5
Ananaias bét Sapaira
Du nak déku yé Ananaias déku taakwa Sapaira wale bét rak. Dé bétku képmaa kwayétakne dé yéwaa las nyégélék. * Ap 4:34-35 Nyégéle dé wani yéwaa las kure rate dé las kure ye dé Jisasna kudi kure yékwa duwat wak, “Ana képmaa kwayétakne wuné kéni yéwaa nyégélék. Nyégéle bulaa akwi yéwaa gunéké wuné kwayu.” Naate watakne yénaa takne dé nyégéldén yéwaa las deké kwayék, munikwedoké. Nyégéldén yéwaa akwi kaapuk kwayédén. Yadéka lé déku taakwa kutdéngék, wani yéwaaké. * Jo 13:2Ananaias wani yéwaa kwayédéka dé Pita dérét wak, “Méné, kutakwana némaan ban Seten ména mawuléba wulae tédéka méné ména képmaa kwayétakne nyégélménén yéwaa las méné paakutaknak. Paakutakne méné wak, ‘Wan nyégélwurén yéwaa akwi wuné kwayu.’ Naate watakne méné Gotna Yaamabit méné yénaa yak. Samuké méné waga yak? Déknyényba méné wani képmaa kwayémarék yaménéka wan ména képmaa dé rak. Méné wani képmaa kwayétakne yéwaa nyégélménén wan ména yéwaa. Samu yaké méné yo wani yéwaa? Wan ména mawulé. Méné wani yéwaa tiyaaké mawulé yate samuké méné yéwaa las paakuké méné sanévéknwuk? Wan kapéredi mu méné yak. Méné wak, ‘Wan nyégélwurén yéwaa akwi wuné kwayu.’ Naate watakne méné naanat yénaa yate méné Gorét wawo méné yénaa yak.” Naate wadéka dé Ananaias véknwutakne dé akére dé kiyaak. Kiyaadéka du taakwa wani muké véknwute de wup yak. Nébikara du las yae de Ananaiasna gaaba ségwi baapmu wut saaptakne kérae kure ye de waaguba rémék.
Kukba lé Ananaiasna taakwa yaalak. Yaale léku du waga kiyaadénké las kaapuk kutdénglén. Yaalaléka dé Pita lérét waatak, “Nyéna du wale képmaa kwayétakne nyégélbénén yéwaa akwi béné naanéké tiyaak, kapu kaapuk? Wunat mé wakwe.” Naate waatadéka lé wak, “Ao. Wan adél. Wani yéwaa akwi anébu kwayék.” Naate wate lé yénaa yak. Yénaa yaléka dé Pita wak, “Nyéna du wale béné béna mawuléba béné wak, ‘Ané las paakutaknatéran Némaan Banna Yaamabi kutdéngmarék yaké dé yo.’ Naate watakne dérét yénaa béné yak. Wan kapéredi mu béné yak. Mé véknwu. Nyéna dut rémén du gwéspétéba de tu. Nyénat wawo kure yéké de yo.” 10 Naate wadéka lé bari dé ténba akére lé kiyaak. Kiyaaléka de nébikara du yaale lérét vétakne kérae kure ye de léku du wale rémék. 11 Jisasna jébaaba yaalan du taakwa las wawo wani muké véknwute de wupmét kapére yak.
Jisasna du de kés pulak nak pulak apa jébaa yak
12 * Ap 14:3 Jisasna kudi kure yékwa du de wupmalemu nak pulak apa jébaa déknyényba vémarék yadan jébaa yadaka de du taakwa vék. Wupmalemu apu Jisaské miték sanévéknwukwa du taakwa Gotna kudi buldakwa némaa gat wulae jawe de Solomonna malégaba ték. 13 Tédaka de du taakwa las derét véte de wak, “Wani du taakwa miték de ro.” Naate de wak. Du taakwa las de Jisaské miték sanévéknwukwa du taakwa wale yeyé yeyamuké wup de yak. 14 Wupmalemu du taakwa wup yamarék yate de wawo Némaan Ban Jisaské miték de sanévéknwuk. Sanévéknwute de wawo Jisasna jébaaba de yaalak. 15 Jisasna kudi kure yékwa du wupmalemu nak pulak apa jébaa yadaka de kiyakiya yakwa du taakwat jaabéba takne de derét kérae kure yék. Kérae kure ye de derét yaabuba taknak. Takne kéga de wak, “Sal Pita wadu de yéknwun yaké de yo? Wamarék yate yaabuba yédu sal déku kayékni kiyakiya yakwa duwat kwaadu de yéknwun yaké de yo?” Waga de sanévéknwuk. 16 * Mk 6:56; Ap 19:11-12Gege gayéba wupmalemu du taakwa de yék Jerusalemét. Ye de kiyakiya yakwa du taakwa, kutakwa kure tén du taakwat wawo de kérae kure yék. Waga yadaka de Jisasna kudi kure yékwa du wadaka de akwi de yéknwun yak.
