15
Krais kiyae dé tépa nébéle raapmék
Krais Jisasna jébaaba yaale wuna némaadugu wayéknaje nyangegu pulak rakwa du taakwa, mé véknwu. Gunat Krais Jisaské wakwewurén kudiké sanévéknwugunuké wuné mawulé yo. Guné wani kudi véknwugunéka guna mawulé apa yate miték dé tu. Guné wani kudi miték véknwusaakugunéran, Got gunéké kulé mawulé kwayédu guné miték rasaakuké guné yo apuba apuba. Guné wani kudi miték véknwumarék yagunéran guné miték rasaakumarék yaké guné yo.
* Ais 53:8-9 Wuné Krais Jisasna kudi véknwe wunébu gunat wakwek. Wakwete wuné gunat wak. Wan némaa kudi. Wani kudi kéga: Krais Jisas yanan kapéredi muké dé kiyaak, déknyényba Gotna nyégaba kavidan pulak. * Ap 2:24-32; Lu 24:46 Kiyaadéka de waaguba rémék. Rémtaknadaka nyaa vétik yédéka ganbaba Got wadéka dé tépa nébéle raapmék. Déknyényba wani muké wawo de kavik Gotna nyégaba. * Lu 24:33-36 Nébéle raapme taale dé Krais Jisas Pitaké yédéka dé Pita dérét vék. Védéka kukba dé wale yeyé yeyan duké yédéka de akwi dérét vék. Kukba dé wupmalemu (500 pulak) du taakwaké yédéka de dérét vék. Wani du taakwa déknyényba déku jébaaba de yaalak. Wani du taakwa wupmalemu de wekna ro. Las debu kiyaak. Kukba Krais Jisas dé némaan du Jems, Jisasna kudi kure yaakwa duké las wawo yédéka de akwi dérét vék. Krais Jisas nébéle raapdénké naané miték kutdéngké naané yo, wupmalemu du taakwa dérét védan bege.
* Ap 9:3-6 Sésékukba wunéké yaadéka wuné dérét vék. Néwaa nyaan miték témarék ye bari kéraaléka nyaan yéknwun yamarék yadékwa pulak, wuné yéknwun yamarék yawuréka dé wunéké yaadéka wuné dérét vék. * Ap 8:3 Kéni kudiké sanévéknwute wuné wunéké waga wak. Krais Jisasna kudi kure yaakwa nak du de némaan du de ro. Wuné Krais Jisasna kudi kure yaakwa du wuné bakna du wuné ro. Déknyényba wuné Gotna du taakwat yaalébaanék. Yéknwun du kaapuk rawurén. Nak du wunéké kéga wadaran, “Yaga pulak dé Krais Jisasna yéba kudi wakweké dé yo? Dé yéknwun du kaapuk. Déké ‘Krais Jisasna du’ naamarék yaké naané yo. Dé Gotna du taakwat yaalébaandén bege.” Naate wadaran de adél kudi waké de yo. 10 * 2 Ko 3:5, 11:23Wan Got dé wunéké miték vék. Véte yéknwun mawulé tiyaadék bulaa wuné Krais Jisasna kudi kure yaakwa du wuné ro. Got wunéké yéknwun mawulé tiyaadék wuné bakna kaapuk rawurékwa. Tiyaadén jébaa yate wuné apa jébaa yo. Yawurékwa jébaa nak duna jébaat débu talaknak. Wuné kapmu wani jébaa kaapuk yawurékwa. Got wunéké mawulé lékte wunat kutkalé yadék wuné wani jébaa yo. 11 Krais Jisasna kudi kure yaakwa nak du déké jébaa yadaka wuné wawo déké jébaa wuné yo. Naanéké sanévéknwumarék yaké guné yo. Wakwenan kudiké sanévéknwuké guné yo. Naané nakurak kudi gunat naanébu wakwek, Krais Jisas kiyae tépa nébéle raapdénké. Wani kudiké wekna sanévéknwuké guné yo. Guné wani kudi véknwe guné wak, “Wan adél.” Naate wate guné yéknwun mawulé yate miték ro.
Jisasna jébaaba yaale kiyaan du taakwa nébéle raapké de yo
