6
Naané derét kutkalé yaké naané yo
*Mt 18:15Krais Jisasna jébaaba yaale wuna némaadugu wayéknaje nyangegu pulak rakwa du taakwa, mé véknwu. Guna du taakwa las Krais Jisasna jébaaba yaale kapéredi mu yado végunéran, guné Gotna Yaamabi kure tékwa du taakwa derét kutkalé yate deku mawulat miték yaké guné yo. Yate derét yéknwun kudi kwekére kwekére wakweké guné yo. Derét waatimarék yaké guné yo. Yate guné jérawu yaké guné yo, guné wawo de yan pulak kapéredi mu yamuké. *Ro 15:1-2Guné guna du taakwat kutkalé yaké guné yo. Waga yagunéran wan yéknwun. Krais Jisas waga yanoké dé wak. Guné guna mawuléba kéga wamarék yaké guné yo, “Naané némaan du taakwa naané. Nak du taakwa wan bakna du taakwa. Naané yadan pulak kapéredi mu kaapuk yanakwa. Naané derét kutkalé yamarék yaké naané yo.” Waga waran du taakwa guné wani muké kaapuk kutdénggunén. Guné bakna du taakwa guné ro. Sal guné wawo kapéredi mu yaké guné yo? Wani muké sanévéknwute guné akwi du taakwat kutkalé yaké guné yo.
4-5 *2 Ko 13:5; Ro 14:12Kéni kudi wawo mé véknwu. Nak du taakwa gunat kutkalé yadoké guné raségémarék yaké guné yo. Kapéredi mu yaadu akwi du taakwa nak nak deku mawuléba apa yate yéknwun mawulé yate miték raké de yo. Rate yéknwun jébaa yaké de yo. Got waga dé mawulé yo. Yadékwaké sanévéknwute wuné gunat wo. Akwi du taakwa nak nak deku jébaa yaké de yo. Yate deku jébaaké nak nak waké de yo, “Wan yéknwun jébaa wuné yo, kapu kapéredi jébaa wuné yo?” Waga sanévéknwute de kapmu miték yadan jébaaké yéknwun mawulé yaké de yo. Yate nak du taakwana jébaaké génmarék yaké de yo.
Du las yae Krais Jisasna kudi gunat wakwedo guné guna yéknwun gwalmu las deké munikweké guné yo. Waga yate guné derét kutkalé yaké guné yo.
7-8 *Jo 3:5-6, 6:63; Ro 8:13Mé véknwu. Got akwi muké dé kutdéngék. Guné Gorét yénaa yaké yapatiké guné yo. Guné kéni kudiké mé miték sanévéknwu. Du nak déku képmaaba kadému yaanane kukba wani kadému male kéraaké dé yo. Kéraadéran pulak, du taakwa yadaran mu male kukba de kéraaké de yo Gorét. Kapéredi mu yakwa du taakwa deku kapéredi mawulé véknwute Gotna Yaamabina kudi véknwumarék yadaran, Got yadan kapéredi mu yakatate wadu de yalakgé de yo. Dé wale rasaakumarék yaké de yo. Gotna Yaamabi kure tékwa du taakwa yéknwun mu male yate déku kudi véknwudaran Gotna Yaamabi wadu kukba de yéknwun mu male kéraaké de yo. Kéraate Got wale apuba apuba miték rasaakuké de yo. *2 Te 3:13; 1 Ko 15:58Wani kudiké sanévéknwute wuné gunat wo. Naané yéknwun mu yéknwun jébaa yamuké wulkiyaa yamarék yaké naané yo. Naané wulkiyaa yamarék yate yéknwun mu yéknwun jébaa yanaran Got apakélé kot véknwute némaan ban raran tulé dé yanan yéknwun mu naanat kaataké dé yo. 10 Kukba kaatadéranké sanévéknwute bulaa wuné wakweyo. Naané yéknwun mu yéknwun jébaa yasaakuké naané yo. Yate derét kutkalé yanaran tulé yaadu naané akwi du taakwat kutkalé yaké naané yo. Yate Krais Jisasna jébaaba yaalan du taakwaké wawo sanévéknwute naané apa yate derét kutkalé yasaakuké naané yo.