Gotna du giyaadéka de raamény ga kulaknyénytakne yék
17 * Ap 4:1-3 Jisasna kudi kure yékwa du waga yadaka dé akwi nyédé duna némaan ban déku Sadyusina du wale de kélik yak. Kélik yate rékaréka yate de kudi bulék. 18 Kudi bultakne wadaka de Jisasna kudi kure yékwa duwat kulékiye de kure yék raamény gat. Kure yédaka de waba rak. 19 * Ap 12:7-10Gaan yadéka dé Némaan Ban Got wadéka déku kudi kure giyaakwa du dé nak giyaak. Giyae dé raamény gana gwés naapiye dé Jisasna kudi kure yékwa duwat kure gwaadék kaapat. 20 Kure gwaade dé derét wak, “Guné ye guné Gotna kudi buldakwa némaa gat wulaaké yo. Wulae guné Gotna kudi wakweké guné yo. Guné kulé mawulé kérae miték rasaakudaran kudi du taakwat wakweké guné yo.” 21 Naate wadéka de Jisasna kudi kure yékwa du véknwuk. Véknwutakne ganbaba de Gotna kudi buldakwa némaa gat wulae de du taakwat Gotna kudi wakwek.
Wani muké kutdéngmarék yate, akwi nyédé duna némaan ban déku du wale wadaka de deku kubu du, Isrelna némaan du akwi, waga de yaak. Yae jawe de akwi de kudi bulék. Bultakne, de gayéké téségékwa duwat wak, de raamény gat ye Jisasna kudi kure yékwa duwat deké kure yaadoké. 22 Wadaka de deku du ye raamény ga saabe de Jisasna kudi kure yékwa duké sékalpatik. 23 Sékalpatiye gwaamale yae de wak, “Naané raamény ga saabe naané vék gwés miték tépétaknadaka raamény gaké téségékwa du miték tédaka. Vétakne gwés naapitakne naané wani duké sékalpatik.”
24 De waga wadaka dé Gotna kudi buldakwa némaa gaké téségékwa duna némaan du, nyédé duna némaan du wale de véknwutakne de Jisasna du yédanké de sanévéknwu wanévéknwuk. 25 Sanévéknwu wanévéknwudaka dé du nak wulae dé derét wak, “Mé véknwu. Nalé wagunéka de du las de raamény gaba rak. Wani du bulaa Gotna kudi bulnakwa némaa gaba téte de du taakwat kudi wakweyo.” 26 Naate wadéka de némaa gaké téségékwa du deku némaan du wale de Jisasna kudi kure yékwa duké yék. Ye saabe de waba tékwa du rékaréka yate derét matut viyaamuké wup de yak. Wup yate de Jisasna kudi kure yékwa duwat de kwekére kure yék. Apa kaapuk yadan.
Jisasna du némaan duwat kudi wakwemuké kaapuk wup yadan
27-28 * Ap 4:18-19; Mt 27:24-25 Derét kure ye wadaka de Jisasna kudi kure yékwa du némaan duna méniba de tépa ték. Tédaka dé akwi nyédé duna némaan ban derét wak, “Naané gunat némaanba naané waatik, guné wani duna yéba kudi wakwemuké. Guné naana kudi kaapuk véknwugunén. Guné wani duké kudi guné wakwek, Jerusalemba rakwa akwi du taakwat. Naané dérét viyaanaka kiyaadénké gunébu wakwek.” 29 Naate wadéka dé Pita, Jisasna nak du wawo de wak, “Naané Gotna kudi male véknwuké naané yo. Naané képmaaba rakwa duna kudi véknwumarék yaké naané yo. 30 Déknyényba guné Jisasnyét miba viyaapata taknagunéka dé kiyaak. Kiyaadéka naana képmawaarana Némaan Ban Got wadéka dé nébéle raapmék. 31 * Ep 1:20; Yi 12:2 Guné, naana gayéna du, akwi Isrel, guna kapéredi mawulé kulaknyénygunu dé Got guna kapéredi mawulé yatnyéputiké dé wak. Wadéka dé Jisas Gotna yéknwun tuwa taababa rate Némaan Ban rate dé naanat kutkalé dé yo. 32 * Ap 1:8Got wadéka Jisas yaadéka naané akwi vétakne naané wani muké kudi wakweyo. Gotna Yaamabi wawo dé wani kudi wakweyo. Got dé déku Yaamabi kwayu, déku kudi véknwukwa du taakwaké.” Naate de wak.