12 Mé véknwu. Krais Jisas kiyaadéka Got wadéka tépa nébéle raapdénké naané saaki wakweyo. Wakwenaka guné miték véknwu. Bulaa guna du las kéga de wo, “Kiyaan du taakwa tépa nébéle raapmarék yaké de yo.” Naate wate kwatkwa rate de kaapuk miték wadakwa. 13 De adél kudi wado mukatik, Krais Jisas kiyae dé Gotna kudi véknwumarék ye tépa nébéle raapmarék yakatik dé yak. 14 Krais Jisas kiyae, dé tépa nébéle raapmarék yadu mukatik, naané Gotna kudi wakwekwa du adél kudi wakwemarék yano, guné déké miték sanévéknwute guné miték yamarék yakatik guné yak. 15 * Ap 4:33 Naané kéga naané wak, “Krais Jisas kiyaadéka Got wadéka dé tépa nébéle raapmék.” Naate wananké, Jisas nébéle raapduké Got wamarék yadu mukatik, naané yénaa kudi wakwekatik naané yak Gotké. Kwatkwa du de wo, “De tépa nébéle raapdoké, Got kiyaan du taakwat wamarék yaké dé yo.” Deku kudi adél yadu mukatik, Jisas nébéle raapduké, Got dérét wamarék yakatik dé yak. Deku kudi adél kudi kaapuk. Wan yénaa kudi. De tépa nébéle raapdoké, Got kiyaan du taakwat dé wo. 16 Got kiyaan du taakwat tépa nébéle raapdoké, wamarék yadu mukatik, naané kéga wano, “Krais Jisas kiyaadéka Got dérét kaapuk wadén, dé tépa nébéle raapduké.” Waga wamarék yaké naané yo, Got wadék Krais Jisas tépa nébéle raapdén bege.
17 Krais Jisas kiyae dé tépa nébéle raapduké Got wamarék yadu mukatik, guné déké miték sanévéknwugunu dé gunat kutkalé yamarék yadu. Waga yamarék yadu mukatik, guné kapéredi mu yakwa du taakwa Gotna méniba rasaakugunu. 18 Got kiyaan du taakwa nébéle raapdoké wamarék yadu, kwatkwa duna kudi adél yadu mukatik, Krais Jisasna kudi miték véknwe kiyaan du taakwa Got wale rasaakumarék yado. De yalakdo. 19 Naané Krais Jisasna kudi miték véknwuno, Got naanat kutkalé yadu, naané kéni képmaaba male miték rate, kukba kiyaano, naanat kutkalé yamarék yadu mukatik, naané miték ramarék yano. Waga yamarék yano mukatik, nak du taakwa naanéké kéga wado, “Kape du taakwa. Naané deké mawulé lékgé naané yo. De yénaa kudi wakwete de waagété mawulé yo. Deku waagété mawulé nak du taakwana waagété mawulat débu talaknak.” Waga wamarék yaké de yo, Got kukba wawo naanat kutkalé yadéran bege.
20 * 1 Te 4:14 Deku kudi yénaa kudi. Krais Jisas kiyaadéka Got wadéka dé tépa nébéle raapmék. Wan adél kudi. Kukba Got wadu de kiyaan du taakwa tépa nébéle raapké de yo. Waga kutdéngké naané yo, Got Krais Jisasnyét taale waga wadén bege. 21-22 * Ro 5:12, 18 Déknyényba du nak Adam, dé kapéredi mu yak. Yadék akwi du taakwa de kiyao. Nak du Krais Jisas, dé naanéké yéknwun jébaa dé yak. Yadénké, Got wadu kiyaan du taakwa tépa nébéle raapké de yo. Akwi du taakwa wan Adamna képmawaara naané ro. Yate naané kapéredi mu yate re kiyaaké naané yo. Naané Krais Jisasna jébaaba yaalan du taakwa déku kémba naané ro. Rate kukba kiyaano, Got wadu, naané Krais Jisasna jébaaba yaalan du taakwa tépa nébéle raapme dé wale apuba apuba miték rasaakuké naané yo. 23 * 1 Te 4:16 Déknyényba Got dé wak, Krais Jisas taale nébéle raapdu, naané kukba nébéle raapnoké. Wadéka taale Krais Jisas yanan kapéredi muké kiyaadéka Got wadéka dé tépa nébéle raapmék. Kukba Krais Jisas tépa gwaamale yae wadu naané déku jébaaba yaalan du taakwa akwi tépa nébéle raapké naané yo.
