Epesasba rakwa du taakwaké Pol kavin nyéga
1
* Ap 18:19-21, 19:1-40, 20:17-38Got wunat wadék wuné Pol Krais Jisasna kudi kure yaakwa du rate wuné gunat wakweyo nyégaba. Guné Gotna du taakwa Epesasba ragunéka gunat wuné wakweyo. Guné Krais Jisasna jébaaba yaale déku kudi miték véknwukwa du taakwa, gunat wuné wakweyo.
Naana yaapa Got gunéké mawulé lékte gunat kutkalé yate, yéknwun mawulé kwayéte, Némaan Ban Jisas Krais waga male yadu guné miték raké guné yo. Waga wuné Gorét waato.
Got wadéka Krais naanat dé kutkalé yak
Naané naana Némaan Ban Jisas Kraisna yaapa Gotna yéba kevérékgé naané yo. Naané Jisas Krais wale nakurak mawulé yate ranaka Got naana mawulat kutkalé yate dé akwi yéknwun mawulé naanéké débu tiyaak. Tiyaadéka naané Gotna du taakwa rate déku gayéké naané saaki sanévéknwu. Yate Got waga yadénké naané déku yéba kevérékgé naané yo. 4-5  * Jo 15:16; 2 Te 2:13; Ep 5:27 Déknyényba Got kéni képmaa kuttaknamarék yadén tulé dé wak, naané Jisas Krais wale nakurak mawulé yate déku du taakwa ranoké. Déku du taakwa rate déku méniba yéknwun mu yakwa du taakwa ranoké, Got déknyényba waga dé wak. Got naanéké mawulat kapére yate dé déku mawuléba wak, Jisas Krais yae naanéké kiyaadu naané déku kémba ranoké. Naané déku kémba ranoké Got apuba apuba dé mawulé yak. Waga yate dé naanat kutkalé yate naanéké mawulé lékte dé akwi yéknwun mawulé débu tiyaak, naané Jisas Kraisna du taakwa ranakwa bege. Déké dé mawulat kapére yo. Got waga tiyaadénké déku yéba kevérékgé naané yo.
7-8  * Ep 2:7 Krais naanéké kiyaadéka déku wény akudéka dé Got naanat kérae yanan kapéredi mu débu yatnyéputik. Yatnyéputiye yanan kapéredi muké tépa sanévéknwumarék yaké dé yo. Got waga yate naanéké némaa mawulé lékte naanat kutkalé yate dé yéknwun mawulé male naanéké débu tiyaak. Waga yate dé miték male dé yak naanat. Déknyényba Got dé wak, déku nyaan Jisas Krais jébaa yadu dé nak jébaa yadéranké. Taale déku jébaa dé Got paakuk. Dé wak, “Kukba wani jébaa derét wakwatnyéké wuné yo.” Naate watakne dé taale wani jébaa paakuk. Bulaa dé naanat wani jébaa wakwatnyu. Got yadéran jébaaké miték kutdéngnoké, bulaa dé Got naanat wani jébaa wakwatnyu. 10 Got yadéran jébaa kéga. Déknyényba wadén tulé yaadu Got nyét, képmaa, wani taaléba rakwa du taakwa gwalmu wawo akwi kérae nakurakba takne Kraiské kwayéké dé yo. Kwayédu Krais akwi muké némaan ban raké dé yo.
11 Got déku mawuléba sanévéknwute dé akwi jébaa yo. Yate taale dé naané Judana du taakwat wak. Krais yadéran jébaaké sanévéknwe watakne dé naanat déku kémba taknadék naané Krais wale nakurak mawulé yate ro. 12 Naané Judana du taakwa taale naané Kraiské miték sanévéknwuk. Sanévéknwunaka Got dé mawulé yak, nak du taakwa naanat véte déku yéba miték kevérékdoké.