Gameliel dé kudi wakwek némaan duwat
33 Wadaka de némaan du véknwutakne de rékaréka yak. Yate de derét viyaapérekgé de mawulé yak. 34 Mawulé yadaka dé némaan du nak déku yé Gameliel dé ték. Dé Parisina du rate dé deku apa kudi yakwatnyék wupmalemu duwat. Dé akwi du taakwana méniba yéknwun du dé rak. Gameliel téte wadéka de Jisasna kudi kure yékwa duwat kure gwaadék nak saknwat. 35 Kure gwaadédaka dé Gameliel némaan duwat wak, “Guné, naana gayéna du, Isrel, guné mé miték sanévéknwu. Wani duwat samu yaké guné yo? 36 Déknyényba du nak déku yé Tiudas yae dé wak, ‘Wuné némaan du wuné. Guné mé yaala wuna jébaaba.’ Naate wadéka de wupmalemu (400 pulak) du de déku jébaaba wulaak. Wulaadaka kukba de dérét viyaapérekdaka de déku du yaage yék gege gayét. Déku jébaa débu kaapuk yak. 37 Kukba gapman de akwi du taakwana yé kavidaka dé nak du déku yé Judas Galilina képmaaba dé yaak. Yaadéka de wupmalemu du déku kudi véknwuk. Véknwute de déku jébaaba wulaak. Wulaadaka kukba du las de dérét viyaak. Viyaadaka kiyaadéka de déku du de yaage yék gege gayét. 38 Bulaa Jisasna duké gunat wakweké wunék. Wani duwat viyaamarék. De de mé ro. De képmaaba rakwa duna kudi male véknwute déku jébaa yadaran deku jébaa kaapuk yaké dé yo. 39 De Gotna kudi véknwute déku jébaa yadaran deku jébaa rasaakuké dé yo. Rasaakudu guné de wale waariyate derét talaknamarék yaké guné yo. Sal guné Got wale waariyaké guné yo? Waga yate kapéredi mu yaké guné yo.” Naate wadéka de némaan du Gamelielna kudi véknwuk.
Jisasna kudi kure yékwa du yéknwun mawulé yate de rak
40 * Ap 4:18 Némaan du déku kudi véknwutakne wadaka de Jisasna kudi kure yékwa duwat tépa kure yaalak. Kure yaaladaka wadaka de derét viyaak baagwit. Viyaadaka de némaan du derét wak, “Jisaské tépa wakwemarék yaké guné yo. Wani duna yéba wamarék yaké guné yo. Bulaa guné yéké guné yo.” 41 * Mt 5:10-12; 1 Pi 4:13 Naate wadaka de Jisasna kudi kure yékwa du wani ga kulaknyénytakne de miték yék. Yéte yéknwun mawulé yate de wak, “Naanat viyaadan wan bakna mu, naané Jisasna jébaa yanakwa bege. Got naanéké dé wak, ‘Jisasna jébaaké kaagél kutké de apa yo.’ Naate watakne yadan muké dé kusékérék.” Waga wate yéknwun mawulé yate de rak. 42 * Ap 17:3Akwi nyaa de Gotna kudi buldakwa némaa gaba, du taakwana gaba wawo de Gotna kudi tépa wakwk. Wakwete de wak, “Jisas wan Got wadén ban Krais.” Naate de ganba garabu wakwek. Wani jébaa kaapuk kulaknyénydan.

*5:2: Ap 4:34-35

*5:3: Jo 13:2

*5:12: Ap 14:3

*5:16: Mk 6:56; Ap 19:11-12

*5:17: Ap 4:1-3

*5:19: Ap 12:7-10

*5:27-28: Ap 4:18-19; Mt 27:24-25

*5:31: Ep 1:20; Yi 12:2

*5:32: Ap 1:8

*5:40: Ap 4:18

*5:41: Mt 5:10-12; 1 Pi 4:13

*5:42: Ap 17:3