24-26 * Mt 22:44; Re 20:14-15 Krais tépa gwaamale yaadéran tulé akwi mu kaapuk yaké dé yo. Krais Jisas némaan ban raké dé yo. Radu Got wadu déku maamat viyaadu déku apa deku apat talaknaké dé yo. Talaknadu dé deké wawo némaan ban radu de wawo déku kudi véknwuké de yo. Krais Jisas dé déku jébaaké kélik yan némaan du, déku jébaaké kélik yan gapman, Setenna kémét wawo yaalébaanké dé yo. Kukba dé kiyaanakwa paaté yaalébaanké dé yo. Yaalébaandu wani tulé raran du taakwa kiyaamarék yaké de yo. Krais Jisasna apa déku maamana apat akwi talaknadu dé déku du taakwa akwi mu wawo déku yaapa Gotké kwayéké dé yo. Kwayédu dé Got némaan ban rate deké apa yaké dé yo. 27 * Sam 8:6 Krais kiyaanakwa paaté yaalébaandéranké, Gotna nyégaba déku du nak kéni kudi dé kavik: Got débu wak, déku apa akwi du taakwa akwi mu wawo deku apat talaknadu dé némaan ban raduké. Wani du wani kudi kavite, akwi muké némaan ban radéranké kavite, Gotké kaapuk wadén. Krais Jisas akwi du taakwa akwi muké wawo némaan ban raké dé yo. Waga radéranké Got débu wak. Wadénké, Krais Jisas dé Gotké némaan ban ramarék yaké dé yo. 28 Krais Jisas akwi du taakwa, akwi muké wawo, némaan ban rate, dé wani du taakwa wani mu wawo déku yaapa Gotké kwayéké dé yo. Kwayédu dé Got kapmu némaan ban raké dé yo, akwi du taakwa, akwi muké wawo.
29 Krais kiyae nébéle raapdén kudi adél yamarék yaran, guna du taakwa las kiyaan du taakwaké sanévéknwute, Némaan Ban Jisasna yéba tépa gu yaakute, de kaapuk miték yadakwa. Du las de wo, “Kiyaan du taakwa nébéle raapdoké Got wamarék yaké dé yo.” Naate wado kiyaan du taakwa nébéle raapmarék yadaran, guna du taakwa las kiyaan du taakwaké sanévéknwute, Némaan Ban Jisasna yéba tépa gu yaakute, de derét kutkalé yamarék yaké de yo.
30 * 2 Ko 4:10-11, 11:26 Kiyaan du taakwa nébéle raapmarék yado mukatik naané Gotna jébaa yate, naanat yaalébaanké mawulé yaran duké yémarék yano. Naané kutdéngék. De naanat viyaado kiyaanaran Got wadu naané tépa nébéle raapké naané yo. Waga kutdéngte naané deku taalat yéte naané yéknwun mawulé yo. 31 Krais Jisasna jébaaba yaalan du taakwa, guné naana Némaan Ban Jisas wale nakurak mawulé yate ragunéka, wuné gunéké duséknét kapére yo. Wan adél. Gunéké duséknét kapére yate wuné gunat kéni adél kudi wuné wo. Akwi nyaa de wupmalemu du wunat viyaapérekgé de sanévéknwu. 32 * Lu 12:19-20 Kéni gayé Epesasba rakwa du de kwatbosa yakwa pulak, wunat viyaapérekgé de yak. Kiyaan du taakwa nébéle raapmarék yadaran naané las du yakwa pulak mé yano. Wani du de wo, “Dékumuk. Kiyae kaapuk yaké naané yo. Kukba ramarék yaké naané yo. Bulaa naané miték ro. Naané wupmalemu kadému gu kaké naané yo. Ye kukba bakna kiyaaké naané yo.” Naate wate de yéknwun kudi kaapuk wadakwa. Waga naané kutdéngék. Kutdéngte naané de yakwa pulak, yamarék yaké naané yo.
33 Kéni kudi mé véknwu: “Kapéredi mu yakwa du taakwa de wale yeyé yeyakwa du taakwana mawulé de yaalébaanu.” Wani kudi wan adél kudi. De gunat yénaa yamuké, guné miték sanévéknwe, de wale yeyé yeyamarék yaké guné yo. 34 * Lu 15:17-18Guné waagété yate kapéredi mawulé guné yak. Yagunén kapéredi mawulé kulaknyénytakne, kapéredi mu tépa yamarék yaké guné yo. Guna du taakwa las Gotké kutdéngmarék yate de wo, “Got kiyaan du taakwat wamarék yaké dé yo, de tépa nébéle raapdoké.” Guné wani muké nyékéri yagunuké wuné wani kudi wakweyo.
Kiyaan du taakwa nébéle raapdo deku sépé nak pulak yaké dé yo