13  * Ep 4:30Naané taale Kraiské miték sanévéknwunaka kukba guné nak gena du taakwa déké adél kudi guné véknwuk. Guné wani kudi véknwute guné kutdéngék. Krais gunéké kiyae gunat dé kutkalé yak, guné dé wale miték rasaakugunuké. Waga kutdéngte guné déké miték sanévéknwute guné wak, “Déku kudi wan adél kudi.” Naate wagunéka Got déku Yaamabi dé gunéké kwayék. Kwayéte dé akwi du taakwat wakwatnyu gunéké. Guné Kraisna du taakwa guné ro. Krais Jisasna jébaaba yaalan akwi du taakwaké déku Yaamabi kwayéké nae déknyényba Got dé kwayédéranké “Adél” naak. Naadén pulak, gunéké déku Yaamabi kwayéte dé akwi du taakwat wakwatnyu, guné Kraisna du taakwa ragunékwaké. 14  * 2 Ko 1:22Got déku Yaamabi tiyaadéka naané kutdéngék. Got débu wak, déku du taakwa dé wale déku gayéba rado deké yéknwun mu kwayédéranké. Wadén pulak dé naanéké yéknwun mu tiyaaké dé yo. Waga naané kutdéngék, Got taale déku Yaamabi naanéké tiyaadén bege. Kutdéngte naané déké yéknwun mawulé yate déku yéba kevérékgé naané yo.
De miték kutdéngdoké dé Pol Gorét waato
15-16  * Kl 1:4-11 Got naanat waga kutkalé yadéka guné Epesasba rakwa du taakwaké sanévéknwute, Gorét waatate, déku yéba apuba apuba wuné kevéréknu. Guné naana Némaan Ban Jisaské miték sanévéknwute dé wale nakurak mawulé yate ragunékwaké, wunébu véknwuk. Guné Gotna akwi du taakwaké mawulat kapére yate derét kutkalé yagunékwaké, wunébu véknwuk. Véknwute gunéké sanévéknwute Gorét waatate déku yéba apuba apuba wuné kevéréknu. 17 Yate wuné dérét waatasaaku, dé gunéké yéknwun mawulé kwayéduké. Kwayédu guné Kraiské miték kutdéngké guné yo. Krais gunéké yakwedén akwi jébaaké wawo miték kutdéngké guné yo. Waga kutdénggunuké wuné Gorét waatasaaku. Got wan naana Némaan Ban Jisas Kraisna némaan ban. Dé naana yaapa rate déku gayéba dé némaan ban ro. 18 Dé guna mawulat kutkalé yadu guné nyégélgunuké wadén yéknwun muké miték kutdénggunuké, wuné dérét waatasaaku. Naané déku jébaaba yaalanoké wadén déku du taakwa dé wale déku gayéba rate miték male rasaakunaranké miték kutdénggunuké, wuné dérét waatasaaku. 19-20  * Yi 1:3, 13 Déku apa akwi némaan duna apat débu talaknak. Talaknadék dé apa yate déké miték sanévéknwukwa du taakwa naanat kutkalé yadéranké miték kutdénggunuké, wuné dérét waatasaaku. Déknyényba Jisas Krais kiyaadéka Got wani apa yate wadéka dé tépa nébéle raapmék. Raapme dé Gotna gayét waarék. Waare dé némaan ban rate Gotna yéknwun tuwa taababa dé ro. 21  * Kl 2:15; Pl 2:9-10Got apa yate wadéka Krais dé akwi némaan du taakwa, akwi kubu du, apa yakwa akwi du taakwa, nak du taakwaké vékwa du taakwa, wani akwi du taakwaké dé némaan ban ro. Dé akwi némaan du taakwat, débu talaknak. Talakne dé bulaa rakwa némaan du taakwa, kukba raran némaan du taakwa, akwi du taakwaké dé némaan ban ro. 22  * Kl 1:18Got débu wak, Krais Jisas apat kapére yate akwi muké némaan ban raduké. Got débu wak, Krais Jisas némaan ban rate naané déku jébaaba yaalan akwi du taakwaké miték véduké. 23 Krais Jisas apa yate akwi muké dé akwi taaléba jébaa yo. Déku jébaaba yaalan du taakwa naané déku sépé pulak naané ro. Dé maakna pulak dé tu. Naané déku jébaaba yaalan du taakwa dé wale nakurak mawulé yate dé wale nakurakba rano, dé naané wale nakurakba radu, naané akwi miték male rasaakuké naané yo.

*1:1: Ap 18:19-21, 19:1-40, 20:17-38

*1:4-5: Jo 15:16; 2 Te 2:13; Ep 5:27

*1:7-8: Ep 2:7

*1:13: Ep 4:30

*1:14: 2 Ko 1:22

*1:15-16: Kl 1:4-11

*1:19-20: Yi 1:3, 13

*1:21: Kl 2:15; Pl 2:9-10

*1:22: Kl 1:18