatadéka de Pitaké kutdéngmarék yadaka dé déku du derét viyaapérekdoké dé wak. Watakne dé Yerot Judiana képmaa kulaknyénytakne dé Sisariat yék. Ye saabe wupmalemu nyaa dé waba rak.
Yerot dé kiyaak
20 Yerot rékaréka dé yak Taiana du taakwa Saidonna du taakwat wawo. Rékaréka yadéka de du las wani gayéba de yaak, Yerot wale kudi bulké. Yae taale de Blastas wale kudi bulék. Wani du dé Yerotna gaké dé téségék. Téségédéka de dé wale kudi buldaka dé derét kutkalé yadéka de Yerot wale kudi giké jawe ték. De Yerot wale miték raké de mawulé yak, deku gayéna du taakwa deku kadému Yerotna képmaaba kéraadakwa bege.
21 Yerot wadén nyaa dé déku yéknwun baapmu wut kusadatakne déku jaabéba rate némaan ban yate dé du taakwat apakélé kudi dé wakwek. 22 Wakwedéka de waak, “Wan némaan duna kudi. Wan Got dé kudi wakweyo. Wan bakna du kaapuk.” 23 Naate waadaka dé Yerot deku kudi véknwute dusék dé yak. Yate déku yéba dé kevéréknék. Gotna yéba kaapuk kevérékdén. Yadéka dé Némaan Ban Gotna kudi kure giyaakwa du dérét viyaadéka dé kaawiya déku yaaléba tidaka dé kiyaak.
24 Wupmalemu du taakwa las wawo Gotna kudi véknwute de Jisaské miték sanévéknwuk.
25 Banabas bét Sol Jisasna jébaaba yaalan duna némaan duké deku kadému kéraadaran yéwaa kwayétakne bét Jerusalem kulaknyénytakne Jonét kwole de gwaamale yék Antioknét. Jonna nak yé Mak.

*12:2: Mt 4:21

*12:5: Ep 6:18

*12:7: Ap 5:19, 16:26

*12:17: Ap 12:7-8