35 Du las kéga waké de yo, “Kiyaan du taakwa nébéle raapdaran kudi wan waagété kudi. Kiyaan du taakwa yaga pulak nébéle raapké de yo? De yaga pulak sépé kure raké de yo?” 36 Naate wado wuné waké wuné yo: Guné waagété du guné. Mé sanévéknwu. Maaku sék pukaataknagunu képmaaba kwae kukba dé tépa buréle yaalaké dé yo. Rékaa yamarék yan maaku sék pukaataknagunu kukba dé tépa buréle yaalamarék yaké dé yo. Rékaa yan maaku sék pukaataknagunu kukba dé tépa buréle yaalaké dé yo. Maaku sék rékaa ye tépa buréle yaalakwa pulak, du taakwa kiyae tépa nébéle raapké de yo. 37 Pukaagunékwa mu wan makwal sék male. Guné maaku apa kaapuk pukaagunékwa. Sék pukaataknagunu buréle yaale maaku apa waaréké dé yo. 38 * Jen 1:11 Nak sék nak apa yaalaké dé yo. Yadu nak pulak sék nak pulak apa yaalaké dé yo. Akwi sék deku apa male yaalaké de yo. Wani sékgé Got déku mawuléba wadék de kés pulak nak pulak apa yaalo. Guné sék pukaagunu dé nak pulak mu ye buréle yaalaké dé yo. Sék nak pulak yadékwa pulak, guné kiyaan du taakwa rémgunu de nak pulak sépé ye nébéle raapké de yo.
39 Akwi mu nakurak sépé kaapuk kure tédakwa. Kés pulak nak pulak sépé de kure tu. Du de nak pulak sépé kure tu. Jéraaba tékwa kwaami de nak pulak sépé kure tu. Api de nak pulak sépé kure tu. Gukwami de nak pulak sépé kure tu.
40 Nyétba de mu las ro. Képmaaba de mu las ro. Nyétba rakwa mu wan nak pulak. Képmaaba rakwa mu wan nak pulak. 41 Nyaa, baapmu, nyétba tékwa akwi kun de akwi wan yéknwun. Nyaa wan nak pulak. Baapmu wan nak pulak. Kun wan nak pulak. Akwi kun nakurak pulak kaapuk tédékwa. Las de walkamu yaa yaanu. Las de némaa yaa yaanu.
42 Kiyaan du taakwa tépa nébéle raapme waga male yaké de yo. Du taakwa kiyaadaka naané deku gaaba ségwi rému képmaaba. Wani gaaba ségwi bari biyaapké dé yo. Kiyaan du taakwa nébéle raapme nak pulak sépé kure tédo wani sépé apuba apuba rasaakuké dé yo. Biyaapmarék yaké dé yo. 43 * Pl 3:21 Képmaaba rémnakwa gaaba ségwi wan kapéredi mu, sébayéba yatjadanakwa mu pulak. Tépa nébéle raapran sépé wan yéknwun sépé male. Rémnakwa gaaba ségwi apa kaapuk yakwa. Tépa nébéle raapran sépé apa yaké dé yo. 44 Rémnakwa gaaba ségwi wan képmaana sépé. Tépa nébéle raapran sépé wan Gotna gayéba raran du taakwana sépé. Képmaana sépé wan nak pulak sépé. Gotna gayéna sépé wan nak pulak sépé.
45 * Jen 2:7; Jo 6:63 Képmaana sépéké Gotna nyégaba kéni kudi dé kwao: Taale ran du Adam dé kéni képmaana du dé rak. Krais Jisaské de wo, “Kukba ran Adam.” Dé Gotna gayéba giyaan du kulé mawulé tiyaadu naané kulé mawulé kérae apuba apuba miték rasaakuké naané yo.
46 Naané Gotna gayéba rakwa du taakwana sépé taale kure te kukba naané képmaana sépé kure tu, kapu yaga pulak? Taale naané képmaana du taakwa naané ro. Kukba naané kiyae tépa nébéle raapké naané yo. Raapme Gotna gayéba rakwa du taakwa raké naané yo. 47 Taale Got Adamét képmaat dé yak. Yatakne kukba wadéka nak Adam déku nak yé Krais Jisas dé Gotna gayéba giyaak. 48 Naané kéni képmaaba rakwa du taakwa képmaat yadén du Adam pulak naané ro. Krais Jisas képmaana du kaapuk. Gotna gayéba yaan du dé. Krais Jisasna jébaaba yaale naané déku kémba naané ro. Kukba naané dé rakwa pulak raké naané yo. 49 Naané kéni képmaaba rate naané Adam pulak képmaana du taakwa naané ro. Naané kukba Gotna gayéba rate, naané Krais Jisas pulak, Gotna gayéba rakwa du taakwa raké naané yo.