Krais miba kiyaadénké Pol dé déku yéba kevéréknu.
11 Kéni nyéga mé vé. Bulaa wuné Pol wuna kudi kavin dut nyéga kérae wuné wuna taabat kéni kudi kaviyu. Guné kaviwurén kudi véte wuna kudi miték véknwugunuké, wuné kapmu némaanba kéni kudi kaviyu.
12 *Ga 5:11; Pl 3:18Guné guna sépé sékugunuké mawulé yakwa du, de Judana duna méniba yéknwun du raké nae, de sépé sékugunéran kudi gunat wakweyo. De sépé sékugunéran kudi kulaknyénytakne Krais naanéké miba kiyaadénké wakwedo, Juda wani kudiké derét waatite derét yaalébaanmuké, de sépé sékugunéran kudi gunat wakweyo. 13 Wani kudi wakwete deku sépé sékun du de Moses kavin akwi apa kudi kaapuk miték véknwudakwa. Sépé sékudakwa kudi, walkamu apa kudi las wawo, wani kudi male de véknwu. Yate de deku yéba kevérékgé mawulé yate de gunat wakweyo, guna sépé sékugunuké. Guné waga yagunéran de nak du taakwat waké de yo, “Mé vé. De naana kudi véknwute de wanakwa pulak yate deku sépé de séku. Naané némaan du naané ro.” Naate wate deku éba kevérékgé mawulé yate de gunat wakweyo, guna sépé sékugunuké.
14 *Ga 2:20De deku yéba kevérékgé mawulé yadakwa pulak, wuné kaapuk yawurékwa. Wuné wuna yéba kevérékmuké kélik wuné yo. Naana Némaan Ban Jisas Kraisna yéba kevérékgé wuné mawulé yo. Dé némaan ban dé ro. Wuné némaan du kaapuk. Dé naanéké miba kiyaadénké wuné déku yéba kevérékgé wuné mawulé yo. Dé miba kiyaadék wuna kapéredi mawulé dé wale débu kiyaak. Kiyaadék kéni képmaaba rakwa mu wunéké apa kaapuk yadékwa. Wani muké wunébu kuk kwayék. 15 *2 Ko 5:17Jisas Krais miba kiyaadénké wuné wakweyo. Naané naana sépé sékunaran wan bakna mu. Naané naana sépé sékumarék yanaran wan bakna mu. Nakurak mu male dé némaa mu yak. Got naanéké kulé mawulé tiyaadéka naané kulé du taakwa ranakwa wan némaa mu.
16 Guné kulé mawulé kérae kulé du taakwa rate Gotna méniba Isrelna du taakwa guné ro. Guné déku du taakwaké Got mawulé lékgé dé yo. Akwi gege gayéba rakwa déku du taakwaké mawulé lékgé dé yo. Lékte gunéké yéknwun mawulé kwayédu guné miték raké guné yo. Waga wuné Gorét waato.
17 *2 Ko 4:18Wuné Jisasna jébaa yakwa du rawuréka Jisasna maama déknyényba de wunat viyaak. Viyaadaka nak du taakwa wunat viyaadan waasé yan rémwényét véte de kutdéngék, Jisasna jébaa yawurékwaké. Jisasna jébaa yawuréka wunat viyaadak bulaa wuné kélik yo, nak du wunéké tépa apa yamuké.
18 Krais Jisasna jébaaba yaalan wuna némaadugu wayéknaje nyangegu, gunéké wuné naana Némaan Ban Krais Jisasnyét waato. Dé gunéké mawulé lékte gunat kutkalé yaduké wuné dérét waato. Wan adél.
Wani wuné wakwebutik.

*6:1: Mt 18:15

*6:2: Ro 15:1-2

*6:4-5: 2 Ko 13:5; Ro 14:12

*6:7-8: Jo 3:5-6, 6:63; Ro 8:13

*6:9: 2 Te 3:13; 1 Ko 15:58

*6:12: Ga 5:11; Pl 3:18

*6:14: Ga 2:20

*6:15: 2 Ko 5:17

*6:17: 2 Ko 4:18