50 * Jo 3:5-6 Guné, wuna du taakwa, mé véknwu. Du taakwa kéni képmaana sépé, biyaapkwa sépé kure téte, de Gotna apa kéraamarék yate déku gayét yémarék yaké de yo. Du taakwana sépé nak pulak yadu e déku gayét yéké de yo. Déku gayéba rakwa gwalmu biyaapmarék yaké dé yo. De déku gayét yédo Got némaan ban rate deké miték véké dé yo. Adél wuné gunat wakweyo.
51 * 1 Te 4:15-17; Re 11:15 Guné mé véknwu. Wuné paakutaknadék rakwa kudi nak bulaa gunat wakweké wunék. Naané Krais Jisasna du taakwa akwi kiyaamarék yaké naané yo. Got wadu naana sépé nak pulak yaké dé yo. 52 Got wadu déku du nak kaany yapévuké dé yo. Yapévudu nyét bari kulabikwa pulak, naana sépé bari bari nak pulak yaké dé yo. Kaany waadu Got wadu Némaan Ban Jisasna jébaaba yaale kiyaan akwi du taakwa nébéle raapké de yo. Raapdo deku sépé nak pulak yadu wani sépé biyaapmarék yaké dé yo. Naané wawo Némaan Ban Jisasna jébaaba yaalan du taakwa képmaaba wekna rano naana sépé nak pulak yaké dé yo. Yadu naané akwi apuba apuba miték rasaakuké naané yo. 53 * 2 Ko 5:4 Got wadu naana sépé nak pulak yate Gotna gayéba raran du taakwana sépé ye rasaakuké dé yo. Biyaapmarék yaké dé yo. 54-55 * Ais 25:8; Ose 13:14 Biyaapkwa sépé wan kapéredi sépé. Wani sépé kulaknyénytakne nak pulak yéknwun sépé kérae naané miték rasaakuké naané yo apuba apuba. Wani tulé kéni kudi, déknyényba Gotna nyégaba kavidan kudi adél yaké dé yo:
Got déku maama wale waariyadéka déku apa deku apat talaknadéka dé kiyaanakwa paaté yaalébaanék.
Yaalébaandénké naané tépa kaagél kure kiyaamarék yaké naané yo.
Du taakwa kiyaadakwa paaté débu kaapuk yak.
Wani paaté naaneké tépa yaamarék yaké dé yo.
56 * Ro 6:23 Bulaa naané kaagél kure kiyao, kapéredi mu yanan bege. Gotna apa kudi dé yanakwa kapéredi mawulé wakwatnyu. Wani tulé yanan kapéredi mawulé wani apa kudi wawo kaapuk yaké dé yo. 57 * Ro 7:24-25 Got naanat kutkalé yadék, naana Némaan Ban Krais Jisas kiyaanakwa paaté yaalébaandék, naanéké tiyaadén apa du taakwa kiyaadaran apat débu talaknak. Talaknadénké naané Gotké yéknwun mawulé yate déku yéba kevérékgé naané yo.
58 * Pl 1:27; 1 Ko 16:13Mawulat kapére yawurékwa du taakwa, guné Krais Jisasna jébaaba yaale kiyaan du taakwa nébéle raapdaran kudiké mé sanévéknwu. Sanévéknwugunu guna mawulé apa yate miték téké dé yo. Guné wani adél kudi kulaknyénymarék yaké guné yo. Guné Némaan Ban Krais Jisaské yagunékwa jébaa yasaakuké guné yo. Guné kiyae nébéle raapgunéran tulé Got guna yéknwun jébaa kaataké dé yo. Wan adél. Guné waga kutdéngte, apa yate, déké jébaa yasaakuké guné yo.

*15:3: Ais 53:8-9

*15:4: Ap 2:24-32; Lu 24:46

*15:5: Lu 24:33-36

*15:8: Ap 9:3-6

*15:9: Ap 8:3

*15:10: 2 Ko 3:5, 11:23

*15:15: Ap 4:33

*15:20: 1 Te 4:14

*15:21-22: Ro 5:12, 18

*15:23: 1 Te 4:16

*15:24-26: Mt 22:44; Re 20:14-15

*15:27: Sam 8:6

*15:30: 2 Ko 4:10-11, 11:26

*15:32: Lu 12:19-20

*15:34: Lu 15:17-18

*15:38: Jen 1:11

*15:43: Pl 3:21

*15:45: Jen 2:7; Jo 6:63

*15:50: Jo 3:5-6

*15:51: 1 Te 4:15-17; Re 11:15

*15:53: 2 Ko 5:4

*15:54-55: Ais 25:8; Ose 13:14

*15:56: Ro 6:23

*15:57: Ro 7:24-25

*15:58: Pl 1:27; 1 Ko 